Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка5/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра Економічної теорії

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

Дисципліни Економічна теорія

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) Товарознавство та комерційна діяльність, Дизайн

форма навчання денна


УХВАЛЕНО:


На засіданні кафедри

Протокол №___1___від ___31.08.09__________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Перезатверджено: протокол №______від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни «Економічна теорія»

 1. Назва курсу.

^ " ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ”


Форма(-и) навчання: денна

Спеціальність (-ості): Товарознавство та комерційна діяльність, дизайн

 1. ^ Код курсу.

[IТОТТ].[ТК. акред].[1_1_4], [IТОТТ].[Диз_гр_н].[1_1_4],

[IТОТТ].[Диз_од_н].[1_1_4]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

3-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступень викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Вольвак Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри економічної теорії, кандидат економічних наук (корпус 2, ауд. 366)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Загальна економічна теорія є базовою дисципліною навчального плану підготовки спеціалістів з неекономічної спеціалізації.

Головною метою викладання курсу «Економічна теорія» є надання студентам системних знань щодо основ економічної теорії, її предмета, методів та функцій, пізнання об'єктивності економічних законів та можливості їх практичного застосування, з'ясування історії розвитку економічної думки, а також формування у студентів цілісної картини розвитку економічних явищ і процесів у суспільстві.

Головним завданням дисципліни є формування основ економічних знань у фахівців неекономічного напряму.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Основи економіки середньої школи

 1. ^ Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їх структура


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Економічна теорія, її предмет, методи, функції.

4

2

-
2

1.2.

Власність та підприємництво.

6

2

1
3

1.3.

Економічні потреби та інтереси. Ключові питання економіки. Економічні системи.

6

2

-
4

1.4.

Форми організації суспільного виробництва. Товар і гроші. Капітал

8

2

1
5

1.5.

Основи організації ринкового господарства

6

2

-
4

1.6

Механізм ринкової системи. Конкуренція і ціноутворення

8

2

-
6

1.7.

Домогосподарство в системі економічних відносин

4

2

-
2

1.8.

Підприємство (фірма). Фонди підприємства. Витрати підприємства і прибуток.

8

2

1
5

1.9.

Аграрні відносини. Особливості функціонування капіталу в агропромисловому комплексі.

6

2

1
3
^ Другий модуль
2.1.

Суспільне відтворення. Основні макроекономічні показники.

10

2

1
7

2.2.

Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції.

8

2

-
6

2.3.

Грошовий обіг. Фінансова система та фіскальна політика.

8

2

1
5

2.4.

Національний дохід і його розподіл. Споживання і заощадження

8

2

1
5

2.5

Економічне зростання та макроекономічна нестабільність.

8

2

1
5

2.6.

Світове господарство та його еволюція

6

-

-
6

2.7

Економічні аспекти глобальних проблем.

4

-

-
4
загальна кількість годин

108

28

8
72
 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка.

Підручник.- К.: Знання, 2004.

 1. Гальчинський А.С., Єщенко Н.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. - К., 1999.

 2. Кэмпбелл Р., Макконел К.Р., Стенли Л., Брюс Л. Экономикс. В 2-х томах. - М., 1992.

 3. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - М., 1978. В кн. Антология экономической мысли. Т.2, - М, 1993.

 4. Основи економічної теорії. Політ економічний аспект. Підручник. За редак. Г.Н. Климко. - К., 2002.

 5. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін..; За ред. А.А. Чухна. - К.: Вища шк., 2001.

 6. Райзберт Б.А. Основы экономики. Учеб. пособие. - М, 2000.

 7. Современная экономика. Учеб. пособие. Под редак. О.Ю.

Мамедова. - Ростов-на-Дону, 1997.

 1. Шишкин А.Ф., Экономическая теория. Учеб. пособие в 2-х кн. - М., 1996.

 2. Экономическая теория. Под редак. А.И. Добрынина. - СПб., 1999.

11. Экономическая теория. Учебник. Под ред. проф. СВ. Мочерного. - К., 2003.

12. Періодичні видання: Економіка України, Економіст, Фінанси України та ін.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма підсумкового контролю:

Екзамен (на основі семестрової оцінки).

 1. Критерії оцінювання.

Семестрова рейтингова оцінка розраховується виходячи з критерію:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (15%)

 • участь у семінарах, дискусіях 30%

 • письмові роботи 10%


Карта оцінювання СРС
Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1

Продуктивні сили. Чинники виробництва. Спосіб виробництва та соціально-економічна формація. Економічне мислення та його роль у розумінні та розвитку економіки. Розвиток економічної думки в Україні на сучасному етапі. Сучасні західні економічні школи.

2

2.

Виробництво, як визначальний фактор потреб суспільства та його розвитку. Економічні погреби та економічні інтереси, їх сутність, структура, взаємозв'язок. Єдність і протиріччя інтересів суб'єктів ринку та шляхи їх вирішення в сучасних умовах розвитку економіки України. Типи і еволюція економічних систем.

2

3.

Суспільне виробництво і відтворення, ефективність виробництва та її основні показники. Крива виробничих можливостей. Історичні форми вартості (товарного обміну). Відносна та еквівалентна форми вартості. Грошова форма вартості як найбільш розвинена форма товарного обміну. Еволюція грошових систем. Створення грошової системи України.

3

4.

Особливості ринків: предметів споживання та послуг,
науково-технічних розробок та інформації, ринку цінних паперів, валютного ринку, ринку робочої сили. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури.

2

5.

Бюджетна та податкова політика України на сучасному етапі розвитку ринкової економіки. Джерела покриття дефіциту державного бюджету. Кредитно-грошова політика в Україні.

2

6.

Роль монополії та конкуренції у функціонуванні ринкової економіки. Сучасна антимонопольна політика в Україні

2

7.

Необхідність державного регулювання в ринковій економіці. Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги. Регулююча діяльність держави в соціальній сфері

2

8.

Види підприємств залежно від власності, розміру та сфер функціонування. Підприємство та фірма. Сутність промислового, торгового та позичкового капіталу.

2

9.

Економічні та структурні кризи, їх особливості. Державне антикризове регулювання економіки. Проблема економічного зростання і його фактори.

2

10.

Натуральні та вартісні форми витрат виробництва. Витрати розширеного та простого відтворення. Матеріальні витрати. Фактори, що впливають на норму прибутку. Структура цін в ринковій економіці

2

11.

Транснаціональні корпорації і розвиток міжнародних виробничих зв'язків. Проблеми інтеграції економіки України у всесвітнє господарство. Сутність і основні тенденції розвитку міжнародних валютних відносин. Світова валютна система.

2

12.

Роль глобалізації світогосподарських зв'язків у виникненні та розвитку глобальних проблем. Шляхи вирішення глобальних економічних проблем.

2
 1. ^ Мови викладання.

Українська1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи