Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр icon

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр
НазваСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
Сторінка14/56
Дата03.08.2012
Розмір6.69 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра ____Фізичної реабілітації та валеології_____________________________


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни „Адаптивне фізичне виховання


для студентів спеціальності вчитель основ здоров’я

форма навчання денна_______________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 31 серпня 2010


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010

Програма „Адаптивне фізичне виховання”


 1. ^ Назва курсу.

„Адаптивне фізичне виховання”

Форма(-и) навчання: денна

Спеціальність (-ості): 6.010203 „Здоров’я людини”

 1. Код курсу.

[ІФВС].[Здор_Люд_07]/[3_3.1_31]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3 – й

 1. Семестр / семестри.

6

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Соколенко Олена Іванівна – викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 3-29 , e-mail: Helena.ev@rambler.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу

Дисципліна „Адаптивне фізичне виховання” є нормативною дисципліною в підготовці студентів Інституту фізичного виховання і спорту. Метою викладання дисципліни „Адаптивне фізичне виховання” для студентів є формування конкретних знань із адаптивного фізичного виховання, що становлять теоретичне підґрунтя використання засобів фізичного виховання для гармонійного розвитку людей, що мають відхилення у стані здоров’я й інвалідами із зору, слуху, з порушеннями інтелекту, мовних функцій, ураженні опорно-рухового апарату.

Завдання курсу

Студенти повинні знати:

 1. Дисципліну „Адаптивне фізичне виховання” як наукову й навчальну.

 2. Особливості адаптивного фізичного виховання.

 3. Засоби адаптивного фізичного виховання та їх вплив на здоров’я осіб з відхиленнями у стані здоров’я.

 4. Особливості навчання й виховання у адаптивному фізичному вихованні.

 5. Принципи, що використовуються у процесі навчання в адаптивному фізичному вихованні.

 6. Методи, на яких базується навчання в адаптивному фізичному вихованні.

 7. Стадії та компоненти під час формування рухових вмінь й навичок засобами адаптивного фізичного виховання.

 8. Структуру навчання руховим діям в адаптивному фізичному вихованні.

 9. Методику розвитку рухових якостей осіб з відхиленням у стані здоров’я.

 10. Навантаження на заняттях адаптивного фізичного виховання.

 11. Форми організації занять з адаптивного фізичного виховання для осіб з відхиленнями у стані здоров’я.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Дисципліна для викладання адаптивного фізичного виховання у професійній діяльності.

 1. ^ Зміст курсу.Модуль 1

Лекції

Практичні

КМР

Перевірка КМР

КСР

1

Теми лекцій:

1. Основні поняття, терміни й види адаптивного фізичного виховання.

4

1

2. Теорія й методика адаптивного фізичного виховання.

4

1

Медико-педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні.

2

1

Модуль 2^ Теми лекцій:

Методи розвитку фізичних якостей у дітей з обмеженими можливостями

6

2

Організація й проведення змагань серед інвалідів.

4

1

^ Самостійна роботаКонспектування та аналіз нормативно-правових документів.Зробити 2 рецензії на 2 статті.^ Всього годин

20

6

4

18

2
 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Теорія і методика фізичного виховання / т.2 Методика фізичного виховання різних груп населення / за ред. Т.Ю.Круцевич. – К. : Олімпійська література. – 2008. – 367 с.

 2. Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура: Учеб пособие /С. П. Евсеев, Л. В. Шапкова. – М. : Советский спорт, 2000.

 3. Бегидова Т. П. Основы адаптивной физической культуры: Учеб. пособие. – М. : Физкультура и Спорт, 2007. – 192 с.

 4. Частные методики адаптивной физической культуры: Учеб. пособие / под ред. Л. В. Шапковой. – М. : Советский спорт, 2003.

 5. Т.П. Богданова. Основы адаптивной физической культуры: Учебное пособие. – М. : Физкультура и спорт, 2007. – 192 с.

 6. Антонюк С.Д. Современные подходы к адаптации детей с особыми образовательными потребностями: Учеб.-метод, пособие / С.Д. Антонюк, М.В. Хватова, П.В. Климов. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2005.

Додаткова навчальна література

 1. Антонюк С. Д. Адаптивное воспитание в практике спортивно-оздоровительной работы: Учеб - метод. пособие / С. Д. Антонюк, Л. Н. Макарова, А. В. Сычов. – Тамбов. : Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 2004.

 2. Антонюк С. Д. Современные подходы к адаптации детей с особыми образовательными потребностями: Учеб - метод. пособие / С. Д. Антонюк, М. В. Хватова, П. В. Климов. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2005.

 3. Власова Т. А. О детях с отклонениями в развитии /Т. А. Власова, М. С. Певзер. – М. : Просвещение, 1973.

 4. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена / В. М. Зациорский. – М. : ФиС, 1970.

 5. Физическая реабилитация: Учеб. для студ-тов вузов / Под общ. ред. С. Н. Попова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

Поточний контроль:

дві письмові контрольні модульні роботи.

Форма семестрового контролю:


 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Загальна сума рейтингових балів визначається шляхом складання підсумкових балів за окремі теми, 2 контрольні модульні роботи та самостійну роботу.


Тема 1. Основні положення, поняття, терміни й види адаптивного фізичного виховання – 5 балів.

Тема 2. Теорія й методика адаптивного фізичного виховання – 5 балів.

Тема 3. Медико-педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні – 5 балів.

Тема 4. Методи розвитку фізичних якостей у дітей з обмеженими можливостями – 5 балів.

Тема 5. Організація й проведення змагань серед інвалідів – 5 балів.

Контрольна модульна робота 1 – 20 балів.

Контрольна модульна робота 2 – 20 балів.

Самостійна робота – 25 балів.

Захист рефератів – 10 балів.

Максимальна загальна сума рейтингових балів – 100 балів.

Вважається, що студент засвоїв навчальну дисципліну, якщо набрав від „50” до „100” балів й отримує зараховано. Але, якщо набрав від „0” до „50” балів отримує не зараховано. Якщо формою контролю є екзамен, тому набрані бали співвідносяться з критеріями оцінки ECTS.

^ Теми реферату для всіх студентів:

 1. Фізична активність і спорт серед інвалідів: дійсність і перспективи.

 2. Адаптивне фізичне виховання як основа повноцінного життя й самоактуалізації людей з відхиленнями у стані здоров’я.

 3. Спортсмени України у спортивному русі інвалідів.

 4. Організаційно-управлінська структура адаптивного фізичного виховання в Україні й за кордоном.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Національна шкала

Відсоток

^ Шкала ЕСТS

Відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

Добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

Добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

Задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

Задовільно

50 – 62%

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

Незадовільно

21 – 49%

– незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

Незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

Карта оцінювання СРСКритерії

Бали

1

Перевірка роздрукованих нормативно-правових документів (оформлені належним чином, у швидкозшивачу з титульним листом, підписані студентом. Роздруковані нормативно-правові документи і програма залишаються у студента).

10 балів


2

Конспект висновків та аналізу нормативно-правових документів (конспект залишається у студента).

5 балів

3

2 рецензії на 2 статті в 2 екземплярах. (1 екземпляр залишається у викладача, 1 – у студента).

10 балів
^ Максимальна кількість балів

за самостійну роботу

25 балів

 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconРозгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр»
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень І термінів (за необхідністю)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи