Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка6/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА______________________________Кафедра педагогіки____________________________

(назва кафедри)


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни__ПЕДАГОГІКА ___

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей): Дизайн

форма навчання ____денна_______


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №_1_від _02.09.2009р._


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Педагогіка та історія педагогіки”

 1. ^ Назва курсу.

„ПЕДАГОГІКА”


Форма(-и) навчання: денна.


Спеціальність (-ості): Дизайн

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_гр_н].[1_2_1], [ІТОТТ].[Диз_од_н].[1_2_1]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

4

 1. Кількість національних кредитів .

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Швирка Вікторія Миколаївна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук (2-й корпус, ауд. 368)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – озброєння студентів знаннями теоретичних основ сучасної педагогічної науки і уміннями, що необхідні для ефективної організації навчання та виховання в умовах становлення національної системи освіти в Україні.

Система послідовної роботи по опануванню матеріалом курсу передбачає оволодіння педагогічними категоріями, визначення своєї педагогічної позиції, знання основних педагогічних закономірностей і принципів, знайомство з сучасними технологіями виховання та навчання, основними методами виховання та навчання, віковими особливостями учнів, спрямованість на подальшу педагогічну самоосвіту, прагнення до проведення педагогічних досліджень, професійну педагогічну спрямованість.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Для успішного опанування дисципліни "Педагогіка" необхідні знання з психології, філософії, анатомії та фізіології людини.

Студенти повинні знати:

 • зміст навчального процесу вузу, його відмінності від змісту навчального процесу в школі;

 • сутність і зміст кредитно-модульної системи навчання;

 • форми і методи самостійної роботи;

 • особливості рейтингового контролю якості ЗУНів.

Студенти повинні вміти:

 • використовувати різні форми самостійної роботи;

 • оцінювати й коригувати самостійну навчальну діяльність;

 • виділяти головне, аналізувати, синтезувати знання.

 1. Зміст курсу.^ Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (ро. зан.)

лаб.

роцесс.
МОДУЛЬ I

38

10

8
20
Теми лекцій
1.

Педагогіка – наука про виховання людини

2

2


2.

Розвиток, виховання і формування особистості

2

2


3.

Культурологічні основи навчально-виховного роцессу загальноосвітньої школи

2

2


4.

Сутність процесу виховання як соціокультурного явища

2

2


5.

Закономірності та принципи виховання

2

2

^ Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять
1.

Розвиток особистості як соціокультурний процес

2
22.

Культурологічний підхід до виховання і освіти

2
23.

Виховання особистості у колективі

2
24.

Загальні методи виховання

2
2


^ Самостійна робота студентів
1.

Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього вчителя

4


4

2.

Педагогічна професія у сучасному суспільстві

4


4

3.

Індивідуальна робота з учнями

4


4

4.

Формування громадянської культури учнів

4


4

5.

Зміст, форми, методи роботи класного керівника

4


4
^ МОДУЛЬ ІI

43

10

8
25
Теми лекцій
1.

Теоретичні основи навчання

2

2


2.

Зміст освіти як соціокультурне явище

2

2


3.

Форми, методи, засоби навчання

2

2


4.

Форми організації навчання

2

2


5.

Сучасні технології навчання

2

2

^ Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять
1.

Сутність процесу навчання як соціокультурного явища

2
22.

Принципи навчання

2
23.

Методи навчання24.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю школярів2


^ Самостійна робота студентів
1.

Види процесу навчання в сучасній школі

5


5

2.

Сучасні зарубіжні концепції навчання

5


5

3.

Напрямки реформування освіти на сучасному етапі розвитку суспільства

5


5

4.

Авторська навчальна програма: підходи і принципи побудови

5


5

5.

Школи нового типу в Україні

5


5
загальна кількість годин

81

20

16
45

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. - М., 1984.

 2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб.: Питер, 2001. – 236 с.

 3. Бабанский Ю.К. Педагогика.- М., 1988. (на выбор один из учебников).

 4. Бим-Бад Б.М. Щит и оборона детства. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 68с.

 5. Бодалев А.А. Личность и общение: – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 328с.

 6. Божович Л.И. Избр. психол. тр.: Проблемы формирования личности. – М.: Междунар. пед. акад., 1995. – 212с.

 7. Введение в научное исследование по педагогике. - М. 1988.

 8. Выбор методов обучения в средней школе. - М., 1981.

 9. Выготский А.С. Педагогическая психология. - М., 1991.

 10. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6. т. – М.: Педагогика,1984. – Т.4. – 432с.

 11. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

 12. Гонтаровська Н. Розвиток особистості в психолого-педагогічному контексті // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С.32-41.

 13. Грабовська Т. Формування позитивної мотивації діяльності особистості // Рідна шк. – 2002. – № 4. – С. 12-14.

 14. Данилова Е. Психологическая беседа как основной метод получения информации о ребенке // Воспитание школьников. – 2005. – №7. – С.51-58.

 15. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI сто­ліття" - К., 1994.

 16. Дидактика современной школы / Под. ред. В.А. Онишука. – К., 1987.

 17. Добротворский И. Как развить и реализовать свои способности // Воспитание школьников. – 2005. – № 9. – С. 65-68.

 18. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. – М.: Педагогика, 1990. – 168с.
 19. ^

  Закон України "Про освіту". - К., 1997.


 20. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. – М., 1968.

 21. Концепція національного виховання //Освіта. - 1994. – 24 жовтня.

 22. Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагогических теорий. – М.: Просвещение, 1986. – 207с.

 23. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989. – С.70-475.

 24. Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности. - К, 1989.

 25. Кочубей Т. Дитинство: найбільша соціальна цінність// Рідна шк. – 2004. – № 5. – С.13-17.

 26. Красовицкий М.Ю. Общественное мнение ученическсго коллектива. - М., 1984.

 27. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. – М. 1986, (на выбор одну из дидактик).

 28. Курганов С. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. - М., 1989.

 29. Литвиненко С.А. Адаптивно-розвивальна соціалізація і виховання в житті людини // Виховання і культура. – 2001. – № 1. – С. 34-38.

 30. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций/ Учеб.пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Юрайт-М, 2001. – 607 с.

 31. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посіб. – Х., 1997. – 338 с.

 32. Максимова Н., Порох Л. Вплив школи на виховання дітей у сім’ї // Рідна шк. – 2004. – № 5. – С.39-42.

 33. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посіб.: У 2 ч. – К.: ІЗМН, 1997. – Ч. 2. – 936 с.

 34. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 110 с.

 35. Мудрик А.В. Социализация и „смутное время”. – М.: Знание, 1991. – 80с.

 36. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.

 37. Одаренные дети: Пер. с англ. /Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376с.

 38. Оконь В. Введение в обшую дидактику. – М., 1990.

 39. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – 2-ге вид., випр. – К.: знання-Прес, 2006. – 423 с.

 40. Ониш В.А. Урок в современной школе. - М., 1981.

 41. Основи національного виховання. – К., 1993.

 42. Педагогический поиск. – М., 1988.

 43. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996.

 44. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1996. – 792 с.

 45. Радул О. Вчитель і суспільство: погляд у минуле // Рідна шк. – 2004. – № 7-8. – С.57-59.

 46. Ситников В.Л. Образ ребенка (в сознании детей и взрослых). – СПб.: Химиздат, 2001. – 288с.

 47. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – М., 1984.

 48. Слєпухов М. Закони, закономірності, принципи та правила в педагогіці // Рідна шк. – 2002. – № 1. – С.10-13.

 49. Слєпухов М. Як вивчати педагогіку? // Рідна шк. – 2002. – № 11. – С.10-13.

 50. Смирнов В.И. Общая педагогика: Учеб. пособ. – М.: Логос, 2002. – 304с.

 51. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К., 1997. – 232с.

 52. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина // Избр. произведения: В 5 т. – К.: Рад. шк., 1980. – Т. 3. – 719 с.

 53. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы // Пед. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1988. –Т.1. – С. 160-177.

 54. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии // Пед. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1988. – Т. 5. – С. 7-463.

 55. Фельдштейн Л. Феномен Детства и его место в развитии современного общества // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С.2-8.

 56. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1990.

 57. Шварцман К.А. Философия и воспитание. – М., 1989.

 58. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе., К., 1985.

 59. Широких О. Цели и ценности педагогического образования: какой учитель нужен современной школе? // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С.8-13.

 60. Щербань П. Педагогічна культура та її значення в суспільстві. // Рідна шк. – 2004. – № 7-8. – С.16-19.

 61. Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем. - М., 1986.

 62. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М., 1994.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 50% (у тому числі 10% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 40%

 • самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього вчителя (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

2.

Педагогічна професія у сучасному суспільстві(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

3.

Індивідуальна робота з учнями (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

4.

Формування громадянської культури учнів (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

5.

Зміст, форми, методи роботи класного керівника (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

6.

Види процесу навчання в сучасній школі (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

7.

Сучасні зарубіжні концепції навчання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

8.

Напрямки реформування освіти на сучасному етапі розвитку суспільства (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

9.

Авторська навчальна програма: підходи і принципи побудови (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

10.

Школи нового типу в Україні (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

1

11.

Реферат на обрану тему

10
УСЬОГО:

20%
 1. ^ Мови викладання.

Українська
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи