Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії icon

Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії
НазваРобоча програма навчальної дисципліни філософія релігії
Сторінка1/6
Дата09.10.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___”____________20_ р. № ___


Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра теорії та історії культури


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“___”_________________20 __ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Філософія релігії


галузь знань 0201 – культура

напряму підготовки 6.020101 – культурологія

для спеціальності “культурологія”

філософського факультету, культурологічного відділення


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


©________________, 20___

Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: ____________, 20____. – ____ с.


Розробник: ^ Стеценко Валерій Іванович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури


Протокол № ___ від “____”______________ 20 __ р.


Завідувач кафедрою теорії та

історії культури, професор

_______________Мельник В. П.

“___”_______________ 20___ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020101 – культурологія


Протокол № ___ від “____”_____________ 20 __ р.


“____”_____________ 20 __ р. Голова ________ (_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


©__________________ 20 __ р.

©__________________ 20 __ р.

^ 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Філософія релігії”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань 0201 – культура

Нормативна

(за вибором студента)

Модулів – 2

Напрям підготовки 6.020101 – культурологія

^ Рік підготовки

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування) “культурологія”

4-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 108

8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи сту­дента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістри

18 год.
^ Практичні, семінарські

18 год.
Лабораторні^ Самостійна робота

72 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит (залік)

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36 до 72.

^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: ознайомити студентів з питаннями, які складають головний зміст філософії релігії, допомогти їм усвідомити місце релігієзначих проблем у системі філософських знань.

Завдання:

 • дати характеристику предмету, структури та методології філософії релігії, розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (філософія, літературознавство, історія, історія філософії, релігієзнавство, етика, культурологія, логіка, мовознавство, антропологія);

 • представити сучасні погляди на сутність, проблематику та дисциплінарну структуру філософії релігії, її морфологічну модель;

 • розкрити місце філософської рефлексії у релігієзнавчому комплексі;

 • охарактеризувати головні форми філософії релігії: філософське релігієзнавство та філософську теологію, проаналізувати особливості їх змісту;

 • розглянути основні конфесійні різновиди та напрями релігійної філософії.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • специфіку філософії релігії як особливого типу філософствування;

 • богословсько-теологічні джерела конфесійної релігійної філософії;

 • ґенезу позаконфесійної філософської теології та неконфесійного філософського релігієзнавства;

 • основні категорії, поняття, терміни і дефініції, за допомогою яких здійснюється філософська рефлексія релігії;

 • систему філософських уявлень в осмисленні природи та суті релігії, її структури, змісту та ролі у житті людини і суспільства;

вміти:

 • застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу проблем філософії релігії;

 • самостійно аналізувати різноманітні питання з філософської проблематики дослідження феномену релігії;

 • зокрема, розкривати зміст головних вчень, теорій, концепцій в галузі конфесійної релігійної філософії, поза конфесійної філософської теології та неконфесійного філософського релігієзнавства;

 • оперувати при цьому засвоєним категоріально-понятійним та термінологічно-дефініційним апаратом філософської рефлексії.


^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ”

автор – доц. Стеценко В.І.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія І методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія,спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconСадовніков О. К. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «філософія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Філософія” для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconГ. В. Пилипко Є. В. Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дисципліни «філософія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дисципліни «Філософія» (для студентів 1-го курсу заочної форми спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconГ. В. Пилипко Є. В. Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дисципліни «філософія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дисципліни «Філософія» (для студентів 2-го курсу заочної форми спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
Відтак, представлена робоча програма з навчальної дисципліни «Філософія історії» являє собою приклад філософського аналізу тих ідей,...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями філософії фемінізму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи