Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки icon

Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
НазваМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Сторінка9/48
Дата12.09.2012
Розмір6 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48


11. Релігієзнавство

Робоча навчальна програма

Дисципліна «Релігієзнавство»


1.Назва курсу

«Релігієзнавство»

Форма навчання: денна

Спеціальність:

^ 2.Код курсу

[2.2.4.].

3. Тип курсу

За вибором ВНЗ

4. Рік навчання


5. Семестр


^ 6. Кількість кредитів

1

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну.

Альохина Галина Вікторівна, асистент кафедри культурології та кіно-, телемистецства

^ 8.Мета курсу. надання слухачам основ історико-теоретичних знань про становлення, склад і стан релігій, знайомство з основами доктрин та культів, методологією їх дослідження, формування розуміння сутності релігійних течій та проблем релігійного життя.

Курс " Релігієзнавство " реалізується в організації цілісного процесу засвоєння різноманітних знань про людину і його світогляд, про виникнення релігії і переході від ранніх її форм до сучасних складних релігійних культів. Одним з головних завдань курсу " Релігієзнавство" є ознайомлення з історією і духовною практикою різних народів світу. Запропонований підхід до змісту курсу передбачає орієнтацію на засвоєння специфіки релігії, її досвіду у взаємозв'язку, взаємозбагаченні, взаємопроникненні світоглядних ідей різних народів світу.


^ 9. Передумови ( актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси середньої школи: «Релігієзнавство»

10. Зміст курсу^ Змістові модулі та їх структура

загальна

лекції

семінари

(пр.зан.)

мкр.

сам ост.
1.1.


. Релігія як соціально-історичний феномен.

2
4

1.2.

Ранні форми релігії.
24

1.3

Національно-державні релігії.
26

1.4.

Світові релігії як етап релігійної еволюції. Буддизм.

24

1.5.

Християнство: православ я, католицизм, протестантизм
46

1.6.

Релігія в житті українського народу
22

1.7.

Іслам
24

1.8.

Особливості розвитку новітніх релігійних рухів.
24

^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
18
2

34

11.

Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література


 1. Васильев Л.С. История религий Востока.- М.:Политиздат, 1983.-368 с.

 2. Дулуман Є. Релігія як соціально-історичний феномен. - К.: Наукова думка, 1974. - 263 с.

 3. Калінін Ю., Харьковищенко Є. Релігієзнавство.-К.: Вища школа, 1996.-296 с.

 4. Косуха П.І. Наука про походження релігії. -К.: Політвидав України, 1976. - 54 с.

 5. Крывелев И. История религий: В 2 т. - М.,1988.

 6. Радугин А.А. Введение в религиеведение. - М.: Центр, 1996.-302 с.

 7. Религиеведение.(Учебник под ред. М.Н. Яблокова. - М.: Высшая школа, 1995. - 368 с.

 8. Релігієзнавчий словник. - К. :Четверта хвиля, 1996. - 392 с.

 9. Мень А. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. - М.: Слово, 1991, т. 1. - 287 с.

 10. Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. - Ростов-на Дону: Феникс, 1996.-672 с.

 11. Токарев С. История религии.-М.:Прогресс, 1990.-474 с.

Додаткова навчальна література

 1. Тайлор Э. Первобытная культура. - М.: Политиздат, 1980. - 573 с.

 2. Фрезер Д. Золотая ветвь. - М.:Политиздат, 1983. - 703 с.

 3. Шпажников Г.Религии стран Юго-Восточной Азии. Справочник.-М.:Наука,1980.-247 с.

 4. Токарев С. Ранние формы религии.-М.:Политиздат, 1990.-621

 5. Токарев С. Религия в истории народов мира.-М.:Политиздат, 1980.-831 с.

 6. Лукач Й. Пути богов.-М.:Политиздат, 1984.-248 с.

 7. Бонгадр-Левин Г.Древнеиндийская цивилизация.-М.:Наука, 1980.-333 с.

 8. Донини А. У истоков христианства.-М.:Политиздат, 1979.-341 с.

 9. Мень А. Сын человеческий.-М.:Протестант,1991.-317 с.

 10. Свенцицкая И. Раннее христианство - страницы истории.-М.:Политиздат,1987.-336 с.

 11. Донини А Люди,идолы и боги.-М.:Политиздат,1966.-368 с.

 12. Голобуцький П. Ісус Христос:бог,міф,людина/Людина і світ,1989,№ 7-

 13. Зноско-Боровский М., прот. Православие, римо-католичество, протестантизм и сектантство.-Троице-Сергиева Лавра,1991.-158 с.

 14. Релігія у духовному житті українського народу.-К.:Наукова думка,1995.-297 с.

 15. Тальберг Н. История русской церкви.В 2-х т.-М.:"Светлячок",1991.

 16. Русское православие: вехи истории/Под ред.А.Клибанова.-М.:Политиздат,1989.-719 с.

 17. Коран./Пер. с араб.И.Крачковского.-М.:Асс.Новый стиль,1990.-512 с.

 18. Панова В, Вахтин Ю. Жизнь Мухаммеда.-М.:Политиздат,1990.-495 с.
^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виголошення доповіді на студентській конференції;

 • конспектування тем, винесених на самостійну роботу;

 • написання рефератів;

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

Залік

^ 13.Критерії, оцінювання(у%).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмова модульна робота 60%

 • 17% на контроль самостійної роботи студентів);

 • участь в конференції – 13%;

- самостійна робота (реферат)- 10%.

Карта оцінювання СРС^ Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.(конспектування, теми виноситься на модульний контроль)


1%

2.
5%

3.

Реферат на обрану тему

10%
Разом

20%

^ 14. Мови викладання.

Російська


Цикл природничо-наукової підготовки

 1. Безпека жииттєдіяльності таоснови цивільної оборони

Робоча навчальна програма

дисципліни „^ БЖД з основами ЦО та ОП

 1. Назва курсу.

БЖД з основами ЦО та ОП


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

 1. Код курсу.

[ІФВіС] / [6.* ]/ [Здор. люд. 2009] / [3.1.1]; [ІФВіС] / [6.* ]/ [ ФіС. 2009] / [3.1.1]; [ІФВіС] / [6.* ]/ [ОПС. 2009] / [3.1.1];

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Лисенко Сергій Григорович – асистент кафедри фізичної реабілітації та валеології (3 корпус, ауд. 3-26)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – теоретична і практична підготовка студентів з метою організації захисту працюючих у народному господарстві; вивчення шляхів і способів підвищення організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов'язаних з дією зброї масового ураження.

Актуальність викладання дисциплін "Цивільна оборона" та "Безпека життєдіяльності" регламентується Положенням про функціональну підсистему "Освіта і наука України" від 17 січня 2002 р. № 27 у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України та необхідністю виконання концепції ООН "Про сталий людський розвиток", а також відповідно Законів України: "Про правові засади цивільного захисту" 1859-ІУ, від 24 червня 2004,"Про цивільну оборону України" від 3 лютого 1993 р. № 2974-ХІІ (із змінами і доповненнями); "Про захист населення і територій в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 р. № 1809-ІИ; Положення "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р № 1198, наказом Міністра Освіти України, Начальника штабу Цивільної оборони України "Про викладання дисциплін Безпека життєдіяльності та Цивільна оборона" №182/200від 20 червня 1995р, наказом Міністерства Освіти України "Про вдосконалення навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України" №420 від 02 грудня 1998 р. 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси БЖД, ЦО, Трудове навчання, Хімія, Фізика, Біологія середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.^ Перший модуль1.1.

Основні поняття і визначення БЖД

Тема1. Середовище проживання людини: навколишнє, виробниче, побутове. Взаємодія людини з середовищем проживання.

Тема2. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій.

2

2

1.2.

Надання першої медичної допомоги потерпілим.

Тема1. Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

2

2

1.3.

Кровотечі.

Тема1.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

2

2

1.4.

Механічні ушкодження.

Тема1.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

2

2

1.5.

Державні заходи щодо захисту життя людини.

Тема1.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

2

2

1.6.

Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях.

Тема1.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

2

2

1.7

Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин.

Тема1.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях.

4

2
^ Теми практичних занять:

Тема1.Накладення пов’язок. Перев’язочний матеріал. Види пов’язок та техніка їх виконання.

Тема2.Класифікація шин. Загальні правила підготовки шин до використання. Методи накладення шин.

2
2

Тема3.Термінальні стани. Реанімація при зупинці дихання. Здійснення штучного дихання. Інкубація. Трахеотомія. Реанімація при зупинці кровообігу. Техніка виконання непрямого масажу серця. Інтенсивна терапія.

4
4

Тема 4. Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

4
4

^ Самостійна робота студентів:

Т.1. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик.Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій

2


2Т.2. Надзвичайні ситуації метеорологічного, тектонічного, топологічного характерів.

2


2
Т.3. Надзвичайні ситуації біологічного характеру. Поняття про епідемію, епізоотію, епіфітотію. Епідеміологічна та медико-біологічна характеристика найбільш небезпечних та поширених на Україні інфекційних захворювань. Характеристика можливих стихійних лих, на території України, в Луганської області. Характеристика осередків ураження.

2


2
Т.4. Гідродинамічні аварії. Аварії на пожежно небезпечних об’єктах. Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства. Транспортні надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації з викидом хімічних речовин. Класифікація СДОР. Граничнодопустимі концентрації небезпечних хімічних речовин(НХР).

2


2
Т.5.Надзвичайні ситуації на радіаційно небезпечних об’єктах та при застосуванні ядерної зброї. Фізична природа радіацій. Одиниці вимірювання радіації. Форми та ступені променевої хвороби. Ліміти доз опромінювання.

2


2
Т.6.Ядерна зброя. Вражаючі чинники. Осередок ядерного вибуху.

2


2
Т.7.Поняття про хімічну зброю. СДОР воєнного призначення. Осередок хімічного ураження. Поняття про біологічну зброю. Особливості застосування біологічної зброї. Осередок біологічного зараження.

2


2
Т.8.Поняття про тероризм. Історично-соціальної, правової та матеріально-економічні аспекти проблеми. Методи запобігання тероризму.

2


2Т.9.Перша медична допомога при дії токсичних речовин на організм людини (отруєння грибами, хімічними речовинами), укуси отруйних тварин. Основні засоби захисту від токсичних речовин. Інфекційні захворювання при поранені. Правець, сказ. Медико-біологічний та санітарно-гігієнічний аспект. Принципи надання першої медичної допомоги потерпілим.

2


2Т.10.Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

2


2
Т.11.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

2


2
Т.12.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

2


2
Т.13.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

1


1
Т.14.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

1


1
Т.15.Основні принципи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Колективні засоби захисту людини. Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред’являються до них.

1


1
Т.16.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях

1


1
загальна кількість годин

56

14

10
28 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Основи безпеки життєдіяльності. Василенко Л.Б. Матеріали для уроків (5-11 класи) Харків, 2001.

2. Булай П.И. первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях - Минск:1989.

3. Желибо Є.П. Безпека життєдіяльності (підручник)-К,:1998.

4. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини-Львів:2000.

5. Надзвичайні ситуації та безпека людини: курс лекцій по БЖД та ЦО/ Чукав Л.К., К: 1998.

6. Основи БЖД в надзвичайних ситуаціях -К.:1998.

7. Скобко Ю.С. Безпека життєдіяльності. – Київ, 2006


Додаткова навчальна література

 1. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. Москва, 1997.

 2. Популярная медицинская энциклопедия (Гл. ред. А. Н. Бокулев, Ф. Н. Петров) - М., 1961.

 1. Тонково-Япельская Р. В. Основи медицинских знаний: Учебное пособие для педучилищ М.: 1986.

 2. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія.-К.: 1995.

 3. Гарнецкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков - К.: 1988.

 4. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. - К.:1989.

7. Как выжить в условиях повышенной радиации /Н.П. Маевская А.К.: 1991.

Великорецкий А.Н. первая помощь до прихода врача. - М.:1972.

8. Медицинская помощь при утоплении и профессиональные заболевания водолазов /Й.А. Сапов/ - Л.:1980.

9.Небулин И.А. Пособие для практических занятий по оказанию первой медицинской помощи -К.: 1964.

10.Первая доврачебная помощь /В.М. Величенко. - М.:1990.

11.Юнас Ян атлас первой мед. Помощи-1976

12.Кардашенко Б.Я. Знать, чтобы не оступиться(Беседы врача-венеролога)-М.:1983.

13.Контактные инфекции, передающиеся половым путем./И.И. Мавров/-К.:1989.

14.Школа выживания Ростов-на-Дону: 1996.

15.Методические рекомендации по БЖД. - Лутанск, ЛДПУ: 1999-2000.

16. О.Н.Спицин, С.В.Сатура, С.В.Капранов. Неотложная помощь пострадавшим. - Луганськ,2002.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (16%)

 • участь у семінарах, дискусіях, практичних роботах 30%

 • письмові кейси 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Т.1. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик.Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій (конспектування)

1%

2.

Т.2. Надзвичайні ситуації метеорологічного, тектонічного, топологічного характерів. (конспектування)

1%

3.

Т.3. Надзвичайні ситуації біологічного характеру. Поняття про епідемію, епізоотію, епіфітотію. Епідеміологічна та медико-біологічна характеристика найбільш небезпечних та поширених на Україні інфекційних захворювань. Характеристика можливих стихійних лих, на території України, в Луганської області. Характеристика осередків ураження. (конспектування)

1%

4

Т.4. Гідродинамічні аварії. Аварії на пожежно небезпечних об’єктах. Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства. Транспортні надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації з викидом хімічних речовин. Класифікація СДОР. Граничнодопустимі концентрації небезпечних хімічних речовин(НХР).

1%

5

Т.5.Надзвичайні ситуації на радіаційно небезпечних об’єктах та при застосуванні ядерної зброї. Фізична природа радіацій. Одиниці вимірювання радіації. Форми та ступені променевої хвороби. Ліміти доз опромінювання.

1%

6

Т.6.Ядерна зброя. Вражаючі чинники. Осередок ядерного вибуху.

1%

7

Т.7.Поняття про хімічну зброю. СДОР воєнного призначення. Осередок хімічного ураження. Поняття про біологічну зброю. Особливості застосування біологічної зброї. Осередок біологічного зараження.

1%

8

Т.8.Поняття про тероризм. Історично-соціальної, правової та матеріально-економічні аспекти проблеми. Методи запобігання тероризму.

1%

9

Т.9.Перша медична допомога при дії токсичних речовин на організм людини (отруєння грибами, хімічними речовинами), укуси отруйних тварин. Основні засоби захисту від токсичних речовин. Інфекційні захворювання при поранені. Правець, сказ. Медико-біологічний та санітарно-гігієнічний аспект. Принципи надання першої медичної допомоги потерпілим.

1%

10

Т.10.Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

1%

11

Т.11.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

1%

12

Т.12.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

1%

13

Т.13.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

1%

14

Т.14.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

1%

15

Т.15.Основні принципи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Колективні засоби захисту людини. Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред’являються до них.

1%

16

Т.16.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях

1%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48

Схожі:

Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки iconМузичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: виконання...
Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки iconПоліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук робоча програма
Хореографія*. Спеціалізація: художня культура, народно-сценічна хореографія. Спеціалізація: художня культура, сучасна хореографія....
Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки iconРобоча програма з філософії
Хореографія*. Спеціалізація: художня культура, народно-сценічна хореографія. Спеціалізація: художня культура, сучасна хореографія....
Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Напрям підготовки: 02020401 Музичне мистецтво (за видами)*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки iconМузичне мистецтво* (Естрадний вокал), бакалавр Інформація про напрям підготовки
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література, а також вокальна та музично-теоретична підготовка...
Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки iconПояснювальна записка до організації та проведення комплексного державного екзамену з модуля «Образотворче мистецтво»
Спеціалізація : художня культура, декоративне мистецтво; художня культура, комп’ютерний дизайн
Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки iconЗатверджую проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Н. А. Тюхтенко розклад занять
Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво (інструментально-виконавська майстерність)
Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки iconМетодичні рекомендації на 2009-2010 н р. з художньо-естетичного напрямку «Музика та музичне мистецтво», «Художня культура»

Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Музичне мистецтво* (Художня культура), бакалавр Інформація про напрям підготовки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи