Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка3/42
Дата28.07.2012
Розмір5.61 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Скульптура як художньо-творча діяльність. Ліплення рельєфу (орнаментальна вставка). Рельєф ускладнений натюрмортом. Зліпки гіпсових відливок частин голови: ніс, вухо, око, губи. Голова з плечовим поясом. Фігура людини, гіпсова модель. Об’ємна голова. Етюд голови натурника. Об’ємна голова, жіноча модель, композиційне-декоративне рішення. Етюд оголеної фігури з опорою на одну ногу. Оголена жіноча натура в ускладненому ракурсі.

^

Декоративна пластика


Матерiали скульптури. Форма як пластична цiлiснiсть. Гончарство, модельне формування, художня пластика. Прикладна пластика: макет, модель. Пластика з декоративної площини.
^

Проектування упакувань


Комунікаційні функції упаковки системи торгової реклами. Місце упаковки у торговій рекламі. Засоби підвищення інформативності упаковки: система графічної ідентифікації, особлива роль товарного знаку. Значення кольору у оформлені упаковки, значення конструкції у підвищенні інформативності упаковки, утворення групової експозиції. Короткий історичний огляд розвитку упаковки.створення інститутів упаковки – науково-координаційних центрів пакувальної індустрії.
^

Дизайн плакату


Історія виникнення і розвитку дизайну плакату. Плакат як різновид графіки. Специфіка мистецтва плакату. Види та жанри плакату. Матеріали та технічні засоби створення плакату. Основні етапи роботи над художнім образом плакату. Існуючі стандарти розмірів плакатної продукції. Плакат як засіб розповсюдження публічної інформації. Актуальність і переконливість, лаконічність і стислість рішення. Ідейний і композиційний зв’язок між текстом і зображенням. Чіткість, виразність, якість зображення та тексту в композиції плакату. Основні закономірності ритму. Кольорова образність і стильова єдність елементів композиції плакату. Акцентування головної ідеї плакату. Цілісність, композиційна гармонійність і підпорядкованість всіх елементів плакату


^ 4. Професійні профілі випускників: дизайнери в рекламно-інформаційних агенціях, рекламних бюро, видавництвах; поліграфічні підприємства, видавничі підприємства, фотостудії, фотоательє, центри творчості, центри дитячої творчості, художні студії; розробники сайтів, тюнінг-flesh-анімація; участь у міжнародних проектах, організація персональних виставок, відкриття приватних салонів, галерей, майстерень, участь у арт-проектах; участь у художніх та дизайнерських виставках та конкурсах різного рівня; виконання творчих замовлень держави, громадських організацій, установ, приватних осіб тощо; робота за фахом у творчо-виробничих комбінатах і майстернях Спілки дизайнерів України, дизайн-студіях, в театрах, кіно-телестудіях; надання послуг з графічного дизайну, послуги художників-оформлювачів, діяльність консультантів; діяльність незалежних професійних творчих працівників у сфері культури: художників та декораторів, скульпторів, художників, офортистів, карикатуристів тощо; керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, керівники проектів та програм, керівники малих підприємств, менеджери (управителі) у сфері надання інформації, менеджери (управителі) реклами тощо; дослідження і розробки у галузі гуманітарних та суспільних наук тощо.


^ 5. Можливість подальшого навчання після отримання ОКР «бакалавр» можна вступити до магістратури за напрямом «Дизайн» та навчатися на ОКР «спеціаліст» за напрямом «Дизайн».


^ 6. Діаграма структури 6.020207 Дизайн (Графічний дизайн).
п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Нормативна частина

1.1.1.

Історія України

1

1

2,0

1.1.2.

Історія української культури

3

6

2,0

1.1.3.

Українська мова (за проф. спрямуванням)

1

1,2

3,0

1.1.4.

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1,2

1,2,3

7,0

1.1.5.

Філософія

2

3

3,0

1.1.6.

Фізичне виховання

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7
2. Цикл природно-наукової підготовки

2.1. Нормативна частина

2.1.1.

Екологія

4

7

1,5

2.1.2.

Охорона галузі в праці

4

8

2,0

2.1.3.

Естетика

4

8

2,0

2.1.4.

Основи композиції

1,2

1,2

5,0

2.1.5.

Кольорознавство

1

1

2,0

2.1.6.

Нарисна геометрія

1

1
3. Цикл підготовки за фахом

3.1. Нормативна частина

3.1.1.

Безпека життєдіяльності

1

1

2,0

3.1.2.

Рисунок

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7,8

27,5

3.1.3.

Живопис

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6,7

22,0

3.1.4.

Історія мистецтв

1,2,3

1,2,3,4,5

9,5

3.1.5.

Проектна графіка

1,2

1,2,3,4

8,0

3.1.6.

Перспективи та тіні

1

2

1,5

3.1.7.

Основи проектування в графічному дизайні

1

1

2,0

3.1.8.

Технології поліграфії та упакувань

2

3,4

4,5

3.1.9.

Основи формоутворення

1,2

2,3,4

5,5

3.1.10.

Шрифт

1,2,3

2,3,4,5,6

8,0

3.1.11.

Проектування

2,3

3,4,5,6

8,0

3.1.12.

Пластична анатомія

3

5

2,5

3.1.13.

Типографіка

3,4

6,7

3,0

3.1.14.

Фотографія і фотографіка

4

7,8

3,0

3.1.15.

Оглядові лекції

4

8

0,5

3.2. За вибором ВНЗ

3.2.1.

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2,0

3.2.2.

Техніка графіки

1,2,3

2,3,4,5

6,0

3.2.3.

Комп’ютерні технології

1,2,3,4

2,3,4,5,6,7,8

18,0

3.2.4.

Моделювання та макетування упакувань

2,3

4,5,6

6,0

3.2.5.

Теорія орнаментики та семантика

3

5,6

3,5

3.2.6.

Дизайн освітньої продукції

3

5,6

4,0

3.2.7.

Історія графічного дизайну

3

5,6

4,0

3.2.8.

Дизайн та рекламні технології

4

7,8

3,5

3.3. За вибором студента

3.3.1.

Скульптура

1,2

2,3,4

5,0

3.3.2.

Проектування

4

7,8

9,0

3.3.3.

Дизайн плакату

4

7,8

6,0

3.4. Практики

3.4.1.

Пленерна практика (навчальна)

1

2

3,0

3.4.2.

Архітектонічна практика (навчальна)

2

4

3,0

3.4.3.

Технологічна практика (виробнича)

3

6

6,0

3.4.4.

Проектна практика (виробнича)

4

7

6,0

3.5. Курсові роботи

3.5.1.

Курсова робота з основ формоутворення

2

4

1,0

3.5.2.

Курсова робота з історії мистецтв

3

5

1,0

3.5.3.

Курсовий проект з дизайну освітньої продукції

3

6

1,5

3.5.4.

Курсовий проект з проектування рекламної графіки

4

7

1,5


^ 7. Вимоги до оцінювання:

В університеті використовують стобальну систему оцінювання.

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно» в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або «зараховано», «не зараховано» в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.

Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менш 50 балів.


8. Вимоги до підсумкового контролю: комплексний державний екзамен з фаху: «дизайн (графічний дизайн)»


^ ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

Державні іспити (бакалаврат)

Спеціальність 6.020207, спеціалізація «Графічний дизайн»

Склад завдання та критерії оцінювання комплексної письмової роботи


Державний іспит «Комплексний екзамен з фаху» включає дві частини: теоретичну (письмову кваліфікаційну роботу з фахових дисциплін) і практичну (практичне завдання).

^ Теоретична частина

Письмова кваліфікаційна робота з фахових дисциплін до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» включає 1 теоретичне питання – письмове завдання; 1 практичне питання – ескізування.

1) відповісти на питання;

2) запропонувати ескіз згідно завдання, виконаний впродовж письмового іспиту.

^ Склад практичного завдання
Денне

бали
Заочне

бали

1.

Знаки візуальної комунікації та екслібрис

10

Графічне оформлення фасаду магазину та виставки (А-4)

10

2.

Створення

Flash-анімаційного фільму

103.

Плакат

10

3 плакати («Формула творчості», зображальний, шрифтовий), А-4

20

4.

Фотографії (Пейзаж, портрет, натюрморт), А-4

10

3 Фотографії (портрет, натюрморти), А-4

10

5.

Рисунок (1 аудиторна робота)

10

Рисунок (1 аудиторна робота)

10

Всього

50
Всього

50


^ Максимальна загальна кількість балів – 100 (50 балів – теоретична частина, 50 балів – практична частина).


9. Координатор ЕСТS в Інституті торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму:

ПІБ: Зінченко Вікторія Олегівна

Посада: заступник директора з навчальної роботи

Поштова адреса_____________________________

Номер телефону_0507676957__________________

e-mail______________________________________


^ 10. Зміст робочих програм.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи