Форма № н 03 icon

Форма № н 03
Скачати 394.56 Kb.
НазваФорма № н 03
Сторінка1/2
Дата09.10.2012
Розмір394.56 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка


Філософський факультет

Кафедра психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


______________________________

“______”_______________20____ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
_____________ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ _______________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____________6.030102 – психологія_____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності _____________Психологія _____________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________Психологія____________________________________

(назва спеціалізації)

факультету, відділення_________Філософський факультет Відділення психології_______

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


ЛЬВІВ – 2009

^ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Психологія», спеціальності «Психологія». – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – 18 с.


Розробник: асистент кафедри психології Михальчишин Г.Є.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_______________________________________________________________________


Протокол № ___ від “____”________________20____ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (Грабовська С. Л.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20____ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20____ р. Голова _______________( ____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Михальчишин Г.Є., 2009.

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009.
 1. ^

  Опис навчальної дисципліни
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»)Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)лекціїсемінарсоко-практичні

Денна

1

2

2

3
87

34


17

36
1


-

-

-


8

Заочна

1

2

2

3
30

1416

1

-

-

-


8
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

6.030102 – психологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

«Психологія»


Курсова робота -

Семестр

Загальна кількість годин -

2, 3-й

1,2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3, 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


34

14 год.

^ Практичні, семінарські

53

16 год.

Самостійна роботаІНДЗ:

Вид контролю: іспит
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Експериментальна психологія – напрям в історії психології, що ґрунтувався на експериментальному вивченні психіки – таке визначення дається в психологічному словнику під ред. В. І. Войтко. Але термін “Експериментальна психологія” часто визначають по-різному. Наприклад, під експериментальною психологією розуміють дисципліну, яка займається теоретичним аналізом головного дослідницького методу психології – експерименту. Або як систему методів та методик, які застосовують в дослідженнях з психології.

Ми підтримуємо погляд психологів на те, щоб визначити “експериментальну психологію” як дисципліну, яка займається проблемою методів психологічного дослідження.

Даний курс “Експериментальної психології” вчить студентів оволодівати методологічними основами психологічного дослідження, розуміти і виділяти характеристики емпіричних методів, організовувати психологічний експеримент, вміти застосовувати експериментальні плани, контролювати зміннні та інше.


Мета – на основі теоретичних знань з курсу студнти мють виявити уміння здійснювати психологічне дослідження, опираючисьна на основні і додаткові методи дослідження.


Завдання

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: історію розвитку експериментальної психології, особливості застосування методів наукових психологічних пошуків, структуру психологічного дослідження.

вміти:

 • спланувати психологічне дослідження,

 • провести і проаналізувати пілотажне дослідження,

 • здійснити основне психологічне дослідження, проаналізувати і інтерпритувати результати.

Набуття студентами компетентності з курсу можливе за актуалізації їхніх знань з курсів «Вступ до психології», «Загальна психологія», «Статистичний аналіз результатів психологічних досліджень».


 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

(денна форма)


3.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Модуль 1^ Експериментальна психологія як наука.

2

Експериментальна психологія як парадигма

Метод і методологія

Класифікації методів психологічного дослідження

2

^ Метод спостереження в психології.

6

Методи опитування в психологічному дослідженні. Анкетування.

2

^ Метод інтерв’ю в психологічному дослідженні. Бесіда, як метод в психологічних пошуках2

Проективний метод: історія та застосування в сучасних дослідженнях

2

^ Тренінги в психологічних дослідженнях. Методи практичної психології.

2

Тестування в психологічних дослідженнях

2
Модуль 2

^ Психологічний експеримент (вступ)

2

Змінні експерименту

2

Вплив експериментальної ситуації на результати експериментувань

2

^ Особливості формування дослідницьких груп для експериментів

2

Плани психологічних експериментувань

2

^ Психологічне вимірювання і експеримент

2

Математичний аналіз та оформлення результатів експериментів

Етика психологічного експерименту

2

^ 3.2.ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Модуль 3

^ Спостереження як метод психологічних досліджень

2

Щоденникова форма ведення психологічних спостережень

2

^ Відкрите і приховане спостереження

2

Створення схем спостереження

2

^ Математичний аналіз результатів узгоджень спостережень

2

Тренінг спостережливості

7Модуль 4

^ Асоціативні експерименти

6

Експерименти по дослідженню відчуттів і сприймань

4

^ Експерименти з досліджень пам’яті і уяви, мислення і уваги

6

Аналіз експериментальних досліджень відомих психологів

10

Експерименти і творчість

10
 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

(заочна форма)


3.1. Лекційний курс (заочна форма)


Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годинМодуль 1^ Експериментальна психологія як наука.

Класифікації методів психологічного дослідження

2

Метод спостереження в психології.

4

^ Методи опитування в психологічному дослідженні. Анкетування. Метод інтерв’ю в психологічному дослідженні. Бесіда, як метод в психологічних пошуках.

2

^ Проективний метод: історія та застосування в сучасних дослідженнях

2

Психологічний експеримент. Змінні експерименту. Плани психологічних експериментувань

43.2.ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (заочна форма)


Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин


Модуль 1^ Спостереження як метод психологічних досліджень

Щоденникова форма ведення психологічних спостережень

4


^ Відкрите і приховане спостереження

Створення схем спостереження

4


Психологічні експерименти

8
  1. Самостійна роботаСамостійна робота студента денної форми навчання полягає у плануванні оптимального експериментального дослідження (аргументувати вибір плану) на тему:

 • Гендерні особливості егоцентризму школярів початкової, середньої і старшої школи.

 • Психологічні особливості відомого цілителя М.

 • Особливості творчого потенціалу акторки Н.

 • Вплив нейротизму та стилю виховання на тривожність та почуття провини молодших школярів.

 • Вплив стилю виховання в школі і сімї на поведінку юнаків і юнок в конфліктних ситуаціях.

 • Особливості зміни характеру незрячої людини з віком.

 • Чинники вербальної і невербальної агресії у студентів 2 та 5 курсів.

 • Вплив тривожності школярів на їхню самооцінку.

 • Особливості маніпуляційних технік продавців на покупців.

 • Види таємниць у політиків: психологічний аспект.

Створення планів психологічних досліджень завершується звітом. У звіті слід аргументувати вибір плану, вказати предмет і обєкт,гіпотези та методи дослідження.


Самостійна робота студента заочної форми навчання полягає у

додатковому вивченні таких тем курсу:

 1. Експериментальна психологія як парадигма.Метод і методологія.

 2. Особливості формування дослідницьких груп для експериментів.

Література для конспектування:

 1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1977.

 2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: Учебное пособие.-М.,1997.

 3. Дружинин В.Н. Выборочное наблюдение и эксперимент.М.,1977.

 4. Кембпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М., 1980

 5. Теорія і практика психологічного дослідження.-К.,19904. Програма навчальної дисципліни
^
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Лекції ( 1 курс, 2 семестр).

Тема 1. Експериментальна психологія як наука.(Історія виникнення та розвитку) 2 год

Наукове дослідження, його принцип і структура.

Наука – особливий вид діяльності людей. Наукова теорія і її структура. Формування наукової проблеми. Основні напрямки методології наукового дослідження. Етапи наукового дослідження. Принципи наукового дослідження. Типи наукового дослідження .


^ Тема 2. Експериментальна психологія як парадигма. 2 год

Метод і методологія

Класифікації методів психологічного дослідження

В.Вундт, С.Стівенсон та ін. Про експериментальну психологію як систему всіх знань, отриманих на основі експериментального вивчення поведінки людини і тварин. Експериментальна психологія Фреска і Паже. Експериментальна психологія як система методів та методик, які застосовують в психологічних дослідженнях. Основні завдання експериментальної психології на сучасному етапі.

Емпіричні методи в психологічному дослідженні. Особистість психолога-практика та психолога-дослідника. Класифікація методів психологічного дослідження. Загальний аналіз особливостей експерименту та неекспериментальних методів (спостереження, бесіди, тестів..)


Тема 3.4.5. Метод спостереження в психології. 6 год


Історія використання методу спостереження в психології. Принцип використання методу спостереження в психологічних дослідженнях. Види спостережень. Самоспостереження і його проблеми. Об’єкт і предмет спостереження. Цілеспрямоване і нецілеспрямоване спостереження. Особливості гіпотез в психологічних дослідженнях, де основним методом дослідження є метод спостереження. Особистість спостерігача та її вплив на результати досліджень.

Помилки спостерігачів (Вікові статеві професійні та ін. Особливості спостережуваних). Проблеми тренувальних спостережень. Ефект присутності спостерігача. Етичні питання використання методу спостереження. Надійність спостереження. Проблеми валідності. Способи підвищення надійності та валідності. Протокол спостережень.

Проблеми фіксації спостережень. Визначення категорій спостережуваних явищ. Категоріальне та не категоріальних спостереження. Планування спостереження. Схеми спостереження. (Стандартизоване та нестандартизоване спостереження). Проблеми мови в опису спостережуваних явищ. Кількісний та якісний аналіз результатів спостережень.

Проблеми інтепритації результатів спостережень. Узгодженість спостерігачів. НЛП і трактування спостережуваних явищ. Жести, міміка, голос, погляд, життєвий простір, психологічне поле особистості.


^ Тема 6. Методи опитування в психологічному дослідженні. Анкетування. 2 год


Постановка проблеми а анкетуванні. Операціоналізація. Підбір груп для

анкетування. Правила побудови анкет. Види анкет. Помилки в анкетуванні психологів-дослідників.


^ Тема 7. Метод інтерв’ю в психологічному дослідженні.

Бесіда, як метод в психологічних пошуках 2 год


Інтерв’ю, його підготовка, проблема способу проведення. Інтерв’ю та бесіда в психологічному дослідженні. Інтерв’юер в психологічному дослідженні. НЛП і інтерв’ю. Вимоги до запитань. Інтерв’ю в психологічних дослідженнях і консультуванні.

Бесіда. Діалогічна бесіда. Ведення бесіди в проблемній ситуації. Мова і бесіда. Вплив зовнішніх умов на ведення бесіди. Спостереження і бесіда – взаємодоповнюючі методи.


^ Тема 8. Проективний метод: історія та застосування в сучасних дослідженнях

2 год


Історія проективних досліджень. Роршах і його методика. Проективні дослідження Юнга і Фрейда. Види проективних методик. Вимоги до проведення дослідження з застосуванням проективного методу.

Світ малюнку очима психолога дослідника. Вимоги до психологічного дослідження в якому використовуються малюнкові методики. Інструкція для дітей, які малюють свою сім’ю, неіснуючу тварину та ін. Вимоги до опрацювання малюнків досліджуваних у психологічному аналізі та інтерпретації.


^ Тема 10. Тренінги в психологічних дослідженнях. Методи практичної психології. 2 год.


Психологічна корекція. Принципи побудови тренінгів у психології. Особливості застосування тренінгу у дослідженнях.

^ Тема 11. Тестування в психологічних дослідженнях 2 год.


Історія виникнення та впровадження тестів у наукове дослідження. Структура психологічного тесту. Види тестів. Застосування тестових замірів у психологічних дослідженнях та вимоги до опрацювання результатів. Метод аналізу продуктів діяльності. Архівний метод. Герменевтика. Метод тесту. Тестологія. Функції тестів. Види тестів. Тести профпридатності, досягнення, здібності і ін.

^
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Теоретична частина курсу про експеримент

має структуру:


1

^ Психологічний експеримент (вступ)

Суть експериментально-психологічного обстеження. Експеримент і наукова проблема. Гіпотеза. Види експериментів у психології. Історія психологічного експерименту. Особливості психологічних досліджень із застосуванням асоціацій.


Год

2

2

^ Змінні експерименту

Види змінних в експерименті. Характеристика незалежної змінної. Залежна змінна і її особливості. Взаємозв’язок між змінними. Контроль змінних. Експериментатор як незалежна змінна.


2

3

^ Вплив експериментальної ситуації на результати експериментувань

Фактори спілкування, які можуть спотворити результати експериментів. Проблема позитивної само презентації досліджуваних. Методи: “подвійний сліпий дослід”, “введення в оману”, “незалежного вимірювання залежних параметрів”. Проблема досліджуваного в експерименті. Анкетування після експерименту.


2

4

^ Особливості формування дослідницьких груп для експериментів

Ідеальний та реальний експеримент. Характеристики ідеального та реального експерименту. Безмірний експеримент.

Експериментальна вибірка. Стратегія формування експериментальних груп. Порівняльні таблиці різних видів експериментів.

2

5

Плани психологічних експериментувань

Основні експериментальні плани : плани для одної і двох незалежних змінних, факторні плани, планування за методом латинського і греко-латинського квадратів. Планування за методом часових серій. До експериментальні і квазіекспериментальні плани. Експеримент ex-postfacto. Багатомірний експеримент. Крос культурне дослідження.


2

6

Психологічне вимірювання і експеримент

Шкали для психологічного вимірювання. Вимірювання в експерименті. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження.


2

7

Математичний аналіз та оформлення результатів експериментів

Етика психологічного експерименту


2
^
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Практичні роботи

(1 курс, 2 семестр) 17 год.

Тема 1. Спостереження як метод психологічних досліджень 2


Студенти роблять порівняльний аналіз методу спостереження з іншими методами. Пригадують історію методу. Пізнають суть методу самоспостереження. Використовується схема самоспостереження Ассаджолі. Студенти знайомляться з особливостями використання методу самоспостереження у психологічній практиці. Методом самоспостереження вивчається процес згасання негативної емоції “образа”.


^ Тема 2. Щоденникова форма ведення психологічних спостережень 2


Студенти відпрацьовують щоденникові форму запису даних спостереження :

Ведуть щоденник спостереження за стилями спілкування студентів у грі

“Директор викликає Вас в школу”, виявляють домінуючі моделі спілкування та визначають переваги над іншими стилями


^ Тема 3. Відкрите і приховане спостереження 2


Студенти знайомляться з особливостями таких видів спостереження в психології.

Проводять сплановані дослідження.


^ Тема 4. Створення схем спостереження 2


Відбувається знайомство з правилами побудови схем для спостереження. Студенти навчаються виділяти категорії для спостереження. Вчаться самостійно створювати схеми, алгоритми для досліджень методом спостереження.


^ Тема 5. Математичний аналіз результатів узгоджень спостережень 2


Проводиться практичне заняття з процедурою спостереження. Узгоджуються результати. Відбувається математична обробка даних спостереження.


^ Тема 6. Тренінг спостережливості 7


Студенти навчаються бути уважними, активними, зосередженими в процесі наукового спостереження. Вчаться інтерпретації спостережуваних явищ.


^
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Практична частина

2 курс – 1семестр


1

Асоціативні експерименти

6 год

2

Експерименти по дослідженню відчуттів і сприймань

4 год

3

Експерименти з досліджень пам’яті і уяви, мислення і уваги

6 год

4

Аналіз експериментальних досліджень відомих психологів

10 год

5

Експерименти і творчість

10год


^ Практичні роботи спрямованні на:

Вимірювання просторового порогу тактильної чутливості (студенти вимірюють просторовий поріг тактильної чутливості на зовнішній частині кисті руки за методом істинних та неістинних випадків за допомогою естезіометра Вебера).

Визначення індивідуальних меж поля зору. На практичному занятті визначається індивідуальні межі поля зору і функціональної асиметрії очей з допомогою периметра Ферстера хроматичної і ахроматичної чутливості.

Дослідження точності локалізації слухових подразнень.

Студентами досліджується точність локалізації подразнень за допомогою визначення місцезнаходження джерела звуку. Студенти удосконалюють процедуру дослідження, проводять нові дослідження.

Дослідження процесів ретро- і проактивного гальмування слідів пам’яті. Студенти проводять дослідження процесів ретро- і проактивного гальмування слідів пам’яті в залежності від степені подібності завчених сумісних матеріалів.

Дослідження особливостей мимовільного і довільного запам’ятовування.

Вільний асоціативний експеримент.

Дослідники фіксують вільну асоціативну реакцію респондента, фіксують дані, роблять аналіз, створюють власне вільне асоціативне дослідження

Ланцюговий асоціативний експеримент.

Дослідники фіксують ланцюгову асоціативну реакцію респондента як некероване спонтанне протікання процесу відтворення змісту свідомості і підсвідомості суб’єкта, фіксують дані, роблять аналіз.

Дослідження довільного і мимовільного запам’ятовування.

На практичному занятті студенти визначають умови, що впливають на продуктивність довільного та мимовільного запам’ятовування, самостійно створюючи процедуру дослідження. Та інші експерименти.


^ 5. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1.

Змістовий модуль 1.

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

^ Разом – зм. модуль1
^

Усього годин^ 7. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Спостереження як метод психологічних досліджень

2

2

Щоденникова форма ведення психологічних спостережень

2

3

Відкрите і приховане спостереження

2

4

Створення схем спостереження

2

5

Математичний аналіз результатів узгоджень спостережень

2

6

Тренінг спостережливості

7

7

Асоціативні експерименти

6

8

Експерименти по дослідженню відчуттів і сприймань

4

9

Експерименти з досліджень пам’яті і уяви, мислення і уваги

6

10

Аналіз експериментальних досліджень відомих психологів

10

11

Експерименти і творчість

10


^ 8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Планування психологічних експериментівРазом


^ 9. Методи контролю


Завдання для самоперевіки


1) В експериментах «ex-post-fakto» -

1. в якості впливу виступає нереальна подія в житті досліджуваного.

2. в якості впливу виступає реальна подія в житті дослідника.

3. в якості ситуації не виступає нереальна подія в житті досліджуваного.

4. в якості впливу виступає реальна подія в житті досліджуваного.


2) Виберіть вірне твердження.

1. У квазіекспериментах застосовується рандомізація.

2. У квазіекспериментах не застосовується рандомізація.

3. У квазіекспериментах не застосовується порівняння.

4. Квазіексперименти ідеальні.


3) План «тест-вплив-ретест» має таку особливість як:

1. тестування перед впливом.

2. нерандомізовані групи.

3. квазіексперимент.

4. високу валідність.


4) Вкажіть вірне твердження:

1. наявність кореляції – недостатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між змінними.

2. наявність кореляції –достатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між змінними.

3. наявність позитивної кореляції – достатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між змінними.

4. наявність негативної кореляції – недостатня умова для висновку про причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними.


5). Експериментальна психологія – це галузь психології, яка вивчає:

1. методи наукового дослідження психології.

2. методи гуманістичної психології.

3. найперші методи дослідження в психології.

4. закони і принципи психології, виявлені експериментально.


6) План «зірочка» –

1. вид до експериментального плану.

2. такого плану не існує.

3. план для одного досліджуваного.

4. багатомірний план.


7) Факторні експерименти будуються за:

1. планом Фішера2.

2. факторними планами.

3. ситуативними планами.

4. планами часу.


8) Вкажіть вірне визначення.

1. елімінація – спосіб контролю основних змінних.

2. елімінація – спосіб контролю зовнішніх змінних.

3. елімінація – спосіб підсилення впливу зовнішніх змінних.

4. елімінація – закон про зовнішні змінні.


9) Найголовніша вимога до вибірки досліджуваних –

1. валідність.

2. достовірність.

3. репрезентативність.

4. структорованість.


10). «експериментальна проблема» в психологічному дослідженні

1. дефіцит інформації для пояснення реальності.

2. клопоти експериментатора.

3. дефіцит знань дослідника.

4. дефіцит інформації про закони і теорії.


11) Який з методів дослідження психіки людини дозволяє виявити причинно-наслідкові зв’язки?

1.тест.

2.жоден.

3.експеримент.

4.вимірювання.


12) Ефект «плацебо» в експерименті базується на механізмах

1. навіювання і самонавіювання.

2. рівності впливів.

3. одномоментності.

4. самоконтролю і релаксації.


13) Предметом спостереження можуть бути:

1. найрізноманітніші особливості вербальної і невербальної поведінки людини.

2. найрізноманітніші особливості людини.

3. найрізноманітніші особливості мотиваційно-емоційної сфери людини.

4. найрізноманітніші особливості трудової діяльності людини.


14). Лонгітюдне спостереження – це спостереження

1. нетривале у часі але з великою кількістю досліджуваних.

2. довготривале у часі.

3. незалежне від умов середовища.

4. з періодичними зрізами.


15). Третя конкуруюча гіпотеза – це:

1. експериментальна гіпотеза про конкурс між змінними

2. експериментальна гіпотеза про відсутність впливу незалежної змінної на залежну.

3. експериментальна гіпотеза третя за порядком.

4. експериментальна гіпотеза, що все заперечує.


16)До загальнонаукових емпіричних методів дослідження відносять:

1.експеримент і вимірювання.

2.експеримент, спостереження і вимірювання.

3.експеримент.

4.спостереження.


17). Наукове спостереження відрізняється від життєвого

1. планомірністю і активністю.

2. систематичністю і цілеспрямованістю.

3. цілеспрямованістю і плануванням.

4. систематичністю і здатністю впливати на досліджуваного


18). Ефект «усереднення» в спостереженні призводить

1. до помилок внаслідок зведення результатів до позитивних суджень.

2. до помилок внаслідок побоювання дослідником середніх результатів.

3. до помилок внаслідок побоювання дослідником крайніх (найбільших і найменших, найкращих і найгірших та ін.) результатів, зводячи їх до середньо-нейтральних суджень.

4. до помилок внаслідок побоювання дослідником крайніх і неочікуваних результатів, зводячи їх до очікуваних суджень.


19). Відповідність ідеального експерименту реальному, виражається в такій характеристиці як:

1. рандомізація.

2. позитивна валідність.

3. внутрішня валідність.

4. комплементарна валідність.


20) Чи є гуманним постекспериментальне опитування?

1. Ні.

2. Так.

3. Ні, це має бути просто звичайна розмова з досліджуваним.

4. Так, це мають бути ремісійні вправи.


Питання до іспиту


 1. Особливості виникнення та розвитку експериментальної психології в Німеччині. В.Вунд і становлення експериментальної психології.

 2. Порівняльний аналіз особливостей виникнення та розвитку експериментальної психології в Європі та Америці.

 3. Розвиток і становлення експериментальної психології в Україні.

 4. Особливості розвитку методології наукового психологічного дослідження. Феномен методу в експериментальній психології.

 5. Способи класифікацій методів психологічного дослідження, характеристика основних груп.

 6. Принципи наукового дослідження в психології.

 7. Експериментальна психологія як наука і парадигма. Основні завдання експериментальної психології на сучасному етапі розвитку науки.

 8. Типи психологічних досліджень. Рівні наукового психологічного дослідження.

 9. Етапи проведення цілісного психологічного дослідження.

 10. Особливості використання малюнкових методів в психологічних дослідженнях.

 11. Психологічний тренінг в дослідницькій діяльності психолога. Тренінг і формуючий експеримент.

 12. Характеристика методу тестування в експериментальній психології.

 13. Теорія і психологічне експериментальне дослідження. Аналіз особливостей використання в психологічних дослідженнях теоретичних методів.

 14. Особливості застосування проективного методу в експериментальній діяльності психолога.

 15. Планування бесіди як психологічного дослідження, етапи її проведення.

 16. Характеристика процедури психологічного інтерв'ю, його плюси і мінуси.

 17. Аналіз можливих помилок психолога, що використовує метод бесіди та інтерв’ю для дослідження.

 18. Правила побудови анкети та здійснення процедури анкетування в психологічному дослідженні.

 19. Спостереження як один з основних методів психологічного дослідження. Історія використання методу спостереження при вивченні психологічних явищ.

 20. Особистість спостерігача. Помилки психологів-спостерігачів.

 21. Характеристика особливостей предмету та об'єкту психологічного спостереження. Порівняльний аналіз особливостей прихованого та неприхованого психологічного спостереження.

 22. Етичні проблеми використання методу спостереження в психологічних дослідженнях. Використання прийомів візуальної психодіагностики в спостереженні.

 23. Надійність та валідність спостереження.

 24. Види спостережень. Основні правила спостереження в психологічному дослідженні.

 25. Кількісна оцінка результатів спостереження. Проблема узгодження даних спостереження.

 26. Фіксація результатів психологічного спостереження. Тренування спостережливості.

 27. Самоспостереження та інтроспекція: історія застосування в психологічних дослідженнях. Схема спостереження за Ассаджолі.

 28. Плюси та мінуси використанням методу самоспостереження в сучасних психологічних дослідженнях та практичній психології.

 29. Історія експерименту як методу в психології. Види експериментів у психології.

 30. Порівняльна характеристика ідеального та реального експерименту. Безмірний експеримент.

 31. Незалежна змінна в психологічному експерименті. Проблема виділення незалежної змінної з-під впливу інших змінних.

 32. Види змінних в експерименті. Характеристика залежної змінної, її особливості.

 33. Типи взаємозв’язків між основними змінними. Контроль змінних.

 34. Взаємозв’язок постановки проблеми та формулювання гіпотез в психологічному дослідженні. Форми подачі результатів та інтерпретації дослідження.

 35. Гіпотеза в психологічному експерименті. Принцип фальсифікованості.

 36. Вплив особистості досліджуваного на ситуацію психологічного експерименту.

 37. Помилки експериментатора в оцінці діяльності досліджуваного. Експериментатор як незалежна змінна.

 38. Валідність експерименту, види та фактори, що порушують валідність експерименту.

 39. Характеристика етичних проблем експериментатора. Етичний кодекс психолога-дослідника. Анкетування після експерименту.

 40. Стратегії формування експериментальних груп.

 41. Особливості планів психологічних експериментів з однією незалежною змінною.

 42. Порівняльна характеристика планів Фішера та Соломона.

 43. Аналіз плану «тест-вплив-ретест».

 44. Особливості планування психологічного експерименту для одного досліджуваного.

 45. Факторні плани для двох і кількох незалежних змінних.

 46. Виявлення причин взаємодії двох незалежних змінних з допомогою графічного зображення результатів експерименту.

 47. Планування за методом латинського і греко-латинського квадратів.

 48. Порівняльна характеристика доекспериментальних і класичних планів в експериментальній психології.

 49. Квазіекспериментальні плани.

 50. Планування експериментів за методом часових серій та альтернативних впливів.

 51. Експеримент ex-postfacto. Перспективи розвитку планування психологічного дослідження.

 52. Експериментальна вибірка. Спосіб підбору досліджуваних за методом квот та бажаючих.

 53. Аналіз процедури підбору досліджуваних за методом рандомізації.

 54. Вимірювання та психологічний експеримент.


Максимальна оцінка за іспит становить 50 балів.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 1. Наукова теорія і її структура.

 2. Основні напрямки методології наукового дослідження.

 3. Етапи наукового дослідження. Принципи наукового дослідження.

 4. Типи наукового дослідження .

 5. Основні завдання експериментальної психології на сучасному етапі.

 6. Емпіричні методи в психологічному дослідженні.

 7. Особистість психолога-практика та психолога-дослідника.

 8. Класифікація методів психологічного дослідження.

 9. Історія використання методу спостереження в психології.

 10. Види спостережень.

 11. Самоспостереження і його проблеми.

 12. Об’єкт і предмет спостереження.

 13. Особистість спостерігача та її вплив на результати досліджень.

 14. Помилки спостерігачів .

 15. Проблеми тренувальних спостережень. Ефект присутності спостерігача.

 16. Етичні питання використання методу спостереження.

 17. Надійність спостереження.

 18. Визначення категорій спостережуваних явищ.

 19. Категоріальне та не категоріальних спостереження.

 20. Планування спостереження.

 21. Схеми спостереження.

 22. Проблеми інтерпретації результатів спостережень.

 23. Правильна постановка проблеми а анкетуванні. Операціоналізація.

 24. Підбір груп для анкетування.

 25. Правила побудови анкет.

 26. Інтерв’ю, його підготовка, проблема способу проведення.

 27. Інтерв’ю та бесіда в психологічному дослідженні.

 28. Інтерв’юер в психологічному дослідженні. НЛП і інтерв’ю.

 29. Бесіда. Діалогічна бесіда.

 30. Ведення бесіди в проблемній ситуації. Мова і бесіда.

 31. Вплив зовнішніх умов на ведення бесіди.

 32. Спостереження і бесіда – взаємодоповнюючі методи.

 33. Теоретичні методи психологічного дослідження.

 34. Проективні методи в психологічних дослідженнях

 35. Ідеальний і реальний експеримент

 36. Змінні експерименту

 37. Надійність і валідність експерименту

 38. Планування експерименту

 39. Види експериментів

 40. Експериментальна ситуація

 41. Підбір досліджуваних для експерименту

 42. Етичні норми психологічних експериментів


Максимальна оцінка за контрольну роботу становить 50 балів.


^ 10. Розподіл балів, що присвоюється студентам

У 2 семестрі форма підсумкового контролю – контрольна робота

Поточне тестування та самостійна робота

Контрольна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

25 балів

100

25 балів

25балів

25 балів

^ У 3 семестрі форма підсумкового контролю – іспит

Поточне тестування та самостійна робота

іспит

Сума

(Змістовий модуль 1 +

Змістовий модуль 2) : 2

Змістовий модуль 4

50 балів

100


25 балів


25 балів
  1   2

Схожі:

Форма № н 03 iconЛогіка • Кількість лекційних годин – 18 год. (денна форма навчання) – 10 год. (заочна форма навчання) • Форма контролю – залік • Мета дисципліни

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна...

Форма № н 03 iconДо 01 жовтня 2013 року
Форма участі (доповідь, співавторство, участь в обговоренні, дистанційна форма)
Форма № н 03 iconДокументи
1. /Заочна форма навчання/Банк_вський нагляд (актуальн_сть, мета курсу).pdf
2.
Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/metod_zao_право2012.doc
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /денна форма/Зразок екзаменац_йного б_лета.pdf
2. /денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/Метод_контр_роб_кредитування_контроль().DOC
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Денна форма навчання/Зм_ст курсу.pdf
2. /Денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /Денна...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи