Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка16/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни «Історія мистецтв»

для спеціальності: «Дизайн»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія мистецтв”

 1. ^ Назва курсу.

„ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: «Дизайн».

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1,2

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Пономарьова Олена Миколаївна – доцент кафедри дизайну, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 1-20 , e-mail: formatvor.08@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – опанування студентами багатоманітного соціально-естетичного змісту історії образотворчого мистецтва і архітектури; визначення специфіки, своєрідності художньої мови живопису, графіки, скульптури, архітектури; визначення та дослідження основних історичних етапів світового образотворчого мистецтва та архітектури; визначення та дослідження основних історичних етапів українського образотворчого мистецтва і архітектури; дослідження основних різновидів та жанрів образотворчого мистецтва; дослідження основних напрямів, течій мистецтва та їх стильових і світоглядних особливостей; аналіз взаємозв’язків з іншими видами мистецтва; визначення місця образотворчих мистецтв в системі духовної культури суспільства; дослідження світоглядного та чуттєвого змісту художніх творів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Шкільний курс історії

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший семестр^ Перший модуль
1.1.

Вступ до історії мистецтв.

6

4

21.2.

Первісне мистецтво.

4

2

21.3.

Мистецтво давнього Єгипту.

6

4

21.4.

Пам’ятки первісної культури на території України.

6


6

1.5.

Мистецтво давньої передньої Азії.

7


7
^ Другий модуль
2.1.

Мистецтво Давньої Греції.

10

6

42.2.

Світоглядні та естетичні засади давньогрецького мистецтва.

2

2


2.3.

Скульптура та архітектура Греції.

4

4


2.4.

Мистецтво Давнього Риму.

6

4

22.5.

Декоративно-прикладне мистецтво та живопис Давнього Греції.

6


6

2.6.

Декоративно-прикладне мистецтво та живопис Давнього Риму.

6


6
^ Другий семестр^ Перший модуль
1.1.

Мистецтво західноєвропейського середньовіччя.

6

4

21.2.

Мистецтво Візантії.

6

4

21.3.

Мистецтво середньовічного Китаю та Японії.

4

2

21.4.

Мистецтво Індії та країн Сходу в епоху середньовіччя.

12


12
^ Другий модуль
2.1.

Мистецтво Київської Русі.

4

2

22.2.

Українське мистецтво 14-17 ст.

6

4

22.3.

Російське мистецтво 14-17 ст.

6

4

22.4.

Життя і творчість Феофана Грека, Андрія Рубльова та Діонісія.

12


12

2.5.

Творчість С.Ушакова.

4


4
загальна кількість годин

123

46

24
53

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции / М.В. Алпатов. – М., 1987.

 2. Алпатов М.В. Андрей Рублев / М.В. Алпатов. – М., 1972.

 3. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись / М.В. Алпатов. – М., 1984.

 4. Асєєв Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі / Ю.С. Асєєв. – К., 1980.

 5. Виноградова Н.А. Искусство средневекового Китая / Н.А. Виноградова. – М., 1962.

 6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. – М., 1985.

 7. Зотов А.И. Русское искусство с древних времен до начала ХХ в. / А.И. Зотов. – М., 1979.

 8. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство / Т.В. Ильина. – М., 1983.

 9. Ильина Т.В. История искусств: Русское и советское искусство / Т.В. Ильина. – М., 1989.

 10. История Древнего Востока: учеб. пособие / под ред. Кузищина В.И. – М., 1988.

 11. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество. Древний Восток. Античность. – М., 1981.

 12. История средних веков: учеб. пособие / под ред. С.Д. Сказкина. – М., 1977. – т. 1, гл. 20.

 13. Історія українського мистецтва: В 6-ти т. – К., 1961-1969.

 14. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. посіб.: У 3 ч. ./ Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова / Передмова проф.. В. Скотного. – Ч.І. – Львів: Світ, 2003. – 256 с

 15. Лихачова В.Д. Искусство Византии ІV- ХV веков / В.Д. Лихачова. – Л., 1981.

 16. Логвин Г.Н. Украинское искусство Х-ХVІІІ веков / Г.Н. Логвин. – М., 1963.

 17. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира / Л.Д. Любимов. – М., 1980.

 18. Полевой В.М. Искусство Греции. Древний мир / В.М. Полевой. – М., 1970.

 19. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима / Г.И. Соколов. – М., 1971.

 20. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе / В.Н. Тяжелов. – М., 1981.

 21. Українська художня культура: навч. посібник / за ред.. І.Ф. Ляшенка. – К., 1996.

Додаткова навчальна література

 1. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей / И.А. Бартенев, В.Н. Батажкова. – М., 1983.

 2. Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв / П.О. Білецький. – К., 1973.

 3. Борев Ю.Б. Эстетика / Ю.Б. Бореев. – М., 1988. – С. 218-229, 275-308, 356-362.

 4. Виноградова Н.А. Искусство Японии / Н.А. Виноградова. – М., 1985.

 5. Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись / Н.А. Виноградова. – М., 1972.

 6. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция / Т.П. Григорьева. – М., 1979.

 7. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. – М., 1972.

 8. Даниэль С.М. Искусство видеть / С.М. Даниэль. – Л., 1990.

 9. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека / Я.Елинек. – Прага, 1992.

 10. История русского и советского искусства / М.М. Аленов, О.С. Евангулова и др. – М., 1989.

 11. Кузнецова Л.С. Беседы об изобразительном искусстве и архитектуре / Л.С. Кузнецова. – К., 1989.

 12. Лихачов Д.С. Поэтика древнерусской литературы / Д.С. Лихачов. – М., 1979.

 13. Лихачов Д.С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого / Д.С. Лихачов. – М., 1962.

 14. Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика) / А.Ф. Лосев. – М., 1963.

 15. Лясковская О.А. Французская готика ХІІ-Х ІV веков / О.А. Лясковская. – М., 1973.

 16. Мириманов В.Б. Малая история искусств. Первобытное и традиционное искусство / В.Б. Мириманов. – М.- Дрезден, 1973.

 17. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. – М., 1980.

 18. Муратова К.М. Мастера французской готики ХІІ-ХІІІ веков / К.М. Муратова. – М., 1988.

 19. Померанцев Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта / Н.А. Померанцев. – М., 1985.

 20. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. – М., 1985.

 21. Тяжелов В.Н., Сопоцинский О.И. Искусство средних веков. Византия / В.Н. Тяжелов. – М., 1975.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

чотири письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

1 семестр – залік, 2 семестр - іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Пам’ятки первісної культури на території України. Мистецтво давньої передньої Азії (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Декоративно-прикладне мистецтво та живопис Давнього Греції. Декоративно-прикладне мистецтво Давнього Риму (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Мистецтво Індії та країн Сходу в епоху середньовіччя (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

4.

Життя і творчість Феофана Грека, Андрія Рубльова та Діонісія. Творчість С. Ушакова

5%

5.

Реферат на обрану тему

5%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи