Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка17/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни «Історія мистецтв»

для спеціальності: «Дизайн»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія мистецтв”

 1. ^ Назва курсу.

„ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність: «Дизайн».

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3,4

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Пономарьова Олена Миколаївна – доцент кафедри дизайну, кандидат педагогічних наук (3 корпус, ауд. 1-20 , e-mail: formatvor.08@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – опанування студентами багатоманітного соціально-естетичного змісту історії образотворчого мистецтва і архітектури; визначення специфіки, своєрідності художньої мови живопису, графіки, скульптури, архітектури; визначення та дослідження основних історичних етапів світового образотворчого мистецтва та архітектури; визначення та дослідження основних історичних етапів українського образотворчого мистецтва і архітектури; дослідження основних різновидів та жанрів образотворчого мистецтва; дослідження основних напрямів, течій мистецтва та їх стильових і світоглядних особливостей; аналіз взаємозв’язків з іншими видами мистецтва; визначення місця образотворчих мистецтв в системі духовної культури суспільства; дослідження світоглядного та чуттєвого змісту художніх творів.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Шкільний курс історії

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Третій семестр^ Перший модуль
1.1.

Мистецтво епохи Відродження. Італійське Відродження.

6

6


1.2.

Північне Відродження.

4

4


1.3.

Мистецтво Проторенесансу та Раннього Відродження в Італії.

2
21.4.

Мистецтво Високого та Пізнього Відродження в Італії.

2
21.5.

Мистецтво Нідерландів.

2
21.6.

Мистецтво Німеччини, Франції та Англії.

2
21.7.

Життя і творчість Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело.

4


14

1.8.

Життя і творчість Ієроніма Босха та Пітера Брейгеля.

5


10

1.9.

Мистецтво Іспанії епохи Ренесансу.

5


12
^ Четвертий семестр^ Другий модуль
2.1.

Мистецтво індустріальної епохи. Західноєвропейське мистецтво 17 ст. Мистецтво класицизму.

6

4

22.2.

Мистецтво бароко.

4

2

22.3.

Мистецтво Голландії.

4

2

22.4.

Життя і творчість Н. Пуссена.

4


4

2.5.

Життя і творчість Рембрандта.

4


4

2.6.

Життя і творчість П.П. Рубенса.

4


4
^ Третій модуль
3.1.

Західноєвропейське мистецтво 18 ст. Мистецтво бароко і рококо.

2

2


3.2.

Мистецтво класицизму, реалізму та перед романтизму.

2

2


3.3.

Українське та російське мистецтво 18 ст. Мистецтво бароко і рококо.

2

2


3.4.

Мистецтво класицизму, реалізму та сентименталізму.

4

4


3.5.

Різноманітність західноєвропейського мистецтва 18 ст.

2
23.6.

Українське та російське мистецтво 18 ст.

4
43.7.

Мистецтво Просвітництва.

4


4

3.8.

Життя і творчість У. Хогарта та Т. Гейнсборо.

4


4

3.9.

Життя і творчість В. Боровиковського, Д. Левицького, А. Лосенка.

4


4
загальна кількість годин

108

28

20
60

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Алпатов М.В. Художественные проблемы Итальянского Возрождения / М.В. Алпатов. – М., 1976.

 2. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения / О. Бенеш. – М., 1973.

 3. Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко / Б.Р. Виппер. – М., 1978.

 4. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс 13-16 веков / Б.Р. Виппер. – М., 1977.

 5. Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи 17 века / Б.Р. Виппер. – М., 1978.

 6. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы / И.Ф. Волков. – М., 1978.

 7. Зотов А.И. Русское искусство с древних времен до начала 20 века / А.И. Зотов. – М., 1979.

 8. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство / Т.В. Ильина. – М., 1983.

 9. Ильина Т.В. История искусств: Русское и советское искусство / Т.В. Ильина. – М., 1989.

 10. История русского и советского искусства / М.М. Алленов, О.С. Евангулова и др. – М., 1989.

 11. Історія українського мистецтва: В 6-ти т. – К., 1961-1969.

 12. Каптерева Т.П., Быков В.Е. Искусство Франции 17 века / Т.П. Каптерева, В.Е.Быков. М., 1969.

 13. Коваленская Н.И. Русский классицизм / Н.И. Коваленская. – М., 1964.

 14. Культура и искусство России 18 века. – Л., 1981.

 15. Логвин Г.Н. Украинское искусство 10-13 веков / Г.Н. Логвин. – М., 1963.

 16. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. – М., 1973.

 17. Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи / Н.Н. Никулин. – М., 1981.

 18. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко / В.А. Овсійчук. – К., 1991.

 19. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство 17 века / Е.И. Ротенберг. – М., 1971.

 20. Типология и периодизация культуры Возрождения. – М., 1978.

 21. Українська культура: історія і сучасність // За ред. С.О. Черепанової. – Львів, 1994.

 22. Українська художня культура: Навч. посібник // За ред. І.Ф. Ляшенка. – К., 1996.

 23. Українське бароко та європейський контекст. – К., 1991.

Додаткова навчальна література

 1. Герман М.Г. Уїльям Хогарт и его время / М.Г. Герман. – Л., 1977.

 2. Гершензон-Чегодаева Н.М. Брейгель / Н.М. Гершензон-Чегодаева. – М., 1983.

 3. Кирдина Н.В. П.П. Рубенс / Н.В. Кирдина. – М., 1978.

 4. Клигман А.С. Никола Пуссен / А.С. Клигман. – Л.-М., 1964.

 5. Краснобаев Б.И. Очерки истории русской кульруры 18 века / Б.И. Краснобаев. – М., 1987.

 6. Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи / В.Н. Лазарев. – М., 1952.

 7. Львов С.Л. Альбрехт Дюрер / С.Л. Львов. – М., 1985.

 8. Петрочук О.К. Сандро Боттичелли / О.К. Петрочук. – М., 1984.

 9. Босх, Иероним. Альбом репродукций / Автор текста и сост. Г. Фомин. – М., 1974.

 10. Якимович А.К. Шарден и французское Просвещение / А.К. Якимович. – М., 1981.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

чотири письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

залік..

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Життя і творчість Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело. Життя і творчість Ієроніма Босха та Пітера Брейгеля (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

2.

Мистецтво Іспанії епохи Ренесансу (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

3.

Життя і творчість Н. Пуссена. Життя і творчість Рембрандта. Життя і творчість П.П. Рубенса (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Мистецтво Просвітництва. Життя і творчість У. Хогарта та Т. Гейнсборо. Життя і творчість В. Боровиковського, Д. Левицького, А. Лосенка (конспектування, тема виноситься на модульний контроль).

5%

5.

Реферат на обрану тему.

5%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи