Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) icon

Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
НазваРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
Сторінка1/3
Дата08.10.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи


___________________________

“______”_______________2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Історія та теорія демократії


напрям 0201 – Культура

для спеціальності «Культурологія» (6.020101)

факультету культури та мистецтв


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2011


Політологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «Культурологія» (6.020101) факультету культури та мистецтв.


Розробники: кандидат політичних наук, асистент кафедри теорії та історії політичної науки ^ Бунь Вікторія Вікторівна.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № 1 від “30” серпня 2011 р.


Завідувач кафедрою теорії та історії політичної науки – доктор політичних наук, професор Денисенко Валерій Миколайович

_______________________ (_Денисенко В.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“30” серпня 2011 р.


__________, 2011

 __________, 2011


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Теорія та історія демократії”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0201 – Культура

(шифр, назва)

На вибір


Модулів – 1

Напрям

«Культурологія» (6.020101)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

«Культурологія»

3Семестр

Загальна кількість годин – 108

5
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.
^ Практичні, семінарські

18 год.
Лабораторні


^ Самостійна робота

72 год.ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2.


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних принципів, рис, категорій демократії, оволодіння сучасними методами аналізу особливостей політичних систем за умови переходу до демократії, формування уявлень про труднощі становлення та розвитку демократії в сучасному українському суспільстві.

Завдання: виконання навчальних завдань з курсу «Теорія та історія демократії» має на меті набуття базових знань з історії формування та становлення демократії на різних історичних етапах, ознайомлення студентів з особливостями глобальних світових процесів та напрямками сучасних демократичних транзитів, ви явлення основних небезпек та загроз сучасної демократії.

Курс «Теорія та історія демократії» наділяє особу знаннями та навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин, сприяє прищепленню студентам основних цінностей демократії та формуванню відповідального та компетентного громадянина.

За результатами вивчення курсу студент повинен

знати:

 • Принципи та механізми реалізації сучасної демократії;

 • Еволюцію форм демократії від античної прямої демократії до сучасних ліберально-демократичних систем представницької демократії.

 • Критерії розрізнення різних сучасних форм демократії, особливості та недоліки сучасних теорій демократії;

 • Умови формування культури громадянськості;

 • Терції розвитку громадянського суспільства в у мовах сучасних демократичних режимів та в Україні, зокрема;

 • Закономірності становлення та функціонування основних демократичних політичних інститутів;

 • Співвідношення прав та відповідальності громадянина, методи, національні та міжнародні механізми захисту прав і свобод людини, принципи діяльності правозахисних організацій;

 • Роль демократичних ЗМІ у формуванні громадської думки суспільства;

 • Практику переходів до демократії в контексті сучасних процесів глобалізації та демократичної трансформації раніше недемократичних режимів;

 • Особливості посткомуністичної трансформації в Україні;

 • Перспективи розвитку та загрози сучасної демократії

вміти:

 • Використовувати теоретичні знання на практиці;

 • Здійснювати коректний аналіз та оцінку міри демократичності документів, рішень, дій різних політичних акторів за допомогою низки емпіричних методів (індексів демократії, зокрема);

 • Грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі

 • Ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб


3.Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Сутність, різновиди, форми та процес утвердження демократії.

Тема 1. Демократія як принцип організації суспільства.


Етимологічні визначення демократії. Виникнення і зміст демократії. Критерії та принципи демократії. Закономірності розвитку форм демократії. Особливості демократії різних історичних епох. Особливості сучасної демократії. Пастки, загрози, межі демократії.


^ Тема 2. Сучасні теорії демократії.

Ліберальна демократія: переваги та недоліки. Плюралістична теорія демократії. Елітарна теорія демократії. Партисипаторна (учасницька) теорія демократії. Ідентинтарні концепції демократії. Соціалістична теорія демократії. Поліархія Роберта Даля. Концепція корпоративної демократії.


^ Тема 3. Моделі демократії.

Консенсусна та мажоритарна моделі демократії А. Лійпхарта. Моделі демократії за Д. Хелдом. Моделі електронної демократії. Моделі «рефлексуючої» демократії. Делегативна демократія. Модель легальної демократії.


^ Тема 4. Сучасний процес демократизації.

Поширення демократії в сучасному світі. Глобальна демократизація. Хвилі поширення демократії. Зміст і особливості третьої хвилі демократизації. Поняття демократичного переходу (транзиту). Структурний та процедурний підхід до демократизації. Чинники, моделі, стадії демократичних переходів. Теорія консолідованої демократії.


^ Змістовий модуль 2. Верховенство права та інститути демократичного врядування.

Тема 5. Інститути демократії.

Суть політичного інституту та форми його прояву. Інститути прямої та представницької демократії. Феномен конституції. Виконавча влада в демократичних суспільствах. Поняття, загальна організація і функції виконавчої влади. Порівняльна характеристика моделей виконавчої влади. Призначення, функції та структура законодавчої влади. Способи формування парламентів. Моделі організації й роботи законодавчої влади в розвинених демократіях. Судова влада в демократичній державі: принципи функціонування. Моделі судових систем. Вибори як інститут демократії.


^ Тема 6. Права людини.

Природа прав людини. Еволюція поняття прав людини. Класифікація прав людини. Соціальні, економічні, культурні права. Громадянські та політичні права та свободи. Права жінок та дітей. Три покоління прав людини. Міжнародні стандарти прав людини.


^ Тема 7. Громадянське суспільство і демократія.

Громадянське суспільство: суть, історія становлення. Інституції та функції громадянського суспільства. Історичні моделі громадянського суспільства. Функціональні моделі громадянського суспільства. Географічні моделі громадянського суспільства. Умови формування громадянського суспільства. Проблеми громадянського суспільства.


^ Тема 8. Мас-медіа в демократичному суспільстві.

Мас-медіа: ґенеза та сучасне трактування. Роль ЗМІ в сучасному демократичному процесі. ЗМІ: сутність, історія виникнення та класифікація. Політичні функції та можливості політичного впливу ЗМІ на розвиток демократії. Патогенні аспекти впливу мас-медіа. Концепція соціальної відповідальності преси. Інтернет-ЗМІ та перспективи громадянської журналістики.


^ Тема 9. Громадянська культура як умова демократії.

Поняття та різновиди політичної культури. Громадянська культура як різновид політичної участі. Громадянська компетентність. Форми громадянської участі. Культура електоральної участі. Протестна участь. Перспективи становлення діалогових форм участі.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

^ Змістовий модуль 1. Сутність, різновиди, форми та процес утвердження демократії.

Тема 1. Демократія як принцип організації суспільства.

12

2

28

Тема 2. Сучасні теорії демократії.

12

2

28

Тема 3. Моделі демократії

12

2

28

Тема 4. Сучасний процес демократизації. Модуль.

12

2

28

Разом – зм. модуль1

48

8

832

^ Змістовий модуль 2. Верховенство права та інститути демократичного врядування.

Тема 5. Інститути демократії.

12

2

28

Тема 6. Права людини.

12

2

28

Тема 7. Громадянське суспільство і демократія.

12

2

28

Тема 8. Мас-медіа в демократичному суспільстві.

12

2

28

Тема 9. Громадянська культура як умова демократії. Модуль.

12

2

28

Разом – зм. модуль 2

60

10

1040
^

Усього годин


108

18

1872


5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Тема 1. Витоки та сутність демократії.

2

2

Тема 2. Теоретичні концепції демократії.

2

3

Тема 3. Моделі демократії.

2

4

Тема 4. Особливості посткомуністичної трансформації.

2

5

Тема 5. Виконавча та законодавча влада в Україні.

2

6

Тема 6. Права людини в Україні.

2

7

Тема 7. Громадянське суспільство в Україні.

2

8

Тема 8. Мас-медіа в демократичному суспільстві.

2

9

Тема 9. Громадянська культура як умова демократії.

2
Разом

18


Плани семінарських занять.


Тема 1. Витоки та сутність демократії.

 1. Виникнення і зміст демократії.

 2. Критерії та принципи демократії.

 3. Закономірності розвитку форм демократії. Особливості демократії різних історичних епох. Афінська демократія.

 4. Особливості сучасної демократії.

 5. Економічні передумови демократії.

 6. Соціокультурні передумови демократії.

 7. Політичні умови демократії та суспільна довіра.

 8. Індекси демократії.

 9. Пастки, загрози, межі демократії.


Тема 2. Теоретичні концепції демократії.

 1. Ліберальна демократія: переваги та недоліки.

 2. Плюралістична теорія демократії.

 3. Елітарна теорія демократії.

 4. Партисипаторна (учасницька) теорія демократії.

 5. Ідентинтарні концепції демократії. Соціалістична теорія демократії.

 6. Поліархія Роберта Даля.

 7. Концепція корпоративної демократії. Неокорпоративізм.

 8. Економічна теорія демократії (Ентоні Даунс).


Тема 3. Моделі демократії.

 1. Консенсусна та мажоритарна моделі демократії А. Лійпхарта.

 2. Моделі демократії за Д. Хелдом.

 3. Моделі електронної демократії.

 4. Моделі «рефлексуючої» демократії.

 5. Делегативна демократія.

 6. Модель легальної демократії.

 7. Інтегральна технодемократія Маріо Бунге.

 8. Інформаційна демократія М. Рокара.

 9. Системна демократія Н. Лумана.


Тема 4. Особливості посткомуністичної трансформації.

 1. Реалії переходу від комуністичних режимів до демократії.

 2. Фази посткомуністичної трансформації за З. Бжезінським.

 3. Демократичний перехід в Україні: здобутки, проблеми.

 4. Почетвірний перехід: суть, особливості, специфіка в Україні.

 5. Особливості процесів лібералізації та демократизації в Україні.

 6. Кризи і конфлікти в українському переході до демократії.


Тема 5. Виконавча та законодавча влада в Україні.

 1. Система органів виконавчої влади в Україні.

 2. Організація виконавчої влади в Україні.

 3. Ухвалення рішень і здійснення виконавчої влади.

 4. Нагляд і контроль за діяльністю органів виконавчої влади.

 5. Передісторія представницького законотворення в Україні.

 6. Верховна Рада України: структура, функції.

 7. Законодавчий процес в Україні.


Тема 6. Права людини в Україні.

 1. Поняття та класифікація прав людини.

 2. Система правозахисних інститутів.

 3. Недержавні правозахисні організації В Україні.

 4. Міжнародні стандарти прав людини у правовій системі України.

 5. Моніторинг ООН та Ради Європи виконання Україною своїх договірних зобов’язань щодо прав людини.

 6. Застосування Конвенції про захист прав людини та основних свобод судами України.


Тема 7. Громадянське суспільство в Україні.

 1. Громадянське суспільство: суть, історія становлення.

 2. Інституції та функції громадянського суспільства в Україні.

 3. Посткомуністична трансформація та громадянське суспільство.

 4. Розвиток громадянського суспільства у незалежній Україні.

 5. Помаранчева революція як акт громадянського суспільства.


Тема 8. Мас-медіа в демократичному суспільстві.

 1. Мас-медіа: ґенеза та сучасне трактування.

 2. Роль ЗМІ в сучасному демократичному процесі.

 3. Патогенні аспекти впливу мас-медіа.

 4. Концепція соціальної відповідальності преси.

 5. Інтернет-ЗМІ та перспективи громадянської журналістики.

 6. Вільна преса як мета і умова демократичного руху в Україні.

 7. Співвідношення державних та приватних ЗМІ в Україні.


Тема 9. Громадянська культура як умова демократії.

 1. Поняття та різновиди політичної культури.

 2. Громадянська культура як різновид політичної участі.

 3. Громадянська компетентність.

 4. Форми громадянської участі.

 5. Культура електоральної участі.

 6. Протестна участь.

 7. Перспективи становлення діалогових форм участі.

 8. Особливості сучасної політичної культури українців.

 9. Регіональні характеристики політичної культури України.


^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Зміст завдання

Кількість

Годин

1

Витоки та сутність демократії.

1). Прослідкуйте зміни антидемократичної і демократичної традицій мислення, починаючи з Платона (у формі таблички);

2) Порівняйте афінську та сучасну демократію (у формі таблички);

3) Сформулюйте умови, які стоять на заваді перетворенню демократії у деспотизм більшості (у формі письмової роботи);

4) Дайте характеристику співвідношення капіталізму і демократії (у формі письмової роботи);

5) Підготуватися до дискусії на тему: «Перспективи еволюції демократії: глобальна демократизація чи криза демократії»;

6) Опрацювання уривків літературних джерел зі запропонованої тематики:

Патнам Р.Д. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії. С. 105–141.

Фридман М. Фридман Р. Свобода вибирати: наша позиція. С. 57–94.

Шміттер Ф. «Загрози і дилеми демократії»8

2

Теоретичні концепції демократії.

1) Порівняйте колективістські, індивідуалістичні та плюралістичні концепції демократії (у формі таблички).

2) Підготуватися до проведення рольової гри «Теорії демократії: оптимальний варіант для України»

3) Опрацювання уривків джерел із запропонованої тематики:

Даль Р. Демократія та її критики. С. 346–371. С. 427–456.

Алмонд Г., Пауел Дж., Стром К., Далтон Р. «Порівняльна політологія сьогодні» С. 74–89.

Шумпетер Й.А. «Капіталізм, соціалізм і демократія».8

3

Моделі демократії.

1) Порівняйте сучасні моделі демократії (у формі таблички)

2) Опрацювання уривків літературних джерел зі запропонованої тематики:

Мадатов А.С.«Концепції та моделі демократії: проблеми та дилеми» С. 1–18.

Хелд Д. «Моделі демократії». С. 101–121.

Баранов А.Н. Сучасна демократія: еволюційний підхід. С. 55–83.8

4

Особливості посткомуністичної трансформації.

1) Складіть список чинників, що сповільнили та блокували демократичний перехід в Україні. Запишіть їх у три колонки, поділивши на такі, що «дуже вплинули», «значно вплинули» та «дещо змінили напрям або зміст перетворень» (у формі таблиці).

2) Позначте різними кольорами на контурній карті світу ліберальні демократії, електоральні демократії й авторитарні режими.

3) Підготуватися до дискусії на тему: «Демократичний перехід в Україні: здобутки і провали».

4) Самостійне опрацювання уривків джерел зі запропонованої тематики:

Карл Т.Л., Шміттер Ф. Демократизація: концепти, постулати, гіпотези. С. 6–27.

Даймонд Л. Чи пройшла «третя хвиля» демократизації? С. 10–26.

Макфол М. Шляхи трансформації посткомунізма. С. 92–107.

Пшеворський А. Демократія і ринок. С. 102–141.

Растоу Д. Переходи до демократії: спроба створення динамічної моделі. С. 583–604.8

5

Виконавча та законодавча влада в Україні.

1) Охарактеризуйте механізми прийняття рішень в українській виконавчій владі.

2) Поміркуйте, які повноваження варто залишити за центральними органами виконавчої влади, а які було б краще передати органам місцевого врядування.

3) Сформулюйте головні вимоги до професійного чиновника;

4) Охарактеризуйте плюси і мінуси запровадження в Україні двопалатного парламенту (у вигляді таблиці);

5) Опрацювання уривків джерел зі запропонованої тематики:

Романюк А.С. порівняльний аналіз політичних інститутів країн Західної Європи. С. 150–174.

Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз. – С.220–314.

Ващенко К., Кордун О., Павленко Р. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні. – С. 140–152.

Конституція України. Розділ «Верховна Рада України».8
Права людини в Україні.

1) Поміркуйте чи є права людини універсальними (у формі письмової роботи);

2) Підготуйтеся до дискусії: «Чи потрібна смертна кара в Україні?»

3) Наведіть приклади дискримінації жінок в Україні;

4) Опрацювання уривків джерел зі запропонованої тематики:

Загальна декларація прав людини 1948 року.

Конституція України. Розділ 2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року.8
Громадянське суспільство в Україні.

1) Складіть таблицю «Громадянські цінності українців як політичної нації» (наявні, достатньо виражені; Виведені з ужитку, надщерблені або спотворені комуністичним режимом; поки що не властиві основній масі українців);

2) Проаналізуйте наскільки розвинений в Україні громадський сектор (чисельність ГО, їх різновиди, залученість громадян до їх діяльність);

3) Підготуйтеся до дискусії: «Громадянське суспільство в Україні: перспективи розвитку»

4) Опрацювання уривків джерел зі запропонованої тематики:

Арарто Е., Коен Дж. Відродження, занепад і реконструкція концепції громадянського суспільства. С. 25–31.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости. Дослідження категорії громадянське суспільство. С. 145–157.

Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. С. 57–62.8
Мас-медіа в демократичному суспільстві.

1) Поміркуйте, яким чином здійснюється саморегуляція системи мас-медіа в демократичному суспільстві (у формі письмової роботи);

2) Порівняйте громадське та комерційне телебачення. (у формі таблиці);

3) Назвіть приклади патогенного впливу мас-медіа;

4) Опрацювання уривків джерел зі запропонованої тематики :

Кін Дж. Мас-медіа і демократія.

Потятинник Б. Медіа: ключі до розуміння. С. 210–223.

Тоффлер Е. Третя хвиля. С. 215–250.

Мей Кристофер. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд. С. 115–127.8
Громадянська культура як умова демократії.

1) Підготуйтеся до дискусії на тему «Альтернативи розвитку української політичної культури».

2) Опрацювання уривків джерел зі запропонованої тематики:

Стаут Дж. «Демократія та традиція». С. 280–298.

Шміттер Ф. «Загрози і дилеми демократії»

Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. – С. 115–132.8

Усього

72


^ 10.Методи контролю


Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю

З метою перевірки якості знань, умінь та навичок з дисципліни «Теорія та історія демократії» використовуються такі методи поточного контролю: опитування, участь у дискусіях, написання творчих завдань, інтерактивні ігри, тестування, а також заслуховування доповідей, інформаційних повідомлень на семінарських заняттях.

Форма підсумкового контролю – залік в усній формі.


^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

СумаЗмістовий модуль №1


Змістовий модуль № 250


100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

5

5

5

5

5

5

5

5

10


Оцінювання на семінарському занятті: академічна відповідь – до ^ 5 балів, участь у обговореннях, доповнення, дискусійні запитання – 0,53 бали. Оцінювання самостійної роботи: індивідуальні навчально-дослідні завдання – до 5 балів. Політологічні диктанти, зіставлення характеристик, компаративний аналіз тощо – до 3 балів.

На 9-му семінарському занятті передбачене написання модульного контролю у формі тестів. Оцінювання кожного із модулів – до ^ 10 балів: кожне правильне тестове завдання – 2 бали.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

^ Національна шкала

Рейтингова шкала

Оцінка за шкалою ЕСТS

Пояснення

5 (відмінно)

90-100

А

Відмінно

4 (добре)

81-89

В

Дуже добре

71-80

С

Добре

3 (задовільно)

61-70

D

Задовільно

51-60

Е

Достатньо


2 (незадовільно)

25-50Незадовільно (з можливістю повторного складання)

1-24

F

Незадовільно

(з обов'язковим повторним курсом)


^ 12. Методичне забезпечення


1.  Плани семінарських занять зі спецкурсу.

 1. Питання модульних контрольних тестових завдань.

 2. Перелік тем наукових рефератів та есе.

 3. Конспект лекцій.

^ 13. Рекомендована література 1. Актон Д. История свободы в античности // Полис. 1993. № 3.

 2. Алмонд Г., Пауэлл Дж. Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 74-89.

 3. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.

 4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Пер. с франц. М., 1993

 5. Ачкасов В.А., Елесеев С.М., Ланців С.А. Легитимация власти в постсоциалистическом российском обществе. М., 1996.

 6. Бади Б. Демократия и религия: логика культуры и логика действия // Международный журнал социальных наук. 1991. №2.

 7. Баранов Н.А. Трансформации современной демократии. СПб.: БГТУ, 2006.

 8. Бегунов Ю.К., Лукашев А.В., Пониделко А.В. 13 теорий демократии. СПб., 2002.

 9. Белов Г.А. Политология. М., 1994. Гл. 6, § 6—8.

 10. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998.

 11. Бердяев Н.А. Судьба России: Сочинения. М., 2000.

 12. Берлин И. История свободы. Россия. / Предисловие А.Эткинда. М., 2001.

 13. Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001.

 14. Бешлер Ж. Демократия. Аналитический очерк. М., 1994.

 15. Вайнштейн Г.И. Закономерности и проблемы посткоммунистических трансформаций // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001.

 16. Вайнштейн Г.И. Российский транзит и проблема типологического разнообразия «глобальной демократизации» // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001.

 17. Вебер Макс. Три чисті типи легітимного панування. Свобода та примус у правових спільнотах// Вебер Макс. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. - К., 1998.

 18. Вейнингер О. Последние слова. М., 1909.

 19. Веффорт Ф.С. Что такое «новая демократия»? // Международный журнал социальных наук. 1993. №3. Сравнительная политология.

 20. Гаджиев К. С. Эпоха демократии? // Вопросы философии. 1996. № 9.

 21. Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1994. Гл. VI, § 1—5. Гл. VII.

 22. Геллнер Э. Условия свободы. М., 1995.

 23. Генов Н. Переход к демократии в Восточной Европе: тенденции и парадоксы социальной рационализации // Международный журнал социальных наук. 1991. №2.

 24. Гиггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Хрестоматия. М., 1995.

 25. Гизо Ф. Политическая философия: о суверенитете// Классический французский либерализм: Сборник / Пер. с фр. М., 2000.

 26. Гобхаус Л. Либерализм. // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина ХХ века). М., 2000.

 27. Грачев М.Н., Мадатов А.С. Демократия: методология исследования, анализ перспектив. М, 2004.

 28. Гуггенбергер Б. Теория демократии // Полис. - 1991. - № 4.

 29. Гьофе Г. Демократія в епоху глобалізації. / Г. Гьофе.– К.: ППС, 2007. – 425 с.

 30. Дай Т., Зиглер Л. Демократия для элиты (Введение в американскую политику) / Пер. с англ. М., 1984

 31. Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1

 32. Даль Р. Введение в экономическую демократию. М., 1991.

 33. Даль. Р. О демократии. / Р. Даль. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 208 с.

 34. Дарендорф. Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. / Пер. с нем. М., 2002.

 35. Демократия / Сост. С. Сироткин. М., 2001

 36. Демократія. Антологія. / Упорядник О.Проценко.- К.: “Смолоскип”, 2005.- 1104 c.

 37. Дёринг Д. Либерализм: размышления о свободе. М., 1996.

 38. Джефферсон Т. Декларация независимости. Инаугурационные речи. Алматы, 2004.

 39. Дилигенский Г.Г. Демократия на рубеже тысячелетий // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001.

 40. Доган Л. Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. - М., 1994.

 41. Дьюи Д. Либерализм и социальное действие // Антология мировой либеральной мысли (I половина ХХ века). М., 2000.

 42. Заславская Т. Современное российское общество: Социальный механизм трансформации: Учебное пособие. М., 2004.

 43. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ.; Под ред. В.Л.Иноземцева. М., 2001. 

 44. Зудин А.Ю. Истоки перемен: культурная трансформация «позднесоветского общества» // Мировая экономика и международные отношения. 1999. №4

 45. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю., Федоров Ю.Е. Демократия и демократизация // Полис. 1996. №5.

 46. Исаев Б.А. Политология. 5 изд. СПб., 2005.

 47. Каменская Г.В. Генезис идей демократии // Социс. 1994. № 4.

 48. Каменская Г.В., Родионов А.Н. Политические системы современности. М., 1994. Гл.2,4.

 49. Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? (О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия) // Полис. 2001. № 4

 50. Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций) // Полис. 2004. № 4

 51. Карл Т.Л., Шмиттер Ф.К. Пути перехода от авторитаризма к демократии в Латинской Америке, Южной и Восточной Европе // Международный журнал социальных наук. 1993. №3.

 52. Кашников Б.Н. Либеральные теории справедливости и политическая практика России. Великий Новгород, 2004.

 53. Кин Дж. Демократия и гражданское общество / Пер. с англ. М., 2001.

 54. Клингеманн Х.-Д. Поддержка демократии: глобальный анализ 1990-х годов // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей: В 2 т. Т.2: Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе. СПб., М., Берлин, 2003.

 55. Ковлер А. И. Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI века. М., 1997.

 56. Консерватизм. Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2005.- 598 с.

 57. Констан Б. Об узурпации // О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли. М., 1995.

 58. Констан Б. Принципы политики // Классический французский либерализм: Сборник / Пер. с фр. М., 2000.

 59. Котляревский С. Предпосылки демократии // Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997.

 60. Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ. М., 2003.

 61. Кузнецов И.И. Парадигма транзитологии (плюсы и минусы объяснительной концепции переходного периода) // Общественные науки и современность. 2000. № 5

 62. Кухта Б. Історія української політичної думки.Текст лекцій. - Львів, 1991.- 79 с.

 63. Кухта Б., Красівський О., Ліпінцев О. Політологія. Історія та теорія політичної науки. Курс лекцій.- Львів: “Кальварія”, 2004.- 272 c.

 64. Лапкин В.В., Пантин В.И. Общественное мнение и изменение политических институтов в России и на Западе // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001.

 65. Левин И.Б. Гражданское общество на Западе и в России // Полис. 1996. №5.

 66. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование. М., 1997.

 67. Лиджфарт А. Правление большинства в теории и на практике // Международный журнал социальных наук. 1991. №2.

 68. Линц Х., Степан С. «Государственность», национализм и демократизация // Полис. 1997. №5.

 69. Липсет С.М., Сек К..М., Торрес Ч. Сравнительный анализ социальных условий, необходимых для становления демократии // Международный журнал социальных наук. 1993. №3.

 70. Лібералізм. Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2002.- 1126 с.

 71. Лэш К. Восстание элит и предательство демократии / Пер. с англ. М., 2002

 72. Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998.

 73. Медушевский А.Н. Демократия и тирания в новое и новейшее время / А.Н. Медушевский. // Вопросы философии. – 1993. – №10.

 74. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты). М., 1999.

 75. Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1, 2

 76. Меркл П. Каковы сегодняшние демократии? // Международный журнал социальных наук. 1993. №3.

 77. Мизес Л. Либерализм в классической традиции / Пер. с англ. А.В.Куряева. М., 2001.

 78. Милль Д. О свободе. СПб., 1900.

 79. Милль Дж. Представительное правление.- СПб., 1897.

 80. Михельс Р. Демократическая аристократия и аристократическая демократия / Р. Михельс // Социс. – 2000. – №1.

 81. Націоналізм. Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2000.- 872 с.

 82. О’Доннелл Г. Делегативная демократия // Пределы власти. 1994. №2/3

 83. Основи демократії: навчальний посібник / за ред. А. Колодій. – К.: Ай-Бі, 2002. – 421 с.

 84. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред.Б.кухти. - Частина 1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / Б.кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид.2 – ге, випр. і доп. - Львів: Кальварія, 1997. – 288 с.

 85. Оффе К. Дилемма одновременности: демократизация и рыночная экономика в Восточной Европе // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей: В 2 т. Т.2: Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе. СПб., М., Берлин, 2003.

 86. Пантин В.И. Глобализация и проблемы развития демократических институтов в России // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001.

 87. Пантэм Р. Чтобы демократия сработала / Пер. с англ. М., 1996

 88. Песков Д.Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность // Полис. 2002. №1.

 89. Пивоваров Ю.С. Концепция политической культуры в современной науке // Политическая наука. Теоретико-методологические и историко-культурные исследования. М., 1996.

 90. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Размышления о демократии // Политическая наука. 1999. №2. Проблема демократии в политической мысли ХХ столетия. Проблемно-тематический сборник.

 91. Пугачев В.П., Соловьев А. И. Введение в политологию. М., 1995. Гл. 9—11; 12, §1.

 92. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке. Пер. с англ. / Под ред. проф. Бажанова В.А. М., 2000.

 93. Растоу Д.А. Переходы к демократии: попытки динамической модели // Полис. 1996. №5.

 94. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.

 95. Рормозер Г. Кризис либерализма. M., 1996.

 96. Руденко В.Н. Новые Афины или электронная республика (о перспективах развития прямой демократии в современном обществе) / В.Н. Руденко // Полис. – 2006. – №4. – С.7-16.

 97. Рыбкин И.П. Россия в XXI веке: демократия или диктатура? М., 1997.

 98. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. 2- е вид. – Київ: Тандем, 1996.

 99. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. М., 1997.

 100. Самуэль Г. Либерализм. Опыт изложения принципов и программы современного либерализма в Англии. // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина ХХ века). М. , 2000.

 101. Сартори Д. Размышления о демократии: негодное государство и негодная политика // Международный журнал социальных наук. 1991. № 2. Новый взгляд на демократию.

 102. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: теория и методология измерения демократии. СПб., 1999.

 103. Соловьев О.М. Политические институты: Учебное пособие. СПб., 2003.

 104. Степун Ф.А. О свободе. // Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997.

 105. Стрежнева М.В. Политическая культура в разных интерпретациях: анализ специфики понятия // Общественные науки и современность. 2002. №5.

 106. Теория и практика демократии. Избранные тексты: пер. с англ. / под. ред. С.В. Чебанова, А.Н. Шаховой. – М.: Ладомир, 2006. – 462 с.

 107. Тихомиров Л. А. Критика демократии. М., 1997.

 108. Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М., 1996.

 109. Турен А. Если нет демократии, нет и безопасности / А. Турен // Свободная мысль. – 2005. – №11.

 110. Турэн А. Что означает демократия сегодня? // Международный журнал социальных наук. 1991. №1.

 111. Унпелев А.Г. Политология: власть, демократия, личность. М., 1994. Ч. III, IV.

 112. Федералист. Политическое эссе А.Гамильтона, Дж.Мэдисона и Дж.Джея: Пер. с англ. М., 2000.

 113. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / Пер. с англ. Под ред. М.А.Абрамова. М., 2000.

 114. Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992.

 115. Фромм Э. Бегство от свободы: Пер. с англ. / Общ. ред. и послесл. П.С.Гуревича. М., 1989.

 116. Фукуяма Ф. Америка на распутье. Демократия, власть и неоконсервативное наследие. / А.Георгиев (пер. с англ.). – М.: АСТ, 2007. – 288 с.

 117. Фукуяма Ф. Конец истории? // http://atredis.narod.ru/person/fukuyama.html

 118. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. М., 1995.

 119. Хабермас Ю.Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001.

 120. Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы философии. - 1990. - № 10-12.

 121. Хайек Ф. Индивидуализм истинный и ложный // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина ХХ века). М., 2000.

 122. Хайл Ш.С. Демократия и общество в развивающихся странах // Вестн. МГУ. Сер. 12. Политические науки. 1995. № 6.

 123. Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консо­лидации // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 6.

 124. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. М., 2003

 125. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. / С. Хантингтон. – М.: РОССПЭН, 2003.

 126. Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. Г.Г.Водолазова, В.Ю.Бельского. М., 2005.

 127. Хеффе Г. Справедливость. / Г. Хеффе. – М.: Праксис, 2007. – 190 с.

 128. Цыганков А.П. Между либеральной демократией и сползанием в авторита­ризм: предварительные итоги политического развития России, 1991—1996 гг. // Социально-политический журнал. 1997. № 1.

 129. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. М., 1995.

 130. Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и письма. М., 1991.

 131. Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики / И. Шапиро // Полис.– 2001. – №5. – С.55-58.

 132. Шляхтун П. Опасности президенства / П. Шляхтун // 2000. – 2008. – 28 марта – 3 апреля.

 133. Шляхтун П.П. Політологія. Теорія та історія політичної науки. - К.: “Либідь”, 2002. – 576 с.

 134. Шмиттер Ф. Будущее демократии: можно ли рассматривать его через призму масштаба? // Логос. 2004. №2.

 135. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. 1997. №.2.

 136. Шмиттер Ф. Угрозы и дилеммы демократии // Век XX и мир. 1994. № 7—8.

 137. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. - М., 1995.

 138. Эйзенштадт Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость (I, II) // Полис. 2002. №2,3.

 139. Эрме Г. Авторитаризм // Политология вчера и сегодня. М., 1991. Вып. 3.

 140. Эрмэ Г. Введение: эпоха демократии? // Международный журнал социальных наук. 1991. №1.

 141. Эрмэ Г. Культура и демократия. М., 1994.


Питання на залік

 1. Витоки і сутність демократії. Багатозначність поняття "демократія".

 2. Порівняння афінської та сучасної демократії.

 3. Принципи демократії.

 4. Економічні передумови демократії.

 5. Соціокультурні передумови демократії.

 6. Основні цінності сучасної демократії.

 7. Пастки, загрози й межі демократії.

 8. “Поліархія” Р.Даля.

 9. Форми прямої демократії.

 10. Ліберальна демократія. Слабкі сторони ліберальної демократії

 11. Суть політичного інституту та форми його прояву.

 12. Інститути представницької і прямої демократії

 13. Парламент як політичний інститут, його структура.

 14. Функції парламенту.

 15. Принцип стримувань та противаг.

 16. Повноваження Верховної Ради України.

 17. ЗМІ - як складова частина механізму функціонування демократії.

 18. Принцип суверенітету народу як ядро демократії.

 19. Принцип більшості та форми його реалізації.

 20. Принцип розподілу влади як важливий атрибут демократії. Ідея розподілу влади в творах Дж. Локка і Ш. Монтеск'є.

 21. Плюралістична теорія демократії, її особливості та ознаки. Слабкі сторони плюралістичної теорії демократії.

 22. Елітарна теорія демократії.

 23. Партиципаторна або учасницька теорія демократії.

 24. Економічна теорія демократії.

 25. Три хвилі демократизації за С.Хантінгтоном.

 26. "Перехід" до демократії як тип суспільної трансформації та його основні стадії.

 27. Фази посткомуністичної трансформації за З.Бжезінським.

 28. Класифікація країн за темпами демократичних перетворень. Основні риси посткомуністичних країн.

 29. Особливості і труднощі посткомуністичної трансформації в Україні.

 30. Основні суперечності в процесі демократизації суспільства.

 31. Природа прав людини.

 32. Класифікація прав людини.

 33. Правовий статус людини.

 34. Конституційні права і свободи людини в Україні та їх відповідність міжнародним стандартам

 35. Функції омбудсмана.

 36. Система правозахисних організацій в Україні.

 37. Ознаки глобальної демократизації.

 38. Структурні передумови демократії.

 39. Реверсивні процеси у розвитку демократії (за С. Гантінгтоном)

 40. Консолідована демократія

 41. Фази демократизації за Д. Растоу.

 42. Фази переходу (лібералізація, демократизація, ресоціалізація)

 43. Структурний та процедурний підхід до процесу демократизації.

 44. «Дефіцит демократії» Бешлера Ж.

 45. Загрози для демократії в постсоціалістичних країнах.

 46. Перспективи ліберальної демократії.

 47. Третя трансформація демократії.

 48. «Обіцянки демократії» Н. Боббіо

 49. «Загрози демократії» Ф. Шміттера

 50. «Крихкість сучасних демократичних режимів» та загрози демократії зі сторони еліт (Ш. Ейзеннштадт)^ Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи


___________________________

“______” _________ 2011 р.


  1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0201- «Культура», для спеціальності
...
Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Етика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія»,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Морфологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) iconРобоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність
Християнство в Україні: історія І сучасність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом...
Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Для спеціальності 020101 – "Культурологія" напряму підготовки 0201 – "Культура"
Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) iconРобоча програма навчальної дисципліни релігієзнавство
Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) iconРобоча програма навчальної дисципліни філософія релігії
Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю культурологіяˮ
Символ І символізм в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи