Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка14/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Живопис»

для спеціальності «Дизайн»

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри


Протокол №1 від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________Пономарьова О. М.


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Живопис”

^ 1. Назва курсу.

„ЖИВОПИС”

Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Дизайн».

^ 2. Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_1_3]

3.Тип курсу.

Обов’язковий

^ 4. Рік навчання.

1-й

5. Семестр / семестри.

1,2

^ 6. Кількість кредитів ECTS.

6

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бірюков Михайло Юрійович – асистент кафедри дизайну, (3 корпус, ауд. 1-22 , e-mail: birukovmu@rambler.ru).

^ 8. Мета курсу.

Мета курсу – ознайомлення студентів з технікою живопису та різноманітними манерами живописного мистецтва, морально-естетичний, художній і політичний розвиток студентів, що забезпечує їх повноцінну, різнобічну підготовку до життя і творчої праці.

Завдяки програмі студенти повинні засвоїти цілий ряд живописних технік і композиційних прийомів академічної школи образотворчого мистецтва, навчитися аналізувати предмети і явища навколишнього світу, виховувати в собі найважливіші виробничі навички графічного дизайну.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Програма побудована на основі тісного взаємозв'язку предметів художньо – естетичного циклу: кольорознавства, малюнка, живопису, композиції.

Програма сприяє розвитку творчих здібностей, придбанню практичних навичок в галузі живопису. Вона розвиває такі якості, як спостережливість, зорова пам'ять, просторова уява, творча фантазія, почуття кольору, лінії, форми.

В основу навчання живопису покладене малювання з натури. Малювання з натури – найважливіший метод вивчення навколишньої предметного середовища. Оволодіння студентами реалістичним живописом при проходженні програмного матеріалу повинне бути однією з основних цілей вивчення курсу. Практичні навички, досягнуті в процесі навчання живопису, підвищують пізнавальну і творчу активність учнів, сприяє розвитку художнього смаку.

Предмет «Живопис» сприяє розвитку зорового сприйняття, творчій переробці елементів матеріально-предметного середовища, створює сприятливі умови для виникнення нових художніх узагальнень. На заняттях за курсом «Живопис» формуються такі риси характеру, як наполегливість, цілеспрямованість, активність, працьовитість.

Дисципліна «Живопис» являє собою сукупність даних різних наук, що відносяться до проблем кольору (фізики, кольорознавства, оптики, фізіології, психології й ін.). Живопис збирає і вивчає різні факти кольорових явищ, описує причини і науково пояснює їх.

Значення властивостей кольору є головним в освоєнні грамоти живопису. Уміння працювати з кольором необхідно як у створенні самостійних живописних творчих робіт, так і в області графічного дизайну.

Завдяки програмі «Живопис» учні повинні засвоїти цілий ряд живописних і композиційних прийомів, навчитися аналізувати предмети і явища навколишнього світу, виховати в собі найважливіші виробничі навички графічного дизайну.

^ 10. Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаборат.

Самост.
Перший модуль

36

1.1.

Натюрморт з 2-3 предметів побуту на контрастному тлі.


14
1.2.

Натюрморт з 2-3 керамічних предметів з натури.

16

1.3.

Етюди овочів та фруктів.

6
Другий модуль

34

2.1.

Натюрморт з 3-4 предметів побуту в техніці гризаль.


12
2.2.

Натюрморт з гіпсовою розеткою.

16

2.3.

Етюди овочів, фруктів та предметів побуту в техніці гризаль.

6
^ Третій модуль

38

3.1.

Натюрморт з 2-3 предметів побуту на нейтральному тлі.


16
3.2.

Натюрморт з 2-3 скляних предметів з натури.

16

3.3.

Етюди осіннього пейзажу.

6
кількість годин ЗА I СЕМЕСТР

10842

66
^ Перший модуль

36

1.1.

Складний натюрморт в інтер’єрі.


18
1.2.

Натюрморт з гіпсовим зліпком розетки в техніці гризаль.

14

1.3.

Етюди обличчя людини в техніці гризаль.

4
^ Другий модуль

34

2.1.

Тематичний натюрморт.


16
2.2.

Портрет з плечовим поясом в техніці гризаль.

14

2.3.

Етюди обличчя людини.

4
Третій модуль
3.1.

Складний натюрморт з гіпсовою головою.

3820
3.2.

Портрет молодого чоловіка.

14

3.3.

Етюди весняного пейзажу.

4
кількість годин ЗА II СЕМЕСТР

10854

54
^ ЗАГАЛЬНА кількість годин

21696

120
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література


 1. Беда Г. В. Живопись и ее изобразительные средства : учеб. пособ. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов. / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1977. – 188 с.

 2. Бірюков М. Ю. Техніка графіки : метод. посіб. для вчителів і керівників гуртків образотв. мистец. та викл. і студ. мистец. спец. / М. Ю. Бірюков. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2008. – 88 с.

 3. Материалы и техники рисунка : [учеб. пособ. для худож. вузов] / подгот. М. С. Копейкиным, В. А. Королевым, Пен Варленом и др.] ; под ред. В. А. Королева. – М. : Изобразит. искусство, 1983. – 95 с.

 4. Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве / Н. В. Одноралов. – 2-е изд., доп. – М. : Просвещение, 1988. – 173 с.

 5. Орехов Н. Н. Производственная графика : [учеб. для сред ПТУ] / Н. Н. Орехов. – М. : Высш. шк., 1988. – 191 с.


Додаткова навчальна література


 1. Дерибере М. Цвет в деятельности человека / Морис Дерибере ; сокр. пер. с фр. А. М. Григорьева. – М. : Стройиздат, 1964. – 183 с.

 2. Зернов В. А. Цветоведение / В. А. Зернов ; под. ред. канд. техн. наук Б. А. Шашлова. – М. : Книга, 1972. – 239 с.

 3. Яблонский В. А. Преподавание предметов “Рисунок” и “Основы композиции” / В. А. Яблонский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – 78 с.

 4. Энциклопедический словарь юного художника / сост. Платонова Н. И., Синюков В. Д. – М. : Педагогика, 1983. – 416 с.
^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • виконання лабораторних та самостійних робіт;

 • виступ з повідомленням;

 • участь у виставках;

 • вивчення літератури, яка пов’язана з дисципліною;

 • самостійне вивчення технік та манер графічного мистецтва.

Поточний контроль:

шість живописних модульних робіт.

Форма семестрового контролю:

залік, іспит.

^ 13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • лабораторні роботи 60%

 • написання реферату або участь у виставці 10%

 • самостійна робота 30%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Натюрморт з 2-3 керамічних предметів з натури.

3%

2.

Етюди овочів та фруктів.

1%

3.

Натюрморт з гіпсовою розеткою.

3%

4.

Етюди овочів, фруктів та предметів побуту в техніці гризаль.

2%

5.

Натюрморт з 2-3 скляних предметів з натури.

3%

6.

Етюди осіннього пейзажу.

2%

7.

Натюрморт з гіпсовим зліпком розетки в техніці гризаль.

3%

8.

Етюди обличчя людини в техніці гризаль.

3%

9.

Портрет з плечовим поясом в техніці гризаль.

3%

10.

Етюди обличчя людини.

2%

11.

Портрет молодого чоловіка.

3%

12.

Етюди весняного пейзажу.

2%
УСЬОГО:

30%
^ 14. Мови викладання.

Російська, українська.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи