Форма № н 03 icon

Форма № н 03
НазваФорма № н 03
Сторінка1/4
Дата08.10.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра Політології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Історія політичних вчень (Зарубіжні політичні вчення ХХ століття)

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки політологія 7.040301 шифр галузі 0403 (шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності політологія 7.040301 (шифр і назва спеціальності)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Історія політичних вчень (Зарубіжні політичні вчення ХХ століття): Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки: політологія 7.040301, спеціальністю політологія 7.040301, 2010 р. - __ с.


Робоча програма складена докт.політ.н., проф. кафедри політології Романюк А.С.

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ /__________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________/ _____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

Форма

Навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самостій-на

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)ЛекціїЛабораторні

Прак тичні

Денна

ІІ

4

180

68

34
34

142

2


4

Вечірня
Заочна
Екстернат


^ 1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ-1

Теоретичні та методологічні засади курсу. Розуміння логіки розвитку/еволюції політичних доктрин у ХХ ст.


Окреслення основних етапів розвитку/еволюції політичних доктрин у ХХ ст. Вміння розуміти особливості інституціоналізму і неоінституціоналізму, біхевіоралізму та постбіхевіоралізму. Означення сутності теорії раціонального вибору та теорії ігор, ознайомлення з характеристиками основних моделей теорії ігор. Вміння розрізняти особливості соціального лібералізму та неолібералізму, якісні властивості консерватизму першої та другої половини ХХ ст. Розуміння етапності та варіативності формування та розвитку доктрин націоналізму. Усвідомлення джерел, спільних та особливих рис фашизму і націонал-соціалізму, сутності демократичного осуду/критики фашизму та націонал-соціалізму.


ЗМ-2

Концептуальне представлення сутності та варіативності конфесійних політичних доктрин та доктрин комунізму, соціал-демократії, популізму, фемінізму та екологізму.

Виокремлення основних концептуальних положень, етапів розвитку протягом ХХ століття, головних представників. Уміння співставляти та аналізувати оригінальні першоджерела, виділяти спільне і особливе щодо близьких в змістовому плані політичних доктрин, знаходити парадигмальні вияви у політичній практиці і історичних прикладах..


 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Назва змістового модуля


Лекційний курс


Шифр змістового

модуля

Назва теми

Кількість аудиторних годин

ЗМ-1

Концептуальна логістика розвитку політичних доктрин у ХХ ст.

4
Політичні доктрини лібералізму

2
Політичні доктрини консерватизму

2
Політичні доктрини націоналізму

4
Політична доктрина фашизму та націонал-соціалізму

4

ЗМ-2

Конфесійні суспільно-політичні доктрини

4
Політичні доктрини комунізму

4
Політичні доктрини соціал-демократії та неомарксизм

4
Політичні доктрини популізму

2
Політичні доктрини фемінізму

2
Політичні доктрини екологізму

2
Разом

34Тематика семінарських занять


Шифр змістового

модуля

Назва теми

Кількість аудиторних годин

ЗМ-1

Алгоритм розвитку політичних доктрин у ХХ ст.

2
Політичні доктрини лібералізму

2
Політичні доктрини лібералізму

2
Політичні доктрини консерватизму

2
Політичні доктрини фашизму

2
Політичні доктрини націонал-соціалізму

2
Політичні доктрини націоналізму

2
Політичні доктрини націоналізму

2

ЗМ-2

Політичні доктрини соціал-демократії

2
Політичні доктрини комунізму

2
Політичні доктрини комунізму

2
Релігійні суспільно-політичні доктрини

2
Релігійні суспільно-політичні доктрини

2
Політичні доктрини популізму

2
Політичні доктрини фемінізму

2
Політичні доктрини екологізму

2
Радикальні політичні доктрини

2
Разом

34^ 2.5 Самостійна робота студентаз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Концептуальна логістика розвитку політичних доктрин у ХХ ст.

14

2

Політичні доктрини лібералізму

14

3

Політичні доктрини консерватизму

14

4

Політичні доктрини націоналізму

14

5

Політична доктрина фашизму та націонал-соціалізму

14

6

Конфесійні суспільно-політичні доктрини

14

7

Політичні доктрини комунізму

14

8

Політичні доктрини соціал-демократії та неомарксизм

14

9

Політичні доктрини популізму

10

10

Політичні доктрини фемінізму

10

11

Політичні доктрини екологізму

10
Разом

142
 1. ^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Список основної літератури:


 1. Актуальные проблемы социал-демократии. – М., 1991.

 2. Алексеева Т.А. Современные политические теории. – М., 2000.

 3. Ананьева Е.В. О современных путях реформизма или о реформизме как современном пути. Опыт Великобритании// Полис, 2001, №5.

 4. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. – К., 2004.

 5. Бабенко C.C. Соціологія гендеру: навчально-методичний посібник – ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008 г. – 44 с.

 6. Бойцова О.Ю. Основные теоретико-методологические подходы в политической мысли ХХ века. – М., 2001.

 7. Введение в гендерные исследования. Часть 1. Учебное пособие // под ред. И. Жеребкиной - Харьков: ХЦГИ; СПб: Алетейя. – 2001 – 708 с. - (Книжная серия «Гендерные исследования»).

 8. Віперман В. Європейський фашизм / Пер. В.Швед, Р.Дізер. – К.: Дух і Літера, 2008. – 278 с.

 9. Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія. Політичний портрет Й.В.Сталіна. в 2-х кн.. – К., 1989.

 10. Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопросы философии. –1992. № 2.

 11. Галеано Э. Вскрытые вены Латинской Америки. – М: Прогресс, 1986.

 12. Галкин А.А. Германский фашизм. М., – 1967; 2-е изд. М., 1989.

 13. Гелбрейт Дж. Жизнь в наше время. – М., 1986.

 14. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М., 1969.

 15. Гитлер А. Моя борьба. – Х.: ООО «Свитовид», 2003. – 704 с.

 16. Грамши А. Избранные произведения. – М., 1980.

 17. Грин Д.П., Шапиро И. Объяснение политики с позиций теории рационального выбора: почему так мало удалось узнать? // Современная сравнительная политология: Хрестоматия. – М., 1997. – С. 295 – 323.

 18. Ґелнер Е. Нації та націоналізм. Націоналізм / Пер. з англ. – К.: Таксон, 2003. = 300 с.

 19. Ден Сяопин. Основные вопросы современного Китая. – М., 1983.

 20. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992.

 21. Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее // Современная сравнительная политология: Хрестоматия. – М., 1997. – С. 9 – 30.

 22. Енциклопедія політичної думки/ Переклад з англ. за ред. Н.Лисюк. – К.: Дух і Літера. – 2000. – 467 с.

 23. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.

 24. Еспозіто Д. Ісламська загроза. Міф чи реальність?/Переклад з англ. І.Саповського. – Львів: Кальварія, 2004.

 25. Желев Желю. Фашизм. Тоталитарное государство. – М., 1991.

 26. Задорожнюк Э.Г. Социал-демократия в Центре Европы. - М., 2000.

 27. Западная социал-демократия: идеология и практика. – М.. 1998.

 28. Іван Павло ІІ. Послання Папи Івана Павла ІІ. – Літопис, 2001.

 29. Каддафи Муаммар. Зеленая книга. – М., 1989.

 30. Кармазіна М. Політичні інститути: питання методології дослідження // Історичний журнал. – 2004. – № 12. – С. 3 – 8.

 31. Кармазіна М., Щербакова О. “Інститут” та “інституція”: проблема розрізнення понять // Політичний менеджмент. – 2006. - № 4. – С.10 – 19.

 32. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег . – Петрозаводськ, 1993.

 33. Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520

 34. Клаус фон Байме. Політичні теорії сучасності / Пер. з нім. М.Култаєвої та М.Бойченка. – К.: Стилос, 2008. – 396 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека)

 35. Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998.

 36. Кухта Б. Нариси з історії європейської політичної думки. – Львів, 2008.

 37. Лакер В. История сионизма / Пер. с англ.. А.Блейз, О.Блейз. – М.: КРОН-ПРЕСС, 2000.

 38. Ленін В.І. Крах ІІ Інтернаціоналу // Повн. зібр.тв. Т.26. – С.205-209.

 39. Ленін В.І. Про лозунг Сполучених Штатів Європи // Повн. зібр.тв. Т.26. – С.331-335.

 40. Ленін В.І. Військова програма пролетарської революції // Повн. зібр.тв. Т.30. – С.125-136.

 41. Ленін В.І. Держава і революція // Повн. зібр.тв. Т.33.

 42. Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату // Повн. зібр.тв. Т.39. – С.255-258.

 43. Ленін В.І. Про диктатуру пролетаріату // Повн. зібр.тв. Т.39. – С.245-248.

 44. Лібералізм : Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002.

 45. Мазер В. Адольф Гитлер . Пер. с нем. С.Э.Борич. – Мн.: ООО «Попурри», 2000.

 46. Майер Т. Демократический социализм- социальная демократия. – М., 1993.

 47. Маркізе Г. Одномерный человек. – М., 1994.

 48. Мітчелл Д. Психоаналіз і фемінізм: Радикальна переоцінка психоаналізу Фройда / перекл. з англ. І.Добропас і Т.Шмігер. – Львів: Астролябія, 2004.

 49. Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000.

 50. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. – М., 1999.

 51. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997.

 52. Основные ценности социальной демократии.- М., 1996.

 53. Перегудов С.П. Тони Блэр – архитектор нового лейборизма. - М., 1999.

 54. Политическая наука в Западной Европе / Под ред. Ханса-Дитера Клингемана; пер. с англ. М.Гурвица, А.Демчука и др.; под ред. Е.Б.Шестопал. – М.: Аспект-Пресс, 2009. – 487 с.

 55. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни / За ред.. Б.Кухти. – Л.: Кальварія, 2003. – 498 с.

 56. Програма КПРС. – М., 1961.

 57. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., Основи, 1995.

 58. Романюк А. Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній науці // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. – 2006. Вип. 9. – С.190 – 199.

 59. Салмин А.М. Современная демократия. – М., 1997.

 60. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ.. – К.: Основи, 1997.

 61. Смит Д. Муссолини. / Пер. с англ. Л.А.Бабук. – М.: “ИнтерДайджест”, 1995. (“История в лицах. Диктаторы”).

 62. Социал-демократия в Европе: на пороге ХХ1 века. – М., 1998.

 63. Сталин Й.В. Вопросы ленинизма. – М., 1947.

 64. Теория и история феминизма. Курс лекций. // под ред. И. Жеребкиной - Харьков: ХЦГИ; Ф-Пресс, 1996. - 387 c.

 65. Троцкий Л. К истории русской революции. – М., 1990.

 66. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Комуністична ідея у ХХ столітті / Пер. В.Каденко. – К.: Дух і Літера, 2007. – 810 с.

 67. Романюк А. Політична доктрина націоналізму// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 11. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2009. – С.261-268.

 68. Романюк А. Християнсько-демократичні партії країн Західної Європи як різновид консервативних партій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. Вип. 9. – Ужгород: Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2008. – С.150-154.

 69. Хто є хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук. З ред.. Б.Кухти. – Вид.2-ге, переробю і доп. – Львів: Кальварія, 1997.

 70. Цебелис Д. В защиту теории рационального выбора // Современная сравнительная политология: Хрестоматия. – М., 1997. – С. 52. – 83.

 71. Эвола Ю. Языческий империализм. – М.: Арктогея, 1994.

 72. Юраш А. Папа Іван Павло ІІ. – Харків: Фоліо, 2005.

 73. A Companion to Contemporary Political Philosophy/ Ed. by Robert E.Goodin & Philip Pettit. – Oxford, 1995.

 74. Calhoun C. Nationalism (2nd edition). – Buckingham, Open University Press. – 2002 – 164 p.

 75. Heywood A. Political Ideologies. An Introduction (3rd edition) – Palgrave Macmillan. – 2003. – 353 p.

 76. Encyklopedia Politologii / Pod red. prof. M.Żmigorodzkiego. T.4: Myśl społeczna i rychy polityczne wspόłczesnego świata. – Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000. – 396 s.

 77. Macridis R.C. Contemporary Political Ideologies. Movements and Regimes (5th edition). – HarperCollins Publishers. – 1992. – 321 p.

 78. Miner B. The Concise Conservative Encyclopedia. 200 of the Most Important Ideas, Individuals, Incitements and Institutions That Have Shaped the Movement. – Free Press Paperbacs, 1996. – 318 p.

 79. Robertson D. The Routledge Dictionary of Politics. Third edition. – Routledge, London/ New York, 2004.

 80. Tokarczyk R. Wspόłczesne doktryny polityczne. Wydanie VIII. – Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998. – 582 s.
 1. ^ КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ


Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю.

Поточний контроль – це оцінювання знань студента під час семінарських занять, якості виконання домашніх завдань, самостійної роботи та активності студента на занятті.

Поточній контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Історія політичних вчень (Зарубіжні політичні вчення ХХ століття)» оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру обраховується сума отриманих балів на семінарських заняттях та модулях. За семестр студент набирає до 50 балів.

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи.

Модульний контроль проводиться двічі на семестр, відповідно до графіка навчального процесу.

Оцінка модульного контролю – змістового модуля (ЗМ-1, ЗМ-2) – виставляється з урахуванням результатів проведеного контрольного заходу цього ЗМ. Використовується десятибальна шкала оцінювання.

З дисципліни «Історія політичних вчень (Зарубіжні політичні вчення ХХ століття)» передбачена така форма звітності, як іспит, який проводиться у кінці семестру. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. На іспиті – максимально 50 балів.

^ Оцінка ECTS та визначення

Кількість балів від 1 до 100

Оцінка за традиційною п’ятибальною системою

А – відмінно

91-100

Відмінно

5

В – дуже добре

81-90

Добре

4

С – добре

71-80

Добре

4

D – задовільно

61-70

Задовільно

3

E – достатньо

51-60

Задовільно

3

FX – незадовільно

25-50

Незадовільно

2

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

0-24

Незадовільно

2
 1. ^ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- Виступ з основного питання.

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ.

- Участь у дискусіях.

- Участь у інтерактивних формах організації заняття.

- Аналіз джерельної і монографічної літератури.

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо).

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).


Контрольні заходи модульного контролю з «Історія політичних вчень (Зарубіжні політичні вчення ХХ століття)» проводяться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять. Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні колоквіуми, диктанти термінів/ключових понять та ін. Вид контрольного заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за ЗМ розробляється викладачем і затверджується кафедрою.


Автор _____________________/___________Романюк А.С.__________/

(підпис) (прізвище та ініціали)


Затверджено наказом МОН України від “___” ___________ 20 ______ р. №________


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

  1   2   3   4

Схожі:

Форма № н 03 iconЛогіка • Кількість лекційних годин – 18 год. (денна форма навчання) – 10 год. (заочна форма навчання) • Форма контролю – залік • Мета дисципліни

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна...

Форма № н 03 iconДо 01 жовтня 2013 року
Форма участі (доповідь, співавторство, участь в обговоренні, дистанційна форма)
Форма № н 03 iconДокументи
1. /Заочна форма навчання/Банк_вський нагляд (актуальн_сть, мета курсу).pdf
2.
Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/metod_zao_право2012.doc
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /денна форма/Зразок екзаменац_йного б_лета.pdf
2. /денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/Метод_контр_роб_кредитування_контроль().DOC
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Денна форма навчання/Зм_ст курсу.pdf
2. /Денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /Денна...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи