Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка45/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра дизайну


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни «Історія та теорія декоративно-прикладного мистецтва»

для спеціальності: «Дизайн»

форма навчання: денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1від 11 вересня 2009 р.


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „ Історія та теорія декоративно-прикладного мистецтва ”

 1. ^ Назва курсу.

„ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): дизайн

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[3_3_2]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

5-6

 1. Кількість кредитів ECTS.

3

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Прошунова Лариса Юріївна – асистент кафедри дизайну, магістр дизайну ( корпус Юла, ауд. 33(4) , 33(5) e-mаil: dizajner-chpz@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з найвищими досягненнями майстрів декоративно-прикладного мистецтва світу, дати наукову уяву про аспекти філософсько-естетичного звучання декоративно-прикладного мистецтва світу, висвітлити роль декоративно-прикладного мистецтва у суспільстві, його художньо-культурну цінність, формувати яскраві образні уявлення про самобутню культуру українського народу, виховувати патріотичні почуття, розвивати образне мислення, творчу уяву.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс історії мистецтв, малюнку, живопису, скульптури, основ композиції.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Історія давніх прикладних мистецтв. Західноєвропейське прикладне мистецтво нашої ери. Декоративно-прикладне мистецтво Давнього світу.

8

26

1.2.

Декоративно-прикладне мистецтво Античного світу. Декоративно-прикладне мистецтво Візантії.

8

26

1.3.

Декоративно-прикладне мистецтво епохи Середньовіччя. Декоративно-прикладне мистецтво епохи Відродження.

8

26

1.4.

Декоративно-прикладне мистецтво Західної Європи XVII ст. Декоративно-прикладне мистецтво Західної Європи XVIII ст.

10

2

2
6

1.5.

Декоративно-прикладне мистецтво Західної Європи кінця XVIII- початку XIX ст. Класицизм і ампір.

10

2

2
6

1.6.

Декоративно-прикладне мистецтво Західної Європи кінця XIX – першої половини XX ст. Модерн та арт-деко.

10

2

2
6
^ Другий модуль
2.1.

Декоративно-прикладне мистецтво Дальнього Сходу. Китай та Японія.

2

2


2.2.

Декоративно-прикладне мистецтво Ближнього та Середнього Сходу.

2

2


2.3.

Декоративно-прикладне мистецтво Київської Русі. Історія мистецтва гончарства. Керамічні промисли України.

4

2

22.4.

Історія українського народного декоративного розпису.

9

2

2
5

2.5.

Історія писанкарства. Традиції писанкового розпису в регіонах України.

9

2

2
5

2.6

Історія мистецтва килимарства в Україні.

9

2

2
5

2.7

Історія української вишивки від X до XX ст. Особливості монастирського шитва XVI -XVIII ст., панського середовища XIX ст.

10

2

2
6

2.8

Історія мистецтва нанизування. Українські жіночі прикраси з кольорових каменів, скла та бісеру XIX- початку XX ст.

9

2

2
5
загальна кількість годин

108

28

18
62

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література


 1. Буткевич Л. М. История орнамента. Учебник пособие - М: Владос, 2004.

 2. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси. –Родовід, 2007.

 3. Косміна Т. В. Ілюстрований етнографічний довідник- К.: Либідь, 1994.

 4. Косміна Т. В. Расіна 3. О. Українське весільне вбрання. Етнографічні Реконструкції. - К. „Мистецтво", 1989.

 5. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис.-К.: Знання-Прес, 2006.

 6. Кулик О. Українське народне художнє вишивання - К., 1958.

 7. Крутенко Н. Розповіді про кераміку. – К.: Либідь, 2002.

 8. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство. М.: Форум. 2007.

 9. Українська вишивка. Альбом. Т. Кара - Васильєва К.: Мистецтво, 1993.

 10. Українське декоративне мистецтво. Вишивка. Комплект, планшет. К., Мистецтво, 1992.Додаткова навчальна література

 1. Наумко В. І., Артюр Л. Ф. Та ін. Культура і побут населення України.: Навчальний посібник - К.: Либідь, 1996.

 2. Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. - К.: Наукова думка, 1987.

 3. Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма - К.: Либідь, 1996.

 4. Українські народні декоративні рушники. Альбом. М., КОНЗ, 1955.

 5. Українське народне мистецтво. Альбом. (1). Тканини та вишивки. К. 1960.

 6. Черноморец А.Д. От Белого до Черного моря (Энциклопедия русской и украинской вышивки). КВІЦ., 2002.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання практичних робіт;

 • оформлення папки з практичних робіт;

 • виконання самостійних робіт.

Поточний контроль:

Звіти з практичних робіт.

Форма семестрового контролю:


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 70% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • самостійна робота (творчі ескізи) 30%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Розробка ескізів сучасних писанок. Виконання писанки за власним ескізом.

10%

2.

Розробка ескізів сучасних килимів.

10%

3.

Розробка ескізів сучасних рушників.

10%
УСЬОГО:

30%
 1. Мови викладання.

Українська
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи