Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр icon

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр
НазваСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
Сторінка7/56
Дата03.08.2012
Розмір6.69 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56
^

9. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра ____Фізичної реабілітації та валеології_____________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни__психологія

(назва дисципліни)

для студентів спеціальності «Здоровя людини»

форма навчання денна_______________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010


Робоча навчальна програма дисципліни „Психологія”

 1. ^ Назва курсу.

„Психологія”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Здоров’я людини.

 1. Код курсу.

[ІФВС] / [Здор._люд._09] / [3_3.2_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Рамзані Елліна Вікторівна – ст. викладач кафедри психології (3 корпус, ауд. 2-21.)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з загальними питаннями психології; формування в них уявлення про закономірності психічних процесів, психологічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; формування розуміння психології особистості, колективу та психології спілкування.

Вивчення блоку процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації як невід’ємної складової освітнього процесу.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс фізіології людини середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

^ Психологія як система знань.

Предмет психології та її завдання. Рефлекторна природа психіки. Основні галузі психологічних знань та напрями в сучасній психології. Виникнення та розвиток психіки. Механізмі психічної діяльності Розвиток психіки на різних етапах еволюції та механізмів психічної діяльності.

6

24

1.2.

^ Основні та додаткові методи психології. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ.

8

2

2
4

1.3.

Діяльність. Мета і мотиви діяльності. Структура. Засоби діяльності, процес їх засвоєння. Основні різновиди діяльності.

8

2

2
4

1.4.

^ Особистість у діяльності і спілкуванні.Поняття про особистість та її структуру. Активність особистості та її джерела. Розвиток і виховання особистості.

8

2

2
4

1.5.

Індивідуально-типологічні риси особис-тості. Темперамент. Типи темпераментів. Основні властивості темпераменту. Фізіологічне підґрунтя темпераменту. Характер. Структура характеру. Основні риси типового характеру. Природа та формування характеру.

8

2

2
4

1.6.

Здібності. Структура здібностей. Різновиди здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови.

8

2

2
4
^ Другий модуль
2.1.

^ Пізнавальні процеси. Відчуття. Фізіологічне підґрунтя відчуттів. Класифікація і різновиди відчуттів. Основні властивості відчуттів. Сприймання. Різновиди сприймання. Властивості сприймання. Спостереження і спостережливість.

9

2

2
5

2.2.

Пам’ять. Теорії пам’яті. Різновиди пам’яті.Запам’ятовання. Відтворення та його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні особливості пам’яті.

9

2

2
5

2.3.

Мислення.Соціальна природа мислення. Розумові дії та операції мислення. Форми мислення. Процес розуміння. Процес розв’язання завдань. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення.

9

2

2
5

2.4.

Уява. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси. Процес створення образів уяви. Різновиди уяви.

9

2

2
5

2.5.

^ Емоційно-вольова сфера особистості.Емоції і почуття. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів. Форми переживання емоцій і почуттів. Вищі почуття.

Воля. Довільні дії та їх особливості. Аналіз складної вольової дії. Основні якості волі. Безвілля, його причини і переборення.

8

2

2
4
загальна кількість годин

90

22

20
48

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література:

1. Маклаков А. Г. Общая психология. Питер, 2001.

2. Максименко С. Д. Загальна психологія. Київ – 2004.

3. Петровский А. В. Общая психология.- М., 1986.

4. Немов Р. С. Психология. В 3 кн. Книга 1. Общие основы психологии.- М., 2001.

5. Немов Р. С. Общая психология. Питер, 2005.

6. Рогов Е. И. Общая психология. (Курс лекций) – М.: Владос, 2001.

Додаткова навчальна література

1. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. – М., 1980.

2. Величковский Б. М., Зинченко В. П., Лурия А. Р. Психология восприятия. – М., 1973.

3. Восприятие и деятельность. – М., 1976.

4. Гальперин П. Я. Введение в психологию. – М., 2000.

5. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. – М.: Изд-во МГУ, 2000.

6. Гиппенрейтер Ю. Б. Психологическая теория деятельности. В кн..: Введение в общую психологию: Курс лекцій. – М., 2000.

7. Глейтман Г. и др.. Основы психологи. – СПб., 2001.

8. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологи. М.: Просвещение, 1986.

9. Гоноболин Ф. Н. Воля, характер, деятельность. – Минск, 1996.

10. Ильин Е. П. Психология воли. – СПб., 2000.

11. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб., 2001.

12. Добрынин Н. Ф. Внимание и пам'ять. – М., 1958.

13. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – М., 1995.

14. Запорожець А. В. Психология действия. Избранные психологические труды. – М.; Воронеж, 2000.

15. Квинн В. Прикладная психология. – СПб., 2001.

16. Клацки Р. Память человека. Структуры и процессы. – М., 1978.

17. Леогард К. Акцентуированные личности. – К., 1989.

18. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1982.

19. Лурия А. Р. Внимание и память. – М., 1975.

20. Лурия А. Р. Ощущения и восприятие. – М., 1975.

21. Практикум по общей психологи / Под ред.. А. И. Щербакові. – М.: Просвещение, 1990.

22. Практикум по общей психологии / Под ред.. А. В. Петровского. М.: Просвещение, 1972.

23. Психологічний словник / М. І. Алексєєва та ін.; за ред.. В.І. Войтка – К.: Вища школа. Головне вид-во, 1982.

24. Психология / Под ред..В. Н. Дружинина. – СПб., 2001.

25. Рибо Т. Психология внимания. – Киев; Харьков, 1997.

26. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи. – СПб., 1998.

27. Загальна психологія / За ред.. С. Д. Максименка. – К.: Форум 2000.

28. Максименко С. Д. Общая психология. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001.

29. Фельдштейн Д. И. Деятельность и развитие личности. В кн.: Психология развития личности в онтогенезе. – М., 1989.

30. Хрестоматия по ощущению и восприятию. – М., 1975.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль: дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю: іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 80%

 • участь у семінарах 10%

 • самостійна робота (конспектування, реферат, анотування першоджерел, складання структурно-логічної схеми, проходження психодіагностичних методик, складання термінологічного словника) 10%

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Психологія як система знань. (конспектування)

1%

2.

Розвиток психіки в еволюції тварин та становленні людини. (конспектування)

1%

3.

Пізнавальні процеси. Відчуття і сприйняття. Память. Мислення. (проходження психодіагностичних методик)

1%

4.

Пізнавальні процеси. Увага. Уява. (складання структурно-логічної схеми)

1%

5.

Емоційно-вольова сфера особистості. (складання структурно-логічної схеми; проходження психодіагностичних методик)

1%

6.

Емоційно-вольова сфера особистості. Емоції і почуття.

(проходження психодіагностичних методик)

1%

7.

Індивідуально-типологічні риси особистості.

(проходження психодіагностичних методик)

1%

8.

Складання анотованого списку з 5 першоджерел.

1%

9.

Реферат на обрану тему.

1%

10.

Написання словника понять.

1%
УСЬОГО:

10%

 1. ^ Мови викладання.

Українська

Критерії оцінювання різних видів самостійної роботи

І Оцінювання опорних схем-конспектів, рефератів ,анотованих списків, анотацій-рецензій, контрольних робіт, словників понятій, проходження діагностичних методик:

2- відповідь (або виконане завдання) повна, правильна, самостійна, творча, логічна, естетичне оформлення.

1,8- відповідь (або виконане завдання) недостатньо повне, мають місце окремі неточності, потребується допомога викладача, недостатній творчий підхід.

1,6- у відповіді (або виконаному завданні) є помилки, відсутні окремі елементи інформації, потребується значна допомога викладача, не виявляється творчий підхід.

1,4- у відповіді (або виконаному завданні) мають місце суттєві помилки, не дістає значних елементів необхідної інформації, відсутній творчий підхід, оформлення неохайне.

1- виконана незначна частка обсягу завдання.

0-завдання не виконане

Самостійна робота:

1. Орієнтовні теми рефератів:

1. Елементарні та вищі психічні функції у людини.

2. Структура свідомості людини.

3. Свідомість та самосвідомість.

4. Мотивація у людини та тварин.

 1. Уява в учбовій діяльності школяра.

 2. Особливості уваги та можливі її порушення.

 3. Фізіологічні основи уваги.

 4. Методи вивчення уваги та шляхи її корекції.

 1. Найважливіші теорії пам'яті в психологічній науці.

 2. Розвиток пам'яті у дітей. Індивідуальні особливості пам'яті і здібності людини.

 3. Шляхи, прийоми і засоби тренування та покращання пам'яті.

 4. Принципи класифікації та шляхи вирішення конфліктних ситуацій.

2. Проходження психодіагностичних методик

До теми „ Колектив ": Діагностичні методики:

 1. Поведінка в конфліктних ситуаціях (К.Томас)- с.470 // Райгородский Я.А. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие.-Самара,2003-672 с.

 2. Межличностные отношения Т.Лири- с.408 // Райгородский Я.А. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие.-Самара,2003-672 с.

^ До теми „ Емоційно- вольова сфера особистості": Діагностичні методики:

 1. Вивчення самопочуття, активності та настрою (САН)- Райгородский Я.А. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара,2003- 672 с.

 2. Дослідження рівня суб'єктивного контролю (варіант шкали локус контролю ДЖ.Роттера).- с.288 // Райгородский Я.А. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие.-Самара,2003-672 с.

До теми ,,Іидивідуально-типологічніриси особистості": Діагностичні методики:

 1. Тест- опросник Айзенка-ЕРІ- с.33 // Райгородский Я.А. Практическая психодиагностика. Методики и тесты.Учебное пособие.-Самара,2003-672 с.

 2. Исследование личности Р.Кеттела (№105)- с.240 // Райгородский Я.А. Практическая психодиагностика. Методики и тесты.Учебное пособие.-Самара,2003-672 с.

^ 3. Словник понятій:

1. психіка

2. психологія

3. активність

4. безумовний рефлекс

5. діяльність

6. інтроспекція

7. анкета

8. бесіда

9. біографічний метод

10. вікова психологія

11. детермінізм

12. спостереження

13. експеримент

14.педагогічна психологія

15. тест

16.несвідоме

17. інстинкт

18. навичка

19.свідомість

20. дія

21. гра

22. інтеріоризація

23. мотив

24. потреби

25. праця

26. вміння

27. навчання

28. ціль

29. комунікація

30. спілкування

31. перцептивний аспект спілкування

32. рефлексія

33. стерео типізація

34. обратний зв’язок

35. між особовий конфлікт

36. ролева норма

37. вербальна комунікація

38. мова

39. група

40. колектив

41 конформізм

42. лідер

43. груповий тиск

44. статус

45. емоціональна ідентифікація

46. індивід

47. індивідуальність

48. інтерес

49. захист особистості

50. соціалізація

51. самоконтроль

52. направленість

53. рівень домагань

54. самооцінка

55. установка

56. ціннісні орієнтації

57. увага

58. адаптація

59. інтерорецептори

60. порог чутливості

61. сенсибілізація

62. амнезія

63. мнемоніка

64. пам’ять

65. абстракція

66. аналіз

67. дедукція

68. інтелект

69. мислення

70. судження

71. уява

72. творчість

73. афект

74. апатія

75. депресія

76. страть

77. настрой

78. почуття

79. емпатія

80. вольове зусилля

81. імпульсивна дія

82. сила волі

83. інтровертованість

84. темперамент

85. екстравертованість

86. сенситивність

87. риси характеру

88. геніальність

89. талант

90. обдарованість

^ 4. Складання анотованого списку психологічних праць з 5 джерел. В анотації до кожного джерела зазначити: напрямок психологічних досліджень; основний зміст праці (перелік теоретичних та практичних проблем, що висвітлюються); базові поняття.

Г. ^ Максимальна кількість балів за екзамен - 60 балів.

1) Оцінювання письмового виконання тестових завдань (зміст тестових завдань додається): 1 бал за кожну вірну відповідь. Діапазон оцінювання від 0 до 40 балів.

Максимальна кількість балів за виконання тестових завдань 40 балів.

2) Оцінювання письмової відповіді на теоретичні питання : діапазон оцінювання від 0 до10 балів за кожну письмову відповідь на питання .

Критерії оцінювання письмової відповіді на теоретичне питання:

^ 10- розгорнуте, повне, аналітичне висвітлення з наведенням аргументів та фактичних даних щодо доказу обґрунтування відповіді на питання.

5- розгорнута, повна, змістовна відповідь на питання.

1 - відповідь на питання носить ознайомлюючий характер.

Максимальна кількість балів за відповідь на 2 теоретичні запитання 20 балів.

^ Теоретичні питання для підготовки до екзамену з психології :

 1. Поняття про об'єкт та предмет психології. Психологія як наука, вивчаюча факти, закономірності та механізми психіки. Головні галузі сучасної психології.

 2. Сучасний стан та тенденції розвитку психологічної науки на пострадянському просторі та на Україні.

 3. Основні напрямки сучасної зарубіжної психології.

 4. Методи психологічного дослідження, їх різновиди.

 5. Діяльність як центральне поняття наукової психології. Предметний характер діяльності.

 6. Поняття про потреби та їх види. Відомі класифікації потреб людини. Переконання та установки особистості.

 7. Структура предметного змісту діяльності: суб’єкт, засоби, об’єкт, продукт. Потреби, мотиви, ціль.

 8. Види діяльності та їх особливості й відмінності одне від одного. Гра, навчання, праця.

 9. Спілкування як многоплановий процес розвитку контактів між людьми Комунікативна, інтерактивна та перцептивна сторона спілкування.

 10. Невербальна комунікація. Засоби: жести, міміка, інтонація тощо.

 11. Перцептивний аспект спілкування як сприйняття, розуміння та оцінка людини людиною.
  Ідентифікація, рефлексія, стереотипізація, каузальна атрибуція, ефект ореола.

 12. Групи та їх класифікація. Умовні та реальні групи. Великі та малі. Види малих груп. Класифікація за рівнем розвитку групи.

 13. Колектив як вища форма розвитку групи. Поняття колективу як групи, де відносини опосередкуються суспільно-значимим та особистісно-цінним змістом діяльності. Багаторівнева структура відносин у колективі.

 14. Диференціація в групах. Референтна група. Лідер групи.

 15. Формування колективу та його роль в розвитку особистості. Сумісна діяльність як основний засіб формування колективу.

 16. Поняття особистості як особливої соціальної якості індивіда. Особистість у діяльності та спілкуванні. Розведення понять індивід, особистість, індивідуальність.

 17. Структура особистості як складна система психологічних особливостей людини.

 18. Самосвідомість і самооцінка особистості. Психологічний захист особистості з точки зору психоаналітичної теорії.

 19. Розуміння сутності уваги. Особливості уваги.

 20. Поняття про сприймання. Основні властивості сприймання.

 21. Поняття про відчуття та його види. Явища адаптації, сенсибілізації, синестезії у сфері відчуттів.

 22. Поняття про пам'ять. Процеси пам’яті: запам'ятовування, зберігання, відтворення та забування.

 23. Види нам'яті за характером психічної активності, переважаючій у діяльності.

 24. Види пам'яті за характером цілей діяльності та за подовженістю закріплення. матеріалу.

 25. Теорії пам'яті.

26. Індивідуальні особливості уваги та можливості її корекції.

 1. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Взаємозв'язок мислення з відчуттям та сприйняттям.

 2. Види мислення та його індивідуальні особливості.

 3. Характеристика розумових якостей людини та їх виховання.

 4. Поняття про уяву як специфічну для людини діяльність. Роль уяви у діяльності та житті людини. Види уяви.

 5. Поняття про емоційно-вольову сферу особистості. Емоції і почуття. Види емоцій та почуттів. Їх формування.

 6. Функції емоцій та почуттів. Форми переживання почуттів.

 7. Емоційні стани та їх особливості.

34. Настрій та засоби впливу на нього.

35. Поняття про волю. Психологічна структура вольового акта.

 1. Поняття про характер та його природа. Залежність характеру від суспільних відносин. Становлення характеру у групі.

 2. Структура, характеру. Основні та другорядні риси характеру. Цілісність характеру. Акцентуація рис характеру.

 3. Виховання та самовиховання характеру. Природні та соціальні передумови формування характеру.

 4. Різноманітні теорії типології темпераменту.

 5. Психологічна характеристика типів темпераменту.

 6. Темперамент і проблеми виховання.

 7. Фізіологічні основи темпераменту: історичні уявлення про темперамент та сучасні дослідження властивостей нервової системи.

 8. Поняття про здібності. Кількісна та якісна характеристика здібностей.

44. Задатки та здібності. Проблема генетичної обумовленості здібностей.

 1. Талант, його походження і структура.

 2. Процес формування навичок. Дайте характеристику функціональних компонентів навичок.

 3. Мотиви у сфері особистості. Види мотивів.

 4. Конфлікти та шляхи їх запобігання.

 5. Вольові якості особистості та особливості їх виховання.

 6. Спілкування як соціально-психологічне явище. Функції спілкування.

А. Студент отримує до 6 балів за відповідь на кожному практичному занятті.

Студент отримує відповідну кількість балів за кожне практичне заняття при умові виконання завдань, окреслених у плані та методичних рекомендаціях до заняття. При цьому кількість балів може варіювати в залежності від якісних та кількісних показників виконання завдань.

Критерії оцінювання знань студентів на практичних заняттях:

6-студент дає розгорнуту відповідь на питання теми, доповнює під час заняття, відповідь на питання повна, відсутні помилки та недоліки, приймає активну участь у всіх видах роботи під час заняття

4- студент дає відповідь на питання теми, доповнює під час заняття, відповідь на питання дещо неповна, є помилки та недоліки, приймає активну участь у більшій кількості робіт під час заняття

2- студент приймає участь в більшій кількості робіт під час заняття, виявляє ознайомленість у змістовності теми заняття.

^ Максимальна кількість балів за роботу на практичних заняттях - 18 балів

Б. Якщо студент не відвідує практичні заняття (або окреме заняття) з поважної причини (індивідуальний графік, хвороба) він повинен самостійно опрацювати навчальний матеріал і звітуватися про його засвоєння: представити у письмовому вигляді (конспект, тези, схема) результати своєї роботи над теоретичним матеріалом, а також письмово виконати завдання.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconРозгорнута структура випускної роботи фахівців окр «бакалавр»
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень І термінів (за необхідністю)
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи