2. Спеціальні вимоги до зарахування icon

2. Спеціальні вимоги до зарахування
Назва2. Спеціальні вимоги до зарахування
Сторінка26/26
Дата12.09.2012
Розмір3.33 Mb.
ТипДокументи
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Виноградов К. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певна// Музыкальное исполнительство и современность / Сост. М.А.Смирнов. – М.: Музыка, 1988 . – С. 156 – 178.

2. Г.В.Горбуліч, Л.М.Дячук-Ставицький. Організація самостійної роботи магістрантів у концертмейстерському класі / Горбулін Г.В., Дячук-Ставицький Л.М. – Луганськ «Альма – матер», 2007 . – 57 с.

3.Обухова О. У концертмейстерському класі // Музика, 1980 - №6 . – С.24-25

4. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. – М.: Музика,

1996 . – 132 с.

5. Шендерович Е.М. Об искусстве аккомпанемента // Сов. Музика – 1969. - №4 . – С.84-88.


Додаткова навчальна література

 1. Полян І. З досвіду викладача – концертмейстера // Музика. – 1975. - №4 . – С.14

 2. Крючков Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения . – Л. : Музгиз, 1961. – 195 с.

 3. Гольденвейзер А. Несколько мыслей о воспитании певна // Сов. Музика. – 1952. - №9. – С. 72 -74

 4. Люблинский А.А. Теория и практика аккомпанемента .: Методологические основы./ А.А. Люблинский. – Л.: Музыка, 1972 . - -80 с.

 1. Методи викладання.

Практичні заняття

Діяльність студента:

 • участь у практичних заняттях;

 • співи вокалізів, народних пісень, класичних романсів, сучасних пісень;

 • самостійна робота над вокальним репертуаром;

Поточний контроль:

Практична задача модулів ( 12 модулів)

^ Форма семестрового контролю:

ІІІ семестр –

IV семестр –

V семестр –

VI семестр –

VII семестр –

VIIІ семестр –

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Оцінки 2-х модулів – 24 %

Модульна оцінка за іспит або залік – 60 % ( у тому числі 19 % на контроль за самостійною роботою)

Додаткові бали – 16 %.

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Виконання самостійно підготовлених вокалізів

7%

2.

Виконання самостійно підготовленого вокального твору

7%

3.

Розбір поетичного тексту вокального твору

5%
Разом

19 %
 1. ^ Мови викладання.

УкраїнськаЛуганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Музична психологія» 1. Назва курсу.

^ «МУЗИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 6.020204 “Музичне мистецтво*”

Спеціаліхація: «Академічний спів», «Естрадний спів»

 1. Код курсу.

[ІКМ].[ММ_Акад].[3_1_15], [ІКМ].[ММ_Акад].[3_1_15]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2

 1. Семестр / семестри.

4

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Сбітнєва Людмила Миколаївна — зав.кафедрою співів і диригування, доцент, кандидат педагогічних наук (5 корпус, ауд. 2.02 , e-mail: any@any.ua)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу музичної психології є важливою у системі підготовки студентів до майбутньої музично-педагогічної діяльності – розуміння психологічних засад музичного мистецтва, психологічних засад розвитку музичних здібностей, творчості допоможе майбутнім фахівцям як у виконавській, так і у музично-педагогічній діяльності.. Педагогу-музиканту доводиться мати справу з двома факторами – музикою, такою, як вона є, та особистістю учня, тому планування педагогічно-виконавської діяльності на психологічних засадах є важливим фактором успішної майбутньої роботи Курс з основ музичної психології викладається студентам спеціальності “Музичне мистецтво” з метою теоретичної і практичної підготовки майбутніх спеціалістів до музично-педагогічної діяльності в аспектах специфічності музичної діяльності та її психологічної сутності. Галузь музичної психології є прикордонною між сферою мистецтва і сферою науки про людину, традиційно вважається однією з тих, де панують фантазія та уява, творчість. Важливою проблемою для сучасної музичної педагогіки є питання про ранні вияви та розвиток музичних здібностей, питання музичного навчання і виховання.

Фахівець зі спеціальності “Музичне мистецтво” повинен бути професійно освіченим з боку психологічної підготовки до діяльності музиканта-педагога. Формування педагогічної майстерності майбутнього спеціаліста в значній мірі обумовлено рівнем оволодіння ним системою знань та вмінь з питань психології музичного мистецтва, психології музичної діяльності, психології музичного сприйняття та психології музичних здібностей тощо.

Курс музичної психології повинен сприяти закладенню основи у майбутніх педагогів для подальшого самовдосконалення, вміння використовувати здобуті знання в організації виконавської та педагогічної діяльності, управляти психічною діяльністю учнів під час спілкування з музикою, вміти аналізувати літературу у галузі сучасної музичної психології, аналізувати та використовувати новітні педагогічні технології розвитку музичних здібностей школярів і юнацтва.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Знання у межах сучасної музичної школи, курсу педагогіки та психології ВНЗ

 1. ^ Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

Загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
5 семестр^ Перший модуль.

І
1.1.

З історії розвитку музичної психології. Направлення музичної психології.

4

42

1.2.

Індивідуально-психологічні особливості творчих особистостей.

4

22

1.3.

Здібності як психолого-педагогічна категорія.

2

2

2
6

1.4.

Психологія музичних здібностей

4

2

2
4

1.5.

Розвиток емоційної сфери особистості.

4

2

2
10

1.6.

Пізнавальні процеси в діяльності музиканта.

4

2

2
8

1.7.

1.8.

Колоквіум з розділу
Другий модуль Основи методики музичного виховання і навчання.
2.1.


2.2.

Вікові особливості музичного розвитку школярів.

Методика розвитку музичних здібностей

10

2

2
4

2.3.

Методика формування музичного сприймання.

14


14

2.4.

Розвиток творчих здібностей дитячої особистості.

8

26

2.5.

Режим та гігієна роботи музиканта

2

212
загальна кількість годин

81

20

10
51
Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ананьев Б.Г. Задачи психологии искусства. – Л., 1982

 2. Петрушин В.И. –М., 1997.

 3. Тихомирова Н.Ф., Скляр П.П. Музыкальная психология.-Киев, 2001.

 4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987.

 5. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей /Избранные труды: В 2-х томах. -Т.1. - М.:Педагогика. - 222 с.

 6. Ростовский О.Я. Педагогіка музичного сприймання.- Київ: ІЗМН, 1997.- 248 с.

 7. Якобсон П.М. Психология чувств. – М., 1961.Додаткова навчальна література

 1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном образовании. -2-е изд.-Л.:Музыка, 1973. - 144 с.

 2. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. –М.:Изд-во МГУ, 1976. – 143 с.

 3. Диагностика и регуляция эмоциональных состояний.- М.: АН СССР, 1990.

 4. Воспитание музыкой: Из опыта работы./Сост.Т.Е.Вендрова, И.В.Пигарева. –М.: Просвещение. 1991. – 205 с.

 5. Рудницька О.П. Сприйняття музики і педагогічна культура вчителя.-Київ: КДПІ, 1992. - 165 с.

 6. Додонов Б.И. В мире эмоций.-К.:Политиздат Украины, 1987.-139с.

 7. Кэррол Э. Изард. Психология эмоций .Санкт-Петербург. –2000 г.

 8. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура.- М.:Политиздат, 1991.-526 с.

 9. Лук А.Н. Эмоции и чувства. – М., 1972.

 10. Симонов П.В. Эмоции и воспитание. – М., 1966.

 11. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. – М., 1990.
 1. Методи викладання.
Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконання практичних завдань з різних видів музичної діяльності учнів на уроці музики.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

 • 4 семестр - залык

  1. семестр – залік.
 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах – 30%

 • самостійна робота ( – 10%


Карта оцінювання СРС

frame2

 1. Мови викладання.

Українська


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Схожі:

2. Спеціальні вимоги до зарахування icon2. Спеціальні вимоги до зарахування
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, творчий конкурс у 2 тури: сольфеджио (усно та письмово),...
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Естрадний вокал), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також вокальна та музично-теоретична підготовка...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (фортепіано, орган), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також творчий конкурс з 2 турів: виконання сольної...
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)
Вимоги, якими потрібно керуватись при організації військово-педагогічного процесу
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconЗ навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи