Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є icon

Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є
Скачати 74.74 Kb.
НазваЛекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є
Дата03.10.2012
Розмір74.74 Kb.
ТипЛекція


Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств


Платниками податку є:

  • Резиденти: підприємницькі та непідприємницькі юридичні особи, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.

  • Нерезиденти - фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом.

  • ^ Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку - резидентів розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.

  • ^ Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України. Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік в податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.


Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є прибуток.

Прибуток – це: валовий дохід – валові витрати – амортизаційні відрахування.


Валовий доход


Валовий доход – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.


Валовий доход включає:

1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг).

2. Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами.

3. Доходи від спільної діяльності.

4. дивіденди, отримані від нерезидентів,

5. доходи від здійснення операцій лізингу (оренди).

6. суми безповоротної фінансової допомоги

7. сум неустойки (штрафів чи пені), фактично одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;

8. доходи, отримані з інших джерел.


Не включаються до складу валового доходу:

1. Суми податку на додану вартість, отримані (нараховані) платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів (робіт, послуг), за винятком випадків, коли підприємство-продавець не є платником податку на додану вартість.

2. Суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або внаслідок задоволення претензій у порядку, встановленому законодавством як компенсація прямих витрат або збитків, понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом.

3. Суми коштів у частині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів.

4. Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

5. Кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента або після закінчення договору про спільну діяльність, але не вище номінальної вартості акцій (часток, паїв).

6. Інші надходження, прямо визначені нормами Закону про оподаткування прибутку підприємств.


Валові витрати


Валові витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.


До складу валових витрат включаються:

1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці.

2. Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування", (крім тих, що прямо не визначені у переліку податків, зборів (обов'язкових платежів), визначених зазначеним Законом).

3. Суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів.

4. Інші витрати, прямо визначені нормами Закону про оподаткування прибутку підприємств.


Не включаються до складу валових витрат витрати на:

1. Потреби, не пов'язані з веденням основної діяльності, а саме: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків1; придбання лотерей, участь в азартних іграх; фінансування особистих потреб фізичних осіб.

2. Придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інші поліпшення основних фондів.

3. Сплату податку на прибуток підприємств, податку на нерухомість; сплату податку на додану вартість1, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, сплату податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються за рахунок сум виплат таких доходів згідно із законом України про оподаткування доходів фізичних осіб.

4.Інше.


Оподаткування операцій особливого виду:

1. Оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій

2. Оподаткування страхової діяльності

3. Оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті

4. Оподаткування операцій з пов'язаними особами2

5. Оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами

6. Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

7. Оподаткування дивідендів

8. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями

9. Порядок оподаткування доходів від виконання довгострокових договірних зобов'язань

10. Оподаткування неприбуткових установ і організацій

11. Особливості оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

12. Особливості оподаткування окремих платників податку


Амортизація


Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.


Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

До основних фондів відносять будівлі, споруди, автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них; інше.


Ставка податку


Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об'єкта оподаткування1.


Порядок нарахування та строки сплати податку


Платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті.

Платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний період.


Усунення подвійного оподаткування


Суми податків на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарської діяльності за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку на прибуток в Україні.


Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток провадиться за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування доходів, ратифікованого Верховною Радою України.


Відповідальність платників податку


Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства несе платник податку у порядку та розмірах, визначених законом.

1 Обмеження не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб;

1 Для платників податку на прибуток підприємств, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, до складу валових витрат виробництва (обігу) входять суми податків на додану вартість, сплачених у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких належать до валових витрат такого платника податку.

2 Пов'язана особа - особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

  • юридична особа, яка здійснює контроль над платником податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває під спільним контролем з таким платником податку;

  • фізична особа або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють контроль над платником податку. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або її чоловіка (дружини);

  • посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени її сім'ї.


Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду платника податку або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого платника податку або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків від статутного фонду платника податку. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду платника податку (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

1 за загальним правилом
Схожі:

Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є iconЗакон україни про оподаткування прибутку підприємств ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 4, ст. 28 )

Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є iconВитяг з Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22. 05. 97 р

Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є iconВитяг з Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22. 05. 97 р

Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є iconРозпорядження "Про перелік офшорних зон" від 14 лютого 2002 р. N 53-р Київ
Відповідно до пункту 18. 3 статті 18 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" оприлюднити перелік офшорних зон згідно...
Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є iconПодаткове навантаження та методи його оцінювання на макрорівні у повісті-сказці Джані Родарі «Пригоди Чіполіно»
У цьому дитячому прикладі зазначені І об’єкт оподаткування, І абсолютна величина податку, І обґрунтування введення нового податку....
Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є iconЛекція 6 Принципи оподаткування та податкові
Основні питання: 1 Принципи оподаткування інструмент обмеження економічної експансії. Принцип платоспроможності за умов горизонтальної...
Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є icon"оподаткування підприємств"
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...
Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є iconКонспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Лекція: Про оподаткування прибутку підприємств Платниками податку є iconПрограма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «оподаткування підприємств»
«Оподаткування підприємств» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0501 – «Економіка І підприємництво»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи