Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр icon

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр
НазваСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
Сторінка11/56
Дата03.08.2012
Розмір6.69 Mb.
ТипДокументи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   56
^

14. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра ____Фізичної реабілітації і валеології_____________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни__ «Організація управління в сфері здоров’я»

(назва дисципліни)

для студентів спеціальності „Здоров”я людини”

форма навчання денна_______________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010
програма „Організація управління в сфері здоров’я ”

 1. ^ Назва курсу.

«Організація управління в сфері здоров’я»

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): здоров’я людини

 1. Код курсу.

[ІФВС]. [Здор._Люд._07]. [3_3.1._24]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

7,8

 1. Кількість кредитів ECTS.

5,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Антончук-Довгополова Ірина Петрівна – асистент кафедри фізичної реабілітації і валеології (3 корпус, ауд. 3-26)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу «Організація управління в сфері здоров’я » - теоретичні знання та практичні навички щодо сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту; формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища та прийняття адекватних управлінських рішень. У майбутніх вчителів формується світогляд, сучасне управлінське мислення, мотивація, які забезпечують активне й свідоме застосування методів та принципів управління організацією в сучасних умовах. В лекційному курсі обґрунтовуються загальні закономірності, принципи формування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини. Висвітлюються проблеми стратегічного планування , оцінюються ймовірні шляхи формування ефективних управлінських рішень та прогнозування перспектив розвитку сфери здоров’я. Актуальність викладання дисциплін "Організація управління в сфері здоров’я" регламентується основними законодавчими документами про охорону та зміцнення здоров’я: 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Хімія, фізика, біологія середньої школи, основі медичних знань, оздоровчі технології (фізичний аспект), оздоровчі технології Заходу та Сходу, основи псіхології, оздоровчі технології ( психичний аспект)

 1. ^ Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.^ Теми леційних занять:1.1.

Тема 1. Основні поняття і сутність науки управління.

2

2

1.2.

Тема 2. Структура і зміст основних функцій управління.

2

2

1.3.

Тема 3. Організація як функція управління.

2

2

1.4.

Тема 4. Мотивація як процес спонукання до діяльності для досягнення цілей управління в сфері здоров’я.

2

2

1.5.

Тема 5. Поняття особистості в психології управління.

2

2

1.6.

Тема 6. Керівництво та лідерство.

2

2

1.7

Тема7. Здоров’я як фактор ефективної діяльності керівника

2

2

1.8

Тема 8. Управління емоційними станами та ортобіоз особистості керівника.

2

2

1.9

Тема 9. Рівні організації управління в сфері здоров’я людини.

2

2

2.0

Тема 10. Всесвітні тенденції розвитку в сфері здоров’я людини.

2

2

1.1

^ Теми практичних занять:

Тема 1. Поняття «управління» в схемах і прикладах.


2
2


1.2

Тема 2. Система управління та класифікація принципів управління.

2
2


1.3

Тема 3. Класифікація організаційних структур за А.Файолем та М.Вебером.

2
21.4

Тема 4. Види, основні завдання та змістовні теорії мотивації. Співвідношення ієрархії потреб.

2
21.5

Тема 5. Особистість в організації управління в сфері здоров’я людини.

2
21.6

Тема 6. Ситуаційні підходи до керівництва та лідерства..

2
21.7

Тема 7. Попередження і подолання стресів і життєвих криз керівника.

2
21.8

Тема 8. Прийняття управлінських рішень.

2
21.9

Тема 9. Рівні організації управління в сфері здоров’я людини.

2
22.0

Тема 10. Програма фізичного, психічного та духовного здоров’я людини в Україні.

2
21.1

^ Самостійна робота:

Тема 1. Еволюція управлінської думки.

8


8

1.2

Тема 2. Поняття організації та управління в сфері здоров’я.

10


10

1.3

Тема 3 Маркетингові дослідження в сфері здоров’я людини.

10


10

1.4

Тема 4. Планування, регулювання та контроль в системі управління.

10


10

1.5

Тема 5. Структура та зміст специфічних функцій управління(фінансування і матеріально-технічне забезпечення, реклами та пропаганди, науково та програмно-методичного розвитку і т.д.)

10


10
1.6

Тема 6. Особливості організації оздоровчої роботи серед дітей та учнівської молоді.

10


10
1.7

Тема 7. Формування ціннісного відношення до здоров’я у дітей та студентської молоді.

10


10
загальна кількість годин

108

20

20
68


^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література: 1. Горащук В.П. Курс лекций по валеологии: Учебное пособие для студеньов высших учебных заведений / Горащук В.П. – Луганск, 2008. – 161 с.,

 2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А « Медицинская. валеология» - Ростов на Дону. - Феникс, 2000 г

 3. Формирование здорового образа жизни (медико-социальные аспекты) / А.В. Мартыненко, Ю.В. Валентик, В.А. Полесский и др. – М.: Медицина, 1988. – 192 с.

 4. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник, - К.: Знання, 2002. – 312 с.

 5. Степанов В.М., Пішеніна Т.І. Менеджмент: Навчальний посібник для дистанційного навчання – К.: Університет «Україна», 2004. – 208 с.
 6. ^

  Кунц Г., О Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – Т.1. – 495 с., Т.2. – 511 с.

 7. Общий курс менеджмента в таблицах и графиках: Учебник для вузов / Под. ред.. проф. Б.В. Прыкина. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 415 с.Додаткова навчальна література:


 1. Апанасенко Г.Л. «Здоровье которое мы выбираем» - К., 1989г - 47с.

 2. Белов В.И. «Психология здоровья» - М.,С -Петербург: КСП, Респекс, 1994.

 3. Большая медицинская энциклопедия. / под ред. Петровского Б.В./ - М.: Советская энциклопедия, 1984.

 4. «Здоровье человека: техника нормирования. Здрав. строителя в системе образов. Украины». Научная конференция. - Днепропетровск 1995.

 5. «Как быть здоровыми: (Из зарубок, опыта обучения принципам здорового образа жизни) Пер. с англ. Е. А. Кретова — М.: Медицина, 1990. – 39с.
 1. Кривошеєва Г.Л. Формування культури здоров’я студентів університету: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / ЛДПУ.- Луганськ, 2001. - 20 с.

 2. Латышева Т.В. Социально-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в лицее Донецкого медицинского университета // Материалы международной научно-практической конференции “Прикладна соціальна політика: проблеми використання та розповсюдження”. - Донецк. – 2002.- С. 149-151.

 3. Тарапата Н.И., Манжелеев Г.Н., Латышева Т.В., Попов Б.Г. Динамика отношения к жизненным ценностям и формирование личности старшеклассника // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. – Харків-Донецьк: ХДАДМ (XXI II ), 2005. - №10. – 256 с. (С. 116-119).
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових модульних та самостійних робіт.

Поточний контроль:

письмова модульна робота – 2.

Форма семестрового контролю:

залік

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 80%

(з них на к.с.р.) (40%)

 • участь у семінарах, дискусіях, практичних роботах 20%^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1

Тема 1. Еволюція управлінської думки.

1%

2

Тема 2 . Поняття організації та управління в сфері здоров’я.

1%

3

Тема 3. Маркетингові дослідження в сфері здоров’я людини.

1%

4

Тема 4. Планування, регулювання та контроль в системі управління.

1%

5

Тема 5. Структура та зміст специфічних функцій управління(фінансування і матеріально-технічне забезпечення, реклами та пропаганди, науково та програмно-методичного розвитку і т.д.)

1%

6

Тема 6. Особливості організації оздоровчої роботи серед дітей та учнівської молоді.

1%

7

Тема7. Формування ціннісного відношення до здоров’я у дітей та студентської молоді.

1% 1. Мови викладання.

Українська


^ КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ СТУДЕНТА

Протягом вивчення предмету будуть проводитися такі види контролю:

1. Поточний контроль - поточний захід для визначення якості роботи студента під час підготовки до практичних занять, виконання домашніх, контрольних і розрахункових робіт, а також вхідний контроль залишкових знань з базових дисциплін.

Кожна правильно виконана, згідно вимог, практична робота оцінюється максимальною кількістю балів «5».

а) «2» бали зараховуються студенту за знання теоретичного матеріалу необхідного для виконання практичної роботи та вміння робити обґрунтовані висновки на основі отриманих результатів;

б) «І» бал присвоюється за правильне та охайне оформлення документації по виконанню практичної роботи згідно розроблених вимог;

в) «2» бали присуджуються студенту за продемонстровані практичні навички необхідні для виконання роботи.

Реферати, виконання яких передбачається програмою оцінюються згідно розробленим вимогам щодо написання та оформлення рефератів. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за виконання даного виду роботи дорівнює «5».

Інші форми студентської роботи, які оцінюються і підвищують рейтингову оцінку студента (у т.ч. наукова робота з дисципліни) визначаються додатково і вносяться в робочу програму дисципліни з визначенням кількості балів за кожний вид роботи.

 1. Модульний контроль - підсумковий контроль якості засвоєння студентом теоретичного і практичного матеріалу кожного модулю дисципліни. Програмою з предмету «Організація управління в сфері здоров’я» передбачається два модуля. Модульний контроль проводиться за допомогою тестування студентів. Тести складаються на основі теоретичних питань, які розглядалися у лекційному курсі модулю та на практичних заняттях. Модульний контроль проводиться та перевіряється в терміни визначені робочим планом дисципліни. Модульний контроль проводиться два рази, згідно з «Графіком контролю за самостійною роботою студентів». За відсутності студента на модульному контролі він отримує «0» балів. Студентам надається можливість підвищити свою рейтингову оцінку за рахунок перескладання одного разу модульного контролю. Якщо студент не присутній на модульному контролі без поважних причин, він одержує «0» балів без можливості його перескладання.

 2. Рейтингова оцінка студента (Р.О) - арифметична сума балів, набраних студентом з усіх видів контролю, передбачених робочим планом дисципліни.

На основі рейтингової оцінки виставляється державна оцінка з дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється шляхом перерахунку рейтингової оцінки, вираженої у балах, у державну систему оцінок за чотирибальною шкалою:

а) «відмінно» - дорівнює загальній кількості балів 90-100;

б) «добре» - дорівнює загальній кількості балів 75-89;

в) «задовільно» - дорівнює загальній кількості балів 50-74;

г) «незадовільно» - дорівнює загальній кількості балів 0-49.

Оцінка

КС8Т


За

національною системою

Визначення

% оцінювання за модульно-рейтинговою системою

А

5

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

В

4

ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

83-89

С

4

ДОБРЕ - взагалі правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-82

D

3

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків

63-74

Е

3

ЗАДОВІЛЬНО - виконання задовольняє мінімальні критерії

50-62

FX

2

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

21-49

F

2

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс

0-20

4. Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі семестрового іспиту, перевіряє знання всього матеріалу. Форма і термін проведення підсумкового семестрового контролю визначається робочим навчальним планом. Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачених робочим планом дисципліни, і набрав за усіма видами контролю більше 50% балів (враховуючи, що на практичних заняттях студент набрав не менше 20 балів).


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   56

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconРозгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр»
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень І термінів (за необхідністю)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи