Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв icon

Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв
Скачати 429.23 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв
Сторінка1/2
Дата08.10.2012
Розмір429.23 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи


___________________________

“______”_______________2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Політологія


для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (6.020102) факультету культури та мистецтв


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2011


Політологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (6.020102) факультету культури та мистецтв.


Розробники: кандидат політичних наук, асистент кафедри теорії та історії політичної науки ^ Бунь Вікторія Вікторівна.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № 1 від “30” серпня 2011 р.


Завідувач кафедрою теорії та історії політичної науки – доктор політичних наук, професор Денисенко Валерій Миколайович

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“30” серпня 2011 р.


__________, 2011


 __________, 2011


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Політологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0202 – Мистецтво

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (6.020102)

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»

4Семестр

Загальна кількість годин –58

8
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

10 год.
^ Практичні, семінарські

10 год.
Лабораторні


^ Самостійна робота

38 год.ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2.


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій політичної науки, оволодіння сучасними методами аналізу особливостей політичних систем за умови різних політичних режимів.

Завдання: виконання навчальних завдань з курсу «Політологія» має на меті набуття базових знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.

Курс політології наділяє особу знаннями та навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин і хоча і не гарантує виховання моральних якостей які творять з індивіда громадянина, втім, опосередковано, сприяє і цьому.

За результатами вивчення курсу студент повинен

знати:

 • Закономірності становлення предмету політичної науки в історії політичної думки

 • Механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування системи політичних відносин

 • Спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання

 • Принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу

 • Особливості функціонування політичної системи України

 • Закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства

 • Критерії типологізації політичних режимів сучасності

 • Принципи функціонування виборчої та партійних систем

 • Сутність та структуру політичної свідомості, види політичної культури

 • Основних учасників політичного процесу та способи рекрутування політичної еліти тощо.

вміти:

 • Використовувати теоретичні знання на практиці

 • Здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації

 • Грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі

 • Ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль. Теоретико-методологічні та історичні засади науки про політику. Інституційний вимір та соціальні і ціннісні аспекти політики.


Тема 1. Політика як соціальне явище. Предмет і методи політології. Політична влада.

Суть поняття «політика» у класичній традиції політичної науки. Теоретичні підходи до сучасних інтерпретацій політики як соціального явища. Основні концепції політики, її структура та функції. Співвідношення політики із економікою, мораллю, правом та релігією. Процес зародження та інституціоналізації політології як науки та навчальної дисципліни. Предмет та об’єкт політології. «Біхевіоралістична революція» в політичній науці її основні принципи, здобутки та критика. Постбіхевіоралістичний період розвитку політології. Основні школи і напрями сучасної політології. Галузі політичного знання. Методологія політичної науки.

Концептуальні підходи до визначення поняття «влада». Ресурси та функції влади. Влада державна та політична. Легітимність політичної влади. Джерела та механізми легітимності. Ефективність політичної влади. Принцип поділу влади.


Тема 2. Політична система суспільства. Держава як політичний інститут.

Поняття «система» як загальна категорія та процес його введення у сферу політичного аналізу. Ознаки суспільних систем та особливості політичної системи. Ознаки структурних елементів політичної системи. Підходи щодо визначення структури політичної системи на різних рівнях; структура політичної системи за Девідом Істоном. Функції політичних систем. Фактори стабільності політичної системи. Типологія політичних систем.

Підходи до визначення поняття «держава». Основні теорії виникнення держави. Ознаки та функції держави. Чинники, що впливають на форму державного устрою. Форми державного правління та національно-територіального устрою. Види унітаризму та інститути федералізму. Форми та моделі федералізму. Переваги та недоліки федералізму перед унітаризмом. Форми державного правління: види монархій та республік. Розвиток та сучасна інтерпретація концепції правової держави. Концепція соціальної держави, її ідеологічні інтерпретації. Поняття та принципи громадянського суспільства.


Тема 3. Політичний режим.

Поняття політичного режиму. Основні критерії типологізації політичних режимів. Історичні форми диктатури. Сучасні форми диктатури: тоталітаризм та авторитаризм. Принципи тоталітаризму, причини його утвердження у ХХ столітті. Принципи авторитаризму, причини його відтворення в умовах сучасного політичного процесу. Різновиди авторитарних режимів. Основні принципи та теорії демократії (партисипаторна, елітарна, плюралістична ідентитарна). Моделі демократії.


Тема 4. Політичні партії та партійні системи. Вибори та виборчі системи.

Походження та сутність політичних партій: суть та основні ознаки політичної партії; виникнення та розвиток «протопартій»; етапи формування сучасних політичних партій за М.Вебером, шляхи їх утворення за М.Дюверже. Функції політичних партій. Типологія політичних партій та партійних систем. Моделі та механізми утворення партійних коаліцій у багатопартійних політичних системах. Поняття виборчих систем та принципи їх функціонування. Основні види виборчих систем. Мажоритарна система: її види, переваги та недоліки. Пропорційна система: її види, переваги та недоліки. Змішані виборчі системи.


Тема 5. Політична культура та політична свідомість.


Поняття політичної культури. Типологія політичної культури (підхід Г.Алмонда, С.Верби). Поняття політичної соціалізації, її типи. Етапи та суб’єкти політичної соціалізації. Поняття політичної свідомості. Функції політичної свідомості. Індивідуальна і групова політична свідомість. Принципи формування політичної свідомості. Протестна свідомість, причини її формування. Структура політичної свідомості: її рівні і види. Теоретична та емпірична свідомість. Стереотипи, їх роль у формуванні свідомості. Роль ідеології та політичної психології у мотивації політичної поведінки. Громадянська культура. Громадянська компетентність. Форми громадянської участі. Культура електоральної участі.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

^ Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та історичні засади науки про політику. Інституційний вимір та соціальні і ціннісні аспекти політики.

Тема 1. Політика як соціальне явище. Предмет і методи політології. Політична влада.

10

2

26

Тема 2. Політична система суспільства. Держава як політичний інститут.

10

2

26

Тема 3. Політичний режим.

10

2

26

Тема 4. Політичні партії та партійні системи. Вибори та виборчі системи.

12

2

28

Тема 5. Політична культура та політична свідомість.

12

2

28

Написання есе

4


4^

Усього годин


58

10

10
4

34


5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Тема 1. Політика як суспільне явище. Політична влада.

2

2

Тема 2. Політична система суспільства. Держава як політичний інститут.

2

3

Тема 3. Сучасні політичні режими: структура, типологія, динаміка.

2

4

Тема 4. Політична участь громадян. Вибори як форма політичної участі. Виборчі системи і процеси.

2

5

Тема 5. Політична культура. Основні ідеологічні доктрини сучасності.

2
Разом

10


Плани семінарських занять.


Тема 1. Політика як суспільне явище. Політична влада.

 1. Сутність та причини виникнення політики.

 2. Концепції політики.

 3. Суб’єкти та об’єкти політики. Структура політики.

 4. Взаємодія політичної сфери з іншими суспільного життя (економікою, мораллю, правом, релігією).

 5. Сутність політичної влади. Її ознаки.

 6. Концепції політичної влади.

 7. Ресурси влади.

 8. Поняття та типи легітимності політичної влади.

 9. Принцип поділу влади.

 10. Особливості державної влади.


Тема 2. Політична система суспільства. Держава як політичний інститут.

 1. Поняття «політичної система».

 2. Структура політичної системи.

 3. Структура політичної системи за Девідом Істоном.

 4. Функції політичних систем.

 5. Типологія політичних систем.

 6. Основні теорії виникнення держави.

 7. Ознаки та функції держави.

 8. Форма державного правління.

 9. Форма державного устрою.

 10. Концепція правової держави.

 11. Концепція соціальної держави. Поняття та принципи громадянського суспільства.

Тема 3. Політичний режим.

 1. Поняття політичного режиму.

 2. Авторитарний режим: ознаки, різновиди.

 3. Тоталітарний режим.

 4. Основні принципи демократії.

 5. Теорії демократії (партисипаторна, елітарна, плюралістична ідентитарна).

 6. Моделі демократії.

 7. Моделі переходу до демократії.


Тема 4. Політична участь громадян. Вибори як форма політичної участі. Виборчі системи і процеси.

 1. Політична участь: суть, форми.

 2. Поняття виборчих систем та принципи їх функціонування.

 3. Основні види виборчих систем.

 4. Мажоритарна система: її види, переваги та недоліки.

 5. Пропорційна система: її види, переваги та недоліки.

 6. Змішані виборчі системи.


Тема 5. Політична культура. Основні ідеологічні доктрини сучасності.

 1. Поняття політичної культури.

 2. Типологія політичної культури (підхід Г.Алмонда, С.Верби).

 3. Поняття політичної соціалізації, її типи.

 4. Етапи та суб’єкти політичної соціалізації.

 5. Громадянська культура. Громадянська компетентність.

 6. Культура електоральної участі.

 7. Типологія світових політико-ідеологічних доктрин.

 8. Політична концепція лібералізму. Неолібералізм.

 9. Політична концепція консерватизму. Неоконсерватизм.

 10. Марксизм

 11. Соціал-демократична доктрина.

 12. Анархізм

 13. Націоналізм

 14. Фашизм і неофашизм.

 15. Фемінізм.

^ 8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Зміст завдання

Кількість

Годин

1

Політика як суспільне явище. Політична влада.

1). Визначте зміст політики для кожного рівня (локальний, національний, міжнародний) (у формі таблички)

2) Виділіть спільне та відмінне між такими сферами суспільного життя як політика, мораль, право, релігія, економіка (у формі таблички)

3) Здійсніть порівняльну характеристику політичної та державної влади (у формі таблички)

4) Підготуйтеся до дискусії на тему «Проблема співвідношення політики і моралі в історії політичної думки»

5) Опрацювання уривків літературних джерел зі запропонованої тематики:

Вебер Макс. «Три чисті типи легітимного панування. Свобода та примус у правових спільнотах» // Вебер Макс. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика.

Халіпов В. «Вступ в науку про владу».

Конеген Н., Шуберт К. «Методологічні підходи політологічного дослідження і метатеоретичні основи політичної теорії». С. 133–165.

Сморгунов Л. Філософія і політика. С. 92–102.6

2

Політична система суспільства. Держава як політичний інститут.

1). Уявіть таку модель політичної системи, якій відсутній такий компонент як «вимоги». Опишіть можливі варіанти функціонування такої системи (у формі творчої письмової роботи).

2). Підготуватися до проведення ділової гри «експертна оцінка рівня політичної стабільності»

3) Опрацювання уривків літературних джерел зі запропонованої тематики:

Алмонд Г., Пауел Дж., Стром К., Далтон Р. «Порівняльна політологія сьогодні» С. 74–89.

Соколова Р.І., Спірідонов В.І. «Держава в сучасному світі». С. 11–45.

Оболонський А.В. «Криза бюрократичної держави». С. 12–17.

Гомеров І.Н. «Держава і державна влада». С. 499–578.


6

3

Сучасні політичні режими: структура, типологія, динаміка.

1) Охарактеризуйте тоталітарні та авторитарні режими з точки зору їх легітимності та ефективності (у формі таблички)

2) Підготуватися до дискусії на тему: «Перспективи еволюції демократії: глобальна демократизація чи криза демократії»

3) Опрацювання уривків літературних джерел зі запропонованої тематики:

Даль Р. Демократія та її критики. С. 346–371. С. 427–456.

Циганков. Сучасні політичні режими: структура, типологія, динаміка. С. 167–205.

Арендт Х. Джерела тоталітаризму. С. 354–414.

Шміттер Ф. «Загрози і дилеми демократії»6

4

Політична участь громадян. Вибори як форма політичної участі. Виборчі системи і процеси.

1). Порівняйте недоліки та переваги мажоритарної та пропорційної виборчих систем (у формі таблиці).

2). Підготуватися до дискусії на тему: «Найкраща виборча система для України».

3). Самостійне опрацювання уривків літературних джерел зі запропонованої тематики:

Голосов Г. Порівняльна політологія. С. 211–223.

Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. С. 132–171.

Бортніков В. Політична участь і демократія: українські реалії. С. 296–339.

Ротар Н. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду. С. 34–59.8

5

Політична культура. Основні ідеологічні доктрини сучасності.

1). Порівняйте механізми політичної соціалізації Вас і ваших батьків.

2). Зіставити та віднести певну персоналію/діяча з відповідною політико-ідеологічною доктриною (у формі інтерактивної гри).

Підготуйтеся до дискусії на тему «Альтернативи розвитку української політичної культури».

3) Опрацювання уривків джерел зі запропонованої тематики:

Стаут Дж. «Демократія та традиція». С. 280–298.

Байме К. «Політичні теорії сучасності». С. 258–296.

Шварцмантель Дж. «Ідеологія та політика». С. 59–70. С. 278–306.

Ірхін Ю. «Соціологія культури». С. 278–306.8
Усього

34


9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання


За підсумками Змістового модулю студентам пропонується здійснити індивідуальну науково-пошукову роботу (есе). (4 години).


Теми для написання есе:


 1. Політологія та міждисциплінарні галузі наукового знання

 2. Мова політології та мова політики

 3. Національні школи політології

 4. Політична наука як соціальний інститут

 5. Характер взаємозв’язку методології та методів політичної науки

 6. Кількісні та якісні методи у політичних дослідженнях

 7. Межі коректного використання кількісних методів в політології

 8. Перспективи використання якісних методів у політичній науці

 9. Специфіка методів порівняльного аналізу

 10. Порівняльний аналіз концептуальних моделей політичних систем Д. Істона та Г. Алмонда

 11. Умови стабільності політичної системи та методи її забезпечення

 12. «Структурні альтернативи» політичних систем

 13. Структури «входу» та структури «виходу» політичної системи

 14. Сучасні теорії політичної влади

 15. Теорії влади М. Фуко та М. Крозьє

 16. Способи легітимації влади в сучасній Україні

 17. Специфіка політичної влади

 18. Політичний вплив та політичне маніпулювання як методи здійснення влади

 19. Мотиви владного впливу

 20. Влада і конфлікт: співвідношення понять

 21. Сила авторитет та примус у структурі влади

 22. Особливість реалізації принципу поділу влади в Україні

 23. Державна влада: конституційні межі і порядок здійснення

 24. Умови ефективності федеративного устрою держави в сучасному світі

 25. Переваги та недоліки республіканських форм правління

 26. Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держава

 27. Ідеологічні інтерпретації концепції соціальної держави

 28. Принципи успадкування влади за різних типів монархій

 29. Причини утвердження бюрократично-авторитарних форм державного правління

 30. Характеристика держав поліцейського типу

 31. Моделі взаємодії метрополії та провінцій в різних типах імперій

 32. Теорія та практика віртуальних урядів

 33. Теоретико-методологічні засади дослідження сучасної української держави

 34. Антична та сучасна демократія: порівняльний аналіз

 35. Парадигми та теорії демократії

 36. Порівняльне дослідження моделей демократії А. Лейпхарта

 37. Теорія поліархії Р. Даля

 38. Демократія з позиції теорії раціонального вибору

 39. Пряма та представницька форми демократії

 40. Ідеї демократії в історії політичної думки

 41. ХХ століття: демократія vs диктатура

 42. Порівняльний аналіз партійних систем: методологія дослідження та результати

 43. Партійна система сучасної України

 44. Етапи історичного розвитку партій

 45. Теорія «кризи партій» та її інтерпретації

 46. Політичні партії та демократія

 47. Функції партій у недемократичних та постколоніальних державах

 48. Джерела та напрями трансформацій політичних партій

 49. Ідеології політичних партій

 50. Фактори, що визначають конфігурацію партійної системи

 51. Характеристика головних типів багатопартійних систем

 52. Оптимальний для України тип виборчої системи

 53. Вплив виборчої системи на структуру законодавчого органу

 54. Виборчі цензи: поняття та різновиди

 55. Історія становлення

 56. Теорія «безшумної революції» Р.Інглхарта

 57. Базові соціальні та політичні цінності українського суспільства

 58. Традиційність та новаційність в політичній культурі українського суспільства

 59. Особливості політичної культури тоталітарного суспільства

 60. Homo soveticus: політико-культурний «портрет», політичні орієнтації

 61. Постмодерна політична культура інформаційних суспільств

 62. Еволюція української політичної культури в останні десятиліття

 63. Українська політична культура у порівняльному вимірі

 64. Політична культура сучасної української молоді

 65. Феномен харизматичного лідера у ХХ столітті

 66. Політичне лідерство та політичні інститути

 67. Психологічні аспекти політичного лідерства

 68. Образ ідеального політичного лідера в свідомості українця

 69. Українська історія крізь призму концепції «зміни еліти»

 70. Моделі циркуляції політичної еліти

 71. Еволюція української політичної еліти (90-ті рр. ХХ ст. – ХХІ ст.)

 72. Політичні еліти Сходу і Заходу: порівняльний аналіз

 73. Особливості регіональної еліти сучасної України

 74. Політична конфліктологія: предмет та суб’єкти

 75. Політичні конфлікти в умовах «транзитних» суспільств

 76. Ціннісний конфлікт в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ століття

 77. Конфлікт в теорії політичних груп А.Бентлі

 78. Політичне вирішення конфліктів: методологічні підходи та технології врегулювання

 79. Проблема інституціоналізації політичних конфліктів

 80. Досягнення і прорахунки теорії модернізації

 81. Громадянське суспільство та політична еліта в країнах на шляху модернізації

 82. Моделі переходу до демократії

 83. Конфлікти та кризи епохи модернізації

Вимоги до написання есе:

Есе – це письмова робота, в якій надано свободу творчості. Есе пишеться у вільному стилі. Есе може носити історико-біографічний, літературно-критичний, філософський, науково-популярний характер. В есе, в першу чергу, оцінюються особисті погляди автора — його світогляд, думки, почуття, цінності й ідеї.

Есе покликане розкрити одну – дві ідеї автора з певної проблеми, як аргументи використовуються положення першоджерел. Есе – це спроба створення первинного тексту. Для написання есе не потрібно перечитувати всю літературу, яка написана з цієї теми, досить скористатися 3 - 5 першоджерелами. Обсяг есе – 5 сторінок друкованого тексту (14 кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, поля – 2 см з усіх боків).

Теми для есе пропонуються викладачем, а також можуть бути ініційовані студентами.

Есе - це цілісний текст, в який не ділиться на розділи та підрозділи. До структурних елементів есе належать: Титульна сторінка Текст Список літератури.

Процес підготовки та написання есе включає в себе такі етапи:

• вибір теми есе; • осмислення проблеми; • визначення характеру есе;

• визначення ключових ідей есе; • побудова логічної схеми; • збір матеріалу; • написання тексту есе.

^ 10.Методи контролю


Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю

З метою перевірки якості знань, умінь та навичок з дисципліни «Політологія» використовуються такі методи поточного контролю: опитування, участь у дискусіях, написання творчих завдань, інтерактивні ігри, тестування, а також заслуховування доповідей, інформаційних повідомлень на семінарських заняттях.

Форма підсумкового контролю – залік в усній формі.


^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий залік

Сума


Змістовий модуль


50


100

Т1


Т2


Т3


Т4


Т5

10

10

10

10

10


Оцінювання на семінарському занятті: академічна відповідь – до ^ 5 балів, участь у обговореннях, доповнення, дискусійні запитання – 0,53 бали. Оцінювання самостійної роботи: індивідуальні навчально-дослідні завдання – до 5 балів. Політологічні диктанти, зіставлення характеристик, компаративний аналіз тощо – до 3 балів.

На 5-му семінарському занятті передбачене написання модульного контролю у формі тестів. Оцінювання кожного із модулів – до ^ 10 балів: кожне правильне тестове завдання – 2 бали.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

^ Національна шкала

Рейтингова шкала

Оцінка за шкалою ЕСТS

Пояснення

5 (відмінно)

90-100

А

Відмінно

4 (добре)

81-89

В

Дуже добре

71-80

С

Добре

3 (задовільно)

61-70

D

Задовільно

51-60

Е

Достатньо


2 (незадовільно)

25-50Незадовільно (з можливістю повторного складання)

1-24

F

Незадовільно

(з обов'язковим повторним курсом)


^ 12. Методичне забезпечення


1.  Плани семінарських занять зі спецкурсу.

 1. Питання модульних контрольних тестових завдань.

 2. Перелік тем наукових рефератів та есе.

 3. Конспект лекцій.

^ 13. Рекомендована література


 1. Автономов А.С. Основные категории и институты избирательного права. М.,1995.

 2. Алмонд Г., Пауэлл Дж. Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 74-89.

 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Пер. с франц. М., 1993

 4. Ачкасов В.А., Елесеев С.М., Ланців С.А. Легитимация власти в постсоциалистическом российском обществе. М., 1996.

 5. Ашин Г.К. Элитология. Смена и рекрутирование элит. М., 1998.

 6. Ашин Г.К., Понеделкин А.В., Игнатьев В.Г., Старостин А.М. Основы политической элитологии: Учебное пособие. М., 1999.

 7. Базовкін Є. Шляхи становлення, форми прояву багатопартійності // Політика і час, 1991. № 10

 8. Баллестрем К.Г. Апории теории тоталитаризма // Вопросы философии. 1992. №5

 9. Балуев Д. Введение в политический анализ. М., 2002.

 10. Білоус А. “Виборча система України : проблеми й перспективи вибору” // Політологічні читання. 1992. № 2. Стр.46-52.

 11. Білоус А. “Виборчі системи : світовий досвід на українському ґрунті”// Трибуна. 1993 р. №8-9. Стр.22-28.

 12. Болл Т. Власть// Полис.- 1993.- № 5.

 13. Вебер Макс. Три чисті типи легітимного панування. Свобода та примус у правових спільнотах// Вебер Макс. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. - К., 1998.

 14. Величко Д.И. Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур. – СПб., 1999.

 15. Взаимодействие политических и национально-этнических конфликтов. М., 1994

 16. Выдрин Д.И. Многопартийность «за» и «против» // Социально-политические науки, 1990. №9.

 17. Гиггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Хрестоматия. М., 1995.

 18. Глухова А.В. Политические конфликты и кризисы. Консенсус и методы его достижения // Государство и право. 1993. № 6

 19. Голосов Г.В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» избирательные системы в новых демократиях // Полис. 1997. № 3.

 20. Грачев М.Н. Политика, политическая система, политическая коммуникация. М., 1999.

 21. Давыдов А.А., Чураков А.Н. Анализ процессов «входа»-«выхода» в социальных системах // Социс. 1999. №5.

 22. Дай Т., Зиглер Л. Демократия для элиты (Введение в американскую политику) / Пер. с англ. М., 1984

 23. Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1

 24. Даль Р. О демократии / Пер. с англ. М., 2000

 25. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политической свободы / Пер. с. нем. М., 2002

 26. Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального общения //Полис.- 1996.- № 3.

 27. Демократия / Сост. С. Сироткин. М., 2001

 28. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994.

 29. Дурдин Д.М. «Образ» политического лидера и возможности его изменения // Полис. 2000. № 2

 30. Дюверже М. Политические партиї. М., 2000.

 31. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 1997

 32. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ. М., 2001

 33. Зиммель Г. Человек как враг // Избранное. М., 1996. Т. 2.

 34. Зудин А.Ю. Истоки перемен: культурная трансформация «позднесоветского общества» // Мировая экономика и международные отношения. 1999. №4

 35. Казанцев А.А. Политическая наука: проблема методологической рефлексии. Обзор круглого стола // Полис. 2001. № 6

 36. Каменская Г.В., Родионов А.В. Политические системы современности. М., 1994. Гл. 1

 37. Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? (О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия) // Полис. 2001. № 4

 38. Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций) // Полис. 2004. № 4

 39. Карпова Н.В. Политическая социализация как элемент гражданской культуры // Вестник МГУ. Сер. 18. Социология и политология.2003. №1.

 40. Качалов М.М. Системный структурный функционализм Габриэля Алмонда как методология сравнительного политического анализа // Вестник МГУ. Сер.12. Политические науки. 1997. №6.

 41. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы: Учебное пособие. – М., 1999.

 42. Кіс Т. “Виборчі системи та їхні політичні наслідки” // Нова політика. 1996р. № 2. Стр.22-33

 43. Кіс Т. “Виборчі системи та їхні політичні наслідки” // Нова політика. 1996р. №4. Стр.11-31.

 44. Козер Л. Основы конфликтологии. СПб., 1999

 45. Краснов Б.И.Теория власти и властных отношений//Социально-политический журнал.-1994.- № 6.

 46. Кретов Б.И. Политологическая теория лидерства // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 2

 47. Кретов Б.И. Современные западные концепции лидерства // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 4

 48. Кретов Б.И. Типология лидерства // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 3

 49. Кудряшова Е.В. Лидер и лидерство: Исследование лидерства в современной западной общественно-политической мысли. Архангельск, 1996

 50. Кузнецов И.И. Парадигма транзитологии (плюсы и минусы объяснительной концепции переходного периода) // Общественные науки и современность. 2000. № 5

 51. Кузнецов К. Идея современного общества и государства. – Одесса, 1919.

 52. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Учебное пособие. М., 1999

 53. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.

 54. Линц Х., Степан С. «Государственность», национализм и демократизация // Полис. 1997. №5.

 55. Луман Н. Власть / Пер. с нем. М., 2001.

 56. Лэш К. Восстание элит и предательство демократии / Пер. с англ. М., 2002

 57. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М., 1999.

 58. Мельниченко В. “Виборчі системи у світовій політичній практиці” // Віче.1997 р. №3. Стр.74-88.

 59. Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1, 2

 60. Михельс Р. Демократическая аристократия и аристократическая демократия // Социс. 2000, №1.

 61. Моска Г. Правящий класс // Социс. 1994. №10, 12

 62. Никитин А.Ф. Избирательное право. Избирательный процесс. М., 1996.

 63. О’Доннелл Г. Делегативная демократия // Пределы власти. 1994. №2/3

 64. Пантэм Р. Чтобы демократия сработала / Пер. с англ. М., 1996

 65. Петро Н. Путь к многопартийности и законность // Общественные науки и современность, 1992. № 3.

 66. Пивоваров Ю.С. Концепция политической культуры в современной науке // Политическая наука. Теоретико-методологические и историко-культурные исследования. М., 1996.

 67. Попова О.В. Методика и техника эмпирических политических исследований: Учебно-методическое пособие. СПб., 2002.

 68. Преснякова Л.А. Теория политической социализации // Политическая наука. 2002. №2

 69. Примуш М. Політичні партії та їх фінансова діяльність // Нова політика, 2000. №2

 70. Примуш М. Правова інституціоналізація політичних партій // Нова політика, 1999. № 6.

 71. Психология конфликта. Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Н.В. Гришиной. СПб., 2001

 72. Рибаков А.В. “Избирательное право и избирательные системы” // Полис, 1992 р. № 5-6. Стр. 113-122.

 73. Ростоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 1996. № 5

 74. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманитарную социологию. М., 1998.

 75. Соловьёв В. Значение государства // Сочинения: В 2 т. Т. 2. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. – М., 1989.

 76. Страус А., Корбин Д. Основы качественного исследования: Обоснованная теория. Процедуры и техники / Пер. с англ. М., 2001

 77. Стрежнева М.В. Политическая культура в разных интерпретациях: анализ специфики понятия // Общественные науки и современность. 2002. №5.

 78. Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // Полис. 1997 р. № 3. Стр. 114-136.

 79. Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Ви. 11. – К., 2000.

 80. Тимошенко В.І. Поліцейська держава: з історії політичної і правової думки // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. восьмий. – К., 1997.

 81. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

 82. Тимошенко В.І. Синтетична теорія держави. (З історії політичної і правової думки) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 14. – К., 2001.

 83. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. - СПб., 1992

 84. Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления / Руководители авторского коллектива Я.С. Драбкин, Н.П. Комолова, – М., 1996.

 85. Турэн А. Социальные трансформации двадцатого столетия // Международный журнал социальных наук. 1998. № 23

 86. Халипов В. Введение в науку о власти.- М., 1995.

 87. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. М., 2003

 88. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века / Пер. с англ. М., 2003

 89. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

 90. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций / Пер. с англ. М., 1999

 91. Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. №5


Питання на залік

 1. Сутність та причини виникнення політики.

 2. Концепції політики.

 3. Суб’єкти та об’єкти політики. Структура політики.

 4. Взаємодія політичної сфери з іншими суспільного життя (економікою, мораллю, правом, релігією).

 5. Сутність політичної влади. Її ознаки.

 6. Концепції політичної влади.

 7. Ресурси влади.

 8. Поняття та типи легітимності політичної влади.

 9. Принцип поділу влади.

 10. Особливості державної влади.

 11. Поняття «політичної система».

 12. Структура політичної системи.

 13. Структура політичної системи за Девідом Істоном.

 14. Функції політичних систем.

 15. Типологія політичних систем.

 16. Основні теорії виникнення держави.

 17. Ознаки та функції держави.

 18. Форма державного правління.

 19. Форма державного устрою.

 20. Концепція правової держави.

 21. Концепція соціальної держави. Поняття та принципи громадянського суспільства.

 22. Поняття політичного режиму.

 23. Авторитарний режим: ознаки, різновиди.

 24. Тоталітарний режим.

 25. Основні принципи демократії.

 26. Теорії демократії (партисипаторна, елітарна, плюралістична ідентитарна).

 27. Моделі демократії.

 28. Моделі переходу до демократії.

 29. Політична участь: суть, форми.

 30. Поняття виборчих систем та принципи їх функціонування.

 31. Основні види виборчих систем.

 32. Мажоритарна система: її види, переваги та недоліки.

 33. Пропорційна система: її види, переваги та недоліки.

 34. Змішані виборчі системи.

 35. Поняття політичної культури.

 36. Типологія політичної культури (підхід Г.Алмонда, С.Верби).

 37. Поняття політичної соціалізації, її типи.

 38. Етапи та суб’єкти політичної соціалізації.

 39. Громадянська культура. Громадянська компетентність.

 40. Культура електоральної участі.

 41. Типологія світових політико-ідеологічних доктрин.

 42. Політична концепція лібералізму. Неолібералізм.

 43. Політична концепція консерватизму. Неоконсерватизм.

 44. Марксизм

 45. Соціал-демократична доктрина.

 46. Анархізм

 47. Націоналізм

 48. Фашизм і неофашизм.

 49. Фемінізм.Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи


___________________________

“______” _________ 2011 р.


  1   2

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв iconРобоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Tеатральне мистецтво» 020201), «Музичне мистецтво» 020204)
Політологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальностей «Tеатральне мистецтво» 020201, «Музичне мистецтво»...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв iconКафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Пропаганда бібліотеки та її зібрань, документування бібліотечних зібрань – це завдання
Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної
Програма фахового випробування розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 020102...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв iconРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв iconКафедра бібліотекознавства І бібліографії Тести для вступників на напрям підготовки 020102 «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» за освітньо-кваліфікаційним
Бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів І виконує...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв iconПрограма фахових вступних випробувань на спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія», освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр
Суть та значення поняття «документ», наукові дисципліни та галузі практичної діяльності, де використовується це поняття
Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України для спеціальності «політологія» 030104)
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету., 20. с
Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 030104 політологія, для спеціальності політологія. 2011 р. 16 с
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 030104 — політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія
Основи інформатики та обчислювальної техніки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи