Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр icon

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр
НазваСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
Сторінка56/56
Дата03.08.2012
Розмір6.69 Mb.
ТипДокументи
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56
Документи:

^ Про державну програму приватизації. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2000 р. - № 33-34. - Ст.80.

Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Закон Україні від 20 вересня 2001 року №274 – III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. - № 11. - С.3 -14.

Порядок проведення досудової санації державних підприємств №515 від 17.03.2000 р. // Держ. інформ. бюлетень про приватизацію. – 2000. - №6. – С.13.

Положення про кредитування. / Затв. постановою Правління НБУ 28.09.1995 №246 // Правове регулювання кредитних відносин в Україні: 36 нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С.53-66.

Підручники і навчальні посібники:

Євтушевський В.А. Основі корпоративного управління: Навч. посіб. – К.: Знання-прес, 2002. – 317с.

Ковальова а.М., Лапуста м.Г., Скамай Л.Г. Фінанси фірми: Підручник. – М.: Інфра-М, 2002. – 493с.

Матвієнко В.П., Матвієнко П.В. Промінвестбанк: стратегія відтворення. – К.: Наукова думка, 2002. – 352 с.

Волкова Н.І., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управління банківською діяльністю / Під заг. ред. П.В. Егорова. – Донецьк: ТОВ “Південний Схід, ЛТД”, 2003. – 338 с.

Статті в збірках:

Кабанец О.Ю., Егоров П.В. Особливості управління прибутком торгівельного підприємства // Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми: Тези доповідей і виступів ІV Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених / Заг. ред проф. Єгорова П.В. – Донецьк: ТОВ “Південний Схід, ЛТД”, 2002. – С.24-25.

Волкова Н.І. Реалізація принципу поворотності кредиту в умовах розвитку банківської конкуренції // Фінанси, облік, банки: збірка наукових праць. Вип.7 / Під. заг. ред. П.В. Егорова. – Донецьк: ДОННУ, Видавництво «УКРНТЕК», 2002. – С.37-41.

Бузько І.Р., Третьяк В.В. Ризикова ситуація як наслідок нестабільності економічного середовища // Прометей: регіональна збірка наукових праць по економіці / Донецький економіко-гуманітарний інститут; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк: Південний схід, 2001. – Вип.6. – С.18-23.

Статті в періодичних виданнях:

Крейдіч І. Перспективні напрями і механізми стимулювання інвестицій // Економіка України. – 2002. - №6. – С.86-88.

Раєвський К., Зубок М. Ліквідація банків. Повернення дебіторської заборгованості // Вісник НБУ. – 2003. - №8. – С.16-19.

Президент КБС виграв у суді справу про визнання незаконним права працівників НБУ виносити з банків копії документів // Магнат. Цінні папери і ділова нерухомість. – 2003. - №4 (4) – 126, 5 вересня. – С.1.

Шоля І. Держказначейство, як учасник судового процесу // Казна. – 2003. - №7-8 (33,34). – С.11-12.

Джерела на іноземних мовах:

Kilgus E. Strategisches bank-management. – Bernetc.: Haupt, 1994. – Vol.11. – 312 р.

Ryzhykova Olena. Enterprises with foreign investments: founding, accounting and taxation // All about accounting. – 2001. – #2. November 14. – P.9-13.


Студентові, працюючи над курсовою роботою, потрібно:
- вивчити і проаналізувати наукову, навчально-методичну літературу і періодику з проблеми дослідження;
- вивчити і проаналізувати історію досліджуваної проблеми, її практичний стан з урахуванням передового досвіду вчителів, а також особистого досвіду, набутого в процесі його педагогічної практики (якщо курсова робота по методиці викладання);
- провести в міру необхідності (на вимогу керівника) практичну роботу або її фрагмент з проблеми дослідження, визначивши чітко цілі і методи дослідження;
- узагальнити результати виконаного практичного завдання, обґрунтувати висновки;
- оформити курсову роботу відповідно до вимог стандарту.
Основні помилки, що здійснюються при написанні основної частини роботи :
Щоб робота не походила на плагіат, серйозні теоретичні положення необхідно давати з посиланням на джерело. Причому це не повинен бути підручник. Написання курсової роботи припускає глибше вивчення вибраної теми, ніж вона розкривається в лекційному курсі.

Інша крайність полягає в перевантаженні роботи довгими цитатами з авторитетної теоретичної публікації. Даючи, наприклад, те або інше визначення треба своїми словами переказати, хто з учених-процесуалістів і в яких джерелах дає визначення (поняття) цього терміну і обов'язково порівняти різні точки зору, показати збіги і розбіжності, а також найбільш доказові висновки та їх міркування.

У курсовій роботі, аналізуючи літературу за темою дослідження, вивчаючи і описуючи досвід спостережуваних правових подій (явищ), авторові необхідно обов'язково висловлювати свою думку і відношення до сторін, що зачіпають проблеми.

1) Плагіат – використання в своїй роботі творів інших авторів без усяких посилань на них. Як плагіат розглядається не тільки дослівне запозичення тексту, але і запозичення з деякими стилістичними змінами, у тому випадку, коли логіка тексту явно відповідає першоджерелу. Як плагіат може не розглядатися запозичення тексту, що оповідає про загальновідомі факти. Але при сумнівах із цього приводу або інших питаннях краще звернутися до наукового керівника, який у спірних ситуаціях буде правий; 2) компіляція – побудова роботи або її частини на основі запозичених текстів з коректними посиланнями на них, але без будь-якого серйозного внеску автора.

Критерії оцінки курсової роботи

 • Актуальність теми дослідження.

 • Відповідність змісту роботи темі.

 • Ступінь самостійності.

 • Глибина опрацьовування матеріалу.

 • Правильність і повнота розробки поставлених питань.

 • Логічність і послідовність викладу матеріалу.

 • Результативність виконаного практичного завдання.

 • Значущість висновків для подальшої практичної діяльності.

 • Якість використаних літературних джерел (не враховуючи Вікіпедію).

 • Рівень письменності (загальний і спеціальний).

 • Відповідність оформлення курсової роботи стандартам.

Курсова робота по її завершенню представляється студентом керівникові, який оцінює її по 5-бальній системі.

^ Попередня оцінка курсової роботи проводиться з урахуванням того, наскільки її автор:

обґрунтував актуальність поблеми, правильно сформулював мету дослідження, виділив завдання і методи дослідження;
відобразив у плані основні питання теми, що дозволяють розкрити її в повному обсязі з урахуванням позначених завдань;
знає сучасну практику кримінального судочинства, привернув достатню кількість теоретичних матеріалів, використовував новітні спеціальні джерела, глибоко вивчив і правильно проаналізував літературу по темі дослідження, правильно її цитує;
зробив відповідні висновки та узагальнення; показав володіння методами наукового дослідження;
проявив самостійність у розробці теми курсової роботи; виклав матеріал логічно і послідовно, в повній відповідності з планом, підкріплював теоретичні положення прикладами з карно-процесуальної практики;
написав роботу грамотною, літературною мовою, а також правильно оформив її.
^ Оцінка курсової роботи знижується, якщо в ній:

не виділені і не обґрунтовані теоретичні і прикладні проблеми кримінального судочинства;
не сформульована мета, не вказані завдання і методи дослідження;
план роботи хаотичний, не виділяє вузлові питання позначених у роботі проблем;
відсутня самостійність у розробці тем, курсова робота зведена до простого переказу або переписування джерел;
порушена логіка дослідження, у викладі матеріалу є повтори або ж скачки думки, приклади з карно-процесуальної практики носять безпредметний або випадковий характер;
украй обмежене коло вивченої спеціальної юридичної літератури, законодавчих актів та існуючих проектів карно-процесуальних законів;
допущені помилки в цитуванні авторів, неправильно вказані джерела висловів, що приводяться;
зустрічаються грубі орфографічні і граматичні помилки, страждає стиль викладу думки; істотно порушені правила складання бібліографії;
робота неакуратна на вигляд;
завищений обсяг роботи.

Остаточна оцінка курсової роботи виставляється за підсумками її публічного захисту з урахуванням результатів попередньої перевірки. При цьому особливо враховується вільне володіння навчальним змістом представленої роботи.


1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconРозгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр»
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень І термінів (за необхідністю)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи