Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
НазваЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Сторінка1/4
Дата27.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4


ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА 2007 рік


2. Держбюджетні теми


І. Тема ЗП–13ФКритерії психологічного здоров'я студентської молоді”.

Науковий керівник – Галецька І.І., канд. психол. наук, доцент.

Номер держреєстрації: 0105U002222.

Термін виконання – 01.01.2005 – 31.12.2007 рр., обсяг фінансування на рік – 30 тис. грн.

Виконавці: штатні – 1 доктор філософ. наук, проф.; сумісники – 2 кандидати психол. наук, 4 асистенти, 1 аспірантка, 1 студентка.


^ 2.1. Резюме українською та англійською мовами

Психологічне здоров’я є втіленням соціального, емоційного та духов-ного благополуччя (ресурсу та стану), охоплює сутнісні властивості ціннісно-мотиваційної та ноогенної сфер людини, переконання, властивості Я та ідентичність, а також духовну сферу. Логічні рівні психологічного здоров’я: поведінковий, здібностей-здатностей, когнітивний та езистенційно-феноме-нологічний.

Критерії психологічного здоров’я: допінг-стратегії, механізми психо-логічного захисту, оптимізм, почуття гумору, креативність, антиципація та інтелект. Ціннісні орієнтації, відчуття самоефективності, система оціночних когніцій – когнітивний рівень психологічного здоров’я – є каркасом суб’єк-тивних інтерпретацій об’єктивної дійсності. Екзистенційно-феномено-логічний рівень – ідентичність та духовність – ґрунтується на когнітивних матрицях, виявляється в Я-концепції, відчутті его-ідентичності, самооцінці та самоактуалізації, є індивідуальною імпліцитною теорією реальності, яка поєднує уявлення про себе, теорію світу та припущення щодо їхніх взаємозв'язків.

Вищий рівень розвитку психологічного здоров’я – особистісна зрілість, критеріями якої є: відповідальність (уміння робити вибір і усвідомлювати його наслідки), саморозуміння (здатність до самоаналізу і побудови цілісного Я-образу), прагнення бути цілісною особистістю (розуміння перспектив саморозвитку та самореалізації).

Прогностично важливими є абсолютні рівні визначених критеріїв та їхні співвідношення. Стрижневим компонентом психологічного здоров’я є сенсожиттєві орієнтації та індивідуальні цінності, які містять експліцитні та імпліцитні переконання особи; прогностично несприятливим є амбівалент-ність структурної організації системи індивідуальних цінностей, що стосу-ється як декларованих, так і неусвідомлюваних цінностей та переконань. Психологічні програми формування психологічного здоров’я орієнтовані, насамперед, на пізнання власної системи цінностей, самоприйняття та відчуття сенсу у поєднанні з формуванням конструктивних допінг-стратегій на основі необхідних поведінкових навичок.

Psychological health is embodiment of the social, emotional and spiritual well-being (resource and conditions), it includes the essences of valued-motivational and noogenic human spheres, beliefs, features of self and identity as well as spiritual sphere. Logical levels of the psychological health are as following behavioral-, ability-, cognitive- and existentially- phenomenological ones.

Criteria of psychological health are: coping strategies, mechanisms of psychological defence, optimism, humour, creativity, anticipation and intellect. Values, general self-efficacy, beliefs belong to cognitive level and are the framework of subjective interpretations of objective reality. The existentially- phenomenological level - identity and spirituality –is based on cognitive matrixes and appears in self-awareness, self-identity and self-actualization, representing the individual implicite theory of reality, that unite self-concept, own world theory and idea of their relationship.

A higher level of psychological health is personality maturity the criteria of which are: responsibility (ability to make a choice and realize his consequences), autocomprehension (a capacity for self-examination and construction of the integral self-image), and aspiration to wholeness (understanding of promises for self-development and self-realization).

The absolute levels of the determined criteria and their interaction are of the prognostic value. The pivot of psychological health are individual values and purpose in life, that contain explicite and implicite beliefs. Prognostic unfavourable is ambivalence of the individual values structure. The psychological programs of the psychological health development are in the first place oriented on comprehension of the own values system, selfacceptance and sense feeling combining with formation of the constructive coping strategy basing on the essential behavioral skills.

2.2. Захищено одну кандидатську дисертацію аспіранткою на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

1. Вовк А. О. (26 грудня 2006 р.). Науковий керівник – Нерівня О.В., доц., канд. психол. наук.

2.3.4. Опубліковано: 1 монографію

2.3.5. Опубліковано: 12 статей

2.3.6. Опубліковано: 7 тез виступів на наукових конференціях


ІІ. Тема: “Українська духовна культура в контексті трансформа-ційних процесів”.

Науковий керівник – Мельник Володимир Петрович, проф., докт. філос. наук.

Номер держреєстрації – 0107U007412.

Термін виконання – 01.01.2007 – 31.12.2009 рр.

Виконавці: 1 проф., докт. філософ. наук, 1 проф., канд. філос. наук, 2 доц., канд. іст. наук, 7 доц., канд. філос. наук, 1 асист., 2 аспіранти.


2.І. Резюме українською та англійською мовами

Упродовж 2007 року досліджено особливості процесів соціокультурної організації українського духовно-культурного простору. З’ясовано специфіку молодіжної, зокрема, студентської субкультури у вітчизняному культурному комплексі та її зв’язок із світовими тенденціями субкультурної диференціації сучасного суспільства. Розглянуто особливості становлення та функціону-вання масової культури в Україні.

Проаналізовано гуманістичні виміри науково-технічного розвитку та вплив наукового раціоналізму на формування смисложиттєвих цінностей людини та суспільства. Досліджена внутрішня специфіка сучасної техногенної цивілізації в контексті глобалізаційних процесів та поширення технократизму як способу організації життєдіяльності сучасного суспільства.

Розкрито особливості сучасної цивілізації, вказано на необхідність формування морально-етичних світоглядних засад. Визначено тенденції та динаміку розвитку сучасної освітньо-виховної традиції. Досліджено геокультурну своєрідність України в контексті регіонального підходу до явищ культури. Відслідковано також особливості міфологічних основ сучасної української духовності.

During 2007 features of processes of the social cultural organization of the Ukrainian spiritual cultural space were investigated. Were investigated specificity youth, and actually, student’s in a domestic cultural complex and its communication with world tendencies of subcultural differentiation of a modern society. Features of becoming and functioning of a masscult in Ukraine are considered.

It is analysed humanistic measurements of scientific and technical development and influence of scientific on formation sense vital values of the person and society. Internal specificity of a modern technocratic civilization in a context globalizations processes and expancesses and expansion of technocratic as way of the organization ability to live a modern society is investigated.

It is analysed features of e modern society, it is specified necessity of formation of moral and ethical outlook bases. Tendencies and dynamics of development of modern educational tradition are certain. It is investigated geocultural feature of Ukraine in a context of the regional approach to the phenomena of culture. Features of mythological bases of modern Ukrainian spirituality are traced also.

2.2. Захищено 5 кандидатських дисертацій аспірантами на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук:

1. Лазарович Н.В. (17 квітня 2007 р.). Науковий керівник – Мельник В.П., проф., доктор філос. наук.

2. Андрусів А.В. (11 травня 2007 р.). Науковий керівник – Мельник В.П., проф., доктор філос. наук.

3. Васильєва О.С. (2 лютого 2007 р.). Науковий керівник – Яртись А.В., проф. канд. філос. наук.

4. Максимович О. В. (17 квітня 2007 р.). Науковий керівник – Пітусь Л.М., доц., канд. філос. наук.

5. Муха О. Я.. (10 квітня 2007 р.). Науковий керівник – Васьків А.Ю., доц., канд. іст. наук.

2.3.4. Опубліковано: 1 навчальний посібник

2.3.5. Опубліковано: 22 статті

2.3.6. Опубліковано: 9 тез виступів на наукових конференціях


ІІІ. Тема:“Етнополітичні процеси в Україні”.

Науковий керівник – Поліщук М. В., канд. філософ. наук, доцент.

Номер держреєстрації: 0103U005961.

Термін виконання – 01.01.2005 – 31.12.2007 рр.

Виконавці: 7 доц., канд. політ. наук, 3 асистенти, 1 старший лаборант.


^ 2.1. Резюме українською та англійською мовами;

Проаналізовано актуальні регіональні аспекти функціонування політичного процесу в Україні, детермінація цих процесів регіональними соціокультурними чинниками. Зокрема, охарактеризовано особливості етнопо-літичного процесу на Львівщині. Вивчено партійну специфіку етнополітичного процесу в регіоні, регіональні аспекти партійного будівництва, виборчий процес, виборче законодавство, порівняльний аналіз виборчих систем, вплив індексу Алфорда на поведінку виборців України, форми прямої участі в політичному житті, стратегії демократичної трансформації (транзиту).

В дослідженнях цього року зосереджено увагу на рівні активності поведінки політичних акторів Західної України у передвиборчий та після виборчий період. Окреслено проблеми політичного управління, політичної поведінки, їх детермінування політичною культурою та психологічними чинниками. Розкрито взаємодію політикуму і влади, громади і влади, медіавимір суспільно-політичного життя області. Працівники кафедри розробляють дану тематику у своїх монографіях, дисертаціях, статтях, виступах на конференціях.

The actual regional aspects of functioning of political process in Ukraine, and determination of these processes by regional sociocultural factors are analysed. The specific features of ethnopolitical process in L’viv region are mainly described. The ethnopolitical party process in the region, regional aspects of party building, electoral process, electoral legislation, comparative analysis of the electoral systems, influence of index of Alford on the behaviour of electorate of Ukraine, forms of direct participation in the political life, strategy of democratic transformation are learnt

Special attention is focused on the level of activity of behaviour of political actors of Western Ukraine in pre-electoral and post-electoral period of this year investigations. The problems of political management, political behaviour, their determination by a political culture and psychological factors are outlined. Co-operation of politicians and power, community and power, social and political media space life of the region is exposed. The scientists of department develop the given subject in the monographs, dissertations (theses), articles, reports at conferences.

2.2. Захищено одну кандидатську дисертацію співшукачем на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

1. Ткачук В.А. (січень 2007 р.). Науковий керівник – доц. Поліщук М.В.

2.3.1. Опубліковано: 1 монографія

2.3.3. Опубліковано: 1 аналітичний звіт

2.3.5. Опубліковано: 13 статей

2.3.6. Опубліковано: 3 тези виступів на наукових конференціях


ІV. Тема:“Предмет політології в історії її розвитку: зміст та умови трансформації”.

Науковий керівник – докт. політичних наук, професор Денисенко В.М.

Номер держреєстрації: 0105U007459.

Термін виконання – 01.01.2005 – 31.12.2007 рр.

Виконавці: 1 проф., докт. політ. наук, 1 проф., канд. філософ. наук, 1 доц., канд. політ. наук, 1 аспірант, 1 ст. лаборант.


^ 2.1. Резюме українською та англійською мовами

Проблема формування теоретичних та прикладних основ політології в Україні потребують глибинного дослідження методологічної бази цієї науки, визначення функцій, принципів, які нею окреслюються, особливостей історичного становлення. Саме на цьому була акцентована дослідницька увага виконавців теми. В рамках теми також досліджувалися особливості становлення предмету політології в історичних формах його вияву, принципи, тенденції та динаміка реалізації розвитку політичних стратегій.

Виявлено особливості визначення предмету політичної науки, від змісту політичного процесу, функцій держави, історичних типів політичних режимів. Здійснено аналіз формування законів та закономірностей становлення демократичних основ політичної влади та вияви підходів до теоретичних форм і способів осмислення цих процесів як в українській політичній науці, так і зарубіжній. Протягом дослідження проблематики науково-дослідної теми, науковцями підготовлено до друку 1 монографію, 1 словник, опубліковано статті, готується спецкурс “Предмет політології в історії її розвитку: зміст та умови трансформації” для читання у вищих навчальних закладах.

A problem of forming theoretical and applied bases of political science in Ukraine needs deep research of methodological base of this science, determination of functions, principles which are outlined by it, features of the historic becoming. Research attention of performers of the theme was focused on them. The features of becoming of the article of political science in the historical forms of its display, principles, tendency and dynamics of realization of development of political strategies were also investigated within the framework of the theme.

The features of determination of the article of political science, from maintenance of political process, functions of the state, historical types of the political modes are exposed. The analysis of forming of laws and conformities to the law of becoming of democratic bases of political power and displays of approaches to the theoretical forms and methods of comprehension of these processes both in Ukrainian political science, and foreign is carried out. During the investigation of problems of research-scientific theme by research workers 1 monograph, 1 dictionary were prepared to publication, the articles were published, a special course “A subject of political science in the history of its development: contents and terms of the transformation” for the higher educational establishments was prepared.

2.2. Захищено дві кандидатські дисертації аспірантами на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

1. Сорба О.М. (січень 2007 р.). Науковий керівник – проф. Денисенко В.М.

2. Дащаківська О.Ю. (квітень 2007 р.). Науковий керівник – проф. Світа Г.М.

2.3.1. Опубліковано: 1 монографію

2.3.5. Опубліковано: 3 статті

2.3.6. Опубліковано: 3 тези доповідей на конференціях


V. Тема:“Парадигми сучасного мислення: особливості концепцій та напрямків у загальній, соціальній та прикладній філософії”

Науковий керівник – Карась А.Ф., докт. філософ. наук, професор

Номер держреєстрації: 0106U005808.

Термін виконання – 01.02.2006 – 1.12.2008 рр.

Виконавці: 3 проф., докт. філософ. наук, 7 доц., канд. філософ. наук, 1 асист., канд. філософ. наук, 1 асист., докт. політол., 5 аспірантів.

^ 2.1. Резюме українською та англійською мовами

Проведено звітну наукову конференцію кафедри, на якій викладачі, залучені до тематики дослідження, виступили з тезами і доповідями. У роз-різі дослідження теми проведено шість спеціальних теоретичних семінарів кафедри, визначені тема дисертаційного дослідження аспірантів Луцишина А. та Малицької Н., опубліковано низку статей викладачами кафедри в наукових журналах України. До виконання теми залучені вчені Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України на чолі з директором інституту академіком М. Поповичем. За участі Інституту філософії НАНУ у листопаді 2007 року проводиться міждисциплінарна міжнародна наукова конференція на тему “Трансформація парадигм мислення і концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії”, в якій беруть участь понад сто вчених з України і з-за кордону. Підготовлені матеріали наукової конференції у вигляді тез обсягом до 160 сторінок. Готується до видання збірник наукових праць.

A current scientific conference of the department, in which the scientists engaged in the subject of research delivered their theses and reports, was conducted. Six special theoretical seminars of the department were held, the themes of the scientific theses of the postgraduate students Lutsyshyn A. and Malytska N. were determined, the set of the articles in the scientific journals of Ukraine in the contents of the research theme was published by the scientists of the department. The scientists of Hryhoriy Skovoroda Institute of philosophy of NAS of Ukraine headed by academician Popovych were enlisted into the implementation of the theme. An interdiscipline international scientific conference “Transformation of paradigms of thought and conceptions of knowledge under the act of modern appeals in general, social, practical and applied philosophy”, and, in which over one hundred scientists from Ukraine, the scientists of Hryhoriy Skovoroda Institute of philosophy of NAS of Ukraine, and from abroad take part will be held in November, 2007. Materials of the scientific conference in the form of theses are prepared in the volume of 160 pages. Collection of scientific works is prepared for publication.

2.2. Захищено одну кандидатську дисертацію аспіранткою на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

1. Слободянюк Л.М (10 квітня 2007 р.). Науковий керівник – Мельник В.П., проф., доктор філос. наук.

2.3.3. Опубліковано: 1 навчальний посібник

2.3.5. Опубліковано: 28 статей

2.3.6. Опубліковано: 23 тези доповідей на конференціях


VІ. Тема:“Концептуальні засади філософської думки в Україні: історія і сучасність”

Науковий керівник – Пашук А.І., докт. філософ. наук, професор

Номер держреєстрації: 0107U007416.

Термін виконання – 01.07.2007 – 12.09.2009 рр.

Виконавці: 1 проф., докт. філософ. наук, 3 доц., канд. філософ. наук, 2 аспіранти, 1 асистент, 3 здобувачі.


^ 2.1. Резюме українською та англійською мовами

Тема присвячена дослідженню актуальної проблеми з історії української філософії. Розвиток української філософії знайшов своє теоретичне, концептуальне вираження у нові часи, починаючи від творчості Г. Сковороди й закінчуючи діячами ХІХ–ХХ ст. Дослідження проводилося у плані розкриття концептуалізму в такому зв’язку з антропологізмом, що є характерним для української філософської думки. У центрі дослідницької уваги були філософські погляди Г. Сковороди, І. Франка та інших мислителів. Як перші результати, видано монографію А. Пашука “Філософський світогляд І. Франка”.

A theme is devoted to investigation of the actual problem from the history of Ukrainian philosophy. Development of the Ukrainian philosophy found its theoretical, conceptual expression in new times, beginning from creation of H. Skovoroda and finishing with figures of the ХІХ-th – ХХ-th c. The investigation was carried out in the context of opening of conceptualism in such a connection with anthropologism that is typical of the Ukrainian philosophical thought. Special attention was paid to philosophical views of H. Skovoroda, I. Franko and other thinkers. As the first results, a monograph “A Philosophical outlook of I. Franko” by A. Pashuk was published.

2.3.1. Опубліковано: 1 монографія

2.3.2. Опубліковано: 1 підручник

2.3.5. Опубліковано: 7 статей

2.3.6. Опубліковано: 9 тез доповідей на конференціях


УІІ. Тема:“Психологічний аналіз соціальної активності особистості”. Науковий керівник теми – канд. філос. наук, доц. Грабовська С.Л.

Номер держреєстрації: 0199U003619

Термін виконання: 01.01.2006 – 31.12.2008 рр.

Виконавці: 1 докт. мед. наук, проф., 1 докт. філос. наук, доц., 1 канд. філос. Наук, доц., 6 канд. психол. наук, доц., 8 канд. психол. наук, 3 асистенти, 4 аспіранти.


^ 2.1. Резюме українською та англійською мовами

Здійснено теоретичний аналіз поняття „соціальна активність” у психологічних, соціологічних та політологічних джерелах. Здійснено збір емпіричного матеріалу для апробації методики, яка дасть можливість прогнозувати, чи має шанс певний член групи стати її лідером. Проведені дослідження особливостей міжособистісних стосунків в групі за параметрами статі та рівня самоактуалізації. Вивчалась проблема психологічних чинників сприймання людиною інформації: показали виявлено ефекти “початку” і “кінця” інформаційного блоку. Проведено пілотне дослідження мотивів громадської діяльності. Розглядалися проблеми взаємозв’язку лідерів з власними повноваженнями і особливостями психологічної структури особистості. Ведеться розробка опитувальника для вивчення політичної свідомості особистості.

Досліджено проблему формування професійної ідентичності особистості, зокрема професійної ідентичності психолога-консультанта та викладача психології становлення професіоналізму, критеріїв його визначення у глибинно-орієнтованих напрямків психотерапії: кататимно-імагінативної та психоаналітичної. Здійснено аналіз діагностичних критеріїв психологічного здоров’я.

Предметом наукової уваги були релігійні уявлення дитини, як відображення прийняття нею власних батьків. З’ясовано особливості релігійної віри, а також втечі від релігії у осіб із віруючих сімей внаслідок несприятливих моделей дитячо-батьківських стосунків. Проведено дослідження проблеми сприймання членами суспільства батьків із неповносправними дітьми. Проводились тренінгові заняття з дітьми таких батьків з метою навчання емоційної саморегуляції та розвантаження емоційного напруження.

The theoretical analysis of concept „social activity” has been carried out in psychological, sociological and political science sources. Collection of empiric material has been carried out for approbation of method which will enable to forecast, whether the certain member of group has a chance to become its leader. Researches of features of interpersonally relations in a group by the parameters of sex and level of actualization have been conducted. The problem of psychological factors of perception of information has been studied: the effects of «beginning» and «end» of informative block have been established. Pilot research of reasons of public activity has been conducted. The problems of interaction of leaders with own plenary powers and features of psychological structure of personality were examined. Development of questionnaire is conducted for the study of political consciousness of personality.

The problem of professional identity of personality, in particular professional identity of psychologist-consultant and teacher of psychology, the problem of becoming of professionalism, criteria of its determination in different theories of psychotherapy has been studied. The analysis of diagnostic criteria of psychological health is carried out.

The article of scientific attention was religious presentations of a child, as a reflection of acceptance by its own parents. The features of religious faith, and also escape from religion for persons from believing families as a result of unfavorable models of child-paternal relations has been established. The analysis of the problem of perception in society of parents who has abnormal children has been carried out. The psychological training with the children of such parents with the purpose of studies of emotional self-regulation and unloading of emotional tension has been elaborated and tried out.

2.2. Захищено 3 кандидатські дисертації аспірантами на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:

1.Карковська Р. І. (22 березня 2007 року). Науковий керівник –

Грабовська C.Л., доц., канд. філос. наук.

2. Кліманська М. Б. (17 квітня 2007 року). Науковий керівник –

Грабовська С.Л., доц., канд. філос. наук.

3. Карпа М. І. (24 жовтня 2007 року). Науковий керівник – Католик Г.В.,

доц.., канд. психол. наук.

2.3.4. Опубліковано: 1 навчальний посібник, 1 наукова редакція перекладу

2.3.5. Опубліковано: 45 статей

2.3.6. Опубліковано: 40 тез виступів на наукових конференціях


4. Інші форми наукової діяльності


На філософському факультеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради.

У 2007 р. затверджено нову спеціалізовану вчену раду Д 35.051.02, яка згідно з наказом ВАКу України №599 від 25.09.2007 приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури та 09.00.05 – історія філософії. Голова ради – докт. філософ. наук, проф. Мельник В.П., заступник голови – докт. філософ. наук, проф. Пашук А.І., секретар ради – канд. філософ. наук, доц.. Сінькевич О.Б. До складу ради входять 13 докт. філософ. наук, 1 докт. філол. наук, 1 докт. іст. наук, 2 докт. екон. наук, 2 докт. соціол. наук, 1 докт. пед. наук.

За 2007 рік спеціалізована вчена рада провела 10 засідань, на яких відбувся захист 1 докторської та 6 кандидатських дисертацій з філософських наук.

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.17 згідно з наказом ВАКу України № 327 від 14.05.2004 р. приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Голова ради – докт. політ. наук, проф. Денисенко В.М., заступник голови – докт. соціол. наук, проф. Черниш Н.Й., секретар ради – канд. політ. наук, доц. Шурко О.Б.

Наказом Вищої Атестаційної Комісії України від 25.09 2007 р. № 597 продовжено термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17.

За 2007 рік спеціалізована вчена рада провела 13 засідань, на яких відбувся захист 1 докторської та 6 кандидатських дисертацій з політичних наук та прийнято до захисту 6 кандидатських дисертацій.

Проф. Лисий В.П., проф. Кашуба М.В., проф. Яртись А.В., проф. Світа А.М. є членами спеціалізованих вчених рад філософського факультету.

Проф. Лисий В.П. – член експертної ради ВАКу України з філософських спеціальностей.

Проф. Денисенко В.М. – член Науково-методичної Ради з політології МОНУ.

Проф. Карась А.Ф. – член спеціалізованої вченої ради К 35.725.02.

Проф. Лисий В.П., доц. Рижак Л.В. – члени Науково-технічної ради університету.

Доц.. Сінькевич О.Б. член ДАК України.

Доц. Васьків А.Ю. є членом Комісії Міністерства освіти і науки України з розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства та членом Робочої групи МОН України із затвердження державного стандарту спеціальності “Богослов’я”.

Кафедри соціальної філософії, історії філософії, політології, історії та теорії культури є провідними з рецензування кандидатських і докторських дисертацій. За звітний період прорецензовано 20 кандидатських та 3 докторських дисертацій, написано 11 відгуків на автореферати докторських і 33 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій.

На факультеті виходить “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки” (відп. редактор – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Рижак Л.В.) та Вісник Львівського університету. “Релігієзнавчі студії” (відп. редактор – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Васьків А.Ю.). За звітний період видано “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки”, №10. Відредаговано та подано до друку “Релігієзнавчі студії”, вип. 2.

Викладачі факультету прорецензували 68 статей до фахових видань.

Проф. Карась А.Ф. прорецензував 2 монографії: Д. М. Дзвінчука та Л. Павлюк.

Проф. Кашуба М.В. підготувала рецензію на монографію доц. Скринника М.А.; доц. Рижак Л.В. підготувала рецензію на підручник Мельника В.П. і Семенка Е.П. ”Філософія сучасної науки і техніки”.

Доц. Галецька І.І. та ас. Пилат Н.І. є членами Європейської Асоціації експериментальної соціальної психології (EAESP), доц. Католик Г.В. є членом Європейської Асоціації дитячої психотерапії; доц. Грабовська С.Л. є членом правління Товариства конфліктологів України, головою Львівського осередку Асоціації політичних психологів України та головою Львівського осередку Товариства конфліктологів України.


^ 5. Зовнішні зв’язки


Кафедра філософії співпрацює з такими науковими установами:

 • з філософським факультетом Київського національного університету імені Т. Шевченка,

 • з університетом Києво-Могилянська Академія,

 • з кафедрою філософії Полтавського державного університету,

 • з кафедрою філософії Чернівецького національного університету,

 • “Coucil for Rescarch in Values and Philosophy” – Католицький університет Америки, США,

 • з Вроцлавським університетом (Польща),

 • з філософським факультетом Московського Університету Дружби народів (Росія),

 • з проф. Дж. Ділі з університету Св. Томи (Г’юстона, США),

 • з філософським факультетом Університету Марії Складовської-Кюрі, м. Люблін (проф. Єдинак, проф. Гавор),

 • з кафедрою філософії Жешівського університету (Польща), проф. Захаряш.

 • з Українським вільним університетом (Мюнхен, Німеччина).


Наукові стажування:

У 2007 р. проходили стажування такі викладачі кафедри:

 1. Доц. Наконечний А.Р. – Національний лісотехнічний університет України, кафедра філософії, м. Львів

 2. Доц. Джунь В.В. – Інститут народознавства НАНу України, кафедра філософії, м. Львів


Кафедра політології:

 • Кафедра підтримує наукові контакти з Вищою школою міжнародних відносин у Лодзі в рамках дослідження трансформації політичних систем України та Польщі.


^ Участь у проектах:

Доц. Cкочиляс Л.С.

1) “Розвиток регіональних аналітичних центрів” (Центр політичних досліджень спільно з центром ім. Разумкова) (червень 2006 – червень 2007 рр.)

2) “Експертно-медіальний супровід суспільно-політичних процесів на Львівщині” (СГК “Генеза”) (листопад 2006 – листопад 2007 рр.)

3) “Забезпечення усвідомленого вибору та вільного волевиявлення підчас дострокових виборів 2007 року” (Центр політичних досліджень) (серпень – жовтень 2007 рр.)


Наукові стажування:

У 2007 р. проходили стажування такі викладачі кафедри:

 1. Доц. Мандзій Л.С. – на кафедрі політології Національного університету “Львівська політехніка” з 20.04.2007 по 20.05.2007 р.

 2. Доц. Шурко О.Б. – у Львівській Комерційній Академії у квітні-травні 2007р.


Кафедра теорії та історії культури співпрацює з такими науковими установами:

 • з Варшавським і Вроцлавським університетами (Польща),

 • з Дрогобицьким державним педагогічним університетом,

 • з Київським національним університетом імені Т.Шевченка,

 • з Інститутом філософії НАН України ім. Г.Сковороди,

 • з Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника (Івано-Франківськ),

 • з Києво-Могилянською академією,

 • з Національним інститутом стратегічних досліджень (Київ).


Кафедра психології співпрацює з такими науковими установами:

  • з Інститутом психології АПН України (м. Київ),

  • з Інститутом соціальної та політичної психології АПН України (м. Київ),

  • з кафедрою психології, педагогіки, конфліктології Києво-Могилянської академії (м. Київ),

  • з факультетом соціології та управління Запорізького національного університету,

  • Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка,

  • Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України, Львівським католицьким університетом,

  • “Клінікою, дружньої до молоді”, м. Львів.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та МОН України, в рамках цієї співпраці проводилися дослідження теми “Мотивація соціальної активності особистості”.

Кафедра продовжувала співпрацю з польськими психологами, зокрема

 • з факультетом психології Варшавського університету,

 • з кафедрою соціальної психології Вроцлавського університету,

 • з кафедрами Католицького університету (м. Люблін).

У співдружності з Католицьким університетом (м. Люблін, Польща) підготовлено до друку збірник наукових праць “Психологія релігії”. Ведеться підготовча робота з перекладу тритомного академічного підручника “Психологія” (науковий редактор, академік Ян Стреляу).


^ Участь у проектах:

Викладачі кафедри брали участь у виконанні спільних наукових проектів:

1) вивчення соціальної активності особистості (Польща-Україна),

2) вивчення дієвості маніпулятивних технік (Польща – Україна),

3) вивчення стилів ведення домашнього господарства, дослідження поглядів студентів на соціальне довкілля тощо (Польща – Україна).

Викладачі кафедри, аспіранти та студенти беруть участь у

1) міжнародному Проекті МІГУС: викладачі працюють в якості туторів, керують науковими дослідженнями студентів МІГУСа, беруть участь у конференціях, які проводяться в рамках цього проекту;

2) у рамках Проекту МІГУСа почала діяти програма наукових стажувань для аспірантів. У 2007 р. за цією програмою проходили стажування у Варшавському університеті аспіранти С. Жук, О. Захарко, І. Семків.

Налагоджено спільну діяльності з Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії, проведено спільний науково-практичний семінар (Саарбрюкен, Німеччина);

Доц. Католик Г.В. керує міжнародним Австрійсько-Українським проектом з дитячої та юнацької психотерапії.


^ 6. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури:


6.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури:


^ Прізвище, ініціали

Науковий керівник,

консультант

Рік

закін-чення

Дата подачі до спец. Ради

Дата


захисту


Тема дисертації

Слободянюк Л.М.

Проф.

Мельник В.П.

2006

грудень 2006

10 квітня

2007 року

Свобода людини: індивідуальний та соціальний виміри

Вовк А. О.

Доц.

Неровня О. В.

2002

листопад

2005

23 листопада 2006 року

Психологічні чин-ники екзистенціа-льної фрустрації особистості

Карковська Р. І.

Доц.

Грабовська С. Л.

2005

грудень 2006

22 березня 2007 року

Потреба влади як чинник політичної свідомості особистості

Кліманська М. Б.

Доц.

Грабовська С. Л.

2005

січень 2006

17 квітня 2007 року

Психологічні чин-ники схильності молоді до соціа-льного утриманства

Карпа М. І.

Доц.

Католик Г. В.

2006

травень 2007

24 жовтня 2007 року

Особливості психо-сексуаль-ного розвитку сиблінгів дітей з психофізичними вадами

Сорба О.М.

Проф. Денисенко В.М.

2006

жовтень

2006

Січень

2007

Теоретико-

методологічні

засади дослідже-ння просторово-

часових вимірів

політики

Дащаківська О.Ю.

Проф.

Світа Г.М.

2006

грудень 2006

квітень 2007

Політична еліта

України: проб-

лема легітимації

Ткачук В.А.

Доц.

Поліщук М.В.

2005

листопад

2006

Січень

2007

Моделювання

як метод аналізу

політичних про-цесів в Україні

Лазарович Н.В.

Проф.

Мельник В.П.

2006

грудень 2006

17 квітня

2007 р

Соціально-субста-нційна природа

людини в умовах техногенного

суспільства: філо-софсько-культуро-логічний аналіз

Андрсуів А.В.

Проф.

Мельник В.П.

2005

Січень

2007

11 травня

2007 р.

Соціоантропологі-чний дискурс

філософії постмодерну

Васильєва О.С.

Проф.

Яртись А.В.

2006

листопад

2006

2 лютого

2007 р.

Релігія в структурі духовного світу особистості

Максимович

О.В.

Доц.

Пітусь Л.М.

2006

грудень 2006

17 квітня

2007 р.

Філософські аспе-кти модернізму в контексті україн-ського соціокуль-турного дискурсу, спеціальність

Муха О. Я.

Доц.

Васьків А.Ю.

2006

грудень 2006

10 квітня

2007 року

Категорія тіла в історико-філосо-фській традиції раннього середньовіччя
  1   2   3   4

Схожі:

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 2005–2007 рр., обсяг фінансування на рік – 20 тис грн. Виконавці: штатні – 1 доктор філософ наук, проф.; сумісники...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Тема зп–105П “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф \" Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи