Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст)
Скачати 373.38 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст)
Сторінка2/2
Дата09.10.2012
Розмір373.38 Kb.
ТипРобоча програма
1   2


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка


Іспит

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо12. Методичне забезпечення


1. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів.

 1. Плани семінарських занять зі спецкурсу.

 2. Питання модульних контрольних тестових завдань.

 3. Перелік тем наукових рефератів та есе.

 4. Конспект лекцій.^ 13. Рекомендована література


Базова


 1. Андрущенко В., Губерский Л., Михальченко М. Культура. Ідеологія Особистість: Методолого-світоглядний аналіз. – К.: Знання України, 2002.

 2. Антонович В. Три національні типи народні // Твори. – К.: ВУАН, 1932. – Т.1.

 3. Багряний І. Національна ідея та націоналізм // Сучасність. – 1992. – № 4.

 4. Булгаков В.А. Проблеми вибору геополітичної стратегії України // Трибуна. –  2000. – № 9.-10.

 5. Винниченко В. Відродження нації: У 3 ч. – К.: Вид-во політ. літ-ри України, 1990.

 6. Вілсон Е. Національна ідентичність в Україні // Політична думка. – 1999. – № 3.

 7. Власюк О. С., Крисаченко В. С., Степико М. Т. та ін. Український соціум / За ред. В. С. Крисаченка. – К.: Знання України, 2005.

 8. Габермас Ю. Громадянство і національна ідентичність // Умови громадянства. – К.: Український Центр духовної культури, 2005.

 9. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективних суспільств: Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993.

 10. Глобалізація, Европейський Союз та Україна. Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2001. – № 19.

 11. Грабовський С. Постмодерний дискурс і кризове буття людини // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2002. – №.26.

 12. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – 2-е вид. – К.: Генеза, 2000.

 13. Громадянське суспільство – Україна 2001. Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2001. – № 21.

 14. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.: Знання України, 1991.

 15. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискусія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів: Центр гуманітарн. досліджень Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка, 1997.

 16. Донцов Д. Націоналізм. – Лондон: Українська видавнича спілка, 1966.

 17. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1970. – Т. 2.

 18. Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник / Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 2004.

 19. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму. – К.: Факт, 2003.

 20. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К.: Наукова думка, 1992.

 21. Здіорук С. І., Парахонський Б. О., Валевський О. Л. Стратегічні аспекти національно-культурної політики України. – К.: НІСД, 1995.

 22. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях: Монографія. – Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.

 23. Кисельов М. М., Гардащук Т. В., Зарубицький К. Є. та ін. Екологічні виміри глобалізації. – К.: ПАРАПАН, 2006.

 24. Костомаров М. Дві руські народности. – Київ-Ляйпціг, 1906.

 25. Костомаров М. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К.: Либідь, 1991.

 26. Кримський С. Б. Запити філософських смислів. – Київ: ПАРАПАН, 2003.

 27. Крисаченко В. С. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри: Монографія. – К.: НІСД, 2005.

 28. Крисаченко В. С. Етнічна структура українського суспільства // Стратегічна панорама. – 2004. – № 4.

 29. Крисаченко В. С., Степико М. Т., Власюк О. С. та ін. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. В. С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2004.

 30. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. – К.: Знання України, 2001.

 31. Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – К., 1993. – Т. 1.

 32. Лавриненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917–1933. Поезія – проза – драма – есей. – 3-тє вид. – К.: Смолоскип, 2001.

 33. Липа Ю. Призначення України. – Львів: Просвіта, 1992.

 34. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. – Київ; Філадельфія, 1995.

 35. Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом // Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993.

 36. Мірчук І. Світогляд українського народу: Спроба характеристики // Науковий збірник УВУ. – Вип. 3. – Прага, 1942.

 37. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К.: Обереги, 1993.

 38. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1999.

 39. Пахльовська О. Українська культура у вимірі “пост”: посткомунізм, постмодернізм, поствандалізм // Сучасність. – 2003. – №10.

 40. Пелагеша Н. Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації. – К.: НІСД, 2008.

 41. Перова О. Біофілософія як форма аксіолого-пізнавальної орієнтації постнекласичної науки // Людина в лабіринті перспектив. – К.: ПАРАПАН, 2004.

 42. Петров В. Діячі української культури – жертви більшовицького терору (1920 – 1940). – К.: Воскресіння, 1992.

 43. Попович М. Що таке “українська національна ідея”? // Культура і життя. – 2006. – 27 листопада.

 44. Рогожа М. Моральнісні засади сучасності // Людина в лабіринті перспектив. – К.: ПАРАПАН, 2004.

 45. Розумний М. Національна ідея: етапи розвитку // Наука і суспільство. – 1996. – №1, 2.

 46. Рубанець О. Біологічні основи буття у світлі сучасних наукових досліджень // Людина в лабіринті перспектив. – К.: ПАРАПАН, 2004.

 47. Ситник Г. Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства і держави // Вісник НАДУ. – 2004. – Вип. 2.

 48. Скотна Н. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії. – Львів: Українські технології, 2005.

 49. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994.

 50. Солодка свобода слова. Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2004. – № 32.

 51. Старовойт І. Західноєвропейська та українська ментальність. Компаративний аналіз. – Львів-Тернопіль, 1995.

 52. Старосольський В. Теорія нації. – Нью-Йорк: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1998.

 53. Сурмін Ю. Ціннісні процеси пострадянського суспільства: методологічний аспект. – Х.: ХНАДУ, 2003.

 54. Україна як суб'єкт геополітичної гри. Незалежний культурологічний часопис «Ї».– 2005. – № 39.

 55. Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б.В.Попова. – К.: Товариство «Знання», 1998.

 56. Чижевський Д. Головні риси українського світогляду в українській культурі. – Подебради, 1940.

 57. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К.: Фенікс, 1992.

 58. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – К.: Знання, 2006.Допоміжна


 1. Андрос Є. Буття української людини у світі: антропокультурний вимір проблеми // Наукові і освітянські методології та практики. – К.: Центр гуманітарної освіти НАН України, 2003.

 2. Апель К.-О. Обґрунтування етики відповідальності // Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996.

 3. Бжезинський З. Велика шахівниця: Американська першість та її стратегічні імперативи. – Львів – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.

 4. Бирюкова М. Глобализация: интеграция и дифференциация культур // Философские науки. – 2001. – № 1.

 5. Бистрицький Є. Передчуття громадянського суспільства // Дзеркало тижня. – № 42 (671). –11 – 18 листопада 2007.

 6. Білорус О. Глобалізація і національна стратегія. – К.: ВО “Батьківщина”, 2001.

 7. Білорус О., Лук’яненко Д. Глобальні трансформації і стратегії розвитку // НАН України. Інститут світ. економіки і міжнарод. відносин. – К.: Віпол, 1998.

 8. Гальчинський А. Геополітичні аспекти євроінтеграційного курсу України // Політика і культура. – № 42. – 2002.

 9. Демократія: Антологія / Упорядник Олег Проценко. – К.: Смолоскип, 2005.

 10. Дорогунцов С., Ральчук О. Сталий розвиток – цивілізаційний діалог природи і культури // Вісник НАНУ. – 2001. – №10.

 11. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Пер. з нім. А.Єрмоленка. – К.: Лібра, 2001.

 12. Катаєв С. Трансформація сучасного українського суспільства: постмодерністський контекст // Український соціально–гуманітарний журнал. – 1999. – № 3.

 13. Кізіма В. Метастратегія соціально-політичного життя України: від ідеології тоталітаризму до ідеї тотальності // Політологічні читання. – 1994. – № 2.

 14. Лібералізм: Антологія. / Упорядники Олег Проценко, Василь Лісовий.- К.: Смолоскип, 2002.

 15. Лук’янець В., Соболь О. Філософський постмодерн. – К.: Абрис, 1998.

 16. Мельник В. Розвиток науки і цінності людського буття // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – Вип. 1. – 2005.

 17. Мнацаканян М.О. Нации и национализм. Социология и психология национальной жизни. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

 18. Мовчан В. Моральні цінності діяльності самопізнання // Проблеми гуманітарних наук (наукові записки ДДПУ). – Випуск п’ятнадцятий. – Дрогобич: Вимір, 2005.

 19. Нагорна Л.П. Національна ідентичність в Україні. – К.: ІПіЕНД, 2002.

 20. Новіков Б. Гуманізм, духовність в сучасному інформаційному суспільстві // Вісник НТУУ „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – Вип. 1. – 2001.

 21. Орел А. Геополітичний вибір України – чи є вихід із глухого кута? // Щоденна всеукраїнська газета «День». – №197. – 27 жовтня 2005.

 22. Павловський М. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія). – К.: Техніка, 2001.

 23. Панчук М. Футурулогічний підхід до національної ідеї // Українська думка. – 1999. – 20 травня.

 24. Пірен М. Етнополітичні процеси в сучасній Україні. – К.: Вид-во УАДУ, 1999.

 25. Ребет Л. Формування української нації. – Мюнхен: Сучас. Україна, 1951.

 26. Сенченко М. Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації? – К.: МАУП, 2003.

 27. Соціальна перспектива (філософсько-методологічний аналіз сучасних зарубіжних концепцій). – К.: Наукова думка, 1992.

 28. Степико М. Сучасний етап становлення української політичної нації: Характерні особливості // Стратегічна панорама. – 2004. – № 1.

 29. Титаренко Т. Національна політична ідентичність в Європі та Україні // Нова політика. – 2001. – № 4.14. Інформаційні ресурси


    1. http://litopys.org.ua

    2. www.info-library.com.ua

    3. www.ji-magazine.lviv.ua

    4. www.nbuv.gov.ua

    5. http://readbookz.com

    6. www.culturalstudies.in.ua

    7. http://philosophy.kiev.ua

    8. www.univ.kiev.ua/ua/lib/

    9. http://www.filosof.com.ua/publik.htm

    10. http://www.niss.gov.ua/resourses.html

    11. http://www.osvita.org.ua/

    12. http://chtyvo.org.ua/category-5/books/

    13. http://www.philosophy.ua/

    14. http://www.psylib.kiev.ua/

    15. http://www.socd.univ.kiev.ua/LIB/

    16. http://dialogs.org.ua/ua/

    17. http://www.countries.ru/library.htm

    18. http://www.vuzlib.net/kult_l/_index.htm

    19. http://www.studentbooks.com.ua/

    20. http://kultura.ho.ua/bib_sofia_kf.htm

    21. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php

    22. http://naub.org.ua

    23. http://www.personal.in.ua/

    24. http://ualibrarium.co.cc/

    25. http://www.viche.info/journal/NAUKOVA_BIBLIOTEKA/

    26. http://vesna.org.ua/cgi-bin/a.pl?e_=ruth&l_=i&c_=res
1   2

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) iconРобоча програма навчальної дисципліни релігієзнавство
Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) iconРобоча програма навчальної дисципліни філософія релігії
Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Етика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія»,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) iconРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю культурологіяˮ
Символ І символізм в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Морфологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) iconРобоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність
Християнство в Україні: історія І сучасність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю культурологіяˮ
Семіотика культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю культурологіяˮ
Філософія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи