Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка11/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни «Естетика»

для спеціальності: «Дизайн»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Естетика”

 1. ^ Назва курсу.

„ЕСТЕТИКА”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: «Дизайн».

 1. Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[2_1_6]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

8

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Пономарьова Олена Миколаївна – доцент кафедри дизайну, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 1-20 , e-mail: formatvor.08@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – опанування студентами проблеми естетичного відношення людини до дійсності; визначення історично обумовленої сутності загальнолюдських цінностей; визначення та дослідження історичних етапів формування системи цінностей людства; визначення та дослідження загальних принципів естетичного сприйняття загальнолюдських, матеріальних, естетичних, художніх цінностей людства; дослідження законів існування прекрасного в дійсності; дослідження процесів художньо-естетичного сприйняття цінностей людством, певною соціальною групою, особистістю; дослідження закономірностей естетичної та художньої діяльності; дослідження теорії, психології та законів художньої творчості; визначення та дослідження системи видів мистецтва; визначення та дослідження взаємодії з іншими науками; визначення та дослідження актуальних проблем і наукових завдань естетики на сучасному етапі розвитку суспільства; визначення проблеми та завдання сучасного естетичного виховання.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).
 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Восьмий семестр^ Перший модуль
1.1.

Естетика як наука.

4

2

21.2.

Сутність естетичного відношення людини до дійсності.

6

24

1.3.

Основні естетичні категорії.

4

4


1.4.

Категорії «прекрасне» та «потворне».

2
21.5.

Категорії «трагічне» та «комічне».

2
21.6.

Структура естетичної свідомості.

10


10
^ Другий модуль
2.1.

Мистецтво як вид духовної діяльності.

4

2

22.2.

Система видів мистецтва.

4

2

22.3.

Жанрово-стильова система мистецтва.

4

2

22.4.

Закономірності та основні етапи історико-художнього процесу.

8

4

42.5.

Мистецтво і дизайн у системі духовної культури.

10


10

2.6.

Проблеми художньої творчості.

4

2

22.7.

Основні теорії естетичного виховання.

10


10
^ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

72

20

18
34

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Аронов В.Р. Дизайн и искусство. Сер. «Эстетика» / В.Р. Аронов. – М., 1992.

 2. Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики / В.Ф. Асмус. – М., 1968.

 3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М., 1986.

 4. Борев Ю.Б. Эстетика: В 2-х т. / Ю.Б. Бореев. – Смоленск, 1997.

 5. Выхлецов Г.П. Эстетика в системе философского знания / Г.П. Выхлецов. Л., 1984.

 6. Гегель Эстетика: в 4-х т. / Гелель. – М., 1971.

 7. Гулыга А.В. Принципы эстетики / А.В. Гулыга. – М., 1987.

 8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. – Вып. 1-2. – М., 1988.

 9. Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв. – М., 1987.

 10. Земнов Л.А., Куликов Г.И. Методологические проблемы эстетики / Л.А. Земнов, Г.И. Куликов. – М., 1982.

 11. Зись А. Искусство и эстетика / А. Зись. - М., 1967.

 12. История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли / - Т. 1-5. – М., 1962-1970.

 13. Канарский А.С. Диалектика эстетического процесса. Генезис чувственной культуры / А.С. Канарский. – К., 1982.

 14. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги. – М., 1989.

 15. Колеснікова О.В., Межова Н.Г., Святош Л.М. Естетична діяльність та сфери її виявлення / О.В. Колеснікова, Н.Г., Межова Н.Г., Л.М. Святош. – Х., 1994.

 16. Колесникова Е.В. Художественная культура и эстетическое развитие личности / Е.В. Колесникова. – Х., 1989.

 17. Кривцун О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 1998.

 18. Ларин Е.А. Эстетическое воспитание / Е.А. Ларин. – Минск, 1992.

 19. Левчук Л.Т., Олещенко О. Основи естетики: Навч. Посібник / Л.Т. Левчук, О. Олещенко. – К., 2000.

 20. Любимова Т.А. Комическое, его виды и жанры / Т.А. Любимова. – М., 1980.

 21. Москвичева Л.Н. Эстетическое развитие личности и ее творческий потенциал / Л.Н. Москвичева. – М., 1985.

 22. Овсянников М.Ф. История эстетической мысли / М.Ф. Овсянников. – М., 1978.

 23. Овсянников М.Ф. Эстетика в прошлом, настоящем и будущем. – М., 1988.

 24. Рытников Л.А. Эстетическое сознание: сущность и специфика / Л.А. Рытников. – М., 1985.

 25. Савилова Т.А. Эстетические категории / Т.А. Савилова. – Киев-Одесса, 1977.

 26. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерки истории эстетической аксиологии / Л.Н. Столович. – М., 1994.

 27. Филипьев Ю.А. Искусство в системе человеческих ценностей / Ю.А. Филипьев. – М., 1996.

 28. Худушин Ф.С. Эстетический идеал / Ф.С. Худушин. – М., 1985.

 29. Шевцов Е.В. Эстетическое воспитание: пути и проблемы / Е.В. Шевцов. – М., 1988.

 30. Шимунек Е. Эстетика и всеобщая теория искусств / Е. Шимунек. – М., 1980.

 31. Эстетика: Учебное пособие / Л.Т. Левчук, Д.Ю. Кучерюк, В.И. Панченко, М.Ю. Русин. – К., 1991.

 32. Эстетика: Учебное пособие / Под. ред. В.А. Лозового. – Сумы, 1999.

 33. Эстетические категории и искусство. – Кишинев, 1989.

 34. Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как категория эстетики / Е.Г. Яковлев. – М., 1986.

Додаткова навчальна література

 1. Байбурин А.К., Торопков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки / А.К. Байбурин, А.Л. Торопков. – Л., 1990.

 2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М.М. Бахтин. – М. 1975.

 3. Борев Ю.Б. Критика современных буржуазных эстетических концепций / Ю.Б. Бореев. – М., 1977.

 4. Волченко А. На работе, в гостях, дома / А. Волченко. – М., 1985.

 5. История зарубежного искусства / Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – М., 1971.

 6. Каган М.С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике / М.С. Каган. – Л., 1963.

 7. Каган М.С. Эстетическое учение Н.Г. Чернышевского / М.С. Каган. – Л., 1958.

 8. Лосев А.Ф. История античной эстетики / А.Ф. Лосев. – М., 1963.

 9. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл Возрождения / Лосев А.Ф. – М., 1988.

 10. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре / Ю.М. Лотман. – СПб., 1996.

 11. Лотман Ю.М. Об искусстве / Ю.М. Лотман. – СПб., 1998.

 12. Соболев П.В. Очерки русской эстетики первой половины 19 века / П.В. Соболев. – Л., 1972.

 13. Татаркевич В. Античная эстетика / В. Татаркевич. – М., 1977.

 14. Томан Т. Мистецтво говорити / Т. Томан. – К., 1986.

 15. Шестаков В.П. Очерки по истории эстетики / В.П. Шестаков. – М., 1979.

 16. Эстетика за рубежом: Буржуазная эстетика сегодня. – М., 1970.

 17. Эстетика: Словарь / Под общей ред. А.А. Беляева и др. – М., 1989.

 18. Эстетическое развитие и воспитание молодежи / Под. ред. О.В. Лармина. – М., 1978.

 19. Ягодинский В.Н. Как вести себя / В.Н. Ягодинский. – М., 1991.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

Іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Структура естетичної свідомості (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Мистецтво у системі духовної культури (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3.

Проблеми художньої творчості (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Основні теорії естетичного виховання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

5.

Реферат на обрану тему.

5%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи