Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор icon

Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор
Скачати 59.49 Kb.
НазваПоложення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор
Дата09.10.2012
Розмір59.49 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВУ ЛАБОРАТОРІЮ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ


«___» _____________р. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _______________________


________________І.О.Вакарчук____

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)


«___» _______________ ______р.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Це положення визначає основні завдання, структуру, функції, права та відповідальність навчально-наукової лабораторії кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – навчально-наукова лабораторія), порядок її кадрового забезпечення та функціонування, а також порядок взаємовідносин з іншими структурними підрозділами Університету.

  2. Навчально-наукова лабораторія є структурним підрозділом кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет) і підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри психології.

  3. Навчально-наукова лабораторія кафедри психології утворюється та ліквідується наказом Ректора Університету.

  4. Структура навчально-наукової лабораторії кафедри психології визначається цим Положенням.

  5. Навчально-наукова лабораторія кафедри психології у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Університету, наказами Ректора, ухвалами Вченої Ради Університету та Вченої ради філософського факультету, рішеннями ректорату, іншими нормативними документами.

  6. Зміни та доповнення до цього Положення ініціюються завідувачем лабораторії, їхній зміст погоджується з завідувачем кафедри психології, деканом філософського факультету, проректором з науково-педагогічної роботи, керівниками тих підрозділів (кафедр, факультетів), з якими співпрацює навчально-наукова лабораторія, та затверджуються наказом Ректора Університету.
 1. ЗАВДАННЯ


Основними завданнями навчально-наукової лабораторії кафедри психології є такі:

  1. Забезпечення умов для проведення практичних занять та лабораторних робіт за курсами та спецкурсами навчального процесу напряму «психологія».

  2. Забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями та навичками дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових психологічних дисциплін та написанні курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт.

  3. Забезпечення проведення психологічних досліджень викладачами, аспірантами та студентами.

  4. Адаптація психодіагностичних методик та інших психометричних процедур.

  5. Розробка, вивчення, проведення та адаптація різноманітних тренінгових програм.

  6. Проведення психологічних досліджень на запит адміністрації університету.
 1. ^ СТРУКТУРА, ШТАТИ, ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ТА МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ
  1. Навчально-наукова лабораторія кафедри психології є неструктурованим підрозділом кафедри психології філософського факультету.

  2. Штат навчально-наукової лабораторії кафедри психології складається із завідувача, старшого лаборанта та інженера.

  3. Безпосереднє керівництво навчально-науковою лабораторією кафедри психології здійснює завідувач цієї лабораторії, на посаду якого наказом Ректора за поданням завідувача кафедри психології та за погодженням із деканом філософського факультету призначається особа, що має повну вищу освіту за напрямом «психологія», наукові публікації та володіє навичками роботи на комп’ютері на рівні користувача. Інші вимоги до завідувача лабораторії, його обов’язки та права визначаються відповідною посадовою інструкцією.

  4. На період відсутності завідувача навчально-наукової лабораторії кафедри психології (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки у встановленому порядку покладаються на старшого лаборанта цієї лабораторії.

  5. Старший лаборант та інженер навчально-наукової лабораторії кафедри психології призначаються на посаду та звільняються з посади наказом Ректора Університету за поданням завідувача цієї лабораторії та за погодженням із завідувачем кафедри психології та деканом філософського факультету. Обов’язки та права старшого лаборанта та інженера лабораторії визначаються відповідними посадовими інструкціями.

  6. Навчально-наукова лабораторія кафедри психології фінансується за рахунок коштів спеціального фонду філософського факультету.

  7. Навчально-наукова лабораторія кафедри психології розташовується в приміщенні, яке виділяє їй Вчена рада філософського факультету з числа приміщень, що належать цьому факультетові.
 1. ФУНКЦІЇ


У процесі здійснення діяльності навчально-наукова лабораторія кафедри психології виконує такі функції:

  1. Забезпечує умови для проведення практичних занять та лабораторних робіт за курсами та спецкурсами навчального процесу напряму «психологія».

  2. Надає можливість студентам оволодіти навичками дослідницької роботи та застосовувати набуті знання на практиці при вивченні базових психологічних дисциплін, в ході підготовки курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт та у наукових дослідженнях.

  3. Проводить наукові дослідження у різних галузях психології, тематика яких затверджується Вченою радою філософського факультету.

  4. Проводить адаптацію психодіагностичних методик та інших психометричних процедур.

  5. Вивчає, розробляє, проводить та адаптує різноманітні тренінгові програми.

  6. Сприяє оволодінню студентами вміння представляти результати наукових досліджень.

  7. Допомагає кафедрі психології проводити науково-практичні семінари, круглі столи, обговорення результатів дослідницьких проектів.

  8. Проводить психологічні дослідження на запит адміністрації Університету та надає відповідні рекомендації.

  9. Облікує заняття та дослідження, що проводяться в лабораторії.

  10. Здійснює аналіз ефективності роботи лабораторії та складає встановлену звітність.
 1. ПРАВА


Навчально-наукова лабораторія кафедри психології має такі права:

5.1. Залучати у встановленому порядку фахівців та студентів Університету до проведення психологічних досліджень.

5.2. Брати участь в засіданнях та методологічних семінарах кафедри психології.

5.3. Виносити питання, що стосуються роботи лабораторії, на засідання кафедри психології та Вченої ради філософського факультету.

5.4. Здійснювати зв'язок з іншими підрозділами Університету та іншими організаціями з питань діяльності лабораторії.

5.5. Конкретні права завідуючого, старшого лаборанта та інженера навчально-наукової лабораторії кафедри психології встановлюються відповідними посадовими інструкціями. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Навчально-наукова лабораторія кафедри психології несе відповідальність за такі дії:

6.1. За невиконання або неналежне виконання завдань і функцій, покладених на підрозділ.

6.2. За недотримання вимог чинного законодавства та локальних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність лабораторії.


Завідувач кафедри психології С. Грабовська


УЗГОДЖЕНО:


Начальник планово-фінансового

відділу ____________________________ М.П. Лялька

„________”___________________р.


Начальник юридичного

відділу ____________________________ І.Ю. Хом’юк

„________” __________________р.


Начальник відділу кадрів ____________________________ Н.О. Левицька

„_______” ___________________р.


З ПОЛОЖЕННЯМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:


Завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри психології ______________________________________

„_________" __________________р.

Схожі:

Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор iconПоложення > Інструкція про організацію та діяльність ліцею (далі Інструкція) розроблена на основі Закону України Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року
Про освіту Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19...
Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про встановлення надбавки за інтенсивність навчально-виховного процесу: науково-педагогічному, адміністративно-управлінському, навчально-допоміжному...
Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор iconПоложення про науково-дослідну лабораторію фізіології кровообігу І. Загальні положення
Діяльність лабораторії регламентується нормативними актами, постановами, що діють в системі Міністерства освіти та науки України,...
Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор iconНавчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища Навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів навколишнього природного середовища
З 1 лютого 2011 року наказом ректора зну №17 від 17. 01. 2011 р. її перейменовано в навчально-науково-виробничу лабораторію біоресурсів...
Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор iconПоложення про науково-дослідну лабораторію ( номер та назва науково-дослідної лабораторії) Національного університету " Львівська політехніка " Загальні засади
Науково-дослідна лабораторія (номер та назва науково-дослідної лабораторії) (далі – ндл) є структурним підрозділом
Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор iconЗатверджую Затверджую
Основні характеристики розвитку кафедри (кадри, перелік курсів, наукова тематика, аспірантура, тощо) та її показники з навчальної,...
Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор iconПоложення про наукову бібліотеку Університету менеджменту освіти напн україни
Наукова бібліотека є структурним підрозділом Університету менеджменту освіти напн україни, який забезпечує літературою й інформацією...
Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор iconПоложення про навчально-практичну лабораторію Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка Загальні засади
Навчально-практична лабораторія Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (далі — лабораторія)...
Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор iconПоложення про науково-дослідну лабораторію психофізіології І. Загальні положення науково-дослідна лабораторія психофізіології створена наказом
Діяльність лабораторії регламентується нормативними актами, постановами, що діють в системі Міністерства освіти та науки України,...
Положення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор iconПоложення про навчально-методичну комісію інституту, факультету Херсонського державного університету Загальні положення
Положення про навчально-методичну комісію інститут, факультету розроблено на підставі Положення про навчально-методичну комісію Херсонського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи