2. Спеціальні вимоги до зарахування icon

2. Спеціальні вимоги до зарахування
Назва2. Спеціальні вимоги до зарахування
Сторінка10/26
Дата12.09.2012
Розмір3.33 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Додаткова:


 1. ^ Кочнева И.С., Яковлева А.С. Вокальный словарь / И.С. Кочнева, А.С. Яковлева – 2-е узд. - Л.: Музыка, 1986. – 70 с.

 2. Шаляпин Ф.И. Литературное наследство. – М.: Искусство, 1959. – Т.1. – 768 с.

 3. Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов / Ю.Е. Юцевич – 3-е изд., перераб., доп. - К.: Муз. Україна, 1988. – 263 с.

 4. Ярославцева Л.К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII – XX веков / Л.К. Ярославцева – М.: Издательский дом „Золотое Руно”, 2004. – 200 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • спостереження уроків викладачів і студентів;

 • проведення уроків з учнем;

 • участь в академічному концерті разом з учнем;

 • участь у обговоренні результатів виступу учнів у академконцертах;

 • участь у щорічній студентській олімпіаді з педагогічного практикуму;

 • самостійне використання рекомендованої навчальної літератури під час підготовки до уроку з учнем та до співбесіди;

 • ведення звітної документації:

 • написання рефератів.

Поточний контроль:

подання документації

проведення уроків з учнем

концертно-конкурсні виступи

^ Форма семестрового контролю:

ІІІ-УІІ семестри - контрольний урок (участь в академічному концерті, конкурсному заході, олімпіаді, звітна документація)

УІІІ семестр – диференційований залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • проведення уроків з учнем – 35%

 • ведення звітної документації – 15%

 • самостійна робота (спостереження, виготовлення методичної продукції, підготовка учня до концертно-конкурсних заходів) – 50%


^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Відвідування концертів майстрів музично-виконавського мистецтва та спостереження уроків вокалу з учнями різного віку та різного рівня вокально-технічної підготовки з наступним письмовим аналізом та обговоренням, прослуховування аудіозапису

(виноситься на поточний контроль)

5%

2.

Підготовка учня до участі в концерті, святковому заході, академічному концерті, конкурсі або студентській олімпіаді (в т. ч. 7% перемога учня в міському, обласному або всеукраїнському конкурсі)

(виноситься на поточний контроль)

40%

3.

Виготовлення наочної методичної продукції або ілюстративного матеріалу (аудіо- та відеозаписів) для використання під час занять з педагогічного практикуму (виноситься на поточний контроль)

5%

4.

Ведення звітної документації, написання реферату за обраною темою (виноситься на поточний контроль)

15%
Разом

65%
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська.Державний заклад „Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Теорія музики (сольфеджіо)"

1. Назва курсу.

Теорія музики (сольфеджіо) :

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Музичне мистецтво

2. Код курсу.

[ІКМ]. [ММ_Акад_09] [3_1_2]

3. Тип курсу (обов'язковий або за вибором студента).

Обов'язковий

^ 4. Рік (роки) навчання.

1-й. .

5. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ЕСТS.

2

7. Прізвище ім'я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь
викладача (викладачів), які викладають дисципліну.


Ковальова Ганна Григоріївна – старший викладач кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки ( Красна площа 4, ауд.2-01).

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – розвиток музичних знань, вмінь та навичок у студентів; формування в них навичок практичної роботи з розвитку музичних здібностей у дітей в умовах музичної школи, коледжу. Опанування студентами основними видами роботи, а саме: написання музичного диктанту, читання з листа одно-, двох та багатоголосних прикладів, вправи з теорії музики, слуховий аналіз.

Стимулювання творчої активності студентів (створення вокальних вправ, музичних ігр і т.п.). Вивчення методичної літератури.


^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс теорії музики та сольфеджіо ДМШ, коледжу

^ 10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

Загальна к.г.

лек

практ

інд.

сам.^ Перший модуль1.1.

Сольфеджування.6
6
1.2.

Музичний диктант4
4
1.3.

Слуховий аналіз4
4
1.4.

Інтонаційні вправи
4
4^ Другий модуль2.1.

Інтонаційні вправи
6
6
2.2.

Сольфеджування4
4
2.3

Музичний диктант4
4
2.4

Слуховий аналіз4
4^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

72
36
36

2


^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Агажанов А. Курс сольфеджио. – Вып. !. – М., 1974

 2. Агажанов А. Курс сольфеджио. – Вып.2. – М., 1973

 3. Агажанов А., Блюм Д. Сольфеджио. Прим. из полифонич. литературы. – М., 1972

 4. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1966.

 5. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М., 1965

 6. Качалина Н. Сольфеджио. – Вып.1. – М., 1981.

 7. Качалина Н. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1982.

 8. Качалина Н. Сольфеджио. – Вып.3. – М., 1983.

 9. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М., 1983.

 10. Лицвенко Н. Курс многоголосного сольфеджио. – Вып.1. – М., 1971

 11. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. – Вып.2. – М., 1977.

 12. Рубец А. Одноголосное сольфеджио. – М., 1984.

 13. Серебряний М. Сольфеджіо. – « Музична Україна» - К., 1991.

 14. Масленкова Л. Сольфеджио. – Изд. «Лань». – С.-Петербург – 1998.

 15. Агажанов А. Двухголосные диктанты. – М., 1962.

 16. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. – М., 1978

 17. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. – М., 1981.

 18. Лопатина И. Сборник диктантов. – М., 1985


19. Методическое пособие по музыкальному диктанту. – М., 1969

20. Мюллер Т. Двух- и трехголосные диктанты. – М., 1978.

21 Фрейндлиг Г. Двухголосные диктанты. – Л., 1975.

22. Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. – М., 1986.

23. Незванов В. Интонирование на уроках сольфеджио. – Л., 1985.

24. Уткин Б. Воспитание профессионального слуха музыканта в училище. – М., 1985

Додаткова література:

1 Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музики. – М., Советский композитор – 1991.

2. Красинская.Л., Уткин В. Занимательная теория музики – М, «Музыка» - 1991.

3. Смаглій Г., Маловик Л. Основи теорії музики – Харків, вид «Фак» - 2001.

4. Холопова В. Теория музыки. – С.-Петербург - Изд.»Лань» - 2002

5. Побережна Г. Щерлиця Т. Загальна теорія музики. – К., «Вища школа» - 2004

6. Виноградов Г, Гармония и сольлфеджио. – К., «Музична Україн» - 2006

^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • Інтонаційні вправи;

 • Музичний диктант у всіх різновидах;

 • Інтонування інтервалів та акордів;

 • Написання робот з теорії музики;

 • Самостійне вивчення музичних прикладів.

Поточний контроль:

Два модулі.

Форма семестрового контролю:

Залік.


І3. Критерії оцінювання (у %).


Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 60%

(з них на с.р.с.) (15%)

- - інші види роботи: практичні завдання 15%створення акомпанементу 15%, транспанування музичних прикладів 10%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Самодиктант

5 %

2.

Сольфеджування

5 %

3.

Самостійне вивчення музичних прикладів

5 %
Разом

15%


^ 14. Мови викладання

Українська, російська
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Схожі:

2. Спеціальні вимоги до зарахування icon2. Спеціальні вимоги до зарахування
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, творчий конкурс у 2 тури: сольфеджио (усно та письмово),...
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Естрадний вокал), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також вокальна та музично-теоретична підготовка...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (фортепіано, орган), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також творчий конкурс з 2 турів: виконання сольної...
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)
Вимоги, якими потрібно керуватись при організації військово-педагогічного процесу
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconЗ навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи