Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
Сторінка2/5
Дата12.09.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

Оцінку „зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів. 1. ^ Вимоги до підсумкового контролю:

1.Комплексна контрольна робота з дисциплін „Історія мистецтва” та „Методика викладання образотворчого мистецтва”;

2. Творча робота в матеріалі.


9. Координатор ЕСТS в Інституті культури і мистецтв:

Федоріщева Світлана Павлівна

заступник директора ІКМ з навчальної роботи

Адреса

Телефон

e-mail 1. Зміст робочих програм для всіх дисциплін у порядку:^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра Образотоворчого мистецтва та професійної майстерності


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни “КОМПОЗИЦІЯ”

для спеціальності

6.020200 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”

спеціалізації “Художня кераміка”

форма навчання: денне


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

Протокол №_______від______________

Завідувач кафедри__________Т.О.Зюзіна

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______

Перезатверджено: протокол №________від_______


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу________ Л.П.Масюта


Луганськ 2009


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Композиція”

^ 1. Назва курсу.

„Композиція”

Форма навчання: денна

Спеціальність: Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

2. Код курсу.

[ІКМ].[ИЗО*_Кер].[3_1_4]

^ 3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4. Рік (роки) навчання.

3 – 5

^ 5. Семестр/ семестри.

3 – 9

6. Кількість кредитів ECTS.

3 семестр – 1,0 4 семестр – 0,9 5 семестр – 1,0 6 семестр – 1,4

7 семестр – 0,8 8 семестр – 0,7 9 семестр – 2,4

^ 7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Галак Наталія Василівна, викладач – 3, 5 курси

Симоненко Володимир Олександрович, викладач – 4 курс

^ 8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Ознайомити студентів із фаховим теоретичним і практичним курсом для набуття досвіду виконання проектної творчої роботи з ужиткового мистецтва;

Сформулювати у студентів уміння створювати проектні завдання на основі фундаментальних знань, законів композиції, кольоровознавства, технології матеріалів, технічних навиків з рисунку, скульптури, попередньо створеного графічного, тонально-кольорового, пластичного підготовчого матеріалу, а також власного індивідуального світосприйняття і самовираження;

Допомогти студентам набути практичного досвіду для самостійної творчої роботи у створенні проектів комплектів і комплектів керамічних виробів за єдиними стильовими ознаками – мотивом форми, кольоровими, фактурними, пластичними засобами збагачення;

Навчити студентів створювати у проектах композицію керамічних виробів органічно поєднану з архітектурним оточуючим середовищем інтер’єру, екстер’єру;

На основі отриманих знань з курсу “Історія мистецтва” проводити пошук шляхів подальшого розвитку ужиткового мистецтва в сучасних умовах.


^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс “Композиція” забезпечується низкою дисциплін, що викладаються паралельно до вказаного курсу.

Курс “Рисунок” допомагає студентам постійно удосконалювати технічні навики володіння графічними засобами зображення натурного матеріалу, які необхідні для моделювання вишуканою лінією форм керамічних виробів та окремих елементів, а також створювати графічні своєрідні за структурним технічним виконанням проектні композиції.

З курсу “Кольорознавство” і “Живопис” студенти отримують необхідні теоретичні знання впливу кольорів та їх тонально-кольорових співвідношень на психіку людини, накопичують досвід володіння законами кольорознавства і технічними засобами живопису, використовують у проектній роботі властивості кольору їх тональні, фактурні, психологічні якості для збагачення форми і створення конкретного образу у творі ужиткового мистецтва.

З курсу “Скульптура” студент набуває навики об’ємно-просторового, пластичного формоутворення, які необхідні для моделювання вишуканої пластичної форми з різними засобами її збагачення та створення об’ємно- просторових керамічних композицій органічно поєднаних з оточуючим середовищем інтер’єру, екстер’єру.

З курсу “Робота в матеріалі” студенти виконують керамічні вироби у матеріалі на основі теоретичних знань курсу “Основи матеріалознавства”.

Виготовляючи керамічні вироби за власними проектами студенти проводять аналітичну роботу, виявляють на практиці позитивні і негативні якості проектної роботи, накопичують необхідний досвід для позитивного вирішення у подальшій проектній роботі моделювання форми керамічних виробів і засобів збагачення відповідно до технології виготовлення у матеріалі та їх функціонального призначення.^ 10. Зміст курсу.

5 семестр

^ Змістовні модулі та їхня структура


загальна

лекції

Практичні заняття

лаборат.

Самост.


Модуль


70

8

3428
Теми лекцій
1

Композиція анімалістичного посуду:

 • “тваринний світ” в мистецтві;

 • анімалістика від прадавніх часів до сучасного мистецтва;

 • Народне мистецтво Опішні, Димківська кераміка і т.п.;

 • функціональність

анімалістичного посуду;

 • засоби збагачення форми

анімалістичного посуду.

3

21

2

Композиція наборів для пива, вареників, салатів, десерту:

 • стилістична єдність у різномасштабних формах набору;

 • пластична і кольорова єдність різних за функціональним призначенням предметів набору;

 • взаємозв’язок форми і засобів

збагачення поверхні предметів

набору.

3

21

3

^ Композиція вази для квітів:

 • схеми побудови композиційного рішення об’ємної композиції предмету – вази та залежність формотворення від функціонального призначення: ваза, вазон, кашпо і т.п.

 • гармонія об’єму, естетична цінність утилітарного виробу.

 • Перегляд та аналіз зразків світового та народного мистецтва, їх аналіз

3

21
Композиція тематичної вази:

 • поєднання форми виробу – вази з її тематичним наповненням;

 • форма, як тема; декор, як спосіб розкриття тематичної наповненості;

 • стилі виконання ваз і їх тісний взаємозв’язок з загальними течіями розвитку мистецтва з прадавніх часів до сучасності;

 • перегляд і аналіз аналогів з історії декоративного мистецтва взагалі і кераміки зокрема.

3

21
Теми практичних занятьЗавдання 1
^

Анімалістичний посуд
1

Збір матеріалу (аналоги, натурні замальовки, етюди мотиву в кольорі)

Опрацювання зібраного матеріалу, осмислення та моделювання у пластичному матеріалі

6
24

2
^
Ескізне проектування

8
44

3

Створення графічного або тонально-кольорового проекту на заданому форматі, з урахуванням розмірів, масштабності.

14
104
Завдання 2

Десертний набір
1

Збір матеріалу. Опрацювання зібраного матеріалу. Осмислення та визначення мотиву форми та її збагачення

6
24

2

Упорядкування комплекту набору за масштабом, єдиними стильовими ознаками форми та засобів збагачення

Ескізне проектування

10
64

3

Виконання тонально-кольорового проекту набору посуду з

урахуванням реальних розмірів предметів на планшеті розміром 400 х 500мм, з визначенням фону планшета14
104
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

70

8

34
28
1   2   3   4   5

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи