Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
Сторінка5/5
Дата12.09.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   59 семестр


^ Змістовні модулі та їхня структуразагальна

лекції

практичні заняття

лаборант.

Самост.Модуль

Виготовлення вжиткового посуду

190

10

10080

1.1.

Мистецтво Гжелі


3

21

1.2.

Емоційний вплив декоративних властивостей в кераміці


3

21

1.3.

Художнє оформлення побуту та виховання смаку


3

21

1.4.

Техніка виконання сервізів


6

42^ Теми практичних занять
Завдання

Чайно –кавовий сервіз

(6 персон)
1

Підготовка керамічної маси, гіпсового матеріалу та фарбників

6
42

2

Виконання моделей фрагменту сервізу

40
3010

3

Пропитування розділяючим матеріалом

2
2


3
Нанесення рельєвного декору

10
46

5
Знімання гіпсових форм

36
2610

6
Виконання моделей приставних деталей

14
68

7
Знімання форми з деталей

14
68

8
Сушка форми (контроль)

1
19
Відливка виробу з шлікеру

18
810

10
Декорування виробу (текстурне, фактурне)

14
410

11
Сушіння та випал №1 (контроль якості)

1
112
Декорування солями металів, емалями, поливами

5
41

13
Випал №2 (контроль якості)

3
1
2

14
Декорування надполивними фарбами

10
28

15
Випал №3 (контроль якості)

1
1
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН


190


10


100
80


11. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література


1.Августинник А.И. Кераміка. – М., 1975

2.Акунова Л.Ф., Приблуда С.З. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий. – М., 1979.


3. Миклашевский А.И. Технология художественной керамики. - М.: Стройиздат, 1971

Додаткова навчальна література


1.Ахьян А.М. Технологія порцелянових виробів побутового призначення. – М., 1971


2.Балкевич В.Л. Технология керамики. – М.: Стройиздат, 1984


3.Біленький Е.Ф., Рискин Н.В. Хімія і технологія. – М., 1949


4.Блюмен Д.М. Глазури. – М., 1954


5.Візир В.А., Мартынов М.А. Керамічні фарби. – М., 1964


6.Иманов Г.М., Косов В.С. Производство художественной керамики.- Профобразование, 1982


7.Левин П.А. Люстри «кракле» - скло і кераміка. 1961


8.Лукич Г.Я. Конструирование художественных изделий из керамики. - М.: Высшая школа, 1979^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

  • слухання лекцій;

  • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

  • написання рефератів.

  • виконання практичних завдань

Поточний контроль:

письмова модульна робота.

Форма семестрового контролю:

Іспит

^ 13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

-1 письмова модульна робота 20 %

(з них на к.с. р.) 10 %

- виготовлення ескізу в матеріалі (проби) 5%

  • виготовлення гіпсової моделі 25%

  • виготовлення гіпсової форми 30%

  • лиття виробів 15%

  • декорування 5%

Карта оцінювання СРОВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид(%)

1

конспектування теми модуля: Техніка виконання сервізу

3%

2

Написання реферату: “Історія розвитку сервізів”

5%

3

- ознайомлення зі зразками досягнень українського і світового мистецтва по заданих темах;

- підготовка матеріалів для виконання робіт;

- проведення технологічних вогневих проб;

- контроль за сушінням виробів і гіпсових форм;

- підготовка готових робіт у матеріалі для експозиції на екзаменаційному перегляді наприкінці семестру.


Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється перевіркою виконаної роботи на практичних заняттях.2%
14. Мови викладання.

Українська, російська


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

(відповідності шкалі оцінювання ЕСТS з національного системного оцінювання в Україні)


^ Національна шкала

Відсоток

(%)

Шкала ESTS

Відмінно

90-100

А - Відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок.


Студент володіє системними професійними знаннями в повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання конкретної роботи в межах навчальної програми. Повністю виконує або перевиконує норми часу. Самостійно в повному обсязі виконує навчально-практичне або контрольне завдання у повній відповідності до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації. Вміє самостійно розробляти її види, обирати оптимальний варіант виконання завдання. Знаходить шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, які не впливають на якість. Упевнено і усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи. Контролю за якістю роботи. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам або може бути кращий від них. Забезпечує високий рівень організації праці і робочого місця, зразково дотримується правил безпеки праці.


Добре

83-89

B - Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками.


Студент володіє професійними знаннями в повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми, технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Самостійно в повному обсязі виконує навчально-практичне або контрольне завдання відповідно до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Вміє самостійно розробляти окремі її види та одбирати оптимальний варіант виконання завдання. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалу та інших ресурсів. Правильно й усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. У процесі роботи припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє і виправляє. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним та кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці.Добре

75-82

C - Добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками.


Студент володіє професійними знаннями та обсягом, передбаченим навчальною програмою, та самостійно. Правильно та впевнено виконує прийоми і технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах навчальної програми та встановлених норм часу. Самостійно в повному обсязі виконує завдання відповідно до вимог технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена навчальною програмою. Вміє розробляти окремі її види. Дотримується нормативів витрат матеріалів і інших ресурсів. В процесі роботи може припускатись окремих неточностей, які самостійно виправляє. Результат виконаної роботи в цілому відповідає діючим якісним і кількісним показникам. Раціонально організовує робоче місце та дотримується правил безпеки праці.


Задовільно

63-74

^ D - Задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків.


Студент володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій, необхідних для даної роботи. Самостійно і в цілому правильно організовує робоче місце, планує та виконує навчально-практичне або контрольне завдання за типовим алгоритмом (послідовність дій) в межах встановлених норм часу. Усвідомлено користується технічною та конструкторсько-технологічною документацією. Може розробляти окремі її види. Правильно застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок, які виправляє. Результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам. Дотримується норм витрат матеріалів, енергоресурсів та безпеки праці.

Задовільно

50-62

^ E - Достатньо – виконання задовільняє мінімальні критерії оцінки.


Студент з розумінням відтворює основні професійні знання та правильно виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для даної роботи. Організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-практичне або з незначним відхиленням від установлених норм часу. Достатньо усвідомлено користується технічною та конструкторсько-технологічною документацією. Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи. Потребує консультації викладача. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок і неточностей, які частково може виправити. Результат роботи в цілому відповідає якісним і кількісним показникам. Дотримується правил безпеки праці.

Незадовільно

21-49

^ FX - Незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання.


Студент без достатнього розуміння відтворює компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції. З частковою допомогою викладача організовує робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-практичне або контрольне завдання з використанням технічної і конструкторсько-технологічної документації. При виконанні роботи припускається помилок, які самостійно виправити не може. Результат виконаної роботи не відповідає якісним і кількісним показникам.


Незадовільно

0-20

F - Незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Студент з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі компоненти професійних знань та виконує окремі елементи навчально-практичного або контрольного завдання. При виконанні роботи припускається суттєвих помилок в організації робочого місця, плануванні виробничих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. Результат виконаної роботи не відповідає якісним і кількісним показникам.

1   2   3   4   5

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconХудожньо-педагогічний факультет напрям підготовки 020208 «декоративно-прикладне мистецтво» Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва приймає абітурієнтів за напрямом підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка» iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи