2. Спеціальні вимоги до зарахування icon

2. Спеціальні вимоги до зарахування
Назва2. Спеціальні вимоги до зарахування
Сторінка15/26
Дата12.09.2012
Розмір3.33 Mb.
ТипДокументи
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26

Загальна кількість: 540 320 220

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Навчальна література, рекомендована для самостійного використання під час підготовки до практичних занять:

Основна:

 1. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. - М., 1978.

 2. Асафьев Б. Об опере. - Л., 1976.

 3. Бубенникова Л. Мєйерхольд й Шостакович // Советская музыка. -1973,№3.

 4. Гозенпуд А. Краткий оперный словарь. - К., 1986.

 5. Гордійчук Я. Становлення українського музичного театру і критики. - К.: Музична Україна, 1990.

 6. Горович Б. Оперный театр. - Л.-М., 1984.

 7. Данько Л. Комическая опера в XX веке. М.-Л.: Советский композитор. 1976.

 8. Ершов Иван. Статьи, воспоминания, письма. - Л.-М.: Искусство, 1966.

 9. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. - Л., 1977.

 10. Покровский Б. Об оперной режиссуре. •- М., 1973.

 11. Покровский Б. Размышления об опере. - М., 1979.

 12. Розова Л. Пути в незнаемое. Вып.9. - М.. 1972.

 13. Ротбаум Л. Опера й ее сценическое воплощение. - М., 1980.

 14. Савинов И. Мир оперного спектакля. - М., 1981.

 15. Соллертинский И. Заметки о комической опере // Музыкально-исторические этюды, -Л., 1956. -С.313-319.

 16. Станиславский К. Работа актера над собой. Ч.І. - ГИХЛ. 1938.

 17. Станишевськнй Ю.О. Український радянський музичний театр. - К.: Наукова думка, 1970.

 18. Фельзенштейн В. О музыкальном театре. - М.: Радуга, 1984.

 19. Чайковский и театр. Сб. статей. - М.-Л., 1940.

 20. Черкашина М.Р. Опера XX століття. - К.: Музична Україна, 1981.

 21. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. - Минск: Современный литератор, 1999.

 22. Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни. - М.: Искусство, 1976.

Додаткова:

1. Кочнева И.С., Яковлева А.С. Вокальный словарь / И.С. Кочнева, А.С. Яковлева – 2- изд. - Л.: Музыка, 1986. – 70 с.

2. Музыка: Большой энциклопедический словарь / Редкол.: М.А.Аграновский и др. / Гл. ред. Г.Келдыш. – М.: Больш. Рос. энциклопедия, 1998. – 672 с.

3. Россихина В.П. Оперный театр С.Мамонтова / Ред. и вступ. статья И.Ф. Кунина. – М.: Музыка, 1985. – 238 с

4. Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов / Ю.Е. Юцевич – 3-е изд., перераб., доп. - К.: Муз. Україна, 1988. – 263 с.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • ознайомлення з повним текстом опери, проникнення у лібрето;

 • музично-виконавський аналіз оперного твору і власної партії;

 • визначення суті конфлікту між дійовими особами і місце свого персонажу у цьому конфлікті;

 • створення біографії дійової особи, її житія до появи на сцені, відтворення її так званого "роману життя";

 • створення лінії дії свого персонажу;

 • визначення характеру роботи над словесною дією;

 • визначення підтексту, лінії думки і лінії бачення;

 • складання власної інтерпретації образу;

 • вивчення мізансцен і дій персонажу в запропонованих обставинах;

 • спів з концертмейстером.

Поточний контроль:

Перевірка знання повного тексту опери та власної вокальної партії.

Публічне виконання оперної партії (сцени, арії).

Письмовий аналіз оперного уривку, взятого до вивчення.

^ Форма семестрового контролю:

ІІІ-У семестри – контрольний урок

УІ семестр – іспит

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- практичні заняття – 60% (знання повного тексту опери та власної вокальної партії, публічне виконання оперної партії, письмовий аналіз оперного уривку)

 • самостійна робота – 40%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Вивчення оперних уривків напам'ять. Трактування виконуваного твору й складання власної інтерпретації.

(виноситься на поточний контроль)

10%

2.

Вивчення рекомендованої літератури, Вивчення епохи створення оперних творів і характерних для цієї епохи стилів музичного мислення. Аналіз виконавських інтерпретацій творів.

(виноситься на поточний контроль)

5%

3.

Робота над художньо-сценічними образами виконуваних творів. Вивчення мізансцен.

(виноситься на поточний контроль)

10%

4.

Складання розгорнутого письмового аналізу виучуваного твору.(виноситься на поточний контроль)

15%
Разом

40%
 1. ^ Мови викладання.

Українська, російська.


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія вокального виконавського мистецтва”

1. Назва курсу.

^ ІСТОРІЯ ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА”

Форма навчання: денна.

Спеціальність): Музичне мистецтво.

 1. ^ Код курсу.

[ІКМ].[ММ_Акад_09].[3_1_4]

[ІКМ].[ММ_Естр_09].[3_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Федоріщева Світлана Павлівна – доцент кафедри співів і диригування, кандидат педагогічних наук (5 корпус, ауд. 2-06)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – засвоєння історичних етапів розвитку світового вокального мистецтва від його джерел до початку ХХI сторіччя та ознайомлення з творчістю найбільш яскравих представників співацьких національних шкіл.

Надбання практичних вмінь та навичок аналізу творчості найбільш видатних вітчизняних та зарубіжних співаків; використання історико-теоретичних знань у педагогічній та виконавській діяльності.

Наукове осмислення традицій національних вокальних шкіл має сприяти формуванню уявлень про специфіку фахової еволюції виконавської манери bel canto та про міжетнічні впливи національних шкіл сольного співу європейської традиції.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс музичної літератури ДМШ, коледжу


 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
МОДУЛЬ I

«Шляхи розвитку західноєвропейського вокального мистецтва від його джерел до початку 19 століття»


44

1826

1.1.

Вокальні традиції співу періоду Давнього миру.

4

22

1.2.

Вокальне виконавське мистецтво доби Середньовіччя

4

22

1.3.

Вокальне виконавське мистецтво доби Відродження

4

22

1.4.

Італійська вокальна школа. Виникнення опери. Найбільш впливові італійські оперні школи.

4

22

1.5.

Італійське вокальне мистецтво 17-18 століть

4

22

1.6

Італійське вокальне мистецтво 19 століття

4

22

1.7

Французька вокальна школа.

Вокальне мистецтво Франції 17-18 століть

4

22

1.8

Вокальне мистецтво Франції 19 століття

4

22

1.9

Німецька вокальна національна школа примарного тону.

4

22
^ Самостійна робота студентів
1.1

Творча спадщина Й.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. В. Бетховена та її місце в історії німецького вокального мистецтва 16-18 століть

8


8
^ МОДУЛЬ IІ

«Шляхи розвитку українського та російського вокального мистецтва від його джерел до початку 19 століття»

24

1212

1.10

Давньоруська вокальна культура 14–16 ст. та формування української вокальної школи докласичного періоду староруського співацького мистецтва (до 16 століття)

4

22

1.11

Формування української вокальної школи класичного періоду (17 – 19 ст.)

4

22

1.12

Шляхи розвитку російського вокального мистецтва від його джерел до початку 19сторіччя. Традиції російського вокального мистецтва доби 14 – 17 ст.

4

22

1.13

Вокальне мистецтво російської держави 16-18 ст.

4

22

1.14

Розвиток багатоголосся. Строчний та партесний види співу.

4

22

1.15

Традиції церковного співу у Західній і Східній церквах

4

22
^ МОДУЛЬ ІIІ

«Світове вокальне мистецтво 19-20 століття»

110

16

18
76

2.1

Італійське вокальне мистецтво 19 століття

4

22

2.2.

Вокальне виконавство Італії першої половини 20 століття

4

22

2.3.

Вокальне виконавство Італії другої половини 20 століття

4

22

2.4.

Вокальне виконавство Франції у 20 сторіччі

4

22

2.5.

Німецьке вокальне мистецтво 20 сторіччя. Оперна культура Німеччини

4

22

2.6

Розвиток вокального мистецтва України в період національно-культурного відродження 19–поч. 20 ст.

4

22

2.7

Вітчизняні традиції оперного співу

4

22

2.8

Діаспорні форми українського вокального мистецтва

4

22
^ Теми практичних (семінарських) занять
1-2.

Аналіз сучасного стану розвитку української національної виконавської вокальної школи


10
4
6

3-9.

Аналіз сучасного стану розвитку світових національних виконавських вокальних шкіл


56
14
42
^ Самостійна робота студентів
1.

Новаторські оперні течії у творчості Р.Вагнера

6


6

2.

Джузеппе Верді та його роль у розвитку вокального мистецтва Італії середини 19 століття


6


6
загальна кількість годин

180

46

18
116

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Друскин М. История зарубежной музыки. М., 1963

 2. Зотов А.И. Русское искусство с древних времен до начала ХХ ст.-М., 1979.

 3. Іванов В.Ф. Співацька освіта в Україні у 18 ст.- К.: Музична Україна, 1997. – 279 с.

 4. Історія української та зарубіжної культури/ Клапчук С. М., Остафійчук В. Ф. – К., 2004.

 5. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество. Древний Восток. Античность. – М., 1981.

 6. Ильина Т.В. История искусств. В 2 т. – М., 1983.

 7. История русского и советского искусства. – М., 1989.

 8. Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры ХУ111 ст. – М., 1987.

 9. Кудрик Б.М. Огляд історії української музики. – Львів, Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – 1995. – 128 с.

 10. Левашова О.Е. Вокальная камерная музыка // История русской музыки в 10 т.; том IV: 1800-1825. - М., 1986, с. 209-235.

 11. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник в 2-х т./ Т.Ливанова. – М.: Музыка, 1983. – Т.1. – 696 с.

 12. Лисенко І.М. Словник співаків України. – К.: Рада, 1997. – 354 с.

 13. Львов М. Из истории вокального искусства. М, 1964.

 14. Мартынов И. Очерки о зарубежной музыке первой пол. ХХ века./ И.Мартынов. – 2-е изд. – М., 1970.

 15. Мартынов И. Прогрессивные тенденции в современной зарубежной опере. М, 1974.

 16. Малая история искусств. М., 1974.

 17. Музыка наших дней: современная энциклопедия. – М: Аванта+, 2002. – 429 с.

 18. Назаренко И.К. Искусство пения. – М.-Л.: Госмузиздат. - 383 с.

 19. Пружанский А. М. Отечественные певцы, 1750—1917: Сло­варь. — М.: Сов. композитор, 1991.Додаткова навчальна література

 1. Асафьев Б.В. М.И. Глинка. – Л.: Музыка, 1978. – 301 с.

 2. Багадуров В.А. А.Е.Варламов как певец и вокальный педагог // Варламов А.Е. Полная школа пения. - М.: Музгиз, 1953. - С. 3-6.

 3. Барсов Ю.А. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. И. Глинки. - Л.: Музыка, 1968.

 4. Барсов Ю.А. Из истории русской вокальной педагогики // Вопросы вокальной педагогики. Вып. 6. - Л.: Музыка, 1982.

 5. Білецький П. О. Скарби нетлінні. Українське мистецтво у світовому художньому процесі. - К., - 1974.

 6. Васина-Гроссман В.А. Романтическая песня XIX века (Австрия, германия). - М., 1956. - 352 с.

 7. Грисенко Л.М. Лариса Руденко. – К.: Муз.Україна. 1978. – 56 с.

 8. Евтушенко Д.Г. Выдающийся педагог-вокалист (воспоминания о Е.А.Муравьевой) // Вопровы вок. педагогики. –Вып. 3 . – М.:Музыка, 1967. – С.134-145.

 9. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К.: Абрис, 1994. – 256 с.

 10. Ковалев К.П. Глагол таинственный... Очерки о русской музыке 17 века. – М.: Сов.Россия, 1988. – 256 с.

 11. Котляров Ю., Гармаш В. Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина. - Л.: Музыка, 1989.

 12. Магомаев М. Великий Ланца. - М.: Музыка; ЩУР, 1993.

 13. Марио дель Монако. Моя жизнь, мои успехи. — М.: Радуга, 1987.

 14. Мишуга Олександр: спогади.Листи.Матеріали. – К.: Муз.Україна, 1971. – 780 с.

 15. Овчинников М.А. Творцы русского романса. Вып. I. - М., 1988. - 159 с. / Вып. II. - М., 415 с.

 16. Одоевский В.Ф. К вопросу о древнерусском пении. - М., 1964.

 17. Пальмеджани Ф. Маттиа Баттистини: Король баритонов. - М.; Л.: Музыка, 1966.

 18. Пенинская Л.С. Основы русской школы пения. - СПб., 1908.

 19. Русский романс / Сост., вст. ст. и комментарий В.Рабиновича. - М., 1987. - 640 с.

 20. Соболева Г.Г. Русский романс. - М., 1980. - 112 с. - М., 1995. - 96 с.

 21. Титта Руффо. Парабола моей жизни. — М.; Л.: Музыка, 1966.

 22. Тито Гобби. Мир итальянской оперы. — М.: Радуга, 1989.

 23. Торторелли В. Энрико Карузо. — М.: Музыка, 1965.

 24. Тоти даль Монте. Голос над миром. — М.: Искусство, 1966.

 25. Трафьяк М.В. Діячі української культури в московщині //Матер. наук. конф. „Україна і світова наука”. – Тернопіль, 1997. – С.68-79.

 26. Фучито С, Бейер Б. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо. — Л.: Музыка, 1967.

 27. Шаляпин Ф.И. Литературное наследство. – М.:Искусство, 1959. – Т.1. – 768 с.

 28. Юрченко М.С. Максим Березовський в Італії.- К.: Муз.Україна, 1989. – 67с.

 29. Яковенко С. Б. Павел Герасимович Лисициан. — М.: Музыка, 1989.

 30. Яковенко С. Б. Волшебная Зара Долуханова. — М.: Композитор, 1996.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • культурологічний та музикознавчий аналіз музичних творів

 • перегляд аудіо- та відеоматеріалів;

 • аналіз-обговорення демонстрації відповідних аудіо- та відеоматеріалів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • 2 письмові модульні роботи – 80% (у тому числі 16% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 10%

 • самостійна робота (реферат) – 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Творча спадщина Й.С. Баха, В.А. Моцарта та її місце в історії німецького вокального мистецтва 16-18 століть (конспектування, тема виноситься на І модульний контроль)

8%

2.

Новаторські оперні течії у творчості Р.Вагнера (конспектування, тема виноситься на ІІ модульний контроль)

4%

3.

Джузеппе Верді та його роль у розвитку вокального мистецтва Італії середини 19 століття (конспектування, тема виноситься на ІІ модульний контроль)

4%

4.

Реферат на обрану тему

10%
Разом

26%
 1. ^ Мови викладання.

УкраїнськаДержавний заклад „Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „Вокальний ансамбль”

 1. ^ Назва курсу.

„Вокальний ансамбль”

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 6.020200 „Музичне мистецтво”

Спеціалізація „Академічний спів”

 1. Код курсу.

[ІКМ].[ММ_Акад.].[3_1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3, 4.

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Буханцев Р.В.- викладач кафедри співів і диригування ( 5 корпус, ауд. 3-19);

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Навчання у класі вокального ансамблю на другому курсу передбачає набуття навичок ансамблевого співу,закріплення та подальше вдосконалення знань та навичок , здобутих студентом на першому курсі, оволодіння комплексом засобів вокально-художньої виразності, фазову послідовність процесу формування співацьких навичок ансамблевого співу та закріплення їх.^ 9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Навички, які набули студенти на попередніх курсах

^ 10. Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

Лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
2 курс ІІІ семестр^ Перший модуль
1.1.

Засвоєння навичок ансамблевого співу

7
3
4

1.2

Робота над співом без супроводу

4
2
2

1.3

Робота над звуковим балансом

5
3
2

1.4

Робота з концертмейстером

3
2
1
^ Другий модуль
2.1

Робота над вокально-технічними труднощами

8
4
4

2.2

Емоційне втілення художнього образу у вокальному творі

3
1
2

2.3

Основи музично-творчої роботи

6
4
2

2.4

Володіння мімікою, жестом як засобами акторської майстерності

5
3
2
ІV семестр^ Третій модуль
3.1

Робота над вокально-технічними труднощами

5
4
4

3.2

Робота над визначенням музичної драматургії

5
3
2

3.3

Удосконалення виконавської майстерності

5
3
2

3.4

Робота з концертмейстером

5
3
2

^ Четвертий модуль
4.1

Виконавська майстерність

5
3
3

4.2

Удосконалення акторської техніки

5
2
2

4.3

Володіння мімікою, жестом як засобами акторської майстерності

5
2
2

4.4

Набуття умінь щодо керування вокальниим колективом

5
2
2
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

82
44
38
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

.. Основна навчальна література

1.Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики: Учебное пособие для музыкальных вузов/ Л.Б.Дмитриев. – 2 – е изд. – М.: Музыка, 2008.- 367 с.

2. Назаренко И.К. Искусство пения. / И.К.Назаренко. – М.:Музгиз, 1968. - 621с.

3. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов пед. институтов./ А.Г.Менабени – М.: Просвещение, 1987. - 96 с.

4. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. / И.Кочнева, А.Яковлева.- Л., Музыка, 1988. – 70 с.

5. Люш Д.В. Развитие и сохранение певческого голоса. / Д.В.Люш. – К.:Муз. Украина, 1988. - 144 с.

6. Ручьевская Е.А. Слово и музыка. / Е.А.Ручьевская. – Л.: Музгиз, 1960 . – 56 с.

7.Оголевец А.С. Специфика выразительных средств музыки. / А.С. Оголевец. –Л.: Музыка, 1985 . – 112 с.


Додаткова навчальна література

1. Сохор А.Н. Музыка как вид искусства. / А.Н. Сохор. – М.: Музыка, 1970 . – 192 с.

2. Вопросы музыкальной формы. - Вып. 3 / Ред.-сост. Вл. Протопопов. – М.: Музыка, 1977. – 270 с.

3. Домрина Е.Н. Беседы о музыке. / Е.М.Домрина. – Л.: Просвещение, 1982 . – 80 с.

4. Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной педагогики./ А.П. Зданович. – М.: Музыка, 1965. - 148 с.. 1. Методи викладання.

Практичні заняття

Діяльність студента:

 • участь у практичних заняттях;

 • співи вокалізів;

 • самостійна робота над вокальним репертуаром;

 • участь у вокальній олімпіаді.

- виступи на академічних концертах.

Поточний контроль:

Практична задача модулів (4 модулів)

^ Форма семестрового контролю:

ІІІ семестр –академічний концерт ;

IV семестр – іспит. 1. Критерії оцінювання (у %).

Оцінки 2-х модулів – 24 %

Модульна оцінка за іспит або залік – 60 % ( у тому числі 19 % на контроль за самостійною роботою)

Додаткові бали – 16 %.


^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання самостійно підготовлених вокалізів

7%

2.

Виконання самостійно підготовленого вокального твору

7%

3.

Розбір поетичного тексту вокального твору

5%
Разом

19 %
 1. ^ Мова викладання.

Українська1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26

Схожі:

2. Спеціальні вимоги до зарахування icon2. Спеціальні вимоги до зарахування
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, творчий конкурс у 2 тури: сольфеджио (усно та письмово),...
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Естрадний вокал), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також вокальна та музично-теоретична підготовка...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (фортепіано, орган), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також творчий конкурс з 2 турів: виконання сольної...
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)
Вимоги, якими потрібно керуватись при організації військово-педагогічного процесу
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconЗ навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи