Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність icon

Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність
НазваРобоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність
Сторінка1/4
Дата09.10.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___”____________20_ р. № ___


Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра теорії та історії культури


“ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

________________________________

“___”_____________________20 __ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Християнство в Україні: історія і сучасність


галузь знань 0201 – культура

напряму підготовки 6.020101 – культурологія

для спеціальності “культурологія”

філософського факультету, культурологічного відділення


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


©________________, 20___

Християнство в Україні: історія і сучасність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія»: ____________, 20____. – ____ с.


Розробник: ^ Стеценко Валерій Іванович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури


Протокол № ___ від “____”______________ 20 __ р.


Завідувач кафедрою теорії та

історії культури, професор

_______________Мельник В. П.

“___”_______________ 20___ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020101 – культурологія


Протокол № ___ від “____”_____________ 20 __ р.


“____”_____________ 20 __ р. Голова ________ (_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


©__________________, 20 __ р.

©__________________, 20 __ р.

^ 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Християнство в Україні: історія і сучасність»)

Найменування показників

Галузь знань, напрям

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна фор­ма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань 0201 – культура

Нормативна

(за вибором студента)

Модулів – 2

Напрям підготовки 6.020101 – культурологія

^ Рік підготовки

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

Культурологія

4-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 108

8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи сту­дента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

18 год.
^ Практичні, семінарські

18 год.
Лабораторні^ Самостійна робота

72 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит (залік)

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36 до 72.

^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: ознайомити студентів з історією Вселенського християнства й поширення його конфесій в Україні, їхньою роллю і місцем у духовній культурі, релігійному та суспільному житті українського народу.

Завдання:

 • дати характеристику предмету, структури, методології та методики викладу даної навчальної дисципліни, розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання, дисциплінами культурологічно-релігієзнавчого спрямування (історія, історія України, історія філософії,філософія релігії, культурологія, релігієзнавство, українознавство, історія української та зарубіжної культури, етика, естетика, мистецтвознавство, політологія);

 • викласти історію християнства, виникнення в ньому різних напрямів і конфесій;

 • проаналізувати відмінності між ними, особливості їхнього віровчення, культу та церковної організації;

 • простежити історію поширення в Україні православ’я, католицизму, греко-католицизму, протестантизму та їхніх міжконфесійних взаємовідносин;

 • висвітлити сучасний стан діючих в Україні основних християнських конфесій;

 • показати значення християнської духовності для розвитку духовної культури та моралі українського народу, формування його самобутніх традицій і звичаїв;

 • розкрити роль християнства і його Церкви в Україні як важливого чинника збереження національної ідентичності українців та розвитку їхньої самосвідомості, як необхідної умови єдності українського суспільства.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • специфіку основних напрямів Вселенського християнства;

 • головні віхи та події в історії поширення й функціонування його конфесій в Україні;

 • особливості їх віровчення, культу та церковної організації;

 • зміст їх діяльності та внесок у національно-державний й духовно-культурний розвиток українського суспільства;

вміти:

 • самостійно аналізувати різноманітні події з історії та сучасного життя християнських конфесій в Україні, проводити порівняльний аналіз їхніх професійних відмінностей місця і ролі в духовно-релігійному, культурному та суспільному житті українського народу.

^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Історія християнства та його поширення в Україні

Лекція 1. Історія християнства – 2 год.

Соціально-історичні передумови та ідейні джерела виникнення християнства. Біблія і апокрифи. Еволюція християнства Формування його віровчення, культу та церковної організації. Християнський Символ віри. Історія церковних розколів у світовому християнстві та складання його основних напрямів. Несторіанство. Перший розкол у християнстві. Давні східні, монофізитські (нехалкідонські) церкви. Вірменська апостольська церква в Україні.

Другий розкол у християнстві. Католицизм: особливості віровчення (католицькі доповнення до Символу віри), культу та церковної організації. Чернечі ордени католицизму. “Східна політика» Ватикану. Церковні унії та уніатство як вияв “східної політики» Ватикану. Уніатські церкви світу.

Православ’я: особливості віровчення, культу та церковної організації. Автокефальні та автономні церкви Вселенського православ’я. Українські витоки Руської Православної Церкви (РПЦ). Старообрядництво, його основні напрями, толки і злагоди. Православне сектантство. Православні секти в Україні.

Третій розкол у християнстві. Церковна Реформація і виникнення протестантизму. Особливості віровчення, культу та церковної організації. Течії раннього протестантизму. Конфесії пізнього протестантизму. Неопротестантизм як неохристиянство. Протестантизм в Україні.

Лекція 2. Початки поширення християнства на українських землях – 2 год.

Релігійні вірування (язичницькі культи) східнослов’янських племен у дохристиянську епоху. Поширення християнства на землях східних слов’ян в 1-Х ст. Апостол Андрій Первозваний. Від язичництва до християнства: еволюція релігійного життя в Київській Русі у ІХ-Х ст. Брати-просвітителі Кирило та Мефодій. Їхня “слов’янська» місія. Перше (Аскольдове) хрещення Київської Русі в 860 р. Християнство в Київській Русі за князювання Ігоря, Ольги, Святослава та Ярополка.

Лекція 3. Запровадження і утвердження християнства в Київській Русі у кін. Х–ХІ ст. – 2 год.

Історичні передумови запровадження християнства на Русі. Соціально-економічні та політичні причини прийняття християнства як державної релігії Київської Русі. Початкова релігійна реформа язичницьких культів Володимира Святославовича у 980 р. Діяльність князя Володимира у запровадженні християнства в Київській Русі. Акт “хрещення Русі» (14 серпня 988 р.).

Тривалий, складний та суперечливий характер процесу християнізації Київської Русі. Феномен “двовір’я». Християнство на Русі в домонгольський період (кін.Х-ХІІ ст.). Церковна організація Київської Русі (РПЦ). Київська митрополія в кін.Х-ХІІ ст. Митрополити Іларіон та Клим Смолятич. Монастирі Київської Русі. Києво-Печерська лавра. Антоній і Феодосій Печерський. Софійний характер київського християнства. Значення хрещення Київської Русі.

Лекція 4. Еволюція християнства в Україні у ХІІІ-ХV ст. – 2 год.

Історія і особливості життєдіяльності українського православ’я у ХІІІ-ХV ст. Київська та Галицька митрополії. Перенесення митрополії з Києва у Володимир, Москву. Литовська та Київська (у Москві) митрополії. Заснування Московської митрополії. Відновлення Київської митрополії на українських землях. Католицька інвазія на східнослов’янських землях у ХІІІ-ХV ст. “Східна політика» Ватикану на Україні. Спроби унії в Галичині у ХІІІ ст., Петро Акерович. Встановлення ієрархії РКЦ в Україні (Галицька митрополія у 1375 р.). Флорентійська церковна унія (1439). Митрополит-кардинал Ізидор.

Лекція 5. Міжконфесійна боротьба в Україні у ХVІ–ХVІІІ ст. – 2 год.

Люблінська унія (1569) і посилення утисків православ’я в Речі Посполитій. Проуніатська діяльність ордену єзуїтів у Польщі та в Україні. Католицизм та уніатство в Україні у ХVІ ст. Берестейська церковна унія(1596). Створення уніатської (греко-католицької) церкви в Україні та Білорусії. Історія запровадження церковної унії в Україні та Білорусії в кін.ХVІ-ХVІІ ст. Вельямин Рутський, Йосафат Кунцевич. Історія запровадження церковної унії в Східній Галичині у ХVІІ-ХVІІІ ст. Галицька митрополія УГКЦ. Уніатський чернечий орден василіан. Замойський собор 1720 р. Лев Кишка. Уніатство на Закарпатті. Ужгородська церковна унія (1646). Мукачівська єпархія у ХVІІ-ХVІІІ ст.

Історія православної церкви в Україні у ХVІ-ХVІІІ ст. Боротьба Київської митрополії та православних церковних братств з унією. Петро Могила і Києво-Могилянська академія. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького у 1648-1654 рр. і кінець унії на Лівобережжі України.

Українська церква за часів козаччини. Період самостійного існування Української Православної Церкви (до 1686 р.). Особливості життєдіяльності українського православ’я у складі РПЦ (кін.ХVІІ-ХVІІІ ст.). Початок синодального періоду в історії РПЦ і політика русифікації українського православ’я.

^ Змістовий модуль 2. Історія та сучаснісне становище конфесій християнства в Україні

Лекція 6. Православ’я в Україні та в українській діаспорі у ХІХ-ХХ ст. – 2 год.

Особливості життєдіяльності українського православ’я у складі РПЦ у ХІХ – поч. ХХ ст. Синодальний період та ліквідація Київської митрополії. Відновлення Київської митрополії. Український екзархат РПЦ в умовах соціалістичної дійсності (1917-1980-і рр. ХХ ст.). Спроба відновлення незалежної Української Автокефальної Православної Церкви на території України у післяжовтневий період (1919/1921-1930 рр.) Українське православ’я в діаспорі. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко).

Лекція 7. Католицизм та греко-католицизм в історії українського християнства у ХІХ-ХХ ст. – 2 год.

Основні події в житті РКЦ в Україні з поч.ХІХ до кін.80-х рр. ХХ ст. Переслідування католиків: гоніння на РКЦ з боку російського самодержав’я та в радянський час.

Основні віхи історії Української Греко-Католицької Церкви від відновлення її Києво-Галицької митрополії (1807) до Львівського (1946) церковного псевдособору. Ліквідація унії на Правобережній Україні (1839, 1875 рр.). УГКЦ в ХІХ–ХХ ст.: шлях від церковної унії до української національної церкви. “Руська Трійця» і “Русалка Дністрова». Роль УГКЦ в розвитку національної самосвідомості і духовної культури українського населення Галичини у ХІХ ст. – 40-х роках ХХ ст. Діяльність митрополита Андрея Шептицького (1900-1944). Львівський церковний псевдособор 1946 р. “Самоліквідація» УГКЦ і її “возз’єднання» з РПЦ. Греко-католики в еміграції. Кардинал Йосип Сліпий. Українська Католицька Церква (1957). Кардинал Мирослав–Іван Любачівський. Рух уніатів-покутників у Західній Україні. “Катакомбна церква» греко-католиків. Митрополит Володимир Стернюк.

Ужгородська церковна унія від поч.ХІХ ст. до її ліквідації в 1949 р. Карпато-Руська Церква.

Лекція 8. Історія протестантизму в Україні – 2 год.

Поширення конфесій раннього протестантизму (анабаптисти, гусити, социніани, лютерани, кальвіністи – реформати) на Волині та в Закарпатті у ХVІ-ХVІІ ст. Шляхетсько-просвітницький період історії протестантизму в Україні. Німецькі колоністи і поява менонітів на Півдні України (у 80-х рр. ХVІІІ ст.). Пієтично-штундистський та наступні періоди поширення конфесій пізнього протестантизму в Україні: баптисти (з 60-х рр. ХІХ ст.), методисти (з сер. ХІХ ст.), адвентисти (з 80-х р.р.ХІХст.), п’ятдесятники (з 20-х рр. ХХ ст.), єговісти (з 20-40-х рр. ХХ ст.). Основні напрями протестантизму в Україні: євангельські християни-баптисти, адвентисти сьомого дня, п’ятдесятники, свідки Єгови.

Сучасний неопротестантизм – неохристиянство (харизматики, євангельські християни, Церква Христа, Церква Єднання, Новоапостольська церква, мормони) в Україні.
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність iconТестові завдання з курсу “Християнство в Україні: історія І сучасність”

Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність iconРобоча програма навчальної дисципліни Національні процеси в Україні: історія і сучасність для студентів за (назва навчальної дисципліни)
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Новікова Людмила Володимирівна
Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність iconРобоча програма спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні» напрям підготовки: 0203 «Історія» для спеціальності 020302
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії та церкви в Україні» для студентів за напрямом підготовки «Історія», спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність iconРобоча програма навчальної дисципліни історія
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія» для студентів-іноземців підготовчого відділення...
Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність iconРобоча програма навчальної дисципліни Історія національних меншин в Україні для студентів за (назва навчальної дисципліни)
Розробники: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Новікова Людмила Володимирівна
Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність iconМіністерство освіти та науки україни харківська національна академія міського господарства в. В. Жигло програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. С лисенко Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія ґрунтознавчої науки
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 070501 Географія
Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність iconПрограма роботи секцій
Теоретико-правові основи становлення та розвитку транспортного права в Україні: історія і сучасність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи