Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія icon

Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія
Скачати 245.71 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія
Дата09.10.2012
Розмір245.71 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї


напряму підготовки: 0401 – психологія


для спеціальності: 7.040 101 – психологія


спеціалізації: для студентів-психологів усіх видів спеціалізацій


інституту, факультету, відділення: ЛНУ ім. І.Франка, філософський факультет,

відділення «психологія»


^ ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї

за напрямом підготовки 0401-психологія, спеціальністю 7.040 101-психологія. - _______: ________, 2010.- __ с.


Розробники: Волошок О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


Завідувач кафедрою психології доц. Грабовська С.Л.

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2010 р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 2010

 __________, 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 3

Напрям

0401 - психологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність 7.040 101 - психологія


4-й

4-й

Курсова робота (немає)

Семестр

Загальна кількість годин - 65

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 0,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

20 год.

10 год.

^ Практичні, семінарські

10 год.

0 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

^ Самостійна робота

2,5 год.

2 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит (30 год., стаціонар), залік (заочне відділення)
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

МЕТА: ознайомити студентів-психологів з психологією шлюбно-сімейних стосунків як науковою дисципліною, так і прикладною галуззю психологічної науки (навчальна); теоретична підготовка молоді до сімейного життя (виховна).


^ ЗАВДАННЯ КУРСУ: сформувати систематизоване уявлення про еволюцію шлюбно-сімейних відносин, розкрити особливості життєвого циклу сім’ї та закономірності її динаміки, висвітлити чинники та концепції дестабілізації шлюбно-сімейних відносин, окреслити модель психологічно здорової сім’ї.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Вимоги до знань та умінь студентів-слухачів даного курсу:


ЗНАТИ:

 • предмет, об'єкт і завдання навчальної дисципліни «Психологія сім'ї»;

 • методологію соціально-психологічних досліджень проблем шлюбно-сімейних стосунків;

 • поняття «шлюб» і «сім'я» з точки зору представників різних психологічних напрямів та підходів;

 • форми організації шлюбно-сімейних стосунків в історичному контексті;

 • особливості функціонально-рольової структури сімейних відносин;

 • життєвий цикл сім'ї та динаміку сімейних відносин;

 • стилі і помилки у вихованні дітей у сім'ї;

 • причини сімейних і подружніх конфліктів, концепції та форми дестабілізації сімейних стосунків;

 • основні форми та методи психологічної допомоги дисфункційним сім'ям (подружжя, батьки, діти);


УМІТИ:

 • розрізняти конфліктні, кризові і проблемні сім'ї;

 • розрізняти дисфункційні та функціонально неспроможні сім'ї;

 • виявляти рівень психологічного здоров’я сім'ї

 • проводити діагностичну та просвітницьку роботу роботу з сім'єю;

 • проводити виховні бесіди/тренінги із старшокласниками, батьками з проблем підготовки до сімейного життя, профілактики і усунення конфліктних ситуацій у родині, виховання та розвитку дитини у сім'ї;

 • надавати рекомендації членам родини з метою покращення психологічного мікроклімату у сім'ї, сприяння задоволенню потреб та гармонійному розвитку членів родини;
 1. Програма навчальної дисципліни

Вступ у психологію сім’ї.

Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання психології шлюбно-сімейних стосунків. Психологія шлюбно-сімейних стосунків як галузь психологічної науки. Місце психології сім'ї та шлюбу в системі сучасної наукової психології. Зв'язок психології шлюбно-сімейних стосунків з суспільно-історичними дисциплінами. Психологічна служба сім'ї як напрямок практичної психології. Структура моделі психології сім'ї. Основні підходи у вивченні психології шлюбно-сімейних стосунків.

Тема 2. Процес і методи соціально-психологічних досліджень сімейно-шлюбних стосунків. Методологічні принципи та етапи дослідження шлюбно-сімейних стосунків. Діагностичний інструментарій сімейного психолога. Методи та методики дослідження особистості шлюбних партнерів, подружніх та батьківсько-дитячих стосунків, психологічного клімату сім’ї в цілому.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Еволюція шлюбу і сім'ї в історії людського суспільства

Тема 3. Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті. Види шлюбно-сімейних відносин у первісному суспільстві, у середньовіччі, в епоху просвітництва та у 18-19 сторіччі.

Тема 4. Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків на сучасному етапі. Порівняльна характеристика традиційних і альтернативних форм організації шлюбно-сімейних відносин. Соціально-психологічна характеристика сучасної сім'ї. Актуальні проблеми сучасної сім'ї в Україні.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Структура сім’ї та її динаміка.

Тема 5. Функціонально-рольова структура сімейних відносин. Сутність індивідуальних потреб у шлюбі. Класифікація сімейних функцій та їх характеристика. Класифікація основних ролей у сім’ї. Узгодженість рольових позицій у сім’ї. Особливості спілкування у підсистемах: «дружина-чоловік», «батьки-діти»,.

Тема 6. Порушення структури і функціонування сімейної системи. Аналіз соціально-ососбистісних чинників порушень функціонування сім’ї. Основні ознаки та критерії дисфункційної і нормально функціонуючої сім’ї.

Тема 7. Динаміка шлюбно-сімейних стосунків. Кризові періоди в розвитку сім'ї. Вплив кризи особистісного розвитку на життєдіяльність сім’ї. Стадії подружніх відносин. Періодизації життєвого циклу сім'ї. Основні завдання й актуальні проблеми кожного етапу життєвого циклу сім'ї.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Процеси розпаду та чинники дестабілізації шлюбно-сімейних стосунків.

Тема 8. Специфіка сімейного і подружнього конфлікту Аналіз причин конфліктів у шлюбі та сім’ї. Проблема психологічної, духовної і сексуальної сумісності шлюбних партнерів.

^ Тема 9. Концепції і форми розпаду сімейних стосунків. Фази руйнації емоційних стосунків у шлюбі. Стадії розлучення. Причини зростання і мотиви розлучень. Індивідуальні і соціальні наслідки розлучення.

Тема 10. Шляхи профілактики дестабілізуючих явищ у шлюбно-сімейних стосунках. Модель психологічно здорової сім’ї. Готовність особистості до створення сім’ї.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Еволюція шлюбу і сім'ї в історії людського суспільства


Тема 1. ^ Об'єкт, предмет і завдання психології шлюбно-сімейних стосунків.

2

1,5

0

0

0

0,5

2

1,5

0

0

0

0,5

Тема 2. ^ Процес і методи соціально-психологічних досліджень сімейно-шлюбних стосунків.

2

1,5

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

Тема 3. ^ Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті.

4

2

2

0

0

0

2

1,5

0

0

0

0,5

Тема 4. ^ Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків на сучасному етапі.

4

2

2

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0,5

Разом – зм. модуль1

12
4,5
Змістовий модуль 2. Структура сім’ї та її динаміка.


Тема 1. ^ Функціонально-рольова структура сімейних відносин.

4

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

Тема 2. ^ Порушення структури і функціонування сімейної системи.

2

1,5

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0

0,5

Тема 3. ^ Динаміка шлюбно-сімейних стосунків.

4

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Разом – зм. модуль 2

10
4,5^

Змістовий модуль 3.


Процеси розпаду та чинники дестабілізації шлюбно-сімейних стосунків.

^

Тема 1. Специфіка сімейного і подружнього конфлікту Аналіз причин конфліктів у шлюбі та сім’ї.


4

2

2

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0
^

Тема 2. Концепції і форми розпаду сімейних стосунків.

2

1,5

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0
^

Тема 3. Шляхи профілактики дестабілізуючих явищ у шлюбно-сімейних стосунках.


2

1,5

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0
^

Разом- зм.модуль 3


81
^

Усього годин


3010


^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

^ Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті.

2

2

Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків на сучасному етапі.

2

3

^ Функціонально-рольова структура сімейних відносин.

2

4

Динаміка шлюбно-сімейних стосунків.

2

5

Специфіка сімейного і подружнього конфлікту Аналіз причин конфліктів у шлюбі та сім’ї.

2^ 6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

^ Об'єкт, предмет і завдання психології шлюбно-сімейних стосунків.

0,5

2

Процес і методи соціально-психологічних досліджень сімейно-шлюбних стосунків.

0,5

3

Порушення структури і функціонування сімейної системи.

0,5

4
^

Концепції і форми розпаду сімейних стосунків.

0,5

5

Шляхи профілактики дестабілізуючих явищ у шлюбно-сімейних стосунках.

0,5
Разом

2,5


^ 7. Методи контролю


Поточний контроль здійснюється під час проведення се­мінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до практичного заняття, рівень засвоєння знань з конкретної теми предмету «Психологія сім’ї». Форми проведення поточного контролю - оцінки за присутність, оцінювання знань та вмінь студентів під час виступу на семінарі, оцінювання виконання тестових завдань в кінці кожного з 3-х змістових модулів, оцінювання конспектів першоджерел з сімейної психології.

Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: се­местровий іспит (стаціонар), залік (заочне відділення) в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програ­мою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

^ Форма проведення іспиту – тес­това, форма проведення заліку - письмово-усна (комбінована). Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів.

^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам

  • Аудиторна робота: присутність на занятті: 1 бал за 1 заняття (5 балів максимум за 5 семінарських занять у семестрі)

  • Самостійна робота № 1: опрацювання першоджерел з психології шлюбно-сімейних стосунків: 3 бали за 1 першоджерело (21 бал максимум за 7 першоджерел. На 1 модуль - 2, на 2 модуль - 2 і на 3 модуль - 3 першоджерела)

  • ^ Самостійна робота № 2: виконання тестових завдань в кінці кожного з трьох змістових модулів: 8 балів за 1 тест (24 бали максимум за 3 тести)

  • Контрольний захід – іспит: 50 балів

В цілому за аудиторну та самостійну роботу, що здійснюється протягом семестру, студент може набрати 50 балів. Підсумкова максимальна оцінка за вивчення предмету «Психологія сім’ї” становить 100 балів, що включає у себе роботу студента під час семестру та на іспиті.


 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо^ 12. Методичне забезпечення

Робоча програма навчального курсу «Психологія сім’ї», опорні конспекти лекцій, фолії з текстовою і зображувальною наочністю.


^ 13. Рекомендована література

Базова

 1. Андреева Т. Семейная психология.- Санкт-Петербург, 2005.

 2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы психологического консультирования. - Москва, 1989.

 3. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. – Київ, 2001.

 4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как ? - Москва, 1995.

 5. Диагностика семьи. Методики и тесты. Под ред. Райгородского Д.Я.. – Самара,2004.

 6. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. - Київ, 1998.

 7. Родители и дети. Хрестоматия. – Самара, 2003.

 8. Сатир В. Как строить себя и свою семью. - Москва, 1992.

 9. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. - Київ, 1998.

 10. Семья: социально-психологические и этические проблемы. Справочник. Киев, 1990.

 11. Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. Москва, 1981.

 12. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. Москва, 1987.

 13. Тищенко С.П. Психологія виховного впливу сім'ї на дитину. Київ, 1985.

 14. Чепмен Г. П’ять мов любові у подружжі. – Львів, 2008.

 15. Чепмен Г., Кемпбел Р. П’ять мов любові до дітей. – Львів, 2006.

 16. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Москва, 2000.

 17. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. С-Петербург, 1999.


Допоміжна

 1. Аверінцев С., Рупнік М. Адам та його ребро. – Львів, 1998.

 2. Витек К. Проблемы супружеского благополучия. - Москва, 1988.

3. Витакер К. Танцы с семьей.- Москва, 2002.

 1. Витакер К., Нейпир О. Семья в кризисе. – Москва, 2005.

 2. Галковська М.Б. Домашня психологія: Подружжя-діти-родина. - Львів, 2000.

 3. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Санкт-Петербург, 2007.

 4. Проблемы брака // Карен Хорни. Женская психология. – Санкт-Петербург, 1993.

 5. Райт Н. Отож, ви одружуєтеся. Як будувати міцні, тривалі стосунки. – Київ, 2002.

 6. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. Москва, 1989.

 7. Kozlowska A. Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Warrszawa, 2000.

 8. Woititz J.G. Wymarzone dziecinstwo. Gdansk, 1999.


14. Інформаційні ресурси


 1. http://psy.piter.com/library/

 2. http://psy.rin/article/526-101.htm

 3. www.psych.uw.edy.p

 4. www.psychologia

 5. www.Uaua.info

 6. www.mirsemji.com.ua

 7. www.roditeli.ua


^ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ:

«Вікова психологія», «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Практикум з психології в народній освіті».


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ НА ІСПИТ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ СІМ'Ї»:

(для студентів-психологів 4 курсу, стаціонарної форми навчання)

 1. Психологія сім'ї як наукова дисципліна. Предмет, об'єкт, основні завдання.

 2. Напрями і підходи у вивченні психології сімейних стосунків.

 3. Місце психології сім'ї та шлюбу в системі сучасної наукової психології.

 4. Основні етапи процесу соціально-психологічного дослідження шлюбно-сімейних стосунків.

 5. Методи соціально-психологічних досліджень шлюбно-сімейних стосунків.

 6. Еволюція шлюбно-сімейних відносин в історії людського суспільства.

 7. Соціально-психологічна характеристика сучасної сім'ї.

 8. Порівняльна характеристика традиційних і альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків.

 9. Громадянський шлюб і свідомо бездітний шлюб як різновиди альтернативних форм організації шлюбно-сімейних стосунків.

 10. Відкритий шлюб, позашлюбний секс і інтимна дружба як різновиди альтернативних форм організації шлюбно-сімейних стосунків.

 11. Гомосексуальні пари, свінгерство і колективна сім'я. Соціально-психологічна характеристика.

 12. Психологічні проблеми повторного шлюбу. Труднощі адаптації дорослих і дітей до умов співжиття у новій сім'ї.

 13. Сутність поняття сім'я, основні функції сім'ї та їх характеристика.

 14. Сім'я як відкрита система. Аналіз взаємозв'язків сім'ї з іншими соціальними інститутами та системами.

 15. Структура сім'ї. Характеристика основних структурних компонентів сімейної системи.

 16. Соціально-психологічний аналіз ролей у шлюбно-сімейних стосунках.

 17. Порушення структури і функціонування сімейної системи.

 18. Типи сімейних систем і особливості їх функціонування за В.Сатір.

 19. Соціально-психологічна характеристика дисфункційної сім'ї: основні ознаки та причини виникнення.

 20. Сутність поняття шлюб. Походження шлюбу та його різновиди: від давніх часів до сьогодення.

 21. Динаміка шлюбно-сімейних відносин.

 22. Кризові періоди у розвитку шлюбно-сімейних стосунків.

 23. Соціально-психологічна характеристика стадій подружніх відносин.

 24. Періодизації життєвого циклу сім'ї.

 25. Етап дошлюбних стосунків. Моделі вибору супутника життя.

 26. Етап молодої сім'ї. Основні завдання і актуальні проблеми даного періоду.

 27. Етап зрілої сім'ї. Основні завдання й актуальні проблеми даного періоду.

 28. Завершальний етап життєдіяльності сім'ї. Основні завдання й актуальні проблеми даного періоду.

 29. Сім'я як агент соціалізації. Особливості соціалізації дитини у сім'ї в сучасному світі.

 30. Виховний потенціал сім'ї: чинники впливу сім'ї на розвиток дитини, стилі сімейного виховання.

 31. Психологічні аспекти розвитку і становлення особистості дитини в неповній сім'ї.

 32. Розвиток особистості дитини в дисфункційній сім'ї.

 33. Психолого-педагогічна майстерність батьків.

 34. Особливості спілкування у сім'ї. Специфіка змістовного аспекту параметрів сімейного спілкування.

 35. Сімейні конфлікти: причини і шляхи розв'язання.

 36. Специфіка подружнього конфлікту. Основні підходи до аналізу причин міжособистісних конфліктів.

 37. Проблема психологічної сумісності подружжя.

 38. Концепції і форми розпаду сімейних відносин.

 39. Фази розпаду емоційних стосунків у шлюбу.

 40. Стадії розлучення та їх характеристика.

 41. Причини зростання і мотиви розлучень.

 42. Розлучення та його наслідки.

 43. Особистісні та соціальні чинники порушення шлюбно-сімейних стосунків.

 44. Стабільність інстиутуту сім'ї та її детермінанти.

 45. Психологічні умови збереження і гармонізації шлюбних відносин.

 46. Нормально функціонуюча сімейна система: основні ознаки і критерії здорової, гармонійної родини.

 47. Діагностична робота сімейного психолога: методи діагностики і отримання інформації про сімейну ситуацію.

 48. Корекційно-розвиваюча робота психолога з дисфункційною сім'єю.

 49. Просвітницька і профілактична робота шкільного психолога з родиною.

 50. Підготовка молоді до сімейного життя.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ НА ЗАЛІК З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ СІМ'Ї»:

(для студентів-психологів 5 курсу, заочної форми навчання)

 1. Психологія сім'ї як наукова дисципліна. Предмет, об'єкт, основні завдання.

 2. Напрями і підходи у вивченні психології сімейних стосунків.

 3. Місце психології сім'ї та шлюбу в системі сучасної наукової психології.

 4. Основні етапи процесу соціально-психологічного дослідження шлюбно-сімейних стосунків.

 5. Методи соціально-психологічних досліджень шлюбно-сімейних стосунків.

 6. Еволюція шлюбно-сімейних відносин в історії людського суспільства.

 7. Соціально-психологічна характеристика сучасної сім'ї.

 8. Порівняльна характеристика традиційних і альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків.

 9. Громадянський шлюб і свідомо бездітний шлюб як різновиди альтернативних форм організації шлюбно-сімейних стосунків.

 10. Відкритий шлюб, позашлюбний секс і інтимна дружба як різновиди альтернативних форм організації шлюбно-сімейних стосунків.

 11. Гомосексуальні пари, свінгерство і колективна сім'я. Соціально-психологічна характеристика.

 12. Психологічні проблеми повторного шлюбу. Труднощі адаптації дорослих і дітей до умов співжиття у новій сім'ї.

 13. Сутність поняття сім'я, основні функції сім'ї та їх характеристика.

 14. Сім'я як відкрита система. Аналіз взаємозв'язків сім'ї з іншими соціальними інститутами та системами.

 15. Структура сім'ї. Характеристика основних структурних компонентів сімейної системи.

 16. Соціально-психологічний аналіз ролей у шлюбно-сімейних стосунках.

 17. Порушення структури і функціонування сімейної системи.

 18. Типи сімейних систем і особливості їх функціонування за В.Сатір.

 19. Соціально-психологічна характеристика дисфункційної сім'ї: основні ознаки та причини виникнення.

 20. Сутність поняття шлюб. Походження шлюбу та його різновиди: від давніх часів до сьогодення.

 21. Динаміка шлюбно-сімейних відносин.

 22. Кризові періоди у розвитку шлюбно-сімейних стосунків.

 23. Періодизації життєвого циклу сім'ї.

 24. Етап дошлюбних стосунків. Моделі вибору супутника життя.

 25. Етап молодої сім'ї. Основні завдання і актуальні проблеми даного періоду.

 26. Етап зрілої сім'ї. Основні завдання й актуальні проблеми даного періоду.

 27. Завершальний етап життєдіяльності сім'ї. Основні завдання й актуальні проблеми даного періоду.

 28. Сім'я як агент соціалізації. Особливості соціалізації дитини у сім'ї в сучасному світі.

 29. Виховний потенціал сім'ї: чинники впливу сім'ї на розвиток дитини, стилі сімейного виховання.

 30. Відхилення і помилки у процесі сімейного виховання, та їх наслідки для розвитку дитини.

 31. Сімейні конфлікти: причини і шляхи розв'язання.

 32. Специфіка подружнього конфлікту. Основні підходи до аналізу причин міжособистісних конфліктів.

 33. Причини зростання і мотиви розлучень.

 34. Розлучення та його наслідки.

 35. Стабільність інстиутуту сім'ї та її детермінанти.

 36. Психологічні умови збереження і гармонізації шлюбних відносин.

 37. Нормально функціонуюча сімейна система: основні ознаки і критерії здорової, гармонійної родини.

 38. Діагностична робота сімейного психолога: методи діагностики і отримання інформації про сімейну ситуацію.

 39. Корекційно-розвиваюча робота психолога з дисфункційною сім'єю.

 40. Просвітницька і профілактична робота шкільного психолога з родиною.

 41. Підготовка молоді до сімейного життя.

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни тренінг батьківської ефективності напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія
Розробники: Волошок О. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія iconФорма № н 03
«експериментальна психологія». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Психологія», спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія iconФорма № н 03
«Інженерна психологія І екргономіка». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «Психологія», спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни психологічна служба напряму підготовки 030102 Психологія для спеціальності Психологія
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни нейропсихологія напряму підготовки 0401 Психологія для спеціальності
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «0401. Психологія». 2010. c
Диференційна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки «0401. Психологія». – 2010. –...
Робоча програма навчальної дисципліни психологія сім’Ї напряму підготовки: 0401 психологія для спеціальності: 040 101 психологія iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи