Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка12/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Рисунок»

для спеціальності «Дизайн»

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри


Протокол №1 від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________Пономарьова О. М.


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Рисунок”

^ 1. Назва курсу.

„РИСУНОК”

Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Дизайн».

^ 2. Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_1_2]

3.Тип курсу.

Обов’язковий

^ 4. Рік навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1,2

^ 6. Кількість кредитів ECTS.

6,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бірюков Михайло Юрійович – асистент кафедри дизайну, (3 корпус, ауд. 1-22 , e-mail: birukovmu@rambler.ru).

^ 8. Мета курсу.

Мета курсу – ознайомлення студентів з технікою академічного рисунка та різноманітними техніками графічного мистецтва, морально-естетичний, художній і політичний розвиток студентів, що забезпечує їх повноцінну, різнобічну підготовку до життя і творчої праці.

Завдяки програмі студенти повинні засвоїти цілий ряд графічних технік і композиційних прийомів академічної школи образотворчого мистецтва, навчитися аналізувати предмети і явища навколишнього світу, виховувати в собі найважливіші виробничі навички графічного дизайну.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Програма побудована на основі тісного взаємозв'язку предметів художньо – естетичного циклу: перспективи, нарисної геометрії, рисунка, креслення, композиції.

Програма сприяє розвитку творчих здібностей, придбанню практичних навичок в області рисунка. Вона розвиває такі якості, як спостережливість, зорова пам'ять, просторова уява, творча фантазія, почуття лінії, форми.

В основу навчання малюванню покладене малювання з натури. Малювання з натури – найважливіший метод вивчення навколишньої предметного середовища. Оволодіння студентами реалістичним рисунком при проходженні програмного матеріалу повинне бути однією з основних цілей вивчення курсу. Практичні навички, досягнуті в процесі навчання рисунку, підвищують пізнавальну і творчу активність студентів, сприяє розвитку художнього смаку.

Дисципліна «Рисунок» сприяє розвитку зорового сприйняття, творчій переробці елементів матеріально-предметного середовища, створює сприятливі умови для виникнення нових художніх узагальнень. На заняттях за курсом «Рисунок» формуються такі риси характеру, як наполегливість, цілеспрямованість, активність, працьовитість.

Курс «Рисунок» являє собою сукупність даних різних наук, що відносяться до проблем графічної побудови та тону (фізики, креслення, перспективи, фізіології, психології й ін.). Значення властивостей світлотону є головним в освоєнні грамоти рисунка. Уміння працювати з тоном необхідно як у створенні самостійних графічних творчих робіт, так і в області графічного дизайну.

Завдяки програмі учні повинні засвоїти цілий ряд графічних і композиційних прийомів, навчитися аналізувати предмети і явища навколишнього світу, виховати в собі найважливіші виробничі навички графічного дизайну.

^ 10. Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаборат.

Самост.
Перший модуль

42

1.1.

Натюрморт з 3-х гіпсових геометричних тіл.


14
1.2.

Лінійно-конструктивна побудова форми геометричних тіл із наскрізним промальовуванням.

18

1.3.

Зарисовки книги в різних перспективних скороченнях.

10
^ Другий модуль

40

2.1.

Натюрморт з 2 - 3-х предметів побуту на нейтральному тлі.


12
2.2.

Лінійно-конструктивна побудова і виявлення тоном натюрморту з 3-х не складних за формою предметів побуту.

18

2.3.

Лінійно-конструктивна побудова натюрморту з 2 – 3-х не складних за формою предметів побуту із наскрізним промальовуванням.

10
^ Третій модуль

44

3.1.

Натюрморт з 2 – 3-х білих предметів на темному тлі.


16
3.2.

Побудова та тонове рішення натюрморту з 2-х складних за формою предметів побуту.

18

3.3.

Начерки, замальовки овочів, фруктів та осіннього листя.

10
кількість годин ЗА I СЕМЕСТР

12642

84
^ Перший модуль

36

1.1.

Побудова, композиційне і тонове рішення натюрморту з 3-х предметів побуту з драпіровками, що падають, на темному тлі.


18
1.2.

Виконання натюрморту з 2 – 3-х предметів побуту з драпіровками, що падають, на світлому тлі.

14

1.3.

Начерки, зарисовки предметів побуту в різних перспективних скороченнях.

4
^ Другий модуль
2.1.

Натюрморт з гіпсовим рельєфним орнаментом (розеткою).

3416
2.2.

Побудова та тонове рішення натюрморту з 3-х складних за формою предметів побуту.

14

2.3.

Начерки, замальовки тварин та птахів.

4
^ Третій модуль

38

3.1.

Складний натюрморт в інтер’єрі.


20
3.2.

Замальовки інтер’єру у фронтальній перспективі.

14

3.3.

Замальовки інтер’єру у кутовій перспективі.

4
кількість годин ЗА II СЕМЕСТР

10854

54
^ ЗАГАЛЬНА кількість годин

23496

138
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література


 1. Аксенов К. Н. Рисунок : (в помощь начинающему худож.-оформ.) / К. Н. Аксенов. – М. : Плакат, 1987. – 192 с.

 2. Бірюков М. Ю. Техніка графіки : метод. посіб. для вчителів і керівників гуртків образотв. мистец. та викл. і студ. мистец. спец. / М. Ю. Бірюков. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2008. – 88 с.

 3. Материалы и техники рисунка : [учеб. пособ. для худож. вузов] / подгот. М. С. Копейкиным, В. А. Королевым, Пен Варленом и др.] ; под ред. В. А. Королева. – М. : Изобразит. искусство, 1983. – 95 с.

 4. Рисунок : [учеб. для худож.-граф. фак. пед. ин-тов] / под ред. А. М. Серова. – М. : Просвещение, 1975. – 271 с.

 5. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок : [учеб. для худож.-граф. фак. пед. ин-тов] / Н. Н. Ростовцев. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Просвещение, 1984. – 240 с.


Додаткова навчальна література


 1. Материалы и техника рисунка / под ред. Королева В. А. – М. : Изобразит. искусство, 1983. – 95 с.

 2. Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве / Н. В. Одноралов. – 2-е изд., доп. – М. : Просвещение, 1988. – 173 с.

 3. Орехов Н. Н. Производственная графика : [учеб. для сред ПТУ] / Н. Н. Орехов. – М. : Высш. шк., 1988. – 191 с.

 4. Яблонский В. А. Преподавание предметов “Рисунок” и “Основы композиции” / В. А. Яблонский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – 78 с.

 5. Энциклопедический словарь юного художника / сост. Платонова Н. И., Синюков В. Д. – М. : Педагогика, 1983. – 416 с.
^ 12. Методи викладання.


Діяльність студента:

 • виконання лабораторних та самостійних робіт;

 • написання реферату;

 • участь у виставках;

 • вивчення літератури, яка пов’язана з дисципліною;

 • самостійне вивчення технік та манер графічного мистецтва.

Поточний контроль:

шість графічних модульних робіт.

Форма семестрового контролю:

іспит.

^ 13. Критерії оцінювання (у %).


Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • лабораторні роботи 60%

 • написання реферату або участь у виставці 10%

 • самостійна робота 30%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Лінійно-конструктивна побудова форми геометричних тіл із наскрізним промальовуванням. (5 шт.).

2%

2.

Зарисовки книги в різних перспективних скороченнях. (4 шт.).

1%

3.

Лінійно-конструктивна побудова і виявлення тоном натюрморту з 3-х не складних за формою предметів побуту.

3%

4.

Лінійно-конструктивна побудова натюрморту з 2 – 3-х не складних за формою предметів побуту із наскрізним промальовуванням. (2 шт.).

2%

5.

Побудова та тонове рішення натюрморту з 2-х складних за формою предметів побуту.

3%

6.

Начерки, замальовки овочів, фруктів та осіннього листя. (8 – 10 шт.).

2%

7.

Виконання натюрморту з 2 – 3-х предметів побуту з драпіровками, що падають, на світлому тлі.

3%

8.

Начерки, зарисовки предметів побуту в різних перспективних скороченнях. (5 шт.).

3%

9.

Побудова та тонове рішення натюрморту з 3-х складних за формою предметів побуту.

3%

10.

Начерки, замальовки тварин та птахів.(10 шт.).

2%

11.

Замальовки інтер’єру у фронтальній перспективі. (2 шт.).

3%

12.

Замальовки інтер’єру у кутовій перспективі. (2 шт.).

3%
УСЬОГО:

30%
^ 14. Мови викладання.

Російська, українська.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи