Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка15/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Живопис»

для спеціальності «Дизайн»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри


Протокол № 1 від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________Пономарьова О. М.


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково -

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Живопис”

^ 1. Назва курсу.

„ЖИВОПИС”

Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Дизайн».

^ 2. Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_1_3]

3. Тип курсу.

Обов’язковий.

^ 4. Рік навчання.

2 – 4-й.

5. Семестр / семестри.

3 -7.

^ 6. Кількість кредитів ECTS.

11

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бірюков Михайло Юрійович – асистент кафедри дизайну, (3 корпус, ауд. 1-22 , e-mail: birukovmu@rambler.ru).

Зеленська Наталья Олександрівна – асистент кафедри дизайну, (3 корпус, ауд. 1-22).

^ 8. Мета курсу.

Мета курсу – ознайомлення студентів з різноманітними техніками, прийомами та манерами живописного мистецтва, морально-естетичний, художній і політичний розвиток студентів, що забезпечує їх повноцінну, різнобічну підготовку до життя і творчої праці.

^ 9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Програма побудована на основі тісного взаємозв'язку предметів художньо – естетичного циклу: кольорознавства, малюнка, живопису, композиції.

Програма сприяє розвитку творчих здібностей, придбанню практичних навичок в галузі живопису. Вона розвиває такі якості, як спостережливість, зорова пам'ять, просторова уява, творча фантазія, почуття кольору, лінії, форми.

В основу навчання малюванню покладене малювання з натури. Малювання з натури – найважливіший метод вивчення навколишньої предметного середовища. Оволодіння студентами реалістичним живописом при проходженні програмного матеріалу повинне бути однією з основних цілей вивчення курсу. Практичні навички, досягнуті в процесі навчання живопису, підвищують пізнавальну і творчу активність учнів, сприяє розвитку художнього смаку.

Предмет «Живопис» сприяє розвитку зорового сприйняття, творчій переробці елементів матеріально-предметного середовища, створює сприятливі умови для виникнення нових художніх узагальнень. На заняттях за курсом «Живопис» формуються такі риси характеру, як наполегливість, цілеспрямованість, активність, працьовитість.

Курс «Живопис» являє собою сукупність даних різних наук, що відносяться до проблем кольору (фізики, кольорознавства, оптики, фізіології, психології й ін.). Живопис збирає і вивчає різні факти кольорових явищ, описує причини і науково пояснює їх.

Значення властивостей кольору є головним в освоєнні грамоти живопису. Уміння працювати з кольором необхідно як у створенні самостійних живописних творчих робіт, так і в області графічного дизайну.

Завдяки програмі «Живопис» учні повинні засвоїти цілий ряд живописних і композиційних прийомів, навчитися аналізувати предмети і явища навколишнього світу, виховати в собі найважливіші виробничі навички графічного дизайну.

^ 10. Зміст курсу.


^ Змістовні модулі та їхня структура


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаборат.

Самост.
Перший модуль

35

3.1

Тематичний натюрморт в інтер’єрі.


15
3.2

Тематичний натюрморт в техніці гризайль.

12

3.3

Етюди міського пейзажу (3 шт.).

8
^ Другий модуль

35

3.4

Етюди одягненої фігури у різних ракурсах в техніці гризайль (3 шт.).


15
3.5

Етюди одягненої фігури в різних акварельних техніках (4 шт.).

12

3.6

Етюди сільського пейзажу (3 шт.).

8
^ Третій модуль

41

3.7

Етюди голови людини з плечовим поясом.


20
3.8

Етюди голови людини (2 шт.).

12

3.9

Етюди елементів обличчя (2 шт.).

9
загальна кількість годин ЗА ІІІ СЕМЕСТР

11150

61
^ Перший модуль

42

4.1

Складний натюрморт з гіпсовою головою (тепла або холодна гамма).


20
4.2

Етюди торсу без одягу (3 шт.).

10

4.3

Етюди обличчя людини різного віку (3 шт.).

12
^ Другий модуль

36

4.4

Етюди одягненої фігури (3 шт.).


14
4.5

Поясний автопортрет з руками.

12

4.6

Етюди голови (3 шт.).

10
^ Третій модуль

42

4.7

Поясний портрет з руками (літня людина).


20
4.8

Етюди торсу без одягу (гризайль).

12

4.9

Етюди голови (2 шт.).

10
загальна кількість годин ЗА ІV СЕМЕСТР

12054

66
^ Перший модуль

38

5.1

Складний тематичний натюрморт (укр. стиль).


18
5.2

Етюди фігури людини без одягу (3 шт.).

8

5.3

Копії портретів видатних майстрів (2 шт.).

12
^ Другий модуль

32

5.4

Етюди чоловічого торсу без одягу (3 шт.).


12
5.5

Етюди оголеної фігури людини (3 шт.).

8

5.6

Тематичний портрет людини.

12
^ Третій модуль
5.7

Поколінний портрет людини.

4120
5.8

Портрет літної людини.

14

5.9

Етюди чоловічого та жіночого торсу без одягу.

7
загальна кількість годин ЗА V СЕМЕСТР

11150

61
^ Перший модуль

27

6.1

Етюди кисті рук, стопи ніг у різних ракурсах.


10
6.2

Оголений торс людини.

10

6.3

Етюди обличчя людини в різних живописних техніках (3 шт.).

7
^ Другий модуль

33

6.4

Торс людини без одягу на нейтральному тлі.


16
6.5

Етюди оголеної фігури людини (3 шт.).

10

6.6

Етюди голови дитини (3 шт.).

7
^ Третій модуль

33

6.7

Поколінний портрет з руками контрастному тлі.


16
6.8

Етюди торсу без одягу в різноманітних ракурсах (3 шт.).

10

6.9

Етюди голови людини похилого віку (2 шт.).

7
загальна кількість годин ЗА Vі СЕМЕСТР

9342

51
^ Перший модуль

40

7.1

Етюди оголеної натури в різних ракурсах (3 шт.).


18
7.2

Етюди жіночої фігури без одягу (2 шт.).

22
^ Другий модуль

44

7.3

Оголена натура в складному ракурсі (зближена кольорова гама).


20
7.4

Етюди чоловічої фігури без одягу (2 шт.).

24
загальна кількість годин ЗА VІІ СЕМЕСТР

8438

46
^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Беда Г. В. Живопись и ее изобразительные средства : учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1977. – 188 с.

 2. Зернов В. А. Цветоведение / В. А. Зернов ; под. ред. канд. техн. наук Б. А. Шашлова. – М. : Книга, 1972. – 239 с.

 3. Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве / Н. В. Одноралов. – 2-е изд., доп. – М. : Просвещение, 1988. – 173 с.

 4. Секачева А. В. Рисунок и живопись / А. В. Секачева, А. М. Чуйкина, Л. Г. Пименова : учеб. для сред. спец. учеб. заведений лег. про-сти. – М. : Лег. и пищ. пром-сть, 1983. – 215 с.


Додаткова навчальна література

 1. Дерибере М. Цвет в деятельности человека / Морис Дерибере ; сокр. пер. с фр. А. М. Григорьева. – М. : Стройиздат, 1964. – 183 с.

 2. Яблонский В. А. Преподавание предметов “Рисунок” и “Основы композиции” / В. А. Яблонский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. – 78 с.

 3. Энциклопедический словарь юного художника / сост. Платонова Н. И., Синюков В. Д. – М. : Педагогика, 1983. – 416 с.
^ 12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • виконання лабораторних та самостійних робіт;

 • виступ з повідомленням;

 • вивчення літератури, яка пов’язана з дисципліною;

 • самостійне вивчення технік, прийомів та манер живописного мистецтва.

Поточний контроль:

чотирнадцять живописних модульних робіт.

Форма семестрового контролю: III, VІ семестр – залік; V, VІІ семестр – іспит.

^ 13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • лабораторні роботи 60%

 • виступ з повідомленням 10%

 • самостійна робота 30%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Тематичний натюрморт в техніці гризайль.

10%

2.

Етюди міського пейзажу (3 шт.).

4%

3.

Етюди одягненої фігури в різних акварельних техніках (4 шт.).

4%

4.

Етюди сільського пейзажу (3 шт.).

4%

5.

Етюди голови людини (2 шт.).

4%

6.

Етюди елементів обличчя (2 шт.).

4%
УСЬОГО ^ ЗА ІІІ СЕМЕСТР:

30%

7.

Етюди торсу без одягу (3 шт.).

4%

8.

Етюди обличчя людини різного віку (3 шт.).

4%

9.

Поясний автопортрет з руками.

10%

10.

Етюди голови (3 шт.).

4%

11.

Етюди торсу без одягу (гризайль).

4%

12.

Етюди голови (2 шт.).

4%
УСЬОГО ЗА ІV СЕМЕСТР:

30%

13.

Етюди фігури людини без одягу (3 шт.).

2%

14.

Копії портретів видатних майстрів (2 шт.).

8%

15.

Етюди оголеної фігури людини (3 шт.).

2%

16.

Тематичний портрет людини.

8%

17.

Портрет літної людини.

8%

18.

Етюди чоловічого та жіночого торсу без одягу.

2%
УСЬОГО ЗА V СЕМЕСТР:

30%

19.

Оголений торс людини.

10%

20.

Етюди обличчя людини в різних живописних техніках (3 шт.).

4%

21.

Етюди оголеної фігури людини (3 шт.).

4%

22.

Етюди голови дитини (3 шт.).

4%

23.

Етюди торсу без одягу в різноманітних ракурсах (3 шт.).

4%

24.

Етюди голови людини похилого віку (2 шт.).

4%
УСЬОГО ЗА VІ СЕМЕСТР:

30%

25.

Етюди жіночої фігури без одягу (2 шт.).

15%

26.

Етюди чоловічої фігури без одягу (2 шт.).

15%
^ УСЬОГО ЗА VІІ СЕМЕСТР:

30%

^ 14. Мови викладання.

Російська, українська.1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи