Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр icon

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр
НазваСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
Сторінка4/56
Дата03.08.2012
Розмір6.69 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
^

3. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра фізичної реабілітації і валеології

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліна Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

(назва дисципліни)


для спеціальності(ей) здоров’я людини


форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №1 від 31 серпня 2010 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010

Програма „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”

 1. ^ Назва курсу.

“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості):

 1. Код курсу.

[ІФВС].[здор_люд_09].[1_1.1_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1, 2

 1. Кількість кредитів ECTS.

5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Чужик Аза Семенівна – доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук; e-mail: aza_chuzhik@list.ru

Басов Олександр Анатоліїович, викладач кафедри іноземних мов tarzander@mail.ru

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Загальною метою курсу викладання англійської мови за професійним спрямуванням (АМПС) є формування у студентів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що обумовлює застосування активних форм і методів навчання.

Курс АМПС надає студентам можливість розвивати мовну компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої мобільності та конкурентноздатності на ринку праці.

Вивчення мови, таким чином, розглядається як набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації.

Курс заохочує навчання впродовж усього життя та самоосвіту, яка вважається невід’ємною частиною усього навчання АМПС.

Курс навчання іноземної мови спрямован на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і таке інше. У такий спосіб розвивається мовна, комунікативна та міжкультурна компетенці студентів, а, отже, і їхня здатність до самостійного вивчення мов. Основним результатом навчання іноземної мови буде формування та гармонійний розвиток особистості, повноправного члена суспільства.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс англійської мови середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
^ ПЕРШИЙ СЕМЕСТР^ ПЕРШИЙ МОДУЛЬ
1.1.

UNIT I

Introducing Yourself and your Friends. Personal Identification

14
10
4

1.2.

UNIT II

Family Relationships. Members of the Families

14
10
4

1.3.

^ UNIT III. There is no place like home

14
10
4
^ ДРУГИЙ МОДУЛЬ
2.1.

UNIT IV. Students’ life and studies

18
12
6

2.2.

UNIT V. Entertainment and recreation (Different ways of entertain-ment and relaxing)

14
10
4

2.3.

^ UNIT VI. When in Rome, Do as Romans Do (Customs and Rules in Ukraine and Different Countries)

16
12
4
^ ДРУГИЙ СЕМЕСТР^ ТРЕТІЙ МОДУЛЬ
3.1.

UNIT VII. Modern means of Communication

14
10
4

3.2.

UNIT VIII. Spending Money (Ukraine, Great Britain, Europe, and USA)

14
10
4

3.3.

^ UNIT IX. New information technologies

16
12
4
^ ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ
4.1.

UNIT X. Holidays, Travel, Tourism

14
10
4

4.2.

UNIT XI

Education (Discussing Education in different Countries)

16
10
6

4.3.

^ UNIT XII. Health Problems (Health, Fitness, Dieting, Smoking)

16
10
6
загальна кількість годин

180
126
54

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 • Gallagber R.M., Fountain S., Gee l.(1998). Physical Education through diagrams. – Oxford University Press.

 • Physical Education Framework for California Public Schools (1994). - California Department of Education.

 • Jack C. Richards with Jonathan Hull and Susan Proctor (2006). New Interchange: English for International Communication . – Cambridge University Press.

 • Redman Stuart (1997). English Vocabulary in Use. - Cambridge University Press.

 • Phil Healey & Rick Glanvill (1999). Stranger than fiction . - Penguin Books Ltd.

 • Lewis Johnatan. Free English Grammar (2007). – http://cours-anglais-gratuit.blogspot.com.

 • Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. Exploring Physical Educaton and Sports in English. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2007.

Додаткова навчальна література

 • Andrian Beard .The Language of Sport (1998). – Routledge, London – New York

 • IELTS : International English Language Testing System English for International Oppoturnity: Handbook (2002). – The British Council.

 • . Hutchinson T., Waters A.(1987) English for Special Purposes: A Learning Centered Approach. – Cambridge University Press.

 • Dubin F., Margol M. (1977) It’s Time to Talk (Communication Activities for Learning English as a New Language). – New Jersey: Prentice-Hall, International.

 • Peter Viney & Karen Viney (1996). Handshake: a Course in Communication. – Oxford University Press.

 • Robert O’Neil (1979) Interaction: Practice Modules at the First Certificate. – Longman.

 • Газети: Daily Mail (www.dailymail.co.uk), Digest.

 • Журнали: Spotlight, Sport On, Newsweek.

Словники:

 • Dictionary of Sport and Exercise Science (2008). – London: A & C Black Publishers Ltd.

 • В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь: 160 000 слов и словосочетаний. – М.: «Русский язык». – 2008.

 • Большой русско-английский словарь: 160 000 слов и словосочетаний.– М.: «Русский язык». – 2002

 • Великобритания: Лингвострановедческий словарь: 9500 единиц.– М.: «Русский язык». – 1980.

Аудіо-візуальні засоби: комп’ютерні програми, фонограми, відеофонограми.

Обладнання: комп’ютер, телевізор, відеомагнітофон.

^ Методи викладання.

Діяльність студента: у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;

у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:

– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.

^ Поточний контроль: Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).

^ Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

I I семестр залік

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль СРС)

 • аудиторна робота 60%

 • самостійна робота 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Phil Healey and Rick Glanvill. ^ Stranger than Fiction: Urban Myths (1998). – Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, pp. 1 – 15. (контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації та виноситься на модульний контроль).).

5%

2.

Phil Healey and Rick Glanvill. ^ Stranger than Fiction: Urban Myths (1998). – Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, pp. 16 –35. (контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації, обговорення англійською мовою, тощо та виноситься на модульний контроль).).

5%

3.

^ Attitude to sport in different countries and Ukraine (реферат, захист виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Розробка проекту за власною темою з використанням засобів медіа.

10%
УСЬОГО:

25%

 1. ^ Мови викладання.

Англійська, українська1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconРозгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр»
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень І термінів (за необхідністю)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи