Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» icon

Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури»
Скачати 101.26 Kb.
НазваТематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури»
Дата08.09.2014
Розмір101.26 Kb.
ТипДокументи

Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури»
І семестр
Історія античної літератури


 1. Міф про Орфея і Еврідіку: античність та сучасність.

 2. Особливості античної епіграми. Епітафія.

 3. Софокл та його трагедії про Едіпа.

 4. Символіка міфу про Едіпа.

 5. В'ячеслав Іванов про походження трагедії.

 6. Основний конфлікт давньогрецької трагедії.

 7. Поняття долі в контексті давньогрецької й іншої культур.

 8. Поняття долі в контексті давньогрецької й іншої культур.

 9. Давньогрецька та римська комедії.

 10. Римська елегія.Література*:

Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М.,1972.

Античная лирика / Вступ. ст. Шервинского. М.,1968.

Аристотель. Об искусстве поэзии. М.,1975.

Варнеке Б. В. История античного театра. М.; Л.,1940.

Греческая эпиграмма. М.,1960.

Поэтика древнеримской литературы. М., Л., 1989

Соболевский С.И. Аристофан и его время. М.,2001.

Фрейденберг О. Миф и литература древности. М.,1989.

Штейн А.Л. Философия комедии // Контекст, 1980.М.,1981.

Ярхо В. Н. Древнегреческая литература. Трагедия. М.,2000.

Ярхо В.Н. Древнегреческая литература. Комедия. М.,2001.

Ярхо В.Н. У истоков европейской комедии. М.,1979.
Історія середньовічної літератури.


 1. “Молодша Едда” як підручник поезії. Особливості поезії скальдів.

 2. Куртуазна культура у Франції. Культ Дами.

 3. Творчість мейстерзингерів.

 4. Сюжетно-жанрові особливості "Поеми про Бєовульфа".

 5. "Пісня про Нібелунгів" у літературних обробках 19 століття.

 6. Роман "Трістан і Ізольда", його народні джерела.

 7. Сюжетні особливості лицарського роману.

 8. “Слово о полку Игореве” та світовий середньовічний епос.

 9. Жанр плачу в давньоруській літературі.

 10. Бароко в російській літературі. Поетичний стиль Сімеона Полоцького.


Література:

Виноградова В.Л. Словарь-справочник” Слова о полку Игореве”. М.;Л.,1965.

Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М.,2000.

Декс П. Семь веков романа. М.,1962.

Лихачев Д. С. “Слово о полку Игореве” и культура его времени. Л.,1985.

Мейлах М.Б. Язык трубадуров. М.,1975

Мелетинский Е. М. Средневековый роман. М.,1983.

Младшая Эдда. Л., 1978.

Поэзия скальдов. Л., 1978.

Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М., 1974.

Робинсон А.Н. “Слово о полку Игореве” и героический эпос средневековья // Вестник АН СССР.1976. №4. с.104-112.

Средневековый роман и повесть. М.,1974.

ІІ семестр

Історія західноєвропейської літератури епохи Відродження

 1. “Божественна комедія” Данте в контексті світової літератури.

 2. Сонет як основна форма італійської лірики.

 3. Італійська комедія масок та її вплив на літературний процес.

 4. Гротескний образ тіла в романі Рабле “Гаргантюа и Пантагрюєль”.

 5. Рабле та Гоголь: Крапки схрещень.

 6. Роман Сервантеса "Дон Кіхот" в інтерпретації В. Набокова.

 7. Сонет в творчості Шекспіра.

 8. Шекспір та російська культура.

 9. Творчість Шекспіра та мистецтво кінематографа.Література:

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.,1965.

Выгодский Л.С. Психология искусства. М.,1968.

Голенищев-Кутузов И. Творчество Данте и мировая література. М.,1971.

Данте А. Божественная комедия. М.,1967. (Лит. памятники).

Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М.,1962.

Манн Ю.В. О гротеске в литературе. М.,1966.

Мокульский С.С. Итальянское литературное Возрождение и Просвещение. М.,1966.

Пинский Л.Е. Реализм эпохи Возрождения. М.,1961.

Пинский Л.Е. Шекспир: Основные начала драматургии. М.,1971.

Флоренский П. «Гамлет»//Сочинения: В 4т. М.,1994. Т.1.

Хлодовский Р.И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М.,1974.

Шекспир и русская культура. М.;Л.,1965.
Історія західноєвропейської та російської літератури ХVІІ – ХVШ століття


 1. Стиль бароко в літературі Іспанії.

 2. Поезія Луіса де Гонгори.

 3. Бароко в англійський літературі.

 4. Барочний стих в німецький літературі.

 5. “Кладовищенська” поезія: Основні мотиви.

 6. Готичний роман та його особливості.

 7. "Пісні безвинності" і "Пісні досвіду" У. Блейка.

 8. Джерела та сутність романтизму.

 9. Жанрова різноманітність лірики романтизму.Література:

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л.,1973.

Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М.,1966.

Голенищев-Кутузов И. Романские литературы. М.,1975.

Европейская поэзия ХVII века. М.,1977.

Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.,1996.

Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х – ХVII вв. Л.,1973.

Тураев С. Введение в западноевропейскую литературу ХVШ века. М.,1962.

Уолтон А. Жизнеописание доктора Дж. Донна//Звезда. 2001. № 5.
Історія західноєвропейської та російської літератури ХVШ – ХIX століття


 1. Виникнення та розвиток класицизму.

 2. Філософська лірика Гете.

 3. Гете та російська література.

 4. Класицизм у Росії і його представники.

 5. Філосовська лірика Г. Р. Державіна.

 6. Філософська лірика Ф.Тютчева

 7. Філософська проблематика творчості Ф.Достоєвського.

 8. Зображення смерті у Толстого і у Достоєвського.Література

Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т.2,6. М.,2000 – 2002.

Белый А. Трагедия творчества: Толстой и Достоевський. М.,1911.

Гете И. Об искусстве. М.,1975.

Григорьева А.Д. Слово в поєзии Тютчева. М.,1980.

Гроссман Л. Поэтика Достоевского. М.,1925.

Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л.,1937.

Западов А.В. Майстерство Державина. М.,1958.

Иванов В.И. Достоевский и роман-трагедия //Іванов В.И. Родное и все-

ленское. М.,1994.

Мережковский Д. Л.Толстой и Достоевский. М.,1995.

Пигарев К. Ф.И.Тютчев и его время. М.,1978.

Роль и значение литературы ХVIII в. в истории русской культуры. М.;Л.,1966.
Історія західноєвропейської та російської літератури кінця ХIX – ХХ століття.

 1. Творчість Е. По і символізм.

 2. Творчість Ш. Бодлера як перший крок символістського напрямку.

 3. Ст. Малларме як теоретик і практик символізму.

 4. Поезія німецького символізму.

 5. Творчий шлях Р.-М. Рільке.

 6. Філософська проблематика «Дуїнських елегій» Р.-М. Рільке.

 7. Символізм та творчість О. Уайльда.

 8. Особливості поетики роману «Чарівна гора» Т. Манна.

 9. Міф і символ як основоположні категорії поетики російського символізму.

 10. Символічний простір та час в романах Ф. Сологуба.

 11. Поетика роману «Вогненний ангел» В. Брюсова.

 12. Художній простір в романі А. Белого «Петербург».

 13. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» і поетика російського символизму.

 14. Роль міфу і символу в поезії А. Блока.

 15. Символіка поеми «Дванадцять» А. Блока.

 16. Поетичні особливості лірики М. Цветаєвой.

 17. Поетичні особливості лірики А. Ахматовой.

 18. Поетика акмеїзму.

 19. Футуризм та його представники.

 20. Творчий шлях Й. Бродського.


Література:
Аверинцев С.С. Символ художественный // Краткая литературная энцикл.: В 9 т. Т.6 М.,1971.

Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. М., 1988.

Баран Х. Поэтика русской литературы начала 20 века. М., 1993.

Бахтин М. Собр. соч.: В 7 т. Т.2. М.,2000.

Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.

Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986.

Брюсов В. Едгар По. Биографический почерк//По. Э. Собр. Соч.: В 4т. Т.1. Харьков, 1995.

Валери П. Об искусстве. М., 1993.

Долгополов Л.К. На рубеже веков. Л.,1985.

Иванов В.И. Родное и вселенское. М.,1994.

Ильёв Ст. Русский символистский роман. Киев,1991.

Лившиц Б. От романтиков до сюрреалистов. Л., 1934.

Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.,1976.

Малларме Ст.. Сочинения в стихах и прозе. М., 1995.

Нольман М. Л. Шарль Бодлер. М, 1979.

Орагвелидзе Г. Г. Стих и поэтическое видение. Тбилиси, 1973.

Рильке Р.- М. Новые стихотворения. М., 1977. (Литературные памятники).

Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1994.

Сартр Ж.-П. Ситуации. М., 1999.

Соколов Б. Доктор Живаго. Кто Вы, доктор Живаго? М., 2006.

Эренбург И. Поэты Франции. Париж, 1914.
Питання для повторення курсу.

І семестр


 1. Епічний стиль і його специфіка.

 2. Лірична (архаїчна) поезія, її джерела й основні риси розвитку.

 3. Мелічна поезія: сольна і хорова лірика.

 4. Епіграма як літературний жанр. Епітафія. Автоепітафія.

 5. Виникнення драми. Структурні елементи трагедії.

 6. Творчість Есхіла.

 7. Софокл і його трагедії.

 8. Творчість Еврипіда.

 9. Література періоду римського панування (загальна характеристика).

 10. Виникнення римської драми, її джерела і головні характеристики.

 11. Поетична творчість Вергілія. "Енеїда" як класичний зразок епопеї.

 12. Поетична творчість Горація. Оди. "Наука поезії".

 13. Римська елегія: основні жанрові характеристики.

 14. Трагедії Сенеки.

 15. Візантійська література: джерела і творчі принципи.

 16. Кельтський епос.

 17. Німецький епос.

 18. Давньоскандинавська література. Старша "Едда".

 19. Мистецтво скальдів.

 20. Куртуазна поезія. Культ Дами.

 21. Мінезанг. Основні напрямки.

 22. Мейстерзанг. Творчість Ганса Сакса.

 23. Виникнення давньоруської літератури.

 24. "Слово об полку Ігореві": історична основа сюжету. Композиція.

 25. Повести про навалу монголо-татар на Русь.

 26. Пам'ятники Куликовського циклу.

 27. Російське бароко. Творчість Сімеона Полоцького.


ІІ семестр
 1. ^

  Італія як батьківщина європейського літературного Відродження. Творчій шлях Франческо Петрарки.

 2. Данте як поет “прикордонної” епохи.

 3. “Божественна комедія” Данте в контексті світової літератури.

 4. Поетика “Декамерона” Джованні Бокаччо.

 5. ^

  Італійська комедія масок і її вплив на наступний літературний процес.


 6. Особливості літератури епохи Відродження в Німеччині. Мистецтво мейстерзангу.

 7. Творчій шлях Франсуа Рабле. Творчість Фр. Рабле і народна культура.

 8. Поняття гротескного образа і його реалізація.

 9. Лицарський роман епохи Відродження. “Дон Кіхот” Сервантеса і світова література.

 10. Стиль бароко в літературі Іспанії. Поезія Луїса де Гонгори.

 11. Творчій шлях Шекспіра. Шекспірівське питання.

 12. Проблематика трагедій Шекспіра та їхній філософський зміст.

 13. Бароко в англійській літературі. Творчій шлях Джона Донна.

 14. “Поетичне мистецтво” Н. Буало і французький класицизм.

 15. Драматургія Ж. Расіна: Традиції і новаторство.

 16. Бароко в німецькій літературі. Барочний вірш: Особливості поетики.

 17. “Херувимський мандрівник” Ангела Сілезьського.

 18. Італійська література 17століття (загальна характеристика).

 19. Творчий шлях Дж. Свіфта. “Подорожі Гуллівера”: Філосовські аспекти.

 20. Виникнення сентименталізму в англійській літературі. Жанр “кладовищенської поезії” і його представники.

 21. Виникнення романтизму. Творчій шлях У. Блейка.

 22. Англійський “готичний” роман: особливості поетики. Готичний роман і його місце у світовій літературі.

 23. Рух “Бурі і натиску”. Лірика Гете: основні мотиви.

 24. “Фауст” Гете: Проблематика. Особливості композиції.

 25. Класицизм у російській літературі та його представники.

 26. Англійський романтизм. “Озерна школа”.

 27. Творчій шлях Дж. Байрона.

 28. Ієнський романтизм. Поезія Новаліса.

 29. Пізній німецький романтизм. Творчість Е. Т. А. Гофмана.

 30. Творчість Генріха Гейне.

 31. Французький романтизм і його представники.

 32. Творчість Шарля Бодлера як подія світової літератури.

 33. Поетичні особливості лірики і прози Едгара По.

 34. Російська лірика першої половини 19 століття.

 35. Творчій шлях О.С. Пушкіна.

 36. Лірика М.Ю.Лермонтова.

 37. “Мертві душі” М. В. Гоголя: Композиція. Система персонажів.

 38. Філософські мотиви лірики Ф.И. Тютчева.

 39. Проблематика повістей Л.М. Толстого.

 40. Романи Ф.М. Достоєвського.

 41. Проблема смерті у творчості Ф. Достоєвського і Л. Толстого.

 42. Французький і західоєвропейський символізм.

 43. Стефан Малларме як теоретик і практик.

 44. Лірика Поля Верлена і реформа французького віршування.

 45. Романи Марселя Пруста: особливості поетики.

 46. Філософські аспекти новел Томаса Манна.

 47. Творчість Райнера Марія Рільке. “Дуїнські елегії”.

 48. Роман О. Уальда “Портрет Доріана Грея”: Мистецтво і життя.

 49. Літературна ситуація в Росії кінця 19 – початку 20 століття.

 50. Російський декаданс.

 51. Младосимволізм, його представники і його внесок у культуру 20 ст.

 52. Міф і символ як основні категорії поетики символізму.

 53. Лірика О. Блока: Мистецтво та дійсність.

 54. Міф про Петербург і його розвиток у літературі початку 20 ст.

 55. Акмеїзм, його джерела і представники.

 56. Поезія і доля О. Мандельштама.

 57. Рання і пізня лірика Г. Ахматової.

 58. Жанрова різноманітність лірики М. Волошина.

 59. Пастернак – лірик. Пастернак – прозаїк.

 60. Творчість М. Цветаєвої.
** Дивись також: Робочу програму, розділи: плани семінарських занять, рекомендована література, інформаційні ресурси.

Схожі:

Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» iconТематика контрольних завдань для студентів-заочників зі спецкурсу «Філософія і література»

Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ”
Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ”
Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури II пол XIX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури II пол XIX ст. ”
Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури кін XIX- поч XX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури кін XIX- поч XX ст. ”
Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII, I пол XIX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII, I пол XIX ст. ”
Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Тематика контрольних завдань для студентів-заочників по курсу «Історія зарубіжної літератури» iconЗміст с. Передмова 4 програмний матеріал 5 контрольні запитання 6 вказівки до виконання контрольної роботи 10 завдання для контрольних робіт 10 зразки 34 розв\'язування завдань контрольної роботи 34 список рекомендованої літератури 66 передмова
Пропоновані методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів-заочників, які мають оволодіти навичками розв'язування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи