Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План icon

Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План
Скачати 71.85 Kb.
НазваТема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План
Дата25.09.2012
Розмір71.85 Kb.
ТипДокументи

Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм

План

 1. Поняття і причини необхідності тлумачення правових норм.

 2. Способи тлумачення правових норм.

 3. Види тлумачення правових норм.

 4. Акти тлумачення правових норм.

 1. Поняття і причини необхідності тлумачення правових норм.

Оскільки правильне застосування норми права неможливе без з'ясування точного змісту кожного з елементів її структури, без розуміння всіх понять, які містить дана норма, тлумачення є неодмінним атрибутом правозастосувальної діяльності.

Тлумачення правових нормдіяльність щодо з’ясування та ∕ або роз’яснення (інтерпретації) змісту норми з метою правильного її застосування і реалізації.

^ Поняття тлумачення права охоплює єдність двох процесів: 1) усвідомлення (з'ясування) і 2) роз'яснення змісту правової норми.

Усвідомлення, або з'ясування — це внутрішній інтелектуальний процес суб'єкта зі встановлення змісту правової норми, що не виходить поза межі його свідомості, тобто тлумачення, з'ясування змісту норми для себе.

Роз'яснення — це інтерпретація змісту правової норми для інших осіб, тобто тлумачення, виражене назовні вербально або документально (письмово) —доступно для інших осіб.

  ^ Необхідність тлумачення правових норм на практиці обумовлена наступними причинами:

 • невідповідність юридичних норм фактичним обставинам життя або високий рівень абстракції юридичної норми. Наприклад, можливе виникнення відносин, які не існували або не були помітними на момент видання певної правової норми, але при потребі правового регулювання вони підпадають під дію такої норми;

 • юридичні норми нерідко містять спеціальні правові поняття, визначення, які мають багатозначний або спеціально-юридичний характер. Наприклад, “джерело підвищеної небезпеки”, “юридична особа” тощо;

 • в нормах права нерідко використовуються оціночні поняття, що виражають лише соціальне значення тих чи інших явищ. Тому, при застосуванні норми права необхідне з'ясування змісту таких понять, як “тяжкі наслідки”, “особливо злісне хуліганство”, “істотна шкода” тощо;

 • необхідність тлумачення норм права обумовлюється іноді самим змістом правової норми. Так, в нормі можуть використовуватися вирази “і т.д.”, “інші”, “тощо”. Встановлення їхнього змісту та значення можливе лише за допомогою тлумачення.

 1. ^ Способи тлумачення правових норм.

Спосіб тлумаченняце сукупність прийомів аналізу змісту нормативно-правових актів.

До способів з'ясування, або усвідомлення правових норм належать:

1) виявлення співвідношення між текстуальним виразом правової норми і її дійсним змістом, тобто тлумачення норми права з точки зору обсягу її змісту. Воно поділяється на:

  ^ 1. буквальне, або адекватне — це тлумачення, при якому дійсний зміст правової норми розуміється у повній відповідності з її текстуальним виразом. Наприклад, ст.148 Конституції: „Конституційний суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного суду”. Крім того, буквально мають тлумачитися терміни, відображені в нормах-дефініціях, наприклад, поняття злочину в КК України тощо.

  Інші способи тлумачення пов’язані з тим, що поряд з нормою, що тлумачиться, в системі чинного законодавства є існують і ніші норми, які можуть поширювати чи звужувати її зміст.

  ^ 2. розширене, або поширювальне — це тлумачення, при якому дійсний зміст правової норми розуміється ширше його буквального текстуального виразу. Наприклад, норма — „судді незалежні і підкоряються тільки закону”. Тут не йдеться про народних засідателів чи присяжних, які не є суддями, але входять до складу суду і беруть участь у здійсненні правосуддя. Тому з метою поширення на них принципу незалежності в наведеній нормі слово „судді” тлумачиться як склад суду.

  3. обмежувальне — це тлумачення, при якому дійсний зміст правової норми розуміється вужче його текстуального виразу. Наприклад, норма — „повнолітні діти зобов’язані утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують допомоги, і піклуватися про них”. Ознайомившись з нормою ми розуміємо, що цей обов’язок не поширюється на всіх дітей, він не поширюється на тих дітей, які з якихось причин самі потребують догляду (непрацездатні чи недієздатні тощо).

^ 2) застосування певних прийомів і засобів, які допомагають розуміти дійсний зміст правової норми, зокрема:

 1. граматичне, або філологічне тлумачення — це усвідомлення дійсного змісту правової норми, шляхом його дослідження з точки зору значення тих чи інших слів, залежно від розміщення сполучників, розділових знаків, прийменників у тексті (наприклад, „стратити неможливо помилувати”) Приклад, санкція ч.2 ст.365 КК за перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалось застосуванням зброї або болісними, чи такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи зайтися певною діяльністю на строк до 3 років.

 2. логічне тлумачення — це усвідомлення змісту норми права, шляхом безпосереднього використання законів формальної логіки, тобто з'ясування логічної структури правової норми. Зміст логічного тлумачення розкривають певні прийоми:

  • логічне перетворення — перебудова тексту з відновленням членів речення, яких бракує. Наприклад, частинка норми „обвинувачений має право” стосується не одного якогось суб’єкта, а всіх, хто підпадає під відповідне процесуальне положення. Тому для надання наведеній формулі її дійсного значення слід додати слово „кожен”.

  • ^ Виведення норм з норм. Наприклад, з тексту „організація повинна відшкодувати шкоду, заподіяну з вини її працівників” (ст.441 ЦК) випливає, що будь-яка установа, підприємство чи організація зобов’язані відшкодувати шкоду.

  • Аналогія. Цей прийом застосовується тоді, коли законодавець не дає вичерпного переліку обставин, ознак і вживає при цьому звороти „та інші”, „в аналогічних випадках”. Наприклад, в Загальній частині КК вказується, що при зазначенні покарання суд має право враховувати і інші обставини, які пом’якшують вину.

 1. систематичне тлумачення — це з'ясування змісту правової норми на основі встановлення її системних зв'язків з іншими правовими нормами, інститутами, галузями права, місце у системі права в цілому.

  • Зв’язок норми, що тлумачиться, з нормою, що розкриває зміст, значення слів або виразів, які використані у нормі.

  • Зв’язок між загальними і спеціальними нормами. Його сутність полягає в тому, що спеціальні норми встановлюють певні особливості, як правило винятки.

  • Зв’язки між відсильними статтями НПА.

 1. історичне тлумачення — це з'ясування змісту правової норми на основі дослідження історичного контексту, в якому вона була прийнята, які цілі на той час ставилися перед нею;

 2. цільове, або телеологічне тлумачення — це з'ясування її цілей на основі виявлення її завдань, мети.

 1. ^ Види тлумачення правових норм.

Залежно від різних критеріїв розрізняють різні види та способи тлумачення.

За суб'єктами тлумачення поділяються на офіційне і неофіційне.^ Офіційне тлумаченнце тлумачення правової норми, яке здійснюється компетентними органами і є формально обов'язковим для всіх суб'єктів її застосування і реалізації.

Офіційне тлумачення залежно від того, на яке коло суб’єктів розраховане це тлумачення, поділяється на нормативне і казуальне. Нормативне тлумачення норми права характеризується загальнообов'язковістю, поширенням дії на всі випадки застосування реалізації роз'яснюваної норми.

  Існують два види нормативного тлумачення:

 1. аутентичне, тобто тлумачення, здійснене тим самим органом, що встановив дану норму;

 2. легальне, або делеговане, тобто тлумачення органу, який не приймав дану норму, але спеціально уповноважений законом давати її загальнообов'язкове роз'яснення. Наприклад, постанови Пленуму Верховного Суду України.

^ Казуальне тлумаченняце таке тлумачення, яке розраховане і стосується конкретного випадку, з приводу якого і дається роз'яснення даної правової норми.

  ^ Казуальне тлумачення буває:

 1. судове, тобто тлумачення судом правової норми, у зв'язку з розглядом конкретної справи, яке знаходить своє закріплення в рішенні чи вироку суду з конкретної справи;

 2. адміністративне — це тлумачення, яке здійснюється вищими адміністративними органами (міністерствами, державними комітетами іншими центральними органами державної виконавчої влади), коли вони дають офіційну відповідь на запити підпорядкованих установ з приводу трактування та застосування окремих положень нормативних актів в конкретному випадку.

^ Неофіційне тлумаченняце тлумачення правової норми, що здійснюється будь-яким суб'єктом і не є формально обов'язковим.

 • Види неофіційного тлумачення:

 1. доктринальне — це тлумачення норм права вченими правниками. Воно знаходить своє закріплення у статтях, монографіях, наукових коментаріях практики, усних та письмових обговореннях проектів законодавчих актів та правової практики. Воно не має загальнообов'язкової сили і його переконливість базується на авторитеті вчених, глибокій науковій аргументації та обґрунтованості. Цей вид тлумачення має суттєвий вплив на правотворчу та правозастосувальну діяльність;

 2. професійне, або компетентне тлумачення — це тлумачення, яке здійснюється юристами-практиками: адвокатами, прокурорами, юрисконсультами тощо;

 3. буденне, або повсякденне тлумачення — це тлумачення правових норм всіма іншими суб'єктами правовідносин. Значення цього виду неофіційного тлумачення полягає у виявленні рівня правової свідомості учасників правовідносин.

^ 4. Акти тлумачення правових норм.

Зміст тлумачення правової норми фіксується, як правило, опосередковано, неявно — через відповідний правозастосувальний акт, в якому це тлумачення використано. Проте іноді, воно може виражатися в окремому самостійному документі (акті), якщо є потреба роз’яснити іншим особам своє розуміння правової норми.

Інтерпретиаційно-правовий акт (акт офіційного тлумачення правових норм) — це спосіб зовнішнього прояву встановленого компетентним органом формально-обов’язкового правила розуміння змісту правової норми.

^ Ознаки акта тлумачення норм права полягають у тому, що він:

1) діє разом з тим нормативно-правовим актом, у якому містяться норми права, що тлумачаться, залежить від них і, як правило, поділяє їх долю;

2) є формально-обов'язковим для всіх, хто застосовує норми, що роз'ясняються;

3)  закріплюються в цих актах правила розуміння норми, а не правила фізичної поведінки;

4) приймається лише правотворчими або спеціально уповноваженими суб'єктами;

5) має спеціальну письмову форму вираження акта-документа (роз'яснення, інструктивні листи та ін.)

6) має не тільки пряму дію в часі, а й зворотну.

Ітерпретаційно-правові поділяються на види відповідно до видів та способів тлумачення правових норм.Схожі:

Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План iconТема 10. Застосування правових норм План
Загальні вимоги правильного застосування правових норм. Основні стадії застосування правових норм
Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План iconТема Принципи права
Форми існування правових принципів різноманітні; вони можуть існувати у вигляді вихідних положень правових теорій та концепцій, правових...
Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План iconТема Реалізація правових норм. Правова поведінка. Юридична відповідальність План
Поняття та види правової поведінки. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки
Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План iconТема 11 судова влада у зарубіжних країнах
Судова влада відповідно до теорії розподілу влад є самостійною І незалежною сферою публічної влади І являє собою сукупність повноважень...
Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План iconКиєво могилянськаакадемі я” Кафедра міжнародного права І спеціальних правових наук Робочий тематичний план
Передбачається також отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами Міжнародного Суду оон, їх тлумачення та застосування...
Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План iconКиєво могилянськаакадемі я” Кафедра міжнародного права І спеціальних правових наук Робочий тематичний план
Передбачається також отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами Міжнародного Суду оон, їх тлумачення та застосування...
Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План iconТема Нормативно-правові акти План
Поняття, властивості нормативно-правових актів. Юридична сила нормативно-правового акту. Види нормативно-правових актів за юридичною...
Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План iconПрограма курсу філософія ніцше
Фрідріха Ніцше у контексті тлумачення ним традиційних філософських галузей: метафізики, онтології, гносеології, етики, естетики,...
Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План iconТема Етичні засади здійснення правосуддя. План
Природно, що судова етика своїм предметом має вивчення практики застосування норм моралі у всіх сферах діяльності суду
Тема 11. Тлумачення (інтерпретація) правових норм План iconТематичний план
Тема Цивільні правовідносини. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи