1. загальні положення icon

1. загальні положення
Скачати 157.3 Kb.
Назва1. загальні положення
Дата02.10.2012
Розмір157.3 Kb.
ТипДокументи

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Згідно з Конституцією України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої робо-ти з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче за визначений державою мінімальний розмір, а також право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У Львівському Національному університеті імені Івана Франка (далі Університет) трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками трудових обо-в’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці та навчального процесу.

Трудову дисципліну забезпечують методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовують заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.2. Метою цих правил є визначення трудових обов’язків та навчального розпорядку педагогічних, науково-педагогіч-них, інших працівників Університету.

1.3. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, ви-рішує ректор Університету в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами, за погодженням з профспілковим комітетом Уні-верситету.


^ 2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ


2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей. Працівників Університету прий-мають на роботу за безстроковим або строковим трудовими договорами та контрактами відповідно до чинного законодавства.

^ 2.2. Приймаючи на роботу, адміністрація Університету зо-бов'язана вимагати від осіб, які працевлаштовуються:

трудові книжки, оформлені у визначеному порядку, по-дання паспортів, дипломів або документів про освіту чи профе-сійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені у запас зі Збройних сил України, Служби безпеки України, Прикор-донних військ України, Цивільної оборони України, Управ-ління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, подають військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що потребує спеці-альних знань, зобов’язані подати відповідні документи про осві-ту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких засвідчується відділом кадрів Університету, і вони зберігаються в особовій справі працівника.

^ Під час укладання трудового договору заборонено вима-гати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомостей, подання яких не передбачене чинним законодавством.

2.3. Посади науково-педагогічних та педагогічних праців-ників заміщуються відповідно до вимог законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та підзаконних нормативно-право-вих актів, що регулюють порядок такого заміщення.

^ 2.4. Працівники Університету можуть працювати за суміс-ництвом відповідно до чинного законодавства.

2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом ректора, де повинно бути зазначено день прийому на роботу. Наказ оголошують працівникам під розписку.

2.6. Для осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, заводять трудові книжки. Для тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуть за місцем основної роботи. Для осіб, які працю-ють на умовах погодинної оплати, трудову книжку ведуть за умов, якщо ця робота є основною.

^ Відомості про роботу за сумісництвом у трудову книжку записують за бажанням працівника. Це робить власник або уповноважений ним орган за місцем основної роботи.

Трудові книжки ведуть згідно з Інструкцією про ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Мініс-терства юстиції і Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 р. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрів Університету.

2.7. Адміністрація Університету в особі керівників струк-турних підрозділів Університету, приймаючи працівників на роботу або переводячи їх у визначеному порядку на інші місця, зобов’язана:

а) роз’яснити працівникам їхні права й обов’язки та умови праці, повідомити про наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та про можливі нас-лідки їх впливу на здоров’я, про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору;

б) ознайомити працівників з Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором;

в) визначити працівникам робочі місця, забезпечити їх необхідними для роботи засобами;


г) проінструктувати працівників з техніки безпеки, вироб-ничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

^ 2.8. Дію трудового договору або контракту можна припи-нити лише на підставах, передбачених чинним законодавством та на умовах, визначених контрактом.

2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення за результатами атестації, скорочення кількості або штату працівників проводиться відповідно до чинного законодавства.

^ 2.10. Припинення дії трудового договору оформляють наказом.

2.11. У день звільнення працівникові видається належно оформлена трудова книжка і з нею проводиться розрахунок від-повідно до чинного законодавства. Записи про підстави звіль-нення в трудовій книжці формулюються відповідно чинного законодавства та з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважають останній день роботи.


^ 3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ


3.1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники Універ-ситету мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлен-ня педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- продовжену оплачувану відпустку;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

^ 3.2. Працівники Університету зобов’язані:

а) сумлінно працювати, дотримуватися вимог Статуту Уні-верситету і цих Правил;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, які передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні по-сібники тощо, виховувати у студентів бережливе ставлення до майна.

^ 3.3. Науково-педагогічні і педагогічні та наукові працівни-ки Університету повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння студентами, слухача-ми, стажистами, аспірантами, докторантами навчальних прог-рам на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвит-кові здібностей і навиків студентів;

б) настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, спра-ведливості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, пра-целюбності, поміркованості;

в) додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гід-ність студентів:

г) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

3.4. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за спеціальністю, кваліфікацією, посадою, визначається посадо-вими інструкціями і положеннями, що затверджені кваліфіка-ційними документами службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт та професій робітників, цими Правилами та умовами Контракту, де ці обов’язки конкретизовані.


^ 4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ


4.1. Ректор Університету або уповноважені ним посадові особи зобов’язані:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти для ефективності роботи професорсько-викла-дацького складу та інших працівників Університету відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації.

б) визначити професорсько-викладацькому складу робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи, своєчасно подавати розклад занять;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впровад-жувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції профе-сорсько-викладацького складу та інших працівників, спрямо-вані на поліпшення роботи Університету;

г) організувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних, інженерно-педагогічних та педагогічних кадрів, їхню атестацію, правове і професійне навчання в Університеті;

д) укладати і розривати трудові договори, контракти з керівниками структурних підрозділів, працівниками профе-сорсько-викладацького складу та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та підзаконних нормативно-право-вих актів, що регулюють ці питання;

е) повідомляти професорсько-викладацький склад напри-кінці навчального року (до надання відпустки) про педагогічне навантаження на наступний навчальний рік;

є) видавати працівникам Університету заробітну плату у визначені законодавством терміни та надавати їм відпустки відповідно до графіка відпусток.

ж) забезпечити необхідні умови техніки безпеки і вироб-ничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати умови праці, необхідні для виконання працівника-ми своїх трудових обов’язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно вико-ристовувати наявні засоби для вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

и) дотримуватись умов Колективного договору, чуйно ста-витись до повсякденних потреб працівників університету, сту-дентів, аспірантів, докторантів і слухачів, забезпечувати надан-ня їм визначених пільг і привілеїв;

і) своєчасно подавати органам виконавчої влади та орга-нам місцевого самоврядування статистичні й бухгалтерські зві-ти, а також інші відомості про роботу Університету;

ї) забезпечувати належне утримання приміщення, опален-ня, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників Універ-ситету, студентів, слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів.


^ 5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ


5.1. Для працівників Університету запроваджено п’ятиден-ний робочий тиждень з двома вихідними днями. Для п’яти-денного робочого тижня тривалість щоденної роботи (зміни) визначена Правилами або графіками змінності, які затверджує ректор Університету за погодженням з профспілковим коміте-том та дотриманням тривалості робочого тижня.

У межах робочого дня працівники професорсько-викла-дацького складу повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідної роботи відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи.

Робочий день при п’ятиденному робочому тижні почина-ється о 9.00 год. і закінчується о 18.00 год. з перервою на обід з 13.00 до 14.00 год. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочена на одну годину. Для окре-мих працівників умовами трудового договору або контракту може бути передбачений інший режим роботи.

^ За погодженням з профспілковим комітетом деякі струк-турні підрозділи й окремі групи працівників можуть мати інший час початку і закінчення роботи.

Навчальні заняття в Університеті проводять за розкладом згідно з навчальними планами і програмами, затвердженими у встановленому порядку.

^ Розклади занять складають на семестр, їх вивішують не пізніше, ніж за десять днів до початку нового семестру.

Тривалість академічної години – 45 хв. В окремих випадках, за ухвалою Вченої ради Університету(факультету) тривалість однієї пари може бути 60 хв.

^ 5.2. Якщо викладач або інший працівник відсутній, то адміністрація зобов'язана терміново вжити заходів щодо заміни його іншим працівником чи викладачем.

5.3. Понаднормова робота та робота у вихідні й святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи у визначені для них вихідні дні допустиме у виняткових випадках, передба-чених законодавством, за письмовим наказом ректора Універ-ситету та з дозволу профспілкового комітету. Роботу у вихідний день можна компенсувати за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі.

Для працівників Університету, які за умовами роботи не можуть дотримуватися визначеної для них щоденної або тижне-вої тривалості робочого часу, допустиме за погодженням з профспілковим комітетом Університету запровадження підсум-кового обліку робочого часу, але з умовою, що тривалість робо-чого часу за обліковий період не нормальної тривалості робо-чого часу, визначена трудовим договором.

Працівників цієї категорії залучати до роботи в загаль-новизначені вихідні та святкові дні. Цей час зараховують до місячної норми робочого часу. У вихідні дні визначаються для них графіки роботи. Роботу в святкові дні оплачують у цьому випадку з розрахунку одинарної годинної або денної ставки по-над місячний оклад (ставку). На бажання працівника, який працює в святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

^ 5.4. Ректор університету може залучати працівників про-фесорсько-викладацького складу до чергування в Університеті.

Заборонено залучати до чергування у вихідні й святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінок, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можна залучати до чергування у вихідні і святкові дні без їхньої згоди.

5.5. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпуст-кою, ректор може залучати працівників професорсько-викла-дацького складу до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального наванта-ження до початку канікул.

5.6. Робота органів самоврядування Університету регла-ментується Законом України „Про вищу освіту”, Положенням „Про державні вищі навчальні заклади”, затверджено Кабіне-том Міністрів України та Статутом Університету.

^ 5.7. Науково-педагогічним і науковим працівникам заборо-няється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і пе-рерву між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків іншим особам.

^ 5.8. Адміністрації Університету у робочий час забороня-ється :

а) відволікати науково-педагогічних і педагогічних праців-ників, студентів, слухачів, стажистів, аспірантів, докторантів від виконання професійних обов’язків за рахунок навчального часу на роботи і заходи, не пов’язані з процесом навчання, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.


^ 6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ


6.1. За зразкове виконання обов’язків, тривалу і бездо-ганну роботу, новаторство в праці й інші досягнення адмі-ністрація Університету може застосувати заохочення, передба-чені цими Правилами.

6.2. За досягнення вагомих успіхів у викладанні й вихо-ванні студентів науково-педагогічних і педагогічних праців-ників можуть подавати до державних нагород, їм можуть прис-воювати почесні звання, нагороджувати їх державними пре-міями, знаками, грамотами, іншими видами матеріального та морального заохочення.

6.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, Університет у межах його повноважень може надавати соціальні пільги. Таким працівникам також можуть створюватись умови для просування по роботі на вищу посаду.


^ 7. НОРМИ ПОВЕДІНКИ


7.1. Нормами поведінки для осіб, які перебувають на тери-торії Університету, є дотримання таких вимог:

- взаємна доброзичливість, вимогливість та повага між людьми; шанування особистої гідності людини, її національних і релігійних почуттів; доброго імені Львівською національного Університету;

- повага до національно-культурних, духовних та історич-них цінностей України;

- сумлінне ставлення до навчання та праці;

- дбайливе ставлення до майна Університету;

- дотримання законності та правопорядку, визначених за-конодавством України, Статутом Університету, цими Прави-лами та іншими нормативними документами.

^ 7.2. Порушенням норм поведінки є вчинки, які суперечать засадам, окресленим вище, а також:

- використання приміщень з метою, що не відповідає їхнім функціональним призначенням;

- пошкодження та забруднення об’єктів території та майна;

- вживання спиртних напоїв та куріння в приміщеннях Уні-верситету;

- гра в азартні ігри в приміщеннях та на території Уні-верситету;

- бешкетування та нецензурні висловлювання;

- продаж речей у не відведених для цього місцях або без дозволу адміністрації;

- перебування чоловіків у приміщеннях в головних уборах;

- перебування в навчальних та службових приміщеннях у верхньому одязі;

- перебування в приміщеннях та на території Університету в нетверезому стані.


^ 8. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ


8.1. За порушення трудової дисципліни до працівника мож-на вжити один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

^ 8.2. Дисциплінарні стягнення застосовують у порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.3. На працівників, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від виробничої діяльності, можна накла-дати дисциплінарне стягнення без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівників профспілкових органів у підрозділах Університету – без попередньої згоди профспіл-кового комітету, профорганізаторів – без попередньої згоди органу відповідного профспілко-вого об’єднання.

Перш ніж застосувати дисциплінарне стягнення, адмініст-рація повинна вимагати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. У випадку відмови працівника дати таке пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення адміністрація може застосову-вати безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше, ніж через місяць від дня його виявлення, не беручи до уваги час хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення може бути накладене не пізніше, ніж через шість місяців з дня, скоєння порушення трудової дисципліни.

^ 8.4. За кожне порушення трудової дисципліни наклада-ється тільки одне дисциплінарне стягнення.

8.5. Дисциплінарне стягнення оформляється наказом рек-тора і про нього повідомляють працівника під розписку.

8.6. Якщо протягом року з дня накладання дисциплі-нарного стягнення у працівника не буде нового дисциплі-нарного стягнення, то його вважають таким, що не мав дисцип-лінарного стягнення.

^ Якщо працівник удруге не порушив трудову дисципліну, працював сумлінно, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Ректор має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисцип-ліни на розгляд трудового колективу або його відповідних органів.


^ 9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ


9.1. Студенти Львівського національного університету іме-ні Івана Франка зобов’язані:

- систематично і наполегливо засвоювати теоретичні знан-ня і практичні навички з обраної спеціальності;

- підвищувати свій науковий і культурний рівень, набу-вати навичок організаторської та виховної роботи;

- відвідувати обов’язкові заняття та виконувати у визна-чені терміни всі види завдань, які передбачені навчальним планом і програмами;

- виконувати Правила внутрішнього розпорядку Універси-тету.

^ 9.2. У випадку невідвідування обов’язкових занять студент повинен подати в тижневий термін документи, що пояснюють його відсутність.

9.3. Коли викладач заходить в аудиторію, студенти зобо-в’язані вставати.

9.4. Студенти зобов’язані бережливо ставитись до майна Університету (інвентар, прилади, навчальні посібники тощо). 3аборонено без дозволу адміністрації Університету виносити майно з лабораторних, навчальних та інших приміщень.

^ 9.5. Студенти повинні бути дисциплінованими й акурат-ними як в Університеті, так і за його межами.

9.6. За високі досягнення в навчанні і науковій роботі та активність у громадському житті для студентів Університету передбачено такі заохочення:

- оголошення подяки;

- виплата премії.

^ 9.7. За порушення навчальної дисципліни і Правил внут-рішнього розпорядку на студентів можуть бути накладені такі стягнення:

- догана;

- відрахування з Університету.

^ 9.8. Студента можна достроково відрахувати з Універ-ситету:

- за власним бажанням;

  • за невиконання вимог навчального плану та графіків навчального процесу, невідвідування занять без поважних причин, академічну неуспішність (не складено іспити та заліки впродовж сесії);

  • за перебування в навчальному корпусі, бібліотеці, гурто-житку або в інших місцях у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

  • за обвинувальним вироком суду, що набув законної сили;

  • за негідну поведінку, грубе порушення навчальної дис-ципліни або порушення цих Правил (за погодженням із проф-спілковою організацією студентів);

  • за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;

  • у разі переведення до іншого вищого навчального закладу;

  • за невиконання умов договору (контракту);

- за одержання незадовільної оцінки на державному іспиті, захисті дипломної, магістерської чи випускної роботи;

- за неявку на державний іспит або на захист дипломної, магістерської чи іншої випускної роботи під час роботи Дер-жавної екзаменаційної комісії.

9.9. Старосту у кожній студентській групі призначають з-поміж найкращих студентів згідно з розпорядженням декана факультету та наказом ректора. Старости груп підпорядко-вуються деканові факультету (директорові коледжу) та його заступникам.


Правила внутрішнього розпорядку розглядають на загальних зборах (конференції) трудового колективу університету за подан-ням ректора та профспілкового комітету.

Правила внутрішнього розпорядку вивішують в університеті на видному місці.

Правила внутрішнього розпорядку розглянуті та затверджені на конференції трудового колективу 12 березня 2003 року.


Дані правила розглянуті та затверджені кон-ференцією трудового колективу 12 березня 2003р. Львів, 2003

Схожі:

1. загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
1. загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
1. загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
1. загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
1. загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
1. загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
1. загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
1. загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
1. загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи