Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка2/42
Дата28.07.2012
Розмір5.61 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Релiгiєзнавство


Суть i походження релiгiї; функцiї релiгiї у суспiльствi;релiгiя в системi духовної культури; релiгiя та наука про свiт, суспiльство i людину; релiгiя та iншi форми суспiльної свiдомостi; релiгiя та вiльнодумство в iсторичному процесi; розвиток релiгiйних уявлень в Українi; свiтовi релiгiї; релiгiйна ситуацiя в Українi на сучасному етапi.


^ 2. Цикл природничо – наукової підготовки

Екологія


Екологiя культури, природи, людини, мистецтва. Мiсце та роль екологiчних знань у сучаснiй культурi. Реставрацiя як екологiя. Прогностика як екологiя. Всесвiтнi екологiчнi органiзацiї. Екологiчне та планетарне мислення. Ноосфера та техносфера. Дизайн iндустрiальний як екологiчний феномен


^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки

Безпека життєдіяльності та основи цивільної оборони

Діючі норми та регулятиви охорони працi. Творча праця та її нормування. Етика та екологiя працi. Страхування від небезпечного випадку. Джерела небезпеки в виробничій сфері. Захист населення в надзвичайних ситуаціях.

Рисунок.

Програма реалiстичного аналiтичного малюнка мiстить в собi етапи:

- оволодiння просторовим вiдтворенням форми за допомогою свiтла, тону;

- конструктивно-модельного засвоєння форми голови, елементiв фiгури та фiгури людини в цiлому;

- графiчного рiшення образного вираження форми;

- системного рiшення просторової, формальної, графiчної та проектно-модельних завдань засобами малюнка;

- навчання графiчнiм технiкам: олiвець, сангiна, вигуль, соус, чорна акварель, сепiя.

Форма та її функцiональний простiр у зображувальних практиках людини. Естетика формоутворювального простору. Єднiсть естетичних, культурологiчних, графічних компонентiв стилю малювання. Графiка як мова малюнку. Анатомічний аналіз малюнку. Функціональний аналіз малюнку. Топологія аналітичного малюнку: естетика та культурологія реконструкції простору у малюнку.

Живопис

Програма навчання орiєнтована на засвоєння навичок:

- колористичного, рiзноманiтного бачення свiту;

- просторового рiшення форми засобами кольору;

- декоративного почуття простору;

- орнаментально-ритмiчного вiдображення предметного середовища;

- реалiстичної школи фундаментального студіювання форми та колориту;

- з навчання живописним технiкам : акварель, гуаш, темпера.

Історiя мистецтв

Мистецтво в iсторiї культури. Мистецтво палеолiту та неолiту. Мистецтво Античностi, Середньовiччя, Бароко, Новiтнього часу. Стилi та течiї в мистецтвi. Нацiональне мистецтво. Нацiональнi мистецькi школи України. "Розстрiляне вiдродження" в мистецтвi України. Новiтнi мистецькi тенденцiї у нацiональнiй культурi України. Трансавангард та постмодерн.

^ Проектна графіка

Графічні матеріали, методи та способи виготовлення ескізів, технічного рисунку, журнальної обкладинки, журнальних сторінок, буклетів та ін.

Композиція графічного листа.

^ Основи композицiї

Категорiї композицiї: ритм, форма, угруповування, УХ, простiр, час, тектонiка, об’ємно-просторова структура та iн. Композицiя як складова риторики. Нориторична iнтерпретацiя композицiї як деформацiя структури твору засобами риторичної теорiї. Культурологiя композицiї: лiнiйний зображувальний дискурс архаїчних культур /Єгипет, Месопотамiя, Іран/; субстанцiональний простiр схiдних культур, простiр культури Давньої Грецiї, Вiзантiї, простiр культур Нового часу, феномен зворотньої та прямої перспективи. Авангард, трансавангард, постмодерн та їх композицiйнi системи. Композицiя у дизайнi.

Кольорознавство

Історiя кольорознавства вiд Ньютона до Оствальда. Фiзика кольору. Аналiз психофiзичних та естетичних якостей кольору. Вивчення закономiрностей хроматичного та ахроматичного ряду: контраст; нюанс; доповнюючи кольори. Кольоризм в системі дизайну: колiр як ознака форми; колiр як середовище; колiр як простiр; Колiр і форма: текстура i колiр; масштаб i колiр; ритм i колiр; полiхромiя та монохромнi композицiї.

^ Нарисна геометрiя, перспективи та тіні

Методи проектування форм на площинi. Точка та вiдрiзок прямих лiнiй на епюрi Монжа. Способи переутворення проекцiйного креслення в епюрi Монжа. Перетин поверхнь. Кiнематика та геометрiя просторових кривих. Кривизна поверхнi. Аксонометричнi проекцiї. Перспективнi проекцiї. Простір проекту та його перспективні відтворення. Тіні як формотворчий компонент геометрічного простіру. Система перспективи і система формотворень.
^ Вступ до спеціальності

Предмет і завдання курсу. Історичні передумови виникнення та розвитку дизайну. Дизайн як метод проектної діяльності. Мета і завдання дизайну. Основні напрямки дизайну. Місце графічного дизайну в системі художнього проектування та у житті суспільства. Основні методи проектування об’єктів графічного дизайну.

^ Технології поліграфії та упакувань

Історія та роль поліграфії в графічному дизайні. Основні поняття та етапи поліграфічного процесу. Матеріали та фарбники, що запечатуються. Види печаті та способи нанесення зображення. Класифікація поліграфічного обладнання. після печатні процеси.

Класифікація упакувань: за призначенням, за складом, за типом конструкцій, за типом матеріалу, за типом захисту, за принципами технології виготовлення (зварна, зшивна, клеєна і т. п.).

^ Основи формоутворення

Мета i завдання курсу. Геометричнi методи формоутворення у графічному дизайні. Висхiднi положення теорiї поверхонь. Поверхнi, що розгортаються. Гауссова кривизна. Розгортка поверхнi. Методи побудови та вивчення розгорток поверхонь у конструюванни одягу та взуття. Метод перетинаючих площин. Метод геодезичних лiнiй. Сiтка-канва. Спосiб дужкових засiчок. Розмiрно-мiрний метод. Побудова розгорток поверхонь деталей за зразками одягу. Побудова розгорток поверхнi деталей за зразками одягу. Методи побудови складних поверхонь. Метод ортогональних перетинiв. Метод радиусографiї та iн.

Шрифт


Історія шрифту. Еволюція шрифтових форм і їх взаємозв’зок з технологіями печаті. Класифікація сучасних набірних шрифтів. Анатомія знака. Морфологія і естетика шрифта. Поняття стиля. Сучасна шрифтова культура.

Проектування


Проектування як процес. Його етапи: збiр матерiалу, аналiз попередньої практики, розробка робочої програми (дивергенцiя - розширення кордонiв проектної ситуацiї за рахунок проблематизацiї висхідних елементiв та структур проектування, трансформацiя - стадiя створення концепцiї проектування, конвергенцiя - рацiональний синтез проектної реальностi як результат проектування). Форми наукового аналiзу об"єкту проектування. Дизайн-програма як предмет проектування.

Декоративний простiр як об"єкт проектування. Традицiйнi та нетрадицiйнi способи трансформацiї проектного простору. Композицiйна модель проектування.

^ Пластична анатомiя

Структурна та функцiональна анатомiя тiла людини. Анатомiя голови, кiнцевостей, торсу, фігури людини. Анатомiя та анатомiчна бiомеханiка тiла. Пропорцiйнi системи тiла. Архiтектонiка i пластична функцiя скелету та м"язiв. Культурологiчна пластанатомiя: анатомiя В.Везалiя, Леонардо да Вiнчi, Мiкеланджело, Г.Гiцеску. Естетичнi образи та моделi форми у пластанатомiї.

Типографіка


Значення типографіки, її роль та місце в графічному дизайні. основні правила та принципи набору. Шрифт, набір та верстка – як самостійні елементи композиції. Образна виразність.

^ Комп’ютерні технології у графічному дизайні

Комп’ютер – як основний інструмент у графічному дизайні. Вивчення та отримання професіональних навичків роботи з різноманітними графічними пакетами (робота з векторними зображеннями, отримання та обробка растрових зображень, текстові редактори), пакети мультимедія, веб-редактор.
^ Техніка графіки

Вивчення прийомів, методів та технологій роботи в класичних техніках станкової графіки за трьома видами печаті (гравюра, офорт, монотипія).
^ Теорія орнаментики та семантики

Орнамент як універсальна декоративно-моделююча діяльність людини. Витоки орнаменту: орнамент неоліту та давніх цивілізацій. Орнамент у контексті культових практик. Орнамент у контексті практичної діяльності людини. Орнамент Давньої Греції, середньовіччя, Відродження, Нового і Новітнього часу. Техногенні технології орнаментації у виробництві. Семантика. оптимізація засобів і систем відображення інформації. Семіотична основа кольорових позначень. Національна символіка України.
^ Дизайн освітньої продукції

Основні конструктивні та оформлювальні елементи навчальної та науково-технічної літератури та наочних засобів інформації як поліграфічної продукції. Типізація видів книг, журналів, робочих навчальних зошитів, фальцованих наочних посібників. Цільове оформлення книги. Кольорова метафоричність літературно-художніх образів. Зовнішні та внутрішні елементи книги. Брошур овально-палітурні процеси. Документально-зображувальні включення в оформлення книги. Структура процесу засвоєння учнями знань, навичок та вмінь. Пізнавально-образне значення кольору у навчальній книзі. Тектонічні характеристики зображення технічних процесів. Особливості технологічної після друкарської обробки для наочних посібників. Експозиційні та експлуатаційні вимоги до наочних посібників.

^ Дизайн та рекламні технології

Реклама як засіб передачі інформації та активного впливу на психіку споживача. Соціальна реклама. Освітній аспект реклами.

Стратегія та тактика реклами. Класифікація носіїв рекламних текстів. Структура і композиція рекламного тексту. Особливості формотворення логотипу як рекламного бренду. Особливості формотворення салогану. Планування і проведення рекламних заходів. Ефективність торгової реклами.
^ Фотографія та фотографіка

Фото в проектному процесi. Мiкрофото та макрофото як засiб аналiзу будови тканини, фактури, текстури. Фотомонтаж як проектний засiб. Фотообраз i художнiй образ в проектуваннi. Фото графіка і сучасна візуальна культура. Історія фото графіки та еволюція фотографічних технологій. Задачі та засоби фото графіки.Фото графіка в графічному дизайні.

Естетика

Предмет, завдання естетики, естетична дiяльнiсть та сфери її прояву, Естетичне сприйняття свiту i потреби людини, естетичнi цiнностi, їх значення в творчiй дiяльностi; структура естетичної свiдомостi, основнi естетичнi категорiї; природа та суть мистецтва; процес художньої творчостi; художнiй образ та знак; iсторичнi ступенi завершенностi художнього виробництва; види мистецтва; iсторичнi закономiрностi художнього розвитку; поняття методу; напрямку та стилю в мистецтвi; архiтектура та суспiльство.

Історія графічного дизайну


Становлення і основні етапи розвитку графічного дизайну в контексті історії проектної культури. Важливі направлення, школи, імена і тенденції в графічному дизайні. Еволюція професії і типологія об’єктів графічного дизайну.

Скульптура

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи