2. Спеціальні вимоги до зарахування icon

2. Спеціальні вимоги до зарахування
Назва2. Спеціальні вимоги до зарахування
Сторінка2/26
Дата12.09.2012
Розмір3.33 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Оцінка „зараховано” виставляється студентові, який набрав не менше 50% балів.

^ 8.Вимоги до державної атестації:

На державну атестацію виносяться наступні дисципліни:

1. Сольний спів.

2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін.

Державний іспит з “Cольного співу” підводить підсумок зняттям студентів у вищому навчальному закладі по дисциплінам “Сольний спів”, і являє собою сольної концертної програми.виконання.

Сольна програма дає можливість найбільш точно виявити рівень професійної підготовки й творчі можливості студента. Програма складається

з 6-ох вокальних творів різних стилів, жанрів, форм, до яких входять: арія композитора-класика XVII-XVIII ст., арія українського чи російського композитора-класика, арія іноземного композитора-класика або іноземного сучасного композитора, романс іноземного композитора-класика XIX ст, романс українського чи російського композитора-класика або сучасного композитора, народна пісня.

Під час виконання, студент повинен продемонструвати наступні уміння:

 • єдинорегістровий (мікстовий спосіб утворення співочого звуку й високу позицію звучання;

 • співоче дихання (мішане нижньореберно-черевне);

 • безшумний вдих, плавний повільний видих;

 • різні атаки звука (з переважним використанням м’якої атаки);

 • опору звука;

 • співочу артикуляцію й чітку дикцію (рівне, округлене звучання голосних й активне вимова приголосних звуків), співочу орфоепію;

 • динаміку звука, необхідну для виразного, художнього виконання фрази; спів легато й стаккато;

 • точну інтонацію;

 • кантиленний й речитативний стиль виконання;

 • володіння голосом протягом всього співучого діапазону.

Студент має продемонструвати ступінь володіння художньо-виконавськими навичками, які проявляються у виразному виконанні вокальної фрази, створенні художнього образу вокального твору, вмінні розкрити авторський зміст музичного вокального твору, відтворенні його емоційного змісту.

^ Критерії оцінювання:

Оцінка “відмінно” – високий ступінь зрілості музичного мислення студента, високий рівень вокально-технічної підготовки (свідоме володіння голосом, уміння кантиленного звуковедення, розвинене співацьке дихання, рухливість голосу), високий рівень уміння досягати розкриття музичного образу (донесення тексту твору через осмислене, виразне і чітко проспіване слово, ясну дикцію), зовнішня і внутрішня виразність у свободі рухів, творча інтерпретація художнього образу на основі розуміння драматургії музичного вокального твору. Уміння долання артистичного хвилювання, психологічний настрій на створення художнього образу.

Оцінка “добре” – достатньо високий ступінь зрілості музичного мислення, достатній рівень вокально-технічної підготовки при наявності деяких недоліків, а саме: допускання окремих незначних технічних помилок, недостатня виразність та емоційність.

Оцінка “задовільно” – задовільний художньо-технічний рівень виконання програми, обмежений обсяг вокально-технічної підготовки (невиразна, нечітка дикція, невміння користуватися диханням, недостатній рівень володіння технікою звуковедення), недостатня переконливість трактування музичного вокального твору.

Оцінка “незадовільно” – низький художньо-технічний рівень виконання програми, недостатній обсяг розвитку співацьких умінь і навичок, велика кількість технічних помилок, нерозуміння драматургії музичного твору. Невміння психологічно настроїтись на виконання художньо-акторського образу і подолати хвилювання.


^ Вимоги до іспиту «Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін:


Державний іспит з «Комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін» підводить підсумок заняттям студентів у вищому навчальному закладі по дисциплінам «Основи вокальної методики» та «Історії вокального виконавського мистецтва». Іспит проводиться у формі усної відповіді

Під час відповіді, студент повинен продемонструвати обізнаність у різних вокальних школах, вокальних методиках, методах та принципах розвитку голосів як дорослих, так і дітей; знання про будову голосового апарату, причин захворювань голосоутворюючих органів співаків, про охорону та режим голосу співака.

^ Критерії оцінювання:

Оцінка відмінно- демострація студентом високої ступіні зрілості мислення під час усної відповіді. Достатньо вичерпана, повна відповідь студента на екзаменаційні запитання, наведення прикладів тощо.Відмінна відповідь лише з незначною кількістю помилок.

Оцінка добре – демонстрація студентом під час усноі відповіді достатньо високоі ступіні зрілості мислення. Загалом правильна відповідь з кількома грубими помилками.

Оцінка задовільно – посередня відповідь зі значною кількостю певних недолікив, але яка задовольняє мінімальні критерії.

Оцінка незадовільно - дуже посередня відповідь студента на всі запитання державної атестації зі значною кількістю грубих помилок,яка не задовільняє мінімальні критерії.

^ 9. Координатор ЕСТS в Інституті культури і мистецтв:

Федоріщева Світлана Павлівна

заступник директора ІКМ з навчальної роботи

Адреса

Телефон

e-mail

^ 10. Зміст робочих програм:


Державний заклад „Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни «Концертно-камерний спів»


 1. ^ Назва курсу.

«Концертно-камерний спів»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 6.020204 «Музичне мистецтво*»

Спеціалізація «Академічний спів»

 1. Код курсу.

[ІКМ].[ММ_Акад_09].[3_1_13]


 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1,2

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Сіренко Тетяна Миколаївна - викладач кафедри співів і диригування (5 корпус, ауд. 1-05)%

Якубович Д.А. – Народна артистка України, професор кафедри співів і диригування ( 5 корпус, ауд. 2-03);

Манасян Л.А. – Заслужена артистка України, доцент кафедри співів і диригування ( 5 корпус, ауд. 1-05);

Савченко В.М. – Народний артистУкраїни, професор кафедри співів і диригування ( 5 корпус, ауд. 1-04).


 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Розвиток виконавської майстерності студентів-вокалістів на матеріалі камерно-вокальної музики та широкому знайомстві з романсо-пісенною літературою в усвідомленому підході до технології голосоутворення. Вміння самостійно аналізувати художні та технічні особливості вокальних творів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Індивідуальні заняття з вокалу або вокальна студія.


 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
І семестр^ Перший модуль
1.1.

Підбір вправ, розспівів та постановки співацького дихання.

6
2
4

1.2

Атака звуку та звукоутворення.

5
2
3

1.3

Засвоєння початкових навичок постановки голосу.

6
2
4

1.4

Знайомство з різними стилями камерної музики.

5
2
3
^ Другий модуль
2.1.

Виховання свідомого підходу до виконання вокально-технічних завдань.

5
2
3

2.2

Розиток співацької форманти у формуванні камерної культури.

5
2
3

2.3

Нюансування та володіння комплексом засобів вокально-художньої виразності

6
2
4

2.4

Робота з концертмейстером у класі вокалу. Співи вокалізів, пісень

7
3
4
ІІ семестр^ Третій модуль
3.1.

Засвоєння навичок концертно-камерного співу.

5
2
3

3.2

Робота над сольною програмою

6
2
4

3.3

Інтерпретація музично-поетичного змісту камерного твору

5
2
3

3.4

Основи акторської майстерності

6
3
3
^ Четвертий модуль
4.1

Засвоєння навичок камерного співу.

5
2
3

4.2

Робота над сольною програмою

6
2
4

4.3

Формування музичнообразного мислення в камерному співі.

6
3
3

4.4

Робота з концертмейстером.

6
3
3
загальна кількість годин

90
36
54
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики: Учебное пособие для муз. вузов./ Л.Б.Дмитриев. – 2-е вид., – М.: Музыка, 2008. - 367 с.

 2. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов пед. институтов./ А.Г.Менабени – М.: Просвещение, 1987. - 96 с.

 3. Люш Д.В. Развитие и сохранение певческого голоса. / Д.В.Люш. – К.:Муз. Украина, 1988. - 144 с.

 4. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. / И.Кочнева, А.Яковлева.- Л., Музыка, 1988. – 70 с.

Додаткова навчальна література

1.Давыдова В.А., Мчедлидзе Д.С. Певческое дыхание и некоторые советы по постановке голоса./ В.А. Давыдова , Д.С. Мчедлидзе. – Тбилиси, Литература да хеловнеба, 1966. – 67 с.

2. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам П.В.Голубев. – М.: Музгиз, 1963. - 87 с.

3.Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной педагогики./ А.П. Зданович. – М.: Музыка, 1965. – 148 с.

4.Комарович Г.Л. Практические советы начинающему певцу. –М.-Л.: Музыка, 1965 – 167 с.

 1. Назаренко И.К. Искусство пения. / И.К.Назаренко. – М.:Музгиз, 1968. - 621 с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • практичні заняття;

 • вміння самостійно розкрити художньо-реалістичний план камерного твору;

 • участь у камерних концертах.

Поточний контроль:

Практична здача модулів ( 4 модулі)

Форма семестрового контролю:

І семестр – контрольно-модульне заняття;

ІІ семестр – залік.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

1.Оцінки 2-х модулів – 24 % ;

2.Модульна оцінка за екзамен або залік – 60 % ( у тому числі 19% на контроль за самостійною роботою);

3.Додаткові бали – 16 %.


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання самостійно підготовлених вокалізів

7 %

2.

Виконання самостійно підготовленого вокального твору

7 %

3.

Розбір поетичного тексту вокального твору


5%
Разом

19%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

2. Спеціальні вимоги до зарахування icon2. Спеціальні вимоги до зарахування
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, творчий конкурс у 2 тури: сольфеджио (усно та письмово),...
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Естрадний вокал), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також вокальна та музично-теоретична підготовка...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (фортепіано, орган), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також творчий конкурс з 2 турів: виконання сольної...
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)
Вимоги, якими потрібно керуватись при організації військово-педагогічного процесу
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconЗ навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи