Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка7/42
Дата28.07.2012
Розмір5.61 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра філософії та соціології


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Логіка

спеціальності: документознавство, інформатика, комп’ютерна інженерія, програмна інженерія, документознавство, філологія (англійська мова і література; німецька та англійська мова і література; французька та англійська мова і література; іспанська та французька мова і література; українська мова та редагування; українська та англійська мова; дизайн графічний, дизайн одягу

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №___8___від ___16.09.2009 р.__


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________О.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Логіка”

 1. Назва курсу.

^ „ЛОГІКА ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): документознавство, інформатика, комп’ютерна інженерія, програмна інженерія, документознавство, філологія (англійська мова і література; німецька та англійська мова і ітература; французька та англійська мова і література; іспанська та французька мова і література; українська мова та редагування; українська та англійська мова; дизайн графічний, дизайн одягу. 1. Код курсу.

[ІІТ].[Док_знав_08].[1._1.3_1];[ІІТ].[Інф._08].[1_1.3_1]; [ІІТ].[Комп._інж._05].[1_1.3_1];

[ІІТ].[Прогр._інж._08].[1_1.3_1];

[ФІМ].[Анг_ст].[2_3_1];[ФІМ].[Нім_Анг_філол].[4_3]; [ФІМ].[Фр_анг_філол.[4_3]; [ФІМ].[Ісп_ФР_філол].[4_3];

[ФУФ].[Укр*_Ред_філ].[1_3_1]; [ФУФ].[Укр_Англ_філ].[1_3_1]; [ІТОТТ].[Диз_гр_н].[1_3_1]; [ІТОТТ.[Диз_од_н].[1_3_1];

 1. ^ Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором

 1. Рік (роки) навчання.

2

 1. Семестр / семестри.

4

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Тягнібедіна Ольга Стефанівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології, (3 корпус, ауд. 5-24, e-mail: @) luguniv.edu.ua)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курс „Логіка” призначений для того, щоб передати студентам певну сукупність знань про форми й закони розумової діяльності, сформувати уміння застосовувати знання в практиці мовлення.

Логічне мислення не є вродженим, тому його необхідно формувати і розвивати різними способами. Систематичне вивчення логіки – надійний спосіб набуття у студентів навичок правильного мислення.

При вивченні тем курсу необхідно знати, що засвоєння теоретичних питань логіки не самоціль. Головне – навчитися застосовувати логічні знання в навчальній і науковій роботі і в подальшій практичній діяльності. У зв’язку з цим для кожної теми підібрано логічні задачі і вправи, виконання яких може сприяти розвитку логічного мислення, набуттю навичок логічного аналізу понять, суджень, умовиводів, виробленню уміння відрізняти правильні міркування від міркувань, що містять ті чи інші логічні помилки, а також зміцненню теоретичних положень формальної логіки.

Для успішного виконання модульних контрольних робіт і складання заліку з логіки студентам необхідно засвоїти теоретичні положення логіки, а також продемонструвати своє уміння виконувати логічні вправи.


 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс «Логіка” для учнів середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1

Предмет і значення логіки. Мова логіки

4

4


1.2

Поняття

6

24

1.3

Судження

4

22

1.4

Складне судження

6

24
^ Другий модуль
2.1

Дедуктивні умовиводи з простих суджень

10

46

2.2

Дедуктивні умовиводи з складних суджень. Висновки логіки висловлювань

8

44

2.3

Недедуктивні умовиводи. Індукція і аналогія

4


4

2.4

Гіпотеза

4


4

2.5

Логічні основи аргументації

4


4

2.6

Основні закони (принципи) формальної логіки

4


4
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

54

1836

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Берков В.Ф. Логика. – Мн.: ТетраСистемс, 1996. – 480 с.

 2. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. М.: ИНФРА – М, 1997. – 296 с.

 3. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. М.: Новая школа, 1996. – 320 с.

 4. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. М.: ВЛАДОС, 1998. – 528 с.

 5. Гетманова А.Д. Логика. – М.: Добросвет, 2000. – 480 с.

 6. Григорьев Б.В. Классическая логика. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 192 с.

 7. Гусев А.Д. Логика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 272 с.

 8. Демидов И.В. Логика. – М.Дашков и К0, 2004. – 348 с.

 9. Жеребкін В.Є. Логіка. –К.: Знання, 2002. – 255 с.

 10. Зегет В. Элементарная логика. – М.: Высш. шк., 1985. – 256 с.

 11. Иванов Е.А. Логика. – М.: БЕК, 1996. – 309 с.

 12. Ивин А.А. Логика. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 320 с.

 13. Ивин А.А. Логика. – М.: Просвещение, 1996. – 206 с.

 14. Ивин А.А. Практическая логика. – М.: Просвещение, 1996. – 128 с.

 15. Івін О.А. Логіка. – К.: АртЕк, 1996. – 232 с.

 16. Ивлев Ю.В. Логика. – М.: Логос, 1998. – 272 с.

 17. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. – М., 2001.

 18. Казаринов М.Ю. Логика. – С.Пб., 2000.

 19. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М.: Юрист, 2002. – 256 с.

 20. Конверський А.Е. Логіка. – К.: Укр. Центр духовної культури, 1999. – 400 с.

 21. Краткий словарь по логике. – М.: Просвещение, 1991. – 208 с.

 22. Кузина Е.Б. Практическая логика. – М.: Триада, Лтд, 1996. – 160 с.

 23. Курбатов В.И. Логика. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 320 с.

 24. Логика и риторика. Хрестоматия. – Мн.: ТетраСистемс, 1997. – 624 с.

 25. Малахов В.П. Логика для юристов. – М.: Академический Проект, 2002. – 432 с.

 26. Мельников В.Н. Логические задачи. – К.; Одесса: Вища шк., 1989. – 344 с.

 27. Сборник упражнений по логике. – Мн.: Университетское, 1990 – 288 с.


Додаткова навчальна література

 1. Свинцов В.И. Логика. – М.: Высш. шк., 1987.

 2. Солодухин О.А. Логика. – Ростов н/Д: Феникс 2000. – 384 с.

 3. Тофтул М.Г. Логіка. – К.: Академія, 2002. – 368 с.

 4. Формальная логика. – Л., 1977. – 357 с.

 5. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997.

 6. Хоменко І.В. Логіка для юристів. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 224 с.

 7. Хоменко І.В., Алексюк I.А. Основи логіки. – К.: Золоті Ворота, 1996. – 256 с.

8. Яшин Б.Л. Задачи и упражнения по логике. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 224 с.


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • виконаня практичних завдань

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15 % на контроль самостійної роботи студента)

 • самостійна робота (конспектування і виконання логічних вправ)) 40%
^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Поняття і судження (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

9%

2.

Дедуктивні умовиводи (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

10%

3.

Недедуктивні умовиводи. Гіпотеза.

(конспектування і виконання логічних вправ)

12%

4.

Логічні основи аргументації (конспектування і виконання логічних вправ)

12%

5.

Основні закони формальної логіки (конспектування і виконання логічних вправ)

12%
УСЬОГО:

55%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи