European credit transfer system ects – інформаційний пакет icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Сторінка14/19
Дата03.08.2012
Розмір2.19 Mb.
ТипДокументи
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра _____економічної теорії__________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни__Основи економічної теорії_________________

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) _Менеджмент (англомовні)___________

форма навчання __________денна__________________


УХВАЛЕНО:


На засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009_

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Основи економічної теорії»

 1. Назва курсу.

^ "ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Менеджмент» (англомовні).

 1. Код курсу.

[ІнЕБ.МЕН_09.2_1_4.1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

4

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступень викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Заіка Ірина Петрівна – доцент кафедри економічної теорії, кандидат економічних наук (2 корпус, ауд. 366)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – надання студентам системних знань щодо основ економічної теорії, її предмета, методів та функцій, пізнання об’єктивності економічних законів та можливості їх практичного застосування, з’ясування історії розвитку економічної думки, а також формування у студентів цілісної картини розвитку економічних явищ і процесів у суспільстві.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Основи економіки (шкільний курс)

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їх структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Сам ост.
^ Перший модуль
1.1.

Економічна теорія, її предмет, методи, функції.

7

2

2
3

1.2.

Економічна система суспільства. Відношення власності.

8

2

2
4

1.3.

Форми організації суспільного виробництва. Гроші.

11

4

2
5

1.4.

Ринок і його інфраструктура.

8

2

2
4

1.5.

Основи саморегулювання ринкової економіки.

8

2

2
4

1.6.

Економічна роль держави в ринковій економіці.

10

2

2
6

1.7.

Підприємництво і підприємство (фірма). Фонди підприємства.

9

2

2
5

1.8.

Витрати підприємства і прибуток.

10

2

4
4

1.9.

Доходи та їх розподіл. Заробітна плата.

10

2

2
6

1.10

Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі.

9

2

2
5
^ Другий модуль
2.1.

Суспільне відтворення. Основні макроекономічні показники.

9

2

2
5

2.2.

Споживання, інвестиції (накоплення) та збереження в макроекономіці.

8

2

2
4

2.3.

Грошовий обіг. Фінансова система та фіскальна політика.

10

2

2
6

2.4.

Економічне зростання та макроекономічна нестабільність.

8

2

2
4

2.5.

Світове господарство та його еволюція.

10

2

2
6

2.6.

Економічні аспекти глобальних проблем.

9

2

2
5
загальна кількість годин

144

34

34
76

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література 1. Гальчинський А.С., Єщенко Н.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. – К., 1999.

 2. Кэмпбелл Р., Макконел К.Р., Стенли Л., Брюс Л. Экономикс. В 2-х томах. – М., 1992.

 3. Основи економічної теорії. Політ економічний аспект. Підручник. За редак. Г.Н. Климко. – К., 2002.

 4. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін..; За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища шк., 2001. – 606 с.

 5. Райзберг Б.А. Основы экономики. Учеб. пособие. – М., 2000.

 6. Современная экономика. Учеб. пособие. Под редак. О.Ю. Мамедова. – Ростов-на-Дону, 1997.

 7. Шишкин А.Ф., Экономическая теория. Учеб. пособие в 2-х кн. – М., 1996.

 8. Экономическая теория. Под редак. А.И. Добрынина. – СПб., 1999.

 9. Экономическая теория. Учебник. Под ред. проф. С.В. Мочерного. – К., 2003.

10. Економічна теорія. Навчальний посібник./ М. М. Баб’як, Л. А. Пешенкова, А. В. Рибчук. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

11. Економічна теорія. Навч. Посібник/ За ред.. В.Д.Білика, П.Т. Саблука; 4-е вид., пер. Та доп. – К.: ННУ ІНЕ, 2004.


Додаткова навчальна література

1. Башнянин Г.И., Лазур П.Ю., Медведев В.С. Политическая экономия. - К.: Ника-Центр. Эльга, 2000.

2. Бобров В.Я. Основы рыночной экономики: Учебник .- М.: Лыбидь, 1995.

3. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономии. - М.: Таурас, Просперс, 1994.

4. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Литвинова Т.Д. Основы экономической теории: политэкономические аспекты / Под ред. Григорука А.А., Палюх М.С. - Тернополь, 2002.

5. Экономика: теоретические основы. Учебник: В 2-х частях. - Тернополь: Астон, 1997.

6. Экономическая теория: Макро-и предметы первой необходимости. пособие / Под ред. З. Г. Ватаманюка и С. М. Панчишина. - Львов: Интереко, 1998.

7. Закон Украины "О собственности" / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1991. - № 20. - С. 249.

8. Закон Украины "О хозяйственных обществах" / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1991. - № 49. - С. 682.

9. Закон Украины "О предпринимательстве" / / Ведомости Верховной Рады Украины. - 1991. - № 14. - С. 84.

10. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992.

11. Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т. - М., 1993.

12. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. - М., 1992.

13. Рикардо Д. Основы политической экономии и налогового обложения. - М., 1955.

14. Самуэльсон П. Экономика: Учебник. - Львов: Мир. - 1993.

^ 15. Семюелсон Пол А., Нордгауз Уильям Д. Макроэкономика / Пер. с англ. - К.: "Основы", 1995.

16. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2-х т. - М.: Економу, 1993. 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма підсумкового контролю:

іспит (на основі семестрової оцінки).

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується виходячи з критерію:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (15%)

 • участь у семінарах, дискусіях 30%

 • письмові кейси 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Суспільне виробництво і відтворення. Ефективність виробництва та її основні показники. Крива виробничих можливостей.

3%

2.

Особливості ринків: предметів споживання та послуг, науково-технічних розробок та інформації, ринку цінних паперів, валютного ринку, ринку робочої сили. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури.

3%

3.

Особливості ринків: предметів споживання та послуг, науково-технічних розробок та інформації, ринку цінних паперів, валютного ринку, ринку робочої сили. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури.

3%

4.

Принципи розподілу благ. Функціональний та персональний розподіл доходів. Доходи населення та їх диференціація. Межа диференціації населення. Рівень та якість життя населення.

3%

5.

Принципи розподілу благ. Функціональний та персональний розподіл доходів. Доходи населення та їх диференціація. Межа диференціації населення. Рівень та якість життя населення.

3%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects – інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи