2. Спеціальні вимоги до зарахування icon

2. Спеціальні вимоги до зарахування
Назва2. Спеціальні вимоги до зарахування
Сторінка9/26
Дата12.09.2012
Розмір3.33 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

1. Витт Ф.Ф. Практические советы обучающимся пению. / Ф.Ф. Витт. -

М.: Музыка,1968. – 67 с.

3. Дмитриев Л.Б Основы вокальной методики: Учебное пособие для

муз.вузов. / Л.Б.Дмитриев. - М.: Музыка, 2007. - 367 с.

2. Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной педагогики./ А.П.Зданович. –

М.:Музыка,1965. – 148 с.

3. Люш Д.В. Развитие и сохранение певческого голоса./ Д.В. Люш. – К.

Муз.УкраЇна, 1988 .- 144 с.

4. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие

для студентов пед.ин-тов. / А.Г. Менабени. - М.: Просвещение, 1987. - 96 с.

Додаткова навчальна література

1. Антонюк В. Вокальна педагогіка (сольний спів)./ В.Антонюк. – К.: Либідь,

2007.- 198 с.

2. Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И.Глинки./ Ю.Барсов.-

М.: Музыка, 1986.- 136 с.

3. Назаренко И.К. Искусство пения И.К.Назаренко. - М.:Музыка, 1968. – 621 с.

4 Юссон Р. Певческий голос // Исследование основных физиологических и

акустических явлений певческого глоса. / Р.Юссон. -М.: Музыка, 1974.– 156 с


 1. Методи викладання.

Леції та практичні заняття

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • самостіно підібрані вправи та розспіви з подальшим поясненням;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

три письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% ( у тому числі 19% на контроль самостійної роботи студентів) ;

 • участь у семінарах - 30%;

 • самостійна робота (реферат) – 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Методологія сольного співу в працях Л.Дмитрієва

7%

2.

Проблеми розвитку та формування дитячого голосу

(конспектована тема виноситься на модульний контроль)

7%

3.

Проблема слова в співах та шляхи їх рішення

5%
Разом

19% 1. ^ Мови викладання.

УкраїнськаДержавний заклад

„Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка”

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Історія української музики "

1. Назва курсу.

Історія української музики "

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): музичне мистецтво

2. Код курсу.

[ІКМ].[ММ_Акад]. [3_1_16]

3. Тип курсу (обов'язковий або за вибором студента).

Обов'язковий

^ 4. Рік (роки) навчання.

3 .

5. Семестр / семестри.

5,6

 1. Кількість кредитів.

2,5

7. Прізвище ім'я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь
викладача (викладачів), які викладають дисципліну.


Самохіна Наталія Миколаївна – доцент кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки ( Красна площа 4, ауд.2-16).

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу: розвиток здібностей майбутніх фахівців-музикантів творчо підходити до аналізу й оцінки різних явищ українського музичного мистецтва, виховання розуміння основних закономірностей розвитку української музичної культури сьогодення.^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс музичної літератури ДМШ, коледжу, 1-2 курси ВНЗ.

^ 10. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

Загальна к.г.

Лекі

Прак.

Інд..

Сам.^ Перший модуль «Історично-культурні та соціальні особливості зародження та розвитку українського музичного мистецтва»


мистецтваОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ

^ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ »1.1.

Основні етапи розвитку українського мистецтва. Історико-культурологічний огляд.
4

2
5
1.2.

Пісенна творчість українського народу.
4

2
10
1.3.

Професійна музика кінця XVI-початку XVIIст.
4

2
10
1.4.

Професійна музика другої половини XVIII – першої половини XIXстоліття.
4

2
10Особливості формування української симфонічної та оперної музики у XIXст.
4

2
5^ Другий модуль «Музична культура України XIX - XX ст.»2.1.

Життя та творчість М.В.Лисенка
4

2
5
2.2.

Сценічні (музично-драматичні) жанри в українській музичній культурі XX століття.
4

2
5
2.3

Симфонічна музика
4

2
5
2.4.

Розвиток хорових жанрів в сучасній музичній культурі України. Вокальна-симфонічна музика.
4

2
5
2.5.

Камерно-вокальна та камерно-інструментальна музика.
2

2
10
2.6.

Музика для дітей в творчості сучасних українських композиторів.
2

2
3^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

135

40

22
73

^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Архимович Л., Шреєр-Ткаченко А., Шеффер Т., Карішева Т. Музикальная культура Украини.- М.;Музгиз 1961.

 2. Гордійчук М. Музика і час: Розвідки і статті.- К.: Муз. Україна, 1984.

 3. Гордійчук М. На музичних дорогах.- К. Муз. Україна 1973.

 4. Довженко В. Нариси з історії української радянської музики. Ч.1-2. К.: Мистецтво , 1957-1967.

 5. Загайкевич М.П. Драматургія балету.- К., 1978.

 6. Історія української музики. Т. 1-6.- К.: Наук. Думка,1990.

 7. Історія української радянської музики : Учбовий посібник.- К.: Муз.Україна.1990.

 8. Ляшенко І.Ф. Національні традиції в музиці як історичний процес.- К.: Муз.Україна.1973.

 9. Ляшенко І.Ф. Українська радянська музика в системі соціалістичної культури.- К.: Муз. Україна, 1984.

 10. Никитина Л.Д. Советская музіка. История и современность. М.,1991.

 11. Шреер-Ткаченко А.Я. История украинской музіки.- М.: Музика, 1981.

Додаткова література:

1.Л. Архімович, Т.Каришева, Т.Шеффер, О.Шреєр-Ткаченко Нариси з історії української музики. Ч.1. К.: Мистецтво, 1964.

 1. Булат Т. Героїко-патріотична тема в творчості Н.В.Лисенка.- К., 1965.

 2. Булат Т. М.Лисенко.- К., 1981.

 3. Боровик Н. О влиянии народной песни на мелодику А.Веделя // Українське музикознавствою- 1971.- №6.

 4. Гордійчук М. Музика і час: Розвідки і статті.- К.: Муз. Україна, 1984.

 5. Гордійчук М. На музичних дорогах.- К. Муз. Україна 1973.

 6. Історія української дожовтневої музики.- К., 1969.

 7. Зинькевич Е. Динамика обновления: Украинская симфония на современном єтапе в свете диалектики и новаторства ( 1970-е - начало 80-х годов ).- К., 1986.

 8. Клин В. Л.Ревуцкий - композитор пианист.- К., 1972.

 9. Лисецкий С. Черти стиля творчества К.Стеценко.- К., 1977.

 10. Невенчаная Т. Игорь Шамо.- К., 1982.

 11. Павлишин С. Д.В.Сичинский.- К., 1980.

 12. Никитина Л.Д. Советская музіка. История и современность. М.,1991.

 13. Пархоменко Л. К.Г.Стеценко.- К., 1973.

 14. Степанченко Г. Композитор Яков Степовий.- К., 1974.

 15. Творчество Леонтовича: Сб. Статей.- К., 1977.

 16. Тимошенко О., Андрос Н. Хорова творчість штогаренка.- К., 1984.

 17. Філатов Ю. Хорові прелюди Г. Майбороди // Музика.- 1975.- №5.

 18. Шевченко и музика : Сб. Статей.- К., 1966.
^ 12. Методи викладання.

1. Лекційне викладення

2. Обговорення на семінарських заняттях

3. Культорологічний та музикознавчий аналіз музичних творів

4.Демонстрація відповідних аудіо- та відеоматеріалів.

Діяльність студента:

 • Вивчення відпровідних матеріалів у підручниках;

 • Знайомство з додатковиими першоджерелами;

 • Слухання та аналізування відповідних музичних творів.

Поточний контроль:

Два модулі (1-в першому семестрі, 1 – в другому семестрі).

^ Форма семестрового контролю: ІспитІ3. Критерії оцінювання (у %).


Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 60% (два по 30%)

- інші види роботи: індивідуальна співбесіда, музична вікторина 40%,

( з них 15% на самостійну роботу )

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Висвітлення на семінарі одного з питань, що винесені на СРС

5 %

2.

Висвітлення питань, що винесені на СРС під час співбесіди

5 %

3.

Музична вікторина

5.%
Разом

15 %

^ 14. Мови викладання

УкраїнськаЛуганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Педагогічний практикум»


 1. Назва курсу.

^ „ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): 6.020204 “Музичне мистецтво”

спеціалізації “Академічний спів”, “Естрадний спів”


 1. Код курсу.

[ІКМ]. [ММ_Естр]. [3_1_14], [ІКМ]. [ММ_Акад]. [3_1_14]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-4-й

 1. Семестр / семестри.

ІІІ-УІІІ

 1. Кількість кредитів ECTS.

8

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Дрєпіна О.Б., викладач кафедри співів і диригування (5 корпус, ауд 1-05)

Островська Т.В., викладач кафедри співів і диригування (5 корпус, ауд 1-09)

Лаврентьєв А.О. викладач кафедри співів і диригування (5 корпус, ауд 1-09)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – виховання в студентів інтересу, любові до професії вчителя, формування стійкої потреби в розвитку творчого потенціалу особистості майбутнього педагога; забезпечення систематичного самовдосконалення професійних вокально-педагогічних якостей, умінь, навичок майбутніх фахівців, обумовлене безперервністю проходження курсу; оволодіння студентами сучасними методами та формами організації навчального процесу; навчання студентів застосуванню на практиці знань, професійних умінь та навичок у галузі музичного мистецтва, отриманих в університеті, для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах; максимальний розвиток голосових даних та художньо-виконавської культури студентів; виховання усвідомленого підходу до технології голосоутворення для вдосконалення вокально-виконавських навичок учнів; розвиток уміння застосовувати технологічні прийоми вокальної підготовки в самостійній практичній роботі.

Вивчення дисципліни „Педагогічний практикум” сприяє формуванню у студентів основ вокально-педагогічної майстерності як поєднання бездоганного володіння власним голосом та вміння передання своїх знань і навичок учням з такими особистісними якостями педагога як доброзичливість, витримка, вміння визначити позитивне, цінне в учні та вселити в нього віру в свої творчі можливості; набуття практичного досвіду діалогового спілкування й взаємодії з учнем – з реальною практикою, відповідно до сучасних положень теорії й практики педагогіки вищої школи.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси: Музична психологія. Основи вокальної методики. Історія виконавського мистецтва. Сольний спів.

 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Індивід.

Самост.
^ Перший модуль

47


17

30

1.1.

Педагогічне спостереження

12


2

10

1.2.

Урок педагога з учнем у присутності студента

4


2

2

1.3.

Попередня консультація та складання плану-конспекту з проведення уроку або його фрагментів

5


2


3

1.4.

Проведення студентом під час уроку окремих елементів розспівуваня учня

6


3

3

1.5.

Проведення студентом окремих етапів роботи над твором під час уроку з учнем

6


2

4

1.6.

Ведення звітної документації

8


3

5

1.7.

Виконання учнем твору, вивченого під керівництвом студента

2


1

1

1.8.

Виконання студентом твору з програми учня з усним педагогічним та виконавським аналізом

2


1


1

1.9.

Співбесіда

2


1

1
^ Другий модуль

50


18

32

2.1.

Педагогічне спостереження

12


2

10

2.2.

Попередня консультація та складання плану-конспекту з проведення уроку або його фрагментів

7


2


5

2.3.

Проведення студентом уроків з учнем

10


4

6

2.4.

Підготовка учня до виступу в академічному концерті або в студентській олімпіаді з педагогічного практикуму

8


4


4

2.5.

Ведення звітної документації та виготовлення наочної методичної продукції або ілюстративного матеріалу

6


3


3

2.6.

Виконання учнем творів, вивчених під керівництвом студента, під час уроку або академічного концерту.

2


1


1

2.7.

Виконання студентом (соло або в ансамблі з учнем) творів з програми учня (за вибором педагога, з усним педагогічним та виконавським аналізом) під час уроку або академічного концерту.

3


12

2.8.

Співбесіда

2


1

1
Третій модуль

94


34

60

3.1.

Педагогічне спостереження

7


2

5

3.2.

Складання плану-конспекту з проведення уроку або його фрагментів

11


1


10


3.3.

Проведення студентом уроків з учнями різного віку та рівня вокальної підготовки

34


14


20

3.4.

Підготовка учнів до виступу в святково-концертних заходах, конкурсі або студентській олімпіаді з педагогічного практикуму

18


8


10

3.5.

Ведення звітної документації наочної методичної продукції або ілюстративного матеріалу

16


6


10

3.6.

Виконання учнями творів, вивчених під керівництвом студента, в святково-концертних заходах, або конкурсі з педагогічного практикуму

3


1


2

3.7.

Виконання студентом творів з програми учня (соло або в ансамблі з учнем) під час святково-концертних заходів, академічного концерту, конкурсу з педагогічного практикуму з усним педагогічним та виконавським аналізом

3


12

3.8.

Співбесіда

2


1

1
Четвертий модуль

100


36

64

4.1.

Педагогічне спостереження

7


2

5

4.2.

Складання плану-конспекту з проведення уроку або його фрагментів

12


2

10

4.3.

Проведення студентом уроків з учнями різного віку та рівня вокальної підготовки

34


14


20

4.4.

Підготовка учнів до виступу в святково-концертних заходах, конкурсі або студентській олімпіаді з педагогічного практикуму

18


8


10

4.5.

Ведення звітної документації наочної методичної продукції або ілюстративного матеріалу

16


6


10

4.6.

Виконання учнями творів, вивчених під керівництвом студента, в святково-концертних заходах, конкурсі або студентській олімпіаді з педагогічного практикуму

7


25

4.7.

Виконання студентом творів з програми учня (соло або в ансамблі з учнем) під час святково-концертних заходів, академічного концерту, конкурсу або студентської олімпіаді з педагогічного практикуму з усним педагогічним та виконавським аналізом

4


13

4.8.

Співбесіда

2


1

1
П’ягий модуль

94


34

60

5.1.

Педагогічне спостереження

7


2

5

5.2.

Попередня консультація та складання плану-конспекту з проведення уроку. Складання виконавського плану виучуваних творів.

11


1


10

5.3.

Проведення студентом уроків з учнем

34


14

20

5.4.

Підготовка учня до виступу в академічному концерті з педагогічного практикуму. Робота над емоційно-виразним виконанням твору за наміченим виконавським планом.

18


810

5.5.

Ведення звітної документації та виготовлення наочної методичної продукції або ілюстративного матеріалу

16


6


10

5.6.

Виконання учнем творів, вивчених під керівництвом студента в академічному або святковому концерті.

4


1


3

5.7.

Виконання студентом (соло або в ансамблі з учнем) творів з програми учня (за вибором педагога, з усним педагогічним та виконавським аналізом) в академічному або святковому концерті.

2


11

5.8.

Співбесіда

2


1

1
Шостий модуль

50


18

32

6.1.

Педагогічне спостереження

6


2

4

6.2.

Складання плану-конспекту з проведення уроку або його фрагментів. Складання виконавського плану виучуваних творів.

2


1


1


6.3.

Проведення студентом уроків з учнями різного віку та рівня вокальної підготовки

18


6


12

6.4.

Підготовка учнів до виступу в святково-концертних заходах, конкурсі або студентській олімпіаді з педагогічного практикуму. Робота над емоційно-виразним виконанням твору за наміченим виконавським планом.

10


46

6.5.

Ведення звітної документації наочної методичної продукції або ілюстративного матеріалу

8


2


6

6.6.

Виконання учнями творів, вивчених під керівництвом студента, в святково-концертних заходах, конкурсі або студентській олімпіаді з педагогічного практикуму

2


11

6.7.

Виконання студентом творів з програми учня (соло або в ансамблі з учнем) під час святково-концертних заходів, академічного концерту, конкурсу або студентської олімпіаді з педагогічного практикуму з усним педагогічним та виконавським аналізом

2


11

6.8.

Співбесіда

2


1

1
загальна кількість годин

435


157

2781
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Навчальна література, рекомендована для самостійного використання під час підготовки до практичних занять:

Основна:

 1. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса / Д.Л. Аспелунд [под ред. М.Л. Львова] – М.-Л.: Музгиз, 1952. – 192 с.

 2. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогики / В.А. Багадуров. – М.: Музгиз, 1956. – 268 с.

 3. Васенина К.В. Правильное произношение слова как важнейший фактор в пении / К.В. Васенина – М., 1962. – 14 с.

 4. Витт Ф.Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф.Ф. Витт [под ред. Ю.А.Барсова]. – Л.: Музыка, 1968. – 62 с.

 5. Далецкий О.В. Саморегуляция голоса певцов / О.В. Далецкий //Муз. академия. - 1999. - №1. – С. 143-145.

 6. Детский голос. Экспериментальные исследования / [под ред. Н.И. Шацкой]. – М.: Педагогика, 1970. - 232 с.

 7. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев – М.: Музыка, 2007. – 368 с., нот, ил.

 8. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж / В.В. Емельянов - СПб.: Лань, 1997. – 192 с.

 9. Евтушенко Д.Г. О впевании вокальных произведений // Вопросы вок. педагогики. – Вып. 3. – М.: Музыка, 1967. – С.98-119.

 10. Комарович Г.Л. Практические советы начинающему певцу / Г.Л. Комарович [под общ. ред. Ю.А. Барсова]. – М. – Л.: Музыка, 1965. – 44 с.

 11. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України / М.Д. Леонтович – К.: Муз. Україна, 1989. – 133 с.

 12. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: [учеб. пособие для студентов пед. ин-тов] / А.Г. Менабени – М.: Просвещение, 1987. – 95 с.

 13. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В.П. Морозов - Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Институт психологии РАН, Центр „Искусство и Наука”. - М., 2002. - 496 с. с илл.

 14. Морозов В.П. Эмоциональность как критерий профотбора вокалистов / В.П. Морозов – М.: Музыка, 1984. – 204 с.

 15. О детском голосе / [под ред. М.Д. Орловой]. – М.: Просвещение, 1966. – 56 с.

 16. Садовников В.И. Орфоэпия в пении / В.И. Садовников – М.: Музгиз, 1958. – 80 с.

 17. Сокол А.В. Теория музыкальной артикуляции / А.В. Сокол – Одесса: ОКФА, 1995. – 208 с.

 18. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Б.М. Теплов // Избр. тр. – М.: Педагогика, 1985. – Т. 1. – С. 42 – 222.

 19. Фролов Ю.П. Пение и речь в свете учения Павлова / Ю.П. Фролов – М.: Музыка, 1966 – 100 с.

 20. Юцевич Ю.Є. Роль вокально-слухових впливів у формуванні дитячих голосів / Ю.Є. Юцевич // Музика в школі [зб. наук. праць]. – К.: Муз. Україна, 1981. – Вип. 7. – С. 36 – 43.

 21. Юцевич Ю.Є. Нові експериментальні дані про розвиток дитячого співацького голосу / Ю.Є. Юцевич // Педагогічна наука – перебудові школи [зб. наук. праць]. – К.: М-во нар. освіти УРСР, 1990. – С. 123 – 125.

 22. R.Husson. Comment se classent les voix hummaines. La Nature, 1957. - N 3262. - P. 41-46.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Схожі:

2. Спеціальні вимоги до зарахування icon2. Спеціальні вимоги до зарахування
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, творчий конкурс у 2 тури: сольфеджио (усно та письмово),...
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon1. Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: наявність базової вищої освіти, вступні виступи зі спеціальності та іноземній мові
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Естрадний вокал), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також вокальна та музично-теоретична підготовка...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconМузичне мистецтво* (фортепіано, орган), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також творчий конкурс з 2 турів: виконання сольної...
2. Спеціальні вимоги до зарахування icon13. 00. 02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)
Вимоги, якими потрібно керуватись при організації військово-педагогічного процесу
2. Спеціальні вимоги до зарахування iconЗ навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи