Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії icon

Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії
НазваРобоча програма навчальної дисципліни філософія релігії
Сторінка4/6
Дата09.10.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6
Тема 1

1. Підготовка до семінарського заняття “Місце філософії у релігієпізнанні”

План

1. Релігія як об’єкт універсального вивчення.

2. Особливості філософського релігієпізнання.

3. Специфіка філософського осмислення релігії як релігієпізнання та богопізнання.

4. Місце філософствування про релігію і Бога у конфесійному та академічному релігієзнавстві.

^ 2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969, 1979–1982.

 3. Аринин Е. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998.

 4. Гребнер А. Основы доктринального богословия. – М., 1999.

 5. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. – К., 1996.

 6. Захара І.С. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

 7. История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 8. Кимелев Ю.А. Философский теизм. – М., 1993.

 9. Кимелев Ю.А.Философия религии: систематический очерк. – М.,1998.

 10. Класики мирового религиоведения. Антология. – М., 1996.

 11. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1995.

 12. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія. – К., 1999.

 13. Мистика. Религия. Вера. – М., 1998.

 14. Мистика. Религия. Наука. – М., 1996.

 15. О’Коллинз. Фундаментальная теология. – СПб., 1993.

 16. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000-2007.

 17. Розанов В. Религия. Философия. Культура. – М., 1989.

 18. Стасюк С., Завіла Р. Основи догматичного богослов’я. – Львів, 1997.

 19. Томпсон М. Философия религии. – М.,2001.

 20. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1985.

 21. Хрестоматия по истории философии: в 2-х ч. – М., 1994–1995.^ 3. Підготовка наукових рефератів:

 • Раціоналістична та містична філософська теологія картезіанства (Рене Декарт, П’єр Гассенді, Блез Паскаль).

 • Сенсуалістична англійська класична філософія релігії (Джон Толанд, Джон Локк, Джордж Берклі, Давид Юм).

 • Філософія релігії соліпсизму (Джордж Берклі, Йоган Готліб Фіхте).

 • Розвиток раціоналістичної філософської теології у школі Г.Лейбніца-Х.Во­льфа.


^ 4. Підготовка есеїв:

  • Філософія релігії як “регіональна філософія”, “філософія чогось”.

  • Філософія релігії та релігійна філософія: порівняльний аналіз.

  • Філософське релігієзнавство як “філософське релігієпізнання”.

  • Філософська теологія як “філософське богопізнання”.

  • Філософська теологія як метатеологія і “природна теологія”.


Тема 2

^ 1. Підготовка до семінарського заняття “Предмет, форми та регіональні типи філософії релігії”

План

1. Визначення та предмет філософії релігії.

2. Філософське релігієзнавство.

3. Філософська теологія.

4. Регіональні типи філософії релігії.


^ 2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Аринин Е. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998.

 3. Вальверде К. Философская антропология. – М., 2000.

 4. Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб. пос. – М., 1988.

 5. Жильсон Э. Философ и теология. – М., 1995.

 6. Історія і теорія релігії та вільнодумства / За ред. М.М.Заковича: Навч. посіб. – К., 1996.

 7. Кейлер Э. Основы христианской веры. – М., 1998.

 8. Кимелев Ю.А. Философский теизм. – М., 1993.

 9. Кимелев Ю.А.Философия религии: систематический очерк. – М.,1998.

 10. Литтл Б.А. Религиозная эпистемология. – Симферополь, 1996.

 11. Любак Д. Лекції з метафізики. – Львів, 1995.

 12. Мак-Грат А. Введение в христианское богословие. – Одесса, 1998.

 13. Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1957, 1959.

 14. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения. – М., 1986.

 15. Томпсон М. Философия религии. – М.,2001.

 16. Философские вопросы буддизма. – Новосибирск, 1984.

 17. Чельцов М. Христианское миросозерцание. – М., 1997.

 18. Черній А.М. Онтологія духовності: Антропологічна цілісність у релігієзнавчому вимірі. – К., 1996.


^ 3. Підготовка наукових рефератів:

 • Філософія релігії Г.В.Ф.Гегеля та Л.-А.Фейєрбаха як класичні зразки філософської теології та філософського релігієзнавства.

 • Філософія релігії школи “морфології святості” (Рудольф Отто, Мірча Еліаде, Карл Густав Юнг).

 • Містична філософія релігії Серена К’єркегора.

 • Філософія релігії у “філософії життя” Фрідріха Ніцше, Вільгельма Дільтея, Освальда Шпенглера, Георга Зіммеля, Анрі Бергсона.


^ 4. Підготовка есеїв:

  • Ідеаційна основа релігії як головна пізнавальна проблема предмету філософії релігії.

  • Метафізика релігії та її місце в предметі філософії релігії.

  • Онтологія релігії та її співвідношення з метафізикою релігії.

  • Головні пізнавальні проблеми гносеології релігії.


Тема 3

^ 1. Підготовка до семінарського заняття “Філософське релігієпізнання Сходу”

План

1. Філософське релігіє пізнання Стародавнього Сходу.

2. Релігійна філософія Індії та Китаю.

3. Філософська теологія буддизму та ісламу.


^ 2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Бхагават-гіта (різні видання)

 3. Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб. пос. – М., 1988.

 4. Дандарон Б. Мысли будиста. Чёрная тетрадь. – СПб., 1991.

 5. Древнекитайская философия: В 2 т. – М., 1972.

 6. История китайской философии. – М., 1989.

 7. Калінін Ю.А., Харьковщенко С.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1994-1999.

 8. Кацуки Секида. Практика Дзена // Дзен – буддизм. – Бишкек, 1993.

 9. Класическая йога. – М., 1982.

 10. Коран. – М., 1990.

 11. Мень А. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. – М., 1991–1994.

 12. Мусульманская философия сердневековья // Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969. – Т.1.– Ч.2.

 13. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2-х т. – М., 1990. – Т.1.

 14. Патанджали. Йога-сутры. Сутра ІІІ.3 // Класическая йога. – М., 1982.

 15. Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1957, 1959.

 16. Ранний буддизм // Антология мировой философии. – М., 1969. – Т.1. – Ч.2.

 17. Талмуд (різні видання)

 18. Трипітака (різні видання).

 19. Чжуан-цзы, Ле-цзы / Пер. В.В. Малявина. – М., 1995.

 20. Швейцер А. Мировозрение индийских мыслителей. Мистика и этика // Восток-Запад. – М., 1988.

 21. Элиаде М. Йога. Свобода и бессмертие. – М., 2000.


^ 3. Підготовка рефератів:

 • Передфілософія Упанішад. Класичні ведично-брахманські та індуїстські релігійно-філософські школи (міманса-веданта, санкх’я-йога, ньяя-вайшешика).

 • Філософські вчення даосизму та конфуціанства.

 • Філософія інь-янь.

 • Філософія хінаяни, хахаяни та ваджраяни.

 • Мусульманська філософська теологія.

 • Талмудичне богослов’я.


^ 4. Підготовка есеїв:

  • Філософія мови релігії та її місце в лінгвістичному релігієзнавстві.

  • Аксіологія релігії як “міркування духу над релігійним ставленням до дійсності”.

  • Праксеологія та антропологія релігії: людиномірний аспект філософії релігії.

  • Видатні представники східного перипатетизму та аверроїзму (аль Фарабі, аль Кінді, Ібн-Сіна, Ібн-Рушд).


Тема 4

^ 1. Підготовка до семінарського заняття “Філософська теологія Заходу”

План

1. Християнство і філософія.

2. Православна філософія.

3. Католицька філософія.

4. Філософська теологія протестантизму.

5. Українська релігійна філософія.


^ 2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Августин Аврелий. Исповедь. – М., 1991, 1996.

 2. Августин. О граде Божьем. – М., 1994.

 3. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 4. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1976. – Т.1.

 5. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.

 6. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту (різні видання).

 7. Гегель Г.В.Ф. Философия религии: В 2-х т. – М., 1975-1977.

 8. Губман Б. Современная католическая философия. – М., 1988.

 9. Декарт Р. Рассуждение о методе // Соч.: В 2-х т. – М., 1989. – Т.1.

 10. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. – СПб., 1992, 1993.

 11. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. – М., 1992.

 12. Іван Павло ІІ. Енцикліка “Віра і розум”. – К., 2000.

 13. Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. – М., 1963-1966. – Т.3.

 14. Кимелев Ю.А. Философский теизм. – М., 1993.

 15. Кондзьолка В.В. Антична філософія. – Львів, 1994.

 16. Кониський Г. Філософські твори. – К., 1990. – Т.1-2.

 17. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. – М., 1997.

 18. Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К., 1991.

 19. Кувакин В.А. Религиозная философия в России. – М., 1991.

 20. Лейбниц Г.В. Опыт теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Соч.: В 4-х т. – М., 1989. – Т.4.

 21. Мозговий І.П. Неоплатонізм і християнство. – Суми, 1997.

 22. Олексюк В. Християнська основа української філософії (Вибрані твори). – К., 1996.

 23. Основные направления религиозной философии // Основы религиоведения: Учебник / Под ред.. И.Н. Яблокова. – М., 1994. – Разд. ІІІ.

 24. Паскаль Б. Думки про релігію. – Львів, 1995.

 25. Пашук А.І. Нариси з історії філософії середніх віків: Навч. посіб. – Львів, 2007.

 26. Патанджали. Йога-сутры. Сутра ІІІ.3 // Классическая йога. – М., 1982.

 27. Платон. Федон // Соч.: В 3-х т. – М., 1970, 1993. – Т.2.

 28. Плотин. Эннеады. VI: 7. – К., 1995.

 29. Прокопович Ф. Філософські твори. – К., 1979-1981. – Т.1-3.

 30. Сковорода Г. Твори: В 2-х т. – К., 1994.

 31. Тиллих П. Систематическое богословие. – СПб., 1998.

 32. Фома Аквинский // Антология мировой философии. – М., 1969. – Т.1. – Ч.2.

 33. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

 34. Шептицький А. Твори (морально-пасторальні). – Львів, 1994.

 35. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. – СПб., 1994; М.; К., 1994.

 36. Юркевич П.Д. Вибране. – К., 1993.

 37. Яворський С. Філософські твори. – К., 1992. – Т.1.


^ 3. Підготовка рефератів:

 • Християнізований неоплатонізм та його концептуально-конфесійні форми.

 • Середньовічна містична католицька філософія Бернара Клервоського, Екхарта, І.Таулера та ін.

 • “Академічна філософія” та філософія “церковного обновлення” слов’янофілів як напрями російської православної філософії ХІХ ст.

 • Метафізика всеєдності та софіологія Володимира Соловйова, Сергія Булгакова, Павла Флоренського.


^ 4. Підготовка есеїв:

  • Гілозоїзм та концепція “Живого Всесвіту” в античному філософському богопізнанні.

  • Філон та Сенека – філософські “батько та дядько християнства”.

  • Неоплатоніки – “теологи” як ідейні предтечі християнського монотеїзму.

  • Київська школа православної “академічної філософії” та її еволюція: від схоластичної філософії Й.Кононовича-Горбацького, І.Гізеля, Г.Прокопо­вича до гегельянства Г.Гогоцького і “філософії серця” П.Юркевича.


Тема 5

^ 1. Підготовка до семінарського заняття “Філософське релігієзнавство європейського типу”

План

1. Початок складання європейської філософії релігії та її засновники.

2. Класична європейська філософія релігії та її національні школи.

3. Головні напрями розвитку філософії релігії європейського типу.

4. Філософське релігієзнавство в Україні.


^ 2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Абеляр П. Диалог между философом, иудеем и христианином // Абеляр П. История моих бедствий. – М., 1959.

 2. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 3. Бруно Д. Диалоги. – М., 1949.

 4. Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2-х т. – М., 1973. – Т.2.

 5. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

 6. Гольбах П. Кишенькове богослов’я. – К., 1980.

 7. Горфункель А.Х. Философия епохи Возрождения. – М., 1990.

 8. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. – М.,1996.

 9. Енгельс Ф. Анти-Дюрінг // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.20.

 10. Кимелев Ю.А. Современная западня философия религии. – М., 1989.

 11. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. – Львів, 2001.

 12. Кузнецов В.Н. Французский материализм XVIII в. – М., 1991.

 13. Ленін В.І. Про ставлення робітничої партії до релігії // Повн. зібр. тв. – Т.17.

 14. Лукреций Кар. О природе вещей. – М., 1958.

 15. Маркс К. До критики гегелівської філософії права. Вступ // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.1.

 16. Митрохин Л.Н. Философия религии: (опыт истолкования Марксова наследия). – М., 1993.

 17. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. – М., 1974.

 18. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. – М., 1973.

 19. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХІХ в. – М., 1976.

 20. Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.

 21. Рассел Б. История западной философии. – М., 1959.

 22. Силенко Л. Силенкова віра в Дажбога. – К., 1995.

 23. Спиноза Б. Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье // Избр. произв.: В 2-х т. – М., 1957. – Т.1.

 24. Фейербах Л. Общая сущность религии // Избр. философ. произв.: В 2-х т. – М., 1955. – Т.2.

 25. Философия. Религия. Культура. Критический анализ современной буржуазной философии. – М., 1982.

 26. Франко І.Я. Зібр. творів. – К., 1976-1981. – Т.1-45.

 27. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М., 1987.

 28. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989.


^ 3. Підготовка рефератів

 • Філософія релігії феноменології Едмунда Гуссерля, Макса Шелера, Рудольфа Отто, Мірчі Еліаде, Г. ван дер Леува, Шантепі де ля Соссе.

 • Філософія релігії екзистенціалізму Карла Ясперса, Мартіна Гайдеггера, Жана Поля Сартра, Альбера Камю.

 • Філософія релігії в теорії психоаналізу Зигмуна Фройда, Еріха Фромма, Карла Густава Юнга.

 • Неопозитивізм (емпіричний, логічний позитивізм) і “лінгвістичний поворот” у філософії релігії: філософія “мови релігії”Людвіга Вітгенштейна та Віденського гуртка (Карнап, Шлік, Моріц), “виклик Флю”, нові ідеї Айєра.


^ 4. Підготовка есеїв:

  • Філософський пантеїзм та панентеїзм.

  • Стихійний атеїзм та натуралістичні концепції релігії в античному філософському релігієпізнанні (Кенофан, Демокріт, Епікур, Тит Лукрецій Кар).

  • І.Кант та Г.Гегель як видатні представники класичної філософії релігії європейського типу.

  • Неоплатонізм як пізньоантичний теософічний синтез і підсумок античного філософського богопізнання.


Тема 6

^ 1. Підготовка до семінарського заняття “Дисциплінарна структура сучасної філософії релігії”.

План

1. Співвідношення метафізики та онтології релігії.

2. Проблемне поле епістемології (гносеології) релігії та місце у ньому філософії мови релігії.

3. Предмет аксіології, антропології та праксеології релігії.


^ 2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Аринин Е. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998.

 3. Вальверде К. Философская антропология. – М., 2000.

 4. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. – К., 1996.

 5. Кимелев Ю.А.Философия религии: систематический очерк. – М.,1998.

 6. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1995.

 7. Литтл Б.А. Религиозная эпистемология. – Симферополь, 1996.

 8. Любак Д. Лекції з метафізики. – Львів, 1995.

 9. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000-2007.

 10. Томпсон М. Философия религии. – М.,2001.

 11. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1985.

 12. Шахнович М.И. Тайна Бога: Глобальные проблемы современности и модернизация идеи Бога. – К., 1990.

 13. Bernhard Welte. Filozofia religii. – W-wa,1996.


^ 3. Підготовка рефератів:

 • Релігійно-філософська (М.Шелер та ін.) та релігієзнавчо-філософська (Гелен, Плеснер) антропологія.

 • Екзистенціальна філософія “нової релігійної свідомості” (“богошукацтво”) Миколи Бердяєва та Лева Шестова.

 • “Нова, секулярна” філософська теологія протестантизму: антропологічна та онтологічна пантеїзація християнства в ній.

 • Головні напрями еволюції філософії релігії ХХ ст.


^ 4. Підготовка есеїв:

  • “Сократичний поворот” як “моральний поворот” в античному філософському богопізнанні.

  • Платон і Арістотель – видатні представники античного філософського богопізнання.

  • “Лінгвістичний поворот” у філософії релігії, характеристика змісту, персоналії.

  • М.Шелер як засновник філософської антропології релігії.


^ 3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Методичні матеріали

 1. Навчальна програма спецкурсу «Філософія релігії» // Культурологія: Навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.435–460.

 2. Пітусь Л., Стеценко В. Культурологічно-релігієзнавчий практикум: Навч.-метод. посібник для студентів університеу. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 556 с. http: // Lnu.edu.ua/faculty/Phil/praktukum.pdf

 3. Стеценко В.І. Українська та зарубіжна літератури і регілієзнавство: Навч.-метод. посібник для студентів університету. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 199 с.


Підручники та навчальні посібники

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К., 2000.

 2. Васильев Л.С. История религий Востока: Учеб. пос. – М., 1988.

 3. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

 4. Захара І.С. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

 5. Історія і теорія релігії та вільнодумства / За ред. М.М.Заковича: Навч. посіб. – К., 1996.

 6. Калінін Ю.А., Харьковщенко С.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1994-1999.

 7. Кондзьолка В.В. Антична філософія. – Львів, 1994.

 8. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. – Львів, 2001.

 9. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1995.

 10. Основные направления религиозной философии // Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И.Н.Яблокова. – М., 1994. – Разд.ІІІ.

 11. Пашук А.І. Нариси з історії філософії середніх віків: Навч. посіб. – Львів, 2007.

 12. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К., 2000-2007.

 13. Стеценко В.І. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів: У 2-х ч.: Навч. посібник для студентів університету. – Львів, 2010. – Ч.1. – 308 с. . http: // Lnu.edu.ua/faculty/Phil/ pdf

 14. Стеценко В.І. Філософія релігії. Тексти для самостійної роботи студентів: У 2-х ч.: Навч. посібник для студентів університету. – Львів, 2010. – Ч.2. – 273 с. . http: // Lnu.edu.ua/faculty/Phil/ pdf


Головні релігійні першоджерела:

 1. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту (різні видання).

 2. Бхагават-гіта (різні видання).

 3. Катехизис. – К., 1991, 1993.

 4. Коран. М., 1990.

 5. Талмуд (різні видання).

 6. Трипітака (різні видання).


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія І методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія,спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconСадовніков О. К. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «філософія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Філософія” для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconГ. В. Пилипко Є. В. Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дисципліни «філософія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дисципліни «Філософія» (для студентів 1-го курсу заочної форми спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconГ. В. Пилипко Є. В. Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дисципліни «філософія»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з дисципліни «Філософія» (для студентів 2-го курсу заочної форми спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconХарківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Філософія господарювання» для студентів 2 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
Відтак, представлена робоча програма з навчальної дисципліни «Філософія історії» являє собою приклад філософського аналізу тих ідей,...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями філософії фемінізму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія релігії iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи