Галузь знань (код) icon

Галузь знань (код)
НазваГалузь знань (код)
Сторінка8/45
Дата28.07.2012
Розмір5.28 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   45
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра Інженерно-педагогічних дисциплін


^ Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни «Нарисна геометрія»


для спеціальності «Дизайн»

профіль підготовки «Художнє моделювання одягу»


форма навчання – денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри______________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Нарисна геометрія”

 1. Назва курсу.

^ „НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): «Дизайн» : «Художнє моделювання одягу»

 1. ^ Код курсу.

[ІТОТТ].[Диз_од_09].[2_1_3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ревякіна Ольга Олександрівна – доцент кафедри інженерно-педагогічних дисциплін , кандидат технічних наук (2 корпус, ауд. 251-а)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – навчити методам побудови зображень просторових форм на площині та способам рішення задач геометричного характеру по заданому зображенню (графічним моделям) цих форм на площині рисунка; розвинути логічне та конструктивно-геометричного мислення, просторове уявлення студентів, здібностей до аналізу й синтезу просторових форм і відносин на основі графічних моделей простору. 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).


Нарисна геометрія використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: математики (геометрії) та креслення


 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Предмет і завдання курсу. Розвиток нарисної геометрії. Основні методи проєцирування. Метод Монжа. Проекції точок, прямих. Епюр прямої. Положення прямої відносно площин проекції. Сліди прямої. Взаємне положення прямих.

6

2
2

2

1.2.

Епюр площини. Завдання площини. Положення площини відносно площин проекцій. Сліди площини.

6

2
2

2

1.3.

Взаємне положення прямої і площини. Пряма, паралельна площині. Паралельні площини. Перетин площин. Перетин площин з прямою.

42

2

1.4.

Пряма перпендикулярна площині. Взаємно перпендикулярні площини. Визначення відстані від точки до площини.

8

2
2

4

1.5.

Засоби перетворення епюра.

8

2
2

4

1.6.

Поверхні. Утворення і завдання поверхонь на малюнку.

62

4

1.7.

Перетин прямої з поверхнями. Перетин площин з поверхнями.

8

2
2

4

1.8.

Розгортання поверхонь.

Перетинання граних поверхонь. Метод Ананова.

62

4

1.9.

Перетин кривих поверхонь з лінією, площиною.

62

4

1.10.

Перетинання фігур. Загальні ідеї вирішення задач.

8

2
2

4

1.11.

Побудова лінії перетинання двох поверхонь.

62

4
загальна кількість годин

72

12
22

38


 1. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Бубенников А.В. Начертательная геометрия. – М.: Высш. шк., 1985.

 2. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. М. «Наука», 1988.

 3. Нарисна геометрія. Фольта О.В., Антонович Е.А., Юрковський Б.В. Л. “Світ”, 1994.

 4. Нарисна геометрія: Підручник / В.Є. Михайленко, М.Ф. Євстіфєєв, С.М. Ковальов, О.В. Кащенко; За ред. В.Є. Михайленко. – 2-ге вид., переробл. – К.: Вища школа., 2004. – 303 с.: іл.

 5. Иванов Г.С. Начертательная геометрия. – Машиностроение, 1995. – 223 с.


Додаткова навчальна література

 1. Михайленко В.Е., Найдиш В.М. Тлумачення термінів з прикладної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. – К.: Урожай, 1998.

 2. Сборник задач по начертательной геометрии (с элементами программирования) / В.Е. Михайленко, В.А. Антилогова, С.Н. Ковалев и др. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1980.

 3. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. ГОСТ 2.301-68…2.320-82.

 4. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки: Навч. посіб. / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; За ред. В.Є. Михайленко. – К.: Вища шк., 2002. – 159 с.: іл.

 5. Фролов С.А. Сборник задач по начертательной геометрии. М.: Машиностроение, 1980. 141с.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання лабораторних робіт;

 • виконання розрахунково-графічних робіт;

 • виконання контрольних робіт;

 • користування довідкової літературою;

 • самостійне конспектування та аналіз питань, які винесені на самостійну роботу.

Поточний контроль:

Письмова модульна робота, контрольні роботи, лабораторні роботи, оцінка графічних робіт.

^ Форми семестрового контролю:

Диференційований залік.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:


 • письмова модульна роботи 45% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • виконання лабораторних та контрольних робіт 35%

 • самостійна робота (розрахунково-графічні роботи) 20%


У процесі вивчення дисципліни студент повинен виконати індивідуальні графічні завдання (розрахунково-графічні роботи), загальний обсяг яких 2 формату А1, які відображають основні розділи курсу, 5 контрольних робіт, що проводяться в аудиторії. Приймання і залік завдань обов’язково із захистом їх студентом.

^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Перетин площин з прямою. Визначення кута між прямою і площиною.

(конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Заміна площин проекцій; обертання навколо проецируючої прямої; обертання навколо лінії рівня. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Пірамідальні, призматичні, конічні, циліндричні поверхні. Взаємний перетин кривих поверхонь. (конспектування, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

8 індивідуальних графічних завдань формату А3, які відображають основні розділи курсу

20%
УСЬОГО:

35%

 1. ^ Мови викладання.

Українська1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   45

Схожі:

Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104 Спеціалізація
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Окр «бакалавр»: творчий конкурс, тестування історія України, укр мова та література
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань(код) 0101 Напрям підготовки (код) 010104. Професійне навчання Спеціалізація
Окр «бакалавр» – необхідні сертифікати: математика, українська мова та література, сертифікат на вибір: фізика або хімія або історія...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Галузь знань (код) iconГалузь знань (код)
Напрям підготовки магістрів включає в себе систему дій, що спрямована на створення конкурентноспроможних послуг у сфері дизайну....
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010101 Дошкільна освіта Спеціалізація
Лну), а також особливі успіхи в науково-дослідній діяльності (наявність публікацій, участь у науково-практичних конференціях, дослідних...
Галузь знань (код) iconІнформація про напрям підготовки: Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010102 Початкова освіта Спеціалізація Іноземна мова (англійська)
Для вступу на навчання за окр "бакалавр" необхідно представити сертифікати зно з біології або математики (за вибором абітурієнта),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи