Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) icon

Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Скачати 387.85 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Сторінка3/3
Дата09.10.2012
Розмір387.85 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
ТЕМА. Історична класифікація культури.( 4 год).

План.

 1. Особливості історичного моделювання культури.

 2. Організмовий підхід до історичного моделювання культури.

 3. Особливості релігійного історико-культурного моделювання.

 4. Формаційна класифікація історії культури.

 5. Поняття культурно-історична епоха.


Самостійна робота. Теми наукових доповідей, рефератів, есе.

 1. Філософські концепції циклічного розвитку культури ( Данилевський М., Шпенглер О., Тойнбі А., Фробеніус Л.)

 2. Вчення М. Бубера про епохи «домашні і бездомні».

 3. Християнська модель історії.

 4. Даоська модель природної історії культури.

 5. Мусульманська модель історії.

 6. Проблема історичних поколінь в філософії культури Х. Ортега-і-Гасета. («Тема нашої доби»)

 7. Особливості буддистської історії культури.


Література

 1. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту.

 2. Бубер М. Два образа веры. М., 1995. – С.

 3. Гатальська С. М. Філософія культури. – К., 2005. – С.

 4. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. – М., 1992.

 5. Історичні чинники формування української психіки. / Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен-Львів, 1995. – С. 152-154.

 6. Кармин А. Исторические типы культуры // Кармин А. С. Основы культурологии: морфология культуры. – СПб.: Издательство «Лань», 1997. – С. 273-327.

 7. Власть времени. // Мудрость китайского быта: Успех. Здоровье. Радость. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – С. 6-17.

 8. Коран. – К.: Стилос, 2002. – 272 с.

 9. Наглядно о религиях. / Сост. Р. Грей, Д. Хэнлон; пер. с англ. П. А. Самсонов. – Мн., 2000. – С. 21-22, 51,71,98, 108, 134, 147, 152, 154, 173-174,177, 198, 201, 213.

 10. Ортега-і-Гасет Х. Тема нашої доби. // Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. – К.: Основи, 1994. – С. 315-370.

 11. Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. – С.

 12. Уотс Алан. Миф и ритуал в христианстве. – М.: ИД «София», 2003. – С. 11-31.

 13. Фейблман Дж. Типы культуры // Антология исследования культуры. Т.1. – М., 1997. – С. 203-224.

 14. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи. Авсбург, 1948.

 15. Шпенглер О. Закат Европы. - М., 1993. – С.

 16. Ясперс К. Витоки історії та її мета. // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – С. 28-55.

 17. Ярошенко Т. Регіональна типологія культури. – Львів, 2007. – С. 68-69, 106-123, 131-132, 144-147, 177-178.Семінарське заняття 9. Тема. Культура і цивілізація.

План.


 1. Архітектоніка культури; відношення культури і цивілізації.

 2. Хроноструктура культури.

 3. Соціально-економічна і політико-правова сфери культури.Самостійна робота. Теми наукових доповідей, рефератів, есе


 1. Проблема культури і цивілізації в морфології культури О. Шпенглера.

 2. Цивілізація в культурологічних дослідженнях А. Тойнбі.

 3. Особливості цивілізаційної моделі культури за працями У. Леслі Уайта. «Держава-Церква: її форми і функції» та «Економічна структура високих культур».

4. Проблема цивілізацій в морфології культури Гантінгтона «Зіткнення цивілізацй».


Література.


 1. Кребер А.Л. Стиль и цивилизации. // Кребер А.Л. Избранное: Природа культуры. – М., 2004. - С. 803-859.

 2. Работы Лесли Уайта по культурологи: Сб. переводов. М., 1998.

 3. Келле В.Ж. Цивилизация и культура // От философии жизни к философии

 4. культуры. СПб., 2001.

 5. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о том, способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов // Руссо Ж.-Ж. Избр. Соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1961.

 6. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Кн. 1-2. СПб., 2001.

 7. Уайт Л.А. Государство и церковь; его формы и функции.// Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. – С. 285-314.

 8. Уайт Л.А. Экономическая структура высоких культур. // Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. - С. 314-343.

 9. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003.

 10. Шпрангер Э. Два вида психологии // Хрестоматия по истории психологии. М., 1980.Модуль-контроль.

Контрольні питання.  1. Дайте визначення, розкрийте специфіку понять

   • форма і культурна форма;

   • тип і типологія культури;

   • система і структура культури;

   • характер і стиль культури;

   • морфологія і морфологія культури

   • культурна багатоманітність

   • «ентелехія» в морфології культури.
  1. Розкрийте особливості

   • аксіологічного підходу до вивчення форми і будови культури

   • антропологічного підходу

   • історичного підходу

   • наукового підходу ( за Аристотелем)

   • дуалістичного підходу

   • регіонального підходу

   • психологічного (фройдизм і неофройдизм)

   • соціологічного
  1. Визначте особливості і окресліть сферу буття

   • Західної моделі культури

   • Східної моделі культури

   • Європейської

   • Грецької

   • Римської

   • Середньовічної

   • Візантійської

   • Античної
  1. Як розглядається проблема культурних форм за працями ( назвати праці і розкрити зміст)

   • О. Шпенглера

   • Ф. Ніцше

   • Л. Фробеніуса

   • А. Швейцера

   • Е. Фрома

   • К. Ясперса

- Х. Ортега -і- Гасета


Модуль 1.

Контрольні питання

 1. У чому полягає системний підхід до культури.

 2. У чому криється особливість феноменологічного підходу до культури.

 3. У чому полягає структурно-функціональний аналіз до культури.

 4. Поясніть етимологічне значення поняття «морфологія».

 5. З якими іменами пов»язують морфологічний напрямок в культурології.

 6. Дайте визначення поняттю «форма культури».

 7. Назвіть аксіологічні критерії культури.

 8. Розкрийте аксіологічні компоненти культури.

 9. Назвіть змістовні складники і відповідні їм форми духовної культури.

 10. Дайте визначення поняття «типологія культури».

 11. Дайте визначення поняття «тип культури».

 12. Розкрийте особливість релігійного типу культури.

 13. Охарактеризуйте наукову своєрідність культури.

 14. У чому полягає специфіка художньої форми культури; мистецтво як складник культури.

 15. Розкрийте характерні особливості морально-етичного типу культури.

 16. Визначте специфіку традиційного і новаційного типів культур.

 17. Порівняйте молодіжний і зрілий типи культур.

 18. Охарактеризуйте масовий і елітарний типи культур.

 19. Розкрийте специфіку традиційного та інноваційного типів культур.

 20. Порівняйте світський та релігійний типи культур.

 21. Дуалістична типологія культури Ф. Ніцше; діонісійське та аполонівське начала/«Народження трагедії з духу музики..»

 22. Психоаналіз і культура; морфологічний аспект (поняття біофільний і

некрофільний характер культури).

 1. Дуалістична типологія культури З. Фройда; поняття Еросу і Танатосу/«Незадоволення в культурі».

 2. Розкрийте особливості гендерної класифікації культури; поняття «чоловічий і жіночий» характер культури.

 3. Проблема форми як душі за поглядами Аристотеля; поняття «ентелехія» / «Про душу».

 4. Проблеми морфології культури у філософському спадку А. Шопенгауера

/ «Світ як воля і уявлення».

 1. Проблеми морфології культури у творчості Л. Фробеніуса.

 2. Проблема культурних форм за працями Шпрангера.

 3. Морфологія культури О. Шпенглера /«Сутінки Європи».

 4. Поняття «культурно-історичний тип» у культурологічних поглядах М. Данилевського ( праця «Росія і Європа»).

 5. Поняття цивілізації та її різновиди за поглядами А. Тойнбі («Осягнення історії»).

 6. Історична типологія культури К. Ясперса ( «Витоки історії та її мета»)

 7. Проблеми типології культури у творчості Е. Фромма; гуманістичний і авторитарний типи культур.

 8. Розкрийте особливості культурного моделювання за Е. Фроммом; поняття «характер».

 9. Поняття «тип культури» за працею Джеймса Фейблмана «Типи культур».

 10. Структурно-функціональний підхід до культури за працями Леслі А. Уайта.

 11. Проблеми культурної типології за працею А. Швейцера «Культура і етика».

 12. Проблема культурної класифікації у постановці М. Вебера.

 13. Християнство і українська культура.

 14. Проблеми морфології культури за твором М. Шлемкевич «Галичанство».

 15. Соціокультурні типи українців / М. Шлемкевич «Загублена українська людина»

 16. Поняття ментальність / М. Русин, О. Колесник «До історії питання».

 17. Особливості українського національного характеру.

 18. В. Янів « Ідеал української людини на підставі першоджерел літератури».

 19. Митр. Іларіон (Огієнко І.) «Візантійська культура й Україна».

 20. Лінгвістична модель культури; філософські та регіональні особливості.

 21. Філософія мови О. Потебні.

 22. Особливості української моделі культури у творчості Д. Чижевського.

 23. Теорія культурних хвиль в українській історіософії Д. Чижевського /«Культурно- історичні епохи.^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«МОРФОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ».


 1. Морфологія культури як область культурологічного знання.

 2. Етимологічне значення поняття «морфологія».

 3. Історія виникнення і становлення морфології культури.

 4. Предмет і завдання морфології культури.

 5. Форма, як філософське і культурологічне поняття.

 6. Проблема форми, як проблема культурної самобутності.

 7. Морфологія культури Леона Фробеніуса.

 8. Культура як система цінностей і значень (аксіологічна будова культури).

 9. Поняття культурна домінанта, культурний код.

 10. Функції культури.

 11. Структура культури.

 12. Поняття «культурний поліморфізм».

 13. Духовна і матеріальна форма культури.

 14. Культура і цивілізація.

 15. Світогляд як форма внутрішньої культури.

 16. Ціннісно-смислові форми культури.

 17. Характер і культура.

 18. Антропологічні виміри культури; суб»єктні форми буття культури

 19. Феномен масової культури / за працею Ортега-і Гасета «Бунт мас».

 20. Проблеми морфології культури в культурологічних дослідженнями О.Шпенглера.

 21. Типологія соціальних характерів сучасної культури за поглядами Е. Фрома; продуктивний і непродуктивний характер.

 22. Поняття типологія та тип культури.

 23. Проблема критерію, основ класифікації культури в типології культури.

 24. Дуалістична типологія культури.

 25. Історична типологія культури.

 26. Проблема критерію часової періодизації в історичній типології культури.

 27. Християнська модель історії культури.

 28. Даоська модель історії культури; природність.

 29. Міфологічна модель історії культури ( на конкретному прикладі, за вибором)

 30. Античний тип культури.

 31. Середньовічний тип культури.

 32. Ренесансний тип культури.

 33. Реформаційний тип культури.

 34. Просвітницький тип культури.

 35. Бароковий тип культури.

 36. Романтичний тип культури.

 37. Модерний тип культури.

 38. Постмодерний тип культури.

 39. Регіональна типологія культури.

 40. Європейський тип культури; культурний код і культурні ідентичності.

 41. Українська модель культури: складники.

 42. Типологічні риси китайської моделі культури.

 43. Типологічні риси японської моделі культури.

 44. Расовий чинник культуротворення.

 45. Культурологічні погляди Л. Сенгора; концепція «негритюд».

 46. Релігія в системі культури; релігійна форма культури.

 47. Символізм як типологічна риса середньовічної культури; основні символи християнства.

 48. Філософія як системний складник культури.

 49. Наука як структурний елемент і системоутворюючий чинник культури.

 50. Мораль як структурний і сутнісний елемент системи культури.

 51. Етико-онтологічний зміст світової культури ( «Золоте правило моралі»).

 52. Порівняйте молодіжний і зрілий типи культур.

 53. Масовий і елітарний типи культур.

 54. Розкрийте специфіку традиційного та інноваційного типів культур.

 55. Cвітський та релігійний типи культур.

 56. Дуалістична типологія культури Ф. Ніцше; діонісійське та аполонівське начала/«Народження трагедії з духу музики..»

 57. Психоаналіз і культура; морфологічний аспект (поняття біофільний і некрофільний характер культури).

 58. Дуалістична типологія культури З. Фройда; поняття Еросу і Танатосу/«Незадоволення в культурі».

 59. Розкрийте особливості гендерної класифікації культури; поняття «чоловічий і жіночий» характер культури.

 60. Проблема форми як душі за поглядами Аристотеля; поняття «ентелехія» / «Про душу».

 61. Проблеми морфології культури у філософському спадку А. Шопенгауера / «Світ як воля і уявлення».

 62. Проблеми морфології культури у творчості Л. Фробеніуса.

 63. Морфологія культури О. Шпенглера /«Сутінки Європи».

 64. Історична типологія культури К. Ясперса ( «Витоки історії та її мета»)

 65. Теорія культурних хвиль в європейській історіософії Дм. Чижевського.

 66. Проблеми типології культури у творчості Е. Фрома; гуманістичний і авторитарний типи культур.

 67. Розкрийте особливості культурного моделювання за Е. Фромом; поняття «характер».

 68. Поняття «тип культури» за працею Джеймса Фейблмана «Типи культур».

 69. Структурно-функціональний підхід до культури за працями Леслі А. Уайта.

 70. Альфред Кребер «Стиль і цивілізації»

 71. Проблеми культурної типології за працею А. Швейцера «Культура і етика».

 72. Проблема культурної класифікації у постановці М. Вебера.

 73. Поняття «модель» культури.

 74. Мистецтво як складник античної моделі культури: мусейон.

 75. Освіта і виховання як складники античної моделі культури;7 вільних мистецтв, основні школи.

 76. Мораль як складник середньовічної моделі культури (Декалог, 7 смертних гріхів).

 77. Християнство і українська культура.

 78. Проблеми морфології культури за твором М. Шлемкевич «Галичанство».

 79. Соціокультурні типи українців / М. Шлемкевич «Загублена українська людина»

 80. Поняття ментальність / М. Русин, О. Колесник «До історії питання».

 81. Особливості українського національного характеру.

 82. В. Янів « Ідеал української людини на підставі першоджерел літератури».

 83. Митр. Іларіон (Огієнко І.) «Візантійська культура й Україна».

 84. Лінгвістична модель культури; філософські та регіональні особливості.

 85. Філософія мови О. Потебні.

 86. Особливості української моделі культури у творчості Д. Чижевського.

 87. Теорія культурних хвиль в українській історіософії Д. Чижевського /«Культурно-історичні епохи.


1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)
Етика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія»,...
Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни історія та теорія демократії напрям 0201 Культура для спеціальності «Культурологія» 020101)
...
Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0201- «Культура», для спеціальності
...
Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія культурології» напряму підготовки культура для спеціальності(тей)
...
Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Культурологія», спеціальності «Культурологія» (магістр, спеціаліст)
Розробники: Лазарович Н. В., канд філос н., асистент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства м. В. Яцюк Програма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconФорма № у 02 Затв наказом Мінвузу урср від 3 серпня 1984 р
Для спеціальності 020101 – "Культурологія" напряму підготовки 0201 – "Культура"
Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи