Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) icon

Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль)
Скачати 349.62 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль)
Сторінка1/4
Дата11.09.2012
Розмір349.62 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ


ЩОДЕНИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(психолого-педагогічний модуль)

студентки (студента) ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові студентки (студента) – повністю)

ІV курсу, спеціальність__________________________________________________

Місце практики:_________________________________________________________

(назва навчального закладу)

________________________________________________________________________

Термін практики: з ___________________ до ___________________ 20________ року

Керівник від кафедри педагогіки (психології): ________________________________

Керівник від геолого-географічного факультету________________________________________


^ ОДЕСА


Щоденник педагогічної практики: Психолого-педагогічний модуль /Укладачі: Прокоф’єва Л.Б., Дадикіна В.К. – Одеса, 2010 - 27с.


Рецензенти: Цокур О.С., доктор педагогічних наук, професор

Яворська В.В., кандидат географічних наук, доцент


Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради ______________________________

факультету ОНУ імені І.І.Мечникова, протокол №_________ від ____________року


Педагогічна практика студентів геолого-географічного факультету 4 курсу є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах. Означена практика дає можливість на практиці застосувати теоретичні знання отримані у курсах «Педагогіки», «Методика викладання географії» дозволяє у активній формі випробувати себе в році вчителя географії та класного керівника. Педагогічну практику, яка здійснюється в умовах, максимально наближених до реальних, студенти геолого-географічного факультету проходять на ІV курсі – 4 тижні у загальноосвітніх закладах м. Одеси.
^

Завдання педагогічної практики


 1. Поглибити та закріпити знання із психолого-педагогічних дисциплін і виробити уміння їх застосовувати на практиці.

 2. Сформувати уміння та навички самостійного планування, організації та проведення навчально-виховної і методичної роботи в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Вивчити та узагальнити накопичений в загальноосвітньому навчальному закладі передовий педагогічний досвід навчання і виховання школярів.

 4. Сприяти формуванню у студента-практиканта критичної самооцінки педагогічної діяльності, творчого аналізу педагогічних ситуацій, прагнення до постійного вдосконалення.

^ Права і обов'язки студентів-практикантів

В період педагогічної практики студент повинен проявити|виявляти| високі моральні якості, активність, глибоку зацікавленість педагогічною професією. Він має бути прикладом|зразком| організованості, дисциплінованості і працьовитості. У процесі роботи з|із| учнями студент повинен прагнути показати свою професійну компетентність, активно брати участь у навчальній та виховній діяльності класу, а також виявити інтерес до життя професійного колективу загальноосвітньої установи.

Студенти - практиканти мають право з усіх питань, що виникають в процесі практики, звертатися|обертатися| до керівників практики від університету, адміністрації і вчителів загальноосвітньої установи, вносити пропозиції|речення| по вдосконаленню навчально-виховного процесу, організації практики; брати участь у конференціях і нарадах; користуватися матеріально-технічною базою загальноосвітньої установи (бібліотекою, кабінетами і навчально-методичними|учбово-методичними| посібниками, що знаходяться|перебувають| в них, технічними засобами, що можливо використовувати під час проведення уроків та виховних заходів та інше).

Практикант організовує свою діяльність відповідно до вимог Статуту загальноосвітнього закладу, підкоряється правилам внутрішнього розпорядку, виконує розпорядження адміністрації і керівника практики.

В разі|у разі| невиконання вимог, що пред'являються до практиканта, він може бути усунений від проходження практики.

Студент, усунений від практики або робота якого на педагогічній практиці визнана незадовільною, вважається|лічить| таким, що не виконав навчальний план даного семестру. |уставу|

Кожен студент веде щоденник, в якому фіксує результати спостережень і аналізу навчально-виховної роботи з|із| учнями.

З|із| правами і обов'язками ознайомлений:

(ПІБ)_________________________________(Підпис)___________________________


^ Правила ведення щоденника-звіту

 1. Щоденник – це основний документ, що стисло відображає всю роботу студента-практиканта у відповідному навчальному закладі і свідчить про поступове формування його педагогічного досвіду, про професійну адаптацію майбутнього фахівця і про ступінь його готовності до самостійної педагогічної діяльності.

 2. Поточні записи у щоденник студент-практикант зобов’язаний робити у кінці кожного робочого дня.

 3. Студент-практикант зобов’язаний на протязі усього періоду практики завжди мати щоденник при собі і надавати його керівникам навчального закладу, офіційним керівникам своєї практики, завідувачеві кафедри і деканові за їх вимогою для поточного і підсумкового контролю та внесення відповідних записів і оцінок.

 4. Наприкінці практики студент заповнює у щоденнику розділ «Звіт про підсумки практики”, а керівники практики від школи уміщують у цьому щоденнику характеристику на практиканта як вчителя та класного керівника (вказавши оцінки). Обидві характеристики завіряє директор школи підписом і печаткою.

^ Програма педагогічної практики

Педагогічна практика здійснюється протягом чотирьох тижнів у три етапи:

1. Перший етаппочатковий, що обіймає 1 тиждень, передбачає:

 • складання й затвердження індивідуального плану роботи студента-практиканта;

 • знайомство й установлення контакту з учнями прикріпленого класу, його керівником;

 • відвідування уроків у закріпленому класі (за розкладом), їх психолого-педагогічний аналіз, участь у їх обговоренні;

 • вибір учня для психолого-педагогічного обстеження, методик дослідження його особистості;

 • відвідування аудиторних і позааудиторних виховних заходів учителів (за планом школи) з подальшим їх психолого-педагогічним аналізом (не менше 2-х);

2. Другий етапосновний, що обіймає 2 і 3 тижні, передбачає:

 • самостійну розробку планів-конспектів та відповідного дидактичного забезпечення пробних уроків з їх подальшою практичною реалізацією у прикріпленому класі;

 • психолого-педагогічний самоаналіз і обговорення пробних уроків у присутності вчителя-предметника чи керівника педпрактики за фахом;

 • відвідування пробних уроків інших студентів-практикантів, участь у їх обговоренні;

 • визначення теми, розробка сценарію і організація підготовки до проведення виховного заходу;

 • відвідування виховних заходів інших студентів-практикантів (не менше 2-х), участь у їх обговоренні, самостійне проведення їх психолого-педагогічного аналізу;

 • збір інформації про досліджуваного учня (біографія, сімейні обставини, стан перебування у класному колективі, пізнавальні та позашкільні інтереси, особливості спілкування та ін.) шляхом вивчення шкільної документації, співбесід з ним, спостереження за його поведінкою на уроках і перервах, його психодіагностики (зокрема, методика Г.Айзенка - EPQ, методика діагностики комунікативної установки В.В.Бойко, тривожності Спілбергера та Ханіна, методика діагностики міжособистісних відносин Т.Лірі, методика діагностики рівня емпатійних здібностей В.В.Бойко, методика «Карта інтересів» та ін.), а також методів опитування учасників навчально-виховного середовища (однокласників, батьків, вчителів і та ін.);

3.^ Третій етапприкінцевий, що обіймає 4 тиждень, передбачає:

самостійну розробку плану-конспекту та проведення залікового уроку;

 • проведення психолого-педагогічного самоаналізу залікового уроку і обговорення у присутності вчителя-предметника та керівника практики за фахом,

 • самостійне проведення залікового виховного заходу;

 • проведення психолого-педагогічного самоаналізу залікового виховного заходу та його обговорення у присутності класного керівника (організатора з виховної роботи школи) та керівника практики з кафедри педагогіки;

 • обробку результатів психодіагностики досліджуваного учня, аналіз та інтерпретація, формулювання висновків;

 • складання психолого-педагогічної характеристики на учня;

 • оформлення щоденника педагогічної практики (в тому числі плану-конспекту залікового уроку, плану-сценарію залікового виховного заходу, психолого-педагогічної характеристики учня);

 • підготовка та захист звіту про виконання індивідуального плану роботи студента-практиканта під час проходження педагогічної практики;


З програмою педпрактики ознайомлен __ _____________________

(Підпис студента-практиканта)


^ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИп/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Установча конференція з педагогічної практики^ Організаційно-педагогічна робота

2

Ознайомлення з навчальним закладом, історією, традиціями, режимом його роботи і правилами внутрішнього розпорядку школи3

Закріплення студента-практиканта за вчителем-предметником, класним керівником. Знайомство з вчителями, обговорення плану роботи.^ Навчально-виховна робота

4

Знайомство з навчальним планом, робочими програмами, календарно-тематичними, поурочними планами з дисципліни «географія»5

Відвідати ______ уроків в _____________класах з ___________________________________________6

Підготувати плани-конспекти та провести _________пробних уроків з географії у ________ класах7

Підготувати плани-конспекти та провести ______ залікових уроків з географії у _______класах8

Прийняти участь у підготовці дидактичних матеріалів до уроків з теми:

Тема:______________________________________

Перелік матеріалів___________________________


Тема:______________________________________

Перелік матеріалів:__________________________

___________________________________________9

Прийняти участь у підготовці наочних засобів до уроків:

Тема:______________________________________

Перелік матеріалів__________________________


Тема:______________________________________

Перелік матеріалів:__________________________

___________________________________________10

Перевірити зошити11

Провести індивідуальні консультації, додаткові заняття^ Позакласна виховна робота:

12

Знайомство з планом виховної роботи школи, класного керівника13

Відвідати ________позакласних виховних заходів у класах_____
14

Взяти участь у підготовці до позакласного виховного заходу у класі____Тема_____________

____________________________________________15

Розробити план-конспект та провести у ____класі заліковий виховний захід з теми _______________

___________________________________________16

Відвідування батьківських зборів:

Клас___________Тема_______________________


Клас___________Тема_______________________

___________________________________________17

Взяти участь у підготовці та проведенні загальношкільного виховного заходу. тема________

___________________________________________18

Пе6ревірити щоденників учнів _________класу19

Обрати та провести психолого-педагогічне дослідження особистості учня. Оформити результати у вигляді психолого-педагогічної характеристики^ Методична робота

20

Ознайомлення з планом роботи методоб’єднання вчителів географії21

Взяти участь у засіданнях методоб’єднання вчителів географії22

Відвідати й прийняти участь в обговоренні уроків досвідчених вчителів географії23

Відвідати та взяти участь в обговореннях _____ уроків студентів-практикантів^ Дослідницька робота

24

Вивчити особливості організації навчально-виховного процесу школи; специфіку стосунків у педагогічному та учнівському колективах; рівні вихованості й підготовленості учнів з географії та інших предметів25

Вивчити стан та умови організації процесу навчання географії в школі
^ Список учнів класу
п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Доручення

Інтереси, хобі

^ Розклад дзвінків

1 урок____________________

2 урок____________________

3 урок____________________

4 урок____________________

5 урок____________________

6 урок____________________

7 урок____________________

8 урок____________________

Розклад уроків у ________________класі


^ Порядок уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

1 урок2 урок3 урок4 урок5 урок6 урок7 урок8 урокГурткиГуртки
^ Знайомство з навчальним закладом

Директор загальноосвітнього закладу________________________________________

Зам. з навчально-методичної роботи_________________________________________

Зам. з виховної роботи_____________________________________________________

Вчитель-предметник______________________________________________________

Класний керівник_________________________________________________________

(ПІБ заповнюється повністю)


^ 1. Із бесіди з членами адміністрації школи було з’ясовано, що:

 1. Коротка історія навчального закладу і його сучасний стан|статок|.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Характеристика педагогічного і учнівського колективів навчального закладу (кадровий склад, контингент учнів, особливості мікрорайону)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Основні завдання|задачі| і напрямки|направлення| в роботі навчального закладу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Матеріальна база

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Характеристика навчально-виховного процесу учбового закладу (особливості керівництва, контролю, використання інноваційних технологій або авторських програм, інше).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Позаурочна робота (об'єднання учнів, наявність органів самоврядування, гурткова робота, інше|самоврядування|)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Труднощі, проблеми у навчально-виховній роботі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Із бесіди з класним керівником _____________класу:

7. Характеристика класного колективу (контингент учнів, рівень успішності, дисципліна, згуртованість колективу, традиції, коло інтересів)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Основні актуальні напрямки виховної роботи з даним класним колективом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Проблеми у виховній роботі з класом

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Особливості робота з|із| батьками.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В....
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В. І. Березан,...
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт укл. О.І. Березан,...
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного екзамену з корекційної освіти для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст / авт укл. О.І. Березан,...
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямком...
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком...
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет імені І.І. Мечникова геолого-географічний факультет кафедра педагогіки щоденик педагогічної практики (психолого-педагогічний модуль) iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова програма вступного фахового випробування з соціальної педагогіки
Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи