Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 icon

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Скачати 365.77 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Дата09.10.2012
Розмір365.77 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


ПРОГРАМА, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

(для студентів денної форми навчання

спеціальності „Психологія”)


Львів – 2010

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання фахового напрямку „Психологія”) / Укл. Н.І. Пилат – ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 19 с.


Укладач: к. психол. н., доцент кафедри психології

Пилат Наталія Іванівна


Соціально-економічні та політичні реформи у суспільстві напряму пов’язані з проблемою гуманізації людських стосунків, включених в різні системи управління. В процесі подолання суспільних криз, управління персоналом стає однією з найважливіших сфер життя організації, здатної у кілька разів підвищити її ефективність, саме поняття «управління персоналом» розглядається в достатньо широкому діапазоні: від економіко-статистичного до соціально-психологічного. Соціально-психологічне тлумачення проблеми управління персоналом передбачає зміну методологічного підходу, що полягає у посиленні ролі людини у в умовах ефективного функціонування організації.

Програма дисципліни „Управління персоналом” інтегрує професійно-теоретичні знання та практику сучасних психологічних досліджень з метою підвищення ефективності управління персоналом.

Предметом вивчення дисципліни є науково-практичного напрямку є відносини працівників в процесі виробництва з точки зору найбільш повного та ефективного використання їх потенціалу в умовах функціонування виробничих систем.

Основними формами вивчення дисципліни є семінарські заняття, самостійна робота. Самостійна робота спрямована на поглиблення, закріплення та творче осмислення управлінських знань та впровадження відповідного інструментарію в професійну діяльність менеджера з персоналу.


Рекомендовано кафедрою психології,

протокол № від січня 2010 р.

і. анотація


Спецкурс «Управління персоналом» виступає як профільна для спеціалізації «Психологія управління» на кафедрі психологія. Вона знайомить студентів з предметом управління як науки та функції менеджменту, вивчає закономірності процесів укомплектування організацій працівниками, розвитку працівників, оцінювання та стимулювання, формування високоефективних колективів, стратегічного та оперативного управління окремими працівниками та їх групами.

Спецкурс є логічним продовженням дисциплін психолого-управлінського циклу. Курс “Управління персоналом” містить елементи менеджменту, соціальної психології, психології праці, психології управління, інженерної психології. Дисципліна «Управління персоналом» безпосередньо пов’язана з такими курсами, як «Психологія праці», «Інженерна психологія», та спецкурсами «Організаційна діагностика», «Організаційне консультування».

У своєму змісті вона орієнтується на сучасні моделі професійної діяльності в галузі менеджменту, розвитку організацій, управлінського консультування. Загальний об'єм дисципліни складає 20 годин, 20 годин семінарських занять, включаючи виконання домашнього завдання.

Знання, отримані студентами в ході вивчення дисципліни «Психологія управління», повинні забезпечити їм можливість вироблення обґрунтованої професійної позиції по відношенню до проблем організацій.

^ Мета курсу: ознайомити слухачів з процесом управління персоналом в організації, показати особливості підбору кадрів, навчити застосовувати методи побудови системи атестації та мотивації персоналу, визначити механізми формування системи навчання персоналу та принципи побудови корпоративної культури в організації.

Завдання курсу:

 • оволодіти знаннями та навичками побудови служби персоналу в компанії

 • оволодіти методологією підбору персоналу

 • навчитись використовувати методи психодіагностики в роботі з персоналом

 • виробити вміння організувати систему атестації персоналу

 • виробити вміння застосовувати психологічні принципи в процесі мотивації персоналу

 • оволодіти знаннями та вміннями організації системи навчання персоналу компанії

 • оволодіти методиками побудови корпоративної культури в організації

 • навчитись будувати стратегію управління персоналом

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • основні елементи системи управління персоналом, основних напрямків, принципів та методів для конкретної організації;

 • методи планування людських ресурсів (складання планів та прогнозів в роботі з персоналом, планування чисельності та складу працівників, створення автоматизованих систем управління людськими ресурсами);

 • закономірності профорієнтації та адаптації нових працівників;

 • основні методи та способи підбору персоналу;

 • технології формування кадрового потенціалу управління;

 • закономірності проведення оцінки кадрів та їх діяльності; принципи та методи роботи з резервом;

 • методологію організації навчання персоналу;

 • організацію діловодства та оцінки ефективності роботи кадрових служб;

вміти:

 • розробляти оптимальні структури та штати, структуру професійної підготовки та професійно важливих якостей працівників;

 • планувати людські ресурси (складати плани та прогнози в роботі з персоналом, планувати чисельність та склад працівників;
 • підбирати персонал (вміло використовувати всі існуючі джерела задоволення потреби в кадрах);

 • формувати кадровий потенціал управління (здійснювати аналіз якісного складу управлінських кадрів, організовувати роботу з молодими спеціалістами, розробляти науково-практичні основи підбору та розміщення керівних кадрів).

 • організовувати оцінку кадрів управління, розробляти принципи та методи роботи з резервом;

 • організовувати навчання персоналу (розробляти програми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників);

 • розробляти структури заробітної плати, процедури підвищення, пониження, переводу та звільнення працівників.


ІІ. основна Література


 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с.

 2. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.

 3. Егоршин А. П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – Н. Новгород: НИМБ, 2005.

 4. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: "Кондор", 2005.

 5. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с.

 6. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005.

 7. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб. Питер, 2001.

 8. Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Banks & Exchanges Publishers, 1998.

 9. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: Инфра - М, 1997.

 10. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

 11. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003.

 12. Щекин Г. Организация и психология управления персоналом. – К.: МАУП, 2002.ІІІ. СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

^ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”


№ теми

Тема заняття

Кількість годин

лекції

практ./сем.

1

Стратегічне управління персоналом
2

2

Організаційна структура та аналіз діяльності персоналу
2

3

Підбір персоналу
4

4

Оцінка роботи персоналу (атестація)
4

5

Мотивація персоналу
4

6

Навчання персоналу
2

7

Корпоративна культура
2


20 год

Разом 20 академ. годин
^
ІV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема 1. Стратегічне управління персоналом (2 год.).

Управління персоналом як наука та функція менеджменту. Структура, функції та основні категорії управління людськими ресурсами. Завдання управління персоналом в сучасних розвитку організації. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління. Основні компоненти ринку трудових ресурсів. Поняття персоналу організації: управлінський та виробничий персонал.

Життєвий цикл організації: формування організації; інтенсивний ріст; стабілізація; спад. Типи ціннісних установок, які існують на різних етапах розвитку організації.

Стратегія управління персоналом: основні компоненти. Стратегія підприємництва. Стратегія динамічного зростання. Стратегія прибутку. Стратегія ліквідації. Стратегія зміни курсу.

Кадрова політика організації. Основні функції кадрової служби: функція контролю; функція кадрового маркетингу; функція моніторингу; функція кадрового консалтингу. Побудова служби персоналу в компанії. Менеджмент діяльності персоналу.


^ Тема 2. Організаційна структура та аналіз діяльності персоналу (2 год.).

Поняття організаційної структури. Вимоги до організаційної структури. Схема організаційної структури. Ключові поняття організаційної структури: об'єкти (або елементи) і зв'язки; повноваження та рівні Ланка управління. Норма управління. Типи зв’язків та діапазон контролю.

Типи організаційної структури. Лінійна організаційна структура. Переваги та недоліки лінійних організаційних структур. Функціональна організаційна структура. Переваги та недоліки функціональних організаційних структур. Лінійно-функціональна організаційна структура. Переваги та недоліки лінійно-функціональних організаційних структур. Матрична організаційна структура. Переваги та недоліки матричних організаційних структур. Дивізійна організаційна структура. Переваги та недоліки дивізійних організаційних структур. Регламентація управління: службові права, повноваження та обов’язки працівників.

Аналіз робіт в організації. Етапи аналізу роботи в організації. Методи збору інформації для аналізу діяльності. Інтерв’ю. Анкетування. Щоденник (журнал) респондента. Кількісні методи аналізу роботи. Написання посадових інструкцій. Кваліфікаційні вимоги до працівника. Професіограма та психограма.


^ Тема 3. Підбір персоналу (4 год.).

Стратегії підбору персоналу. Формування чіткого запиту: способи формування заявки на вакансію. Планування заходів по підбору персоналу. Зовнішній і внутрішній пошук. Підбір персоналу за допомогою сторонніх компаній (outsourcing). Підбір персоналу за допомогою засобів масової інформації. Підбір персоналу: робота з навчальними закладами. Підбір персоналу: ярмарки кар’єри.

Встановлення стандартів для проведення відбору кандидатів. Критерії відбору кандидатів. Методи відбору кандидатів: співбесіда, професійне тестування, психометрія, альтернативні методи оцінки.

Процедура оцінки кандидатів. Алгоритм підбору на вакансію. Аналіз резюме. Телефонне інтерв’ю. Професійна оцінка. Співбесіда. Організація процедури підбору всередині компанії. Адаптація нових працівників.


^ Тема 4. Оцінка роботи персоналу (атестація) (4 год).

Система оцінки персоналу в процесі управління. Завдання оцінки персоналу. Переваги та недоліки оцінки персоналу. Види оцінки персоналу: у яких випадках необхідно проводити оцінку. Критерії оцінки персоналу: кількісні показники, якість роботи та індивідуальні особливості працівника. Оцінка робочих досягнень. Оцінка кваліфікації (професійні знання, вміння, навички). Оцінка компетенцій (особистісний потенціал). Розробка та функціонування системи оцінки персоналу. Концепція управління за цілями (Management by Objectives). Концепція управління виконанням (Performance Management).

Методи оцінки персоналу. Атестація персоналу. Технологія проведення атестації. Атестація після завершення випробувального періоду. Метод “360 градусів”. Есесмент-центр. Методика „Таємний покупець”.


^ Тема 5. Мотивація персоналу (4 год).

Поняття мотивації персоналу. Механізм мотивації персоналу. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні персоналом. Компенсаційна політика компанії. Внутрішня та зовнішня винагорода. Системи управління винагородами. Стратегія та політика винагороди.

Аналіз ринку праці: принцип зовнішньої відповідності. Джерела інформації: огляди заробітних плат; аналіз інформації про вакансії в ЗМІ (газети, Інтернет); аналіз зарплатних очікувань кандидатів, аналіз відгуків на опубліковані вакансії; дані з офіційних джерел (біржа праці, Державний комітет по статистиці). Формування посад: принцип внутрішньої відповідності. Процедура грейдування посад. Оцінка роботи. Оцінка основана на кваліфікації. Оцінка, основана на компетенціях.

Структура оплати праці. Матеріальна мотивація: зарплата, премії та бонуси. Поняття компенсаційного пакету. Пільги та доплати працівникам. Соціальний пакет. Винагороди для спеціальних груп працівників. Нематеріальна мотивація. Бюджети та прогнози по оплаті праці.


^ Тема 6. Навчання та розвиток персоналу (2 год.)

Розвиток персоналу в сучасних компаніях. Управління розвитком персоналу. Основні інструменти розвитку персоналу: управління службовими кар’єрами; управління рухом працівників в організації; навчання і підвищення кваліфікації працівників. Процес управління кар’єрою в організації. Рух працівників: зовнішня та внутрішня мобільність. Кадровий резерв. Класифікації кадрового резерву: внутрішній та зовнішній. Види кадрового резерву.

Система безперервного навчання персоналу. Основні напрямки професійного навчання: первинне навчання з врахуванням завдань підприємства і специфіки його роботи; навчання з метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими якостями персоналу; навчання з метою підвищення загальної кваліфікації; навчання для роботи за новими напрямками розвитку організації; навчання з метою освоєння нових методів виконання трудових операцій. Сучасні концепції навчання персоналу. Концепція спеціалізованого навчання. Концепція багатопрофільного навчання. Концепція навчання, орієнтованого на особистість.

Створення системи навчання персоналу. Встановлення цілей навчання персоналу у відповідності до цілей компанії. Аналіз потреби в навчанні. Види та методи професійного навчання персоналу. Навчання на робочому місці. Коучінг (наставництво). Навчання за межами робочого місця. Зовнішнє та внутрішнє навчання. Дистанційне навчання. Форми навчання. Тренінгові компанії та тренінги. Корпоративний університет.


^ Тема 7. Корпоративна культура (2 год.).

Типологія корпоративних культур. Рольова (бюрократична) корпоративна культура. Силова корпоративна культура. Підприємницька (цільова) культура. Особистісна культура. Елементи організаційної культури. Девізи, салогани, символи. Міфи, легенди, герої. Ритуали, традиції, PR-заходи. Зовнішній та внутрішній рівні організаційної культури. Корпоративні цінності та норми.

Формування корпоративної культури. Визначення місії організації, базових цінностей. Формальні та неформальні системи цінностей організації. Формування стандартів поведінки членів організації. Формування традицій організації. Розробка символіки.

Методи дослідження корпоративної культури. Дослідження лояльності працівників до організації. Методи підтримки корпоративної культури. Форми проведення внутрішнього PR.


^ Семінарські заняття


Семінарське заняття 1. Стратегічне управління персоналом (2 год.).

Контрольні запитання:

 1. Структура, функції та основні категорії управління людськими ресурсами.

 2. Завдання управління персоналом в сучасних розвитку організації.

 3. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління.

 4. Життєвий цикл організації.

 5. Стратегія управління персоналом: основні компоненти.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Концепція стратегічного управління персоналом (за М. Арсмтронгом).

  2. Моделі управління персоналом (за М. Арсмтвонгом).

  3. Інтелектуальний капітал: теорія та практичне значення.

  4. Структура персоналу організації.

  5. Сучасна кадрова політика організації.

  6. Організація служби персоналу в компанії.

Практичне завдання:

 1. Ситуаційна вправа „Найкращий кандидат, якого тільки можна уявити”.

 2. Розробка стратегії управління персоналом на прикладі певної компанії.

Основна література:

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. – С. 20-141. (Часть 1,2).

 2. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005. – 319 с. – С. 16-35.; 116-150. (Глава 1, 5, 6).

 3. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с. – С. 7 – 69. (Глави 1-2).

Додаткова література:

  1. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.

  2. Егоршин А. П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – Н. Новгород: НИМБ, 2005.

  3. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: "Кондор", 2005.

  4. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с.

  5. Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Banks & Exchanges Publishers, 1998.

  6. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: Инфра - М, 1997.


Семінарське заняття 2. Організаційна структура та аналіз діяльності персоналу (2 год.).

Контрольні запитання:

 1. Ключові поняття організаційної структури.

 2. Типи організаційної структури.

 3. Етапи аналізу роботи в організації.

 4. Методи збору інформації для аналізу діяльності.

 5. Написання посадових інструкцій. Кваліфікаційні вимоги до працівника.

 6. Регламентація управління: службові права, повноваження та обов’язки працівників.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Проектування організації (за М. Армстронгом).

  2. Проектування робочих місць (за М. Армстронгом).

  3. Управління змінами в організації (за М. Армстронгом).

Практичне завдання:

 1. Аналіз окремого виду діяльності: розробка кваліфікаційних вимог до працівника.

 2. Розробка психограми для певного виду діяльності .

Основна література:

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. – С. 230-263. (Часть 5).

 2. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – (Глава 3.)

 3. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с. – С. 39-98 (Глава 4).

Додаткова література:

  1. Егоршин А. П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – Н. Новгород: НИМБ, 2005.

  2. Кирхлер Э., Хельц Э. Дизайн работ в организациях. Пер. с нем. - Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

  3. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: "Кондор", 2005.

  4. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001.

  5. Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Banks & Exchanges Publishers, 1998.

  6. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: Инфра - М, 1997.


Семінарське заняття 3. Підбір перосналу: методи пошуку персоналу (2 год.).

Контрольні запитання:

 1. Стратегії підбору персоналу.

 2. Планування заходів по підбору персоналу.

 3. Зовнішній і внутрішній пошук.

 4. Підбір персоналу за допомогою сторонніх компаній (outsourcing).

 5. Підбір персоналу за допомогою засобів масової інформації.

 6. Підбір персоналу: робота з навчальними закладами.

 7. Підбір персоналу: ярмарки кар’єри.

Завдання для самостійної роботи:

  1. Планування і прогнозування потреби в персоналі.

  2. Плинність кадрів.

Практичне завдання:

 1. Розробка та написання оголошення для пошуку персоналу.

Основна література:

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. – С. 318-364. (Часть 6. Глава 24-25).

 2. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – (Глава 4).

 3. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005. – C. 65-123. (Глава 3).

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – (Глава 3).

Додаткова література:

  1. Иванов А. Е. Как закрыть вакансию. Органайзер рекрутера. — Москва: Вершина, 2006. – 224 с.

  2. Иванова С. В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2007.

  3. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2003. — 240 с.

  4. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с.


Семінарське заняття 4. Підбір персоналу: методи відбору кандидатів (2 год.).

Контрольні запитання:

 1. Встановлення стандартів для проведення відбору кандидатів.

 2. Критерії відбору кандидатів.

 3. Методи відбору кандидатів: співбесіда, професійне тестування, психометрія, альтернативні методи оцінки.

 4. Процедура оцінки кандидатів.

 5. Алгоритм підбору на вакансію. Аналіз резюме. Телефонне інтерв’ю. Професійна оцінка. Співбесіда.

 6. Організація процедури підбору всередині компанії.

 7. Адаптація нових працівників.

Запитання для самостійної роботи:

Практичне завдання:

 1. Ситуаційна вправа „Як визначити зірку”.

 2. Ситуаційна вправа „Створи себе сам”. Презентація власного резюме.

 3. Розробка та проведення процедури оцінки кандидатів.

Основна література:

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. – С. 364-408. (Часть 6. Глава 26-29).

 2. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – (Глава 5-6).

 3. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с. (Глава 6).

 4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – (Глава 4).

Додаткова література:

 1. Иванов А. Е. Как закрыть вакансию. Органайзер рекрутера. — Москва: Вершина, 2006. – 224 с.

 2. Иванова С. В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2007.

 3. Купер Д., Робертсон А. Психология в отборе персонала / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2003. — 240 с.

 4. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005.


Семінарське заняття 5. Оцінка персоналу: завдання та функції (2 год).

Контрольні запитання:

 1. Система оцінки персоналу в процесі управління.

 2. Завдання оцінки персоналу.

 3. Види оцінки персоналу: у яких випадках необхідно проводити оцінку.

 4. Критерії оцінки персоналу: кількісні показники, якість роботи та індивідуальні особливості працівника.

 5. Оцінка робочих досягнень.

 6. Оцінка кваліфікації (професійні знання, вміння, навички).

 7. Оцінка компетенцій (особистісний потенціал).

Завдання для самостійної роботи:

 1. Розробка та функціонування системи оцінки персоналу.

 2. Оцінка показників праці.

 3. Концепція управління за цілями (Management by Objectives).

 4. Концепція управління виконанням (Performance Management).

Практичне завдання:

 1. Ситуаційна вправа „Колесо фортуни” (А.Наврузов).

 2. Розробка структури компетенцій для певного виду діяльності.

Основна література:

  1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. – С. 410-446. (Часть 8.).

  2. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – (Глава 9-10).

  3. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с. (Глава 7).

  4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – (Глава 5).

  5. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005. – С. 127-176. (Глава 4).

Додаткова література:

 1. Гуревич А. М. Ассессмент: принципы подготовки и проведения. — СПб.: Речь, 2005. - 235 с.

 2. Кляйнман М. Ассесмент-центр. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2004.

 3. Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005.

 4. Сергиенко С.К Современные отечественные технологии оценки и развития управленческого персонала. – М.: Книжный мир, 2004. – 206 с.

 5. Уотлинг Б. Контрольные вопросы для проведения оценки деятельности персонала: Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002.Семінарське заняття 6. Оцінка персоналу: методи оцінки (2 год).

Контрольні запитання:

  1. Методи оцінки персоналу.

  2. Атестація персоналу.

  3. Технологія проведення атестації.

  4. Атестація після завершення випробувального періоду.

  5. Метод “360 градусів”.

  6. Асесмент-центр.

  7. Методика „Таємний покупець”.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Зворотній зв'язок у методі оцінки «360 градусів».

 2. Співбесіда за результатами оцінки.

Практичне завдання:

 1. Оцінка компетенцій (особистісного потенціалу) методом асесмент-центр.

Основна література:

  1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. – С. 410-446. (Часть 8.).

  2. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – (Глава 9-10).

  3. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с. (Глава 7).

  4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – (Глава 5).

  5. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005. – С. 127-176. (Глава 4).

Додаткова література:

 1. Гуревич А. М. Ассессмент: принципы подготовки и проведения. — СПб.: Речь, 2005. - 235 с.

 2. Кляйнман М. Ассесмент-центр. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2004.

 3. Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005.

 4. Сергиенко С.К Современные отечественные технологии оценки и развития управленческого персонала. – М.: Книжный мир, 2004. – 206 с.

 5. Уотлинг Б. Контрольные вопросы для проведения оценки деятельности персонала: Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002.


Семінарське заняття 7. Мотивація персоналу: Системи управління винагородами (2 год).

Контрольні запитання:

 1. Компенсаційна політика компанії.

 2. Стратегія та політика винагороди.

 3. Аналіз ринку праці: принцип зовнішньої відповідності.

 4. Огляди заробітних плат.

 5. Аналіз інформації про вакансії в ЗМІ (газети, Інтернет).

 6. Аналіз зарплатних очікувань кандидатів.

 7. Аналіз відгуків на опубліковані вакансії.

 8. Дані з офіційних джерел (біржа праці, Державний комітет по статистиці).

 9. Формування посад: принцип внутрішньої відповідності.

 10. Оцінка посади основана на кваліфікації.

 11. Оцінка посади основана на компетенціях.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Форми стимулювання персоналу.

 2. Процедура грейдування посад.

 3. Система збалансованих показників (Balanced Scorecard, BSC) та управління за цілями.

 4. Ключові показники ефективності діяльності (KPI).

Практичне завдання:

1. Ситуаційна вправа „Кузня кадрів для конкурента”.

Основна література:

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. – С. 533-633. (Часть 10).

 2. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – (Глава 12,13,14).

 3. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с. – С. 212-245 (Глава 10).

 4. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005. – С. 176-228. (Глава 5).

Додаткова література:

 1. Армстронг М., Стивенс Д. Оплата труда: Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала. Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Бук, 2007.

 2. Бабынина Л.С. Вознаграждение персонала. – М.: РЭА им. Г.В.Плеханова, 2003.

 3. Иванова С. В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? – М.: Альпина Бизнес Бук, 2007.

 4. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

 5. Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007.

 6. Новикова М. Путеводитель по кадровому менеджменту, выпуск 3, компенсации и льготы. 2-е изд. – М. ООО «Бегин групп», 2006.

 7. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб. пособие для вузов /Пер. с англ, под ред. проф. Е.А. Климова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 399 с.

 8. Соломанидина Т. О., Соломанидин В. Г. Управление мотивацией персонала (в таблицах, схемах, тестах, кейсах). – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005.


Семінарське заняття 8. Мотивація персоналу: структцра оплати праці (2 год).

Контрольні запитання:

 1. Структура оплати праці.

 2. Компенсаційний пакет.

 3. Пільги та доплати працівникам.

 4. Винагороди для спеціальних груп працівників.

 5. Бюджети та прогнози по оплаті праці.

 6. Нематеріальна мотивація.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Структура компенсацій та пільг.

 2. Методи підвищення задоволеності працею.

 3. Типові та індивідуальні мотиватори в системі стимулювання працівників.

 4. Моделі та інструменти мотивації.

Основна література:

  1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. – С. 533-633. (Часть 10).

  2. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – (Глава 12,13,14).

  3. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с. – С. 212-245 (Глава 10).

  4. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005. – С. 176-228. (Глава 5).

Додаткова література:

 1. Армстронг М., Стивенс Д. Оплата труда: Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала. Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Бук, 2007.

 2. Бабынина Л.С. Вознаграждение персонала. – М.: РЭА им. Г.В.Плеханова, 2003.

 3. Иванова С. В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? – М.: Альпина Бизнес Бук, 2007.

 4. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

 5. Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007.

 6. Новикова М. Путеводитель по кадровому менеджменту, выпуск 3, компенсации и льготы. 2-е изд. – М. ООО «Бегин групп», 2006.

 7. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб. пособие для вузов /Пер. с англ, под ред. проф. Е.А. Климова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 399 с.

 8. Соломанидина Т. О., Соломанидин В. Г. Управление мотивацией персонала (в таблицах, схемах, тестах, кейсах). – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005.


Семінарське заняття 9. Навчання та розвиток персоналу (2 год.)

Контрольні запитання:

 1. Основні інструменти розвитку персоналу.

 2. Управління службовими кар’єрами.

 3. Управління рухом працівників в організації.

 4. Навчання і підвищення кваліфікації працівників.

 5. Кадровий резерв.

 6. Основні напрямки професійного навчання.

 7. Створення системи навчання персоналу.

 8. Види та методи професійного навчання персоналу.

 9. Навчання на робочому місці.

 10. Коучінг (наставництво).

 11. Навчання за межами робочого місця.

 12. Тренінгові компанії та тренінги.

 13. Корпоративний університет.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Розвиток персоналу в сучасних компаніях.

 2. Сучасні концепції навчання персоналу.

 3. Організаційне навчання та організація, що навчається.

 4. Планування особистісного розвитку.

 5. Навчання та розвиток керівників.

 6. Оцінка ефективності навчальних програм.

Практичне завдання:

 1. Аналіз потреби в навчанні на прикладі компанії ХХХ.

 2. Ситуаційна вправа „Як „визначити” зірку”.

Основна література:

  1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. – С. 448-527. (Часть 9).

  2. Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – (Глава 7,8,11).

  3. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с. – С. 165-212 (Глава 8-9).

  4. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005. – С. 228-262. (Глава 6).

Додаткова література:

 1. Горшкова Е.Г., Бухаркова О.В. Коуч-наставничество как инструмент развития бизнеса. Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2006.

 2. Магура М. И., Курбатова М. Б. Организация обучения персонала в компании. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2003.

 3. Томашек Н. Системный коучинг. Целеориентированый подход в консультировании / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008.

 4. Поляков В. А. Технология карьеры, практическое руководство. — М.: Дело ЛТД, 1995.

 5. Савина Е. П. Искусство планировать развитие персонала. – М., 2004.

 6. Сотникова С. И. Управление карьерой: Учеб. пособии. — М.: Инфра, 2001.


Семінарське заняття 7. Корпоративна культура (2 год.).

Контрольні запитання:

 1. Типологія корпоративних культур.

 2. Елементи організаційної культури.

 3. Формування корпоративної культури.

 4. Формальні та неформальні системи цінностей організації.

 5. Формування стандартів поведінки членів організації.

 6. Формування традицій організації.

 7. Методи дослідження корпоративної культури.

 8. Методи підтримки корпоративної культури.

 9. Форми проведення внутрішнього PR.

Запитання для самостійної роботи:

 1. Оцінка організаційної культури.

 2. Підтримка та зміна корпоративної культури.

 3. Процедури комунікації у формуванні та підтримці організаційної культури.

Практичне завдання:

  1. Ситуаційна вправа «Типова ситуація у нетиповій компанії». Мета вправи: з’ясувати, який вплив на практику управління людськими ресурсами справляють принципи і місія організації.

Основна література:

   1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с. – С. 194-206. (Часть 3, гл.13).

   2. Музиченко В. Мастер-класс по управлению персоналом. Серия: Management Pro. – Изд-ва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009 г. – 648 с. – С. 21-39 (Глава 2).

   3. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005. – С. 42-62 (Глава 2).

Додаткова література:

 1. Ральф Ван Дик. Преданность и идентификация с организицией / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный цент. 2006. – 142 с.

 2. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб. Питер, 2001.

 3. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб. Питер, 2001.

 4. Щекин Г. Организация и психология управления персоналом. – К.: МАУП, 2002.


Самостійна робота студентів


Спецкурс «Управління персоналом» передбачає, що студенти отримують знання необхідні в процесі підбору, мотивації, навчання та розвитку персоналу, виявлення психологічних проблем в організаціях і здійснення їх аналізу, тому теоретичний курс поєднується самостійною роботою студентів, яка має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних знань та навичок у галузі управління персоналом.

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти знаннями та навичками:

 • основних напрямків, принципів та методів управління персоналом;

 • закономірностей профорієнтації та адаптації нових працівників;

 • основних методів підбору, оцінки, навчання та мотивації персоналу;

 • технології формування кадрового потенціалу управління.


І. Робота з літературними джерелами.

Конспект базової літератури. Для плідної роботи з літературними джерелами студенту корисно скласти свою власну бібліографію. Процес читання має відбуватися повністю, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов'язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Значення незнайомих термінів слід одразу ж з'ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на окремих аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок i абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю із посиланням на автора, джерело i сторінку.

Робота з матеріалами з «Інтернету» надає можливість отримувати нaйновiшy інформацію з різних галузей психологічної науки. 3 цією метою можна користуватися такими сайтами: http://www.psy.msu.ru, http://psylib.kiev.ua/; www.psychology.net.ru; www.openweb.ru; www.myword.ru.

Аналіз додаткової літератури (реферування статті, частини монографії тощо). Аналіз має бути стислим, змістовним i записаним своїми словами та формулюваннями у формі таблиці. У пpoцеci конспектування важливо дотримуватись логічного зв'язку окремих складників тексту. У тексті аналізу корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки i робити помітки на полях.

Реферат (аналіз літератури за заданою тематикою, реферування статті, частини монографії тощо). Обсяг реферату – 5-6 сторінок друкованого тексту 14 шрифт, 1,5 інтервал.

Критерії оцінювання написання реферату:

 • Повнота літературного огляду

 • Наявність авторського аналізу літературних джерел

 • Грамотність цитування літературних джерел

 • Відповідність списку літератури змісту роботи

Коректність висновків реферату

Орієнтовна тематика рефератів:

 1. Основні компоненти ринку трудових ресурсів.

 2. Особливості структури персоналу організації.

 3. Специфіка функціонування організації на різних етапах її розвитку.

 4. Особливість чинників внутрішнього та зовнішнього середовища у впливі на кадрову політику організації, зміст і специфіку конкретних програм і кадрових заходів?

 5. Основні етапи процесу залучення кандидатів на посади.

 6. Переваги та недоліки, пов’язані із залученням кандидатів на посаду із внутрішнього та зовнішнього ринків праці.

 7. Ефективні методи зовнішнього пошуку для залучення кандидатів та управлінські посади?

 8. Які способи роботи з навчальними закладами можна організувати в процесі залучення персоналу?

 9. Переваги регулярної оцінки персоналу для організації та працівників та її вплив на ефективність діяльності.

 10. Переваги та недоліки методу атестації персоналу?

 11. Роль компенсаційного пакету в системі мотивації персоналу.

 12. Типи мотиваторів та їх роль у формуванні мотиваційного ефекту.

 13. Які чинники впливають на побудову системи мотивації управлінського персоналу?

 14. Значення нематеріальної мотивації для підвищення лояльності співробітників до компанії.

 15. Основні мотиви, які впливають на мотивацію різних категорій персоналу компанії?

 16. Поняття компетенцій в системі оцінки персоналу.

 17. Управління змінами в організації.

 18. Управління знання ми в організації.

 19. Управління кар’єрою в системі управління персоналом.

 20. Професійне навчання та організація, що навчається.


ІІ. Індивідуальні навчально-дослідні письмові завдання.

Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам письмово опрацювати матеріал, здійснити критичний аналіз проблеми.

^ Практичні завдання: Аналіз ситуаційної вправи. (Опис проблемної ситуації, аналіз учасників ситуації та пошук шляхів вирішення проблеми)

Критерії оцінювання виконання практичного завдання:

 • Повнота аналізу проблеми

 • Наявність авторського погляду на трактування проблематики завдання

 • Грамотність аргументації

 • Застосування в категоріального апарату в письмовому аналізі

 • Правильність та коректність висновків

 • Логіка, послідовність та лаконічність викладу матеріалу

Лабораторні завдання: опрацювання методик технологій;

  1. Розробка компетенцій для окремого виду діяльності.

  2. Оцінка організаційної культури компанії.

  3. Психологічне дослідження трудового колективу (клімат, згуртованість тощо).

  4. Дослідження характеристик роботи та організаційного середовища (аналіз діяльності, задоволеність роботою, якість робочого життя тощо).

Критерії оцінювання виконання лабораторного завдання:

 • Правильність оформлення лабораторного завдання

 • Правильність опрацювання результатів

 • Правильність та коректність висновків


Додаткова література


 1. Армстронг М., Стивенс Д. Оплата труда: Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала. Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Бук, 2007.

 2. Бабынина Л.С. Вознаграждение персонала. – М.: РЭА им. Г.В.Плеханова, 2003.

 3. Барташев А. В., Алексеева И. Ю., Майорова Е. В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007.

 4. Бовыкин В. И. Новый менеджмент: (управление предприятием на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления). – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1997.

 5. Весни В. Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юристъ, 1998. – 496 с.

 6. Власова А. Бачення, цінності і стратегія використання людських ресурсів // Відділ кадрів. - №1(136), 2005.

 7. Гавкалова Н. Л., Маркова Н. С. Менеджмент персонала: Учеб. пособие. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2005.

 8. Гордиенко Л. Ю. Основы кадрового менеджмента: Уч. пособие – Х.: ИО "ИНЖЭК", 2004.

 9. Горшкова Е.Г., Бухаркова О.В. Коуч-наставничество как инструмент развития бизнеса. Практическое руководство. – СПб.: Речь, 2006.

 10. Железняк Т. Организация управления персоналом // ПЕРСОНАЛ-МИКС. – 2003.– № 2(3).

 11. Егоршин А. П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – Н. Новгород: НИМБ, 2005.

 12. Иванова С. В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? – М.: Альпина Бизнес Бук, 2007.

 13. Иванова С. В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2007.

 14. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

 15. Кирхлер Э., Хельц Э. Дизайн работ в организациях. Пер. с нем. - Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

 16. Кляйнман М. Ассесмент-центр. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2004.

 17. Кодекс законів про працю України. – К.: Парламентське видавництво, 1997.

 18. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2002.

 19. Комиссарова Т. А. Управление человеческими ресурсами. – М.: Дело,2002

 20. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: "Кондор", 2005.

 21. Магура М. И., Курбатова М. Б. Оценка работы персонала. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005.

 22. Менеджмент персоналу / Під ред. В. М. Данюк, В. М. Петюх. – К.: КНЕУ, 2004.

 23. Мерманн Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007.

 24. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001.

 25. Мурашко M. I. Менеджмент персоналу. — К.: «Знання», 2002.

 26. Основатели эффективных компаний. Психологический анализ и практические рекомендации для предпринимателей / под. ред. М. Фрезе. Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006.

 27. Поляков В. А. Технология карьеры, практическое руководство. — М.: Дело ЛТД, 1995.

 28. Реймаров Г. Два похода к оценке персонала / Управление персоналом. – 1999. №4. – С. 31-38

 29. Савина Е. П. Искусство планировать развитие персонала. – М., 2004.

 30. Соломанидина Т. О., Соломанидин В. Г. Управление мотивацией персонала (в таблицах, схемах, тестах, кейсах). – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005.

 31. Сотникова С. И. Управление карьерой: Учеб. пособии. — М.: Инфра, 2001.

 32. Спивак В. А. Корпоративная культура. СПб: Питер, 2001.

 33. Томашек Н. Системный коучинг. Целеориентированый подход в консультировании / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008.

 34. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия: Учебн.–практ. пособие. – М.: Дело., 2000.

 35. Уотлинг Б. Контрольные вопросы для проведения оценки деятельности персонала: Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002.

 36. Управление персоналом для современных руководителей / Под ред. Е. А. Борисова – СПб.: - Питер, 2003.

 37. Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – М.: Banks & Exchanges Publishers, 1998.

 38. Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. — М.: Инфра - М, 1997.

 39. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

 40. Шаховой В. А., Шапиро С. А. Мотивация трудовой деятельности. – М.: Вершина, 2003.

 41. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации: Уч. пособие – М.: ЗОА "Бизнес – школа" и "Интел – Синтез", 1998.

 42. Щекин Г. В. Организация и психология управления персоналом. – К.: МАУП, 2002.

 43. Hofstede G. Cultures and organizations: Software of the mind. – London, 1990.

 44. Hofstede G. Empirical models of cultural differences // Contemporary issues in cross-cultural psychology / Ed. By N. Bleichrodt, P.J. Dreth. – Lisse, 1991.

 45. Jahoda M. Work, employment and unemployment: values, theories and approaches in social research // American Psychologist, 1981. Vol. 36.


Система поточного контролю роботи студентів


Форми контролю знань студентів

 • поточний контроль – робота на заняттях (відвідуваність; тематичні виступи на семінарах);

 • проміжний контроль – самостійна робота (робота з літературними джерелами; індивідуально-дослідні завдання); тестування;

 • підсумковий контроль – залік.

Види роботи студента:

1. Робота на практичних заняттях

 • відвідуваність;

 • тематичні виступи на семінарах;

 • коментар з приводу проблематики заняття;

 • активна участь у вправах

^ 2. Самостійна робота:

 • робота з літературними джерелами;

 • індивідуально-дослідні завдання.

3. Написання тестів (контрольні зрізи).


Таблиця форм поточного контролю студентів

^ Форма контролю

Кількість видів

Вартість

Разом

Контрольні зрізи

2

20 балів

40

Робота на заняттях

10

3 балів

30

Самостійна робота

3

5 балів
Підсумок/Залік

1

100
^ Форма контролю

Вид роботи

Кількість

Вартість

Сума

Контрольні зрізи

Тестування

2

20

40

Робота на заняттях

Відвідуваність

10

0

0

Тематичні виступи на семінарах

10

2

20

Коментар з приводу проблематики заняття

10

1

10

Активна участь у вправах

10

0

0

Самостійна робота

Конспект базової літератури

10

1

10

Аналіз додаткової літератури

1

2

4

Реферат

1

6

6

Практичні завдання: аналіз ситуації

2

4

8

Лабораторні завдання

1

2

2


^ Умови допуску студентів до заліку

з курсу «управління ПЕРСОНАЛОМ»


 1. відсутність “заборгованостей” ( пропуск 20% і більше семінарських занять);

 2. виконання практичних письмових завдань (згідно з навчальним планом).^

“Відпрацювання” пропущених занять:


 • семінарських занять: конспект відповідей на питання семінару за планом семінарських занять (написано від руки)

 • лекційних занять: додаткове запитання на заліку за темою пропущеної лекції.


контрольні ^ ЗАПИТАННЯ ДО КУРСУ

 1. Структура, функції та основні категорії управління людськими ресурсами.

 2. Філософія та стратегія організації.

 3. Життєвий цикл організації.

 4. Стратегія управління персоналом: основні компоненти.

 5. Критерії ефективності організації.

 6. Побудова служби персоналу в компанії.

 7. Типи організаційної структури.

 8. Етапи аналізу роботи в організації.

 9. Методи збору інформації для аналізу діяльності. Інтерв’ю. Анкетування. Щоденник (журнал) респондента.

 10. Кількісні методи аналізу роботи.

 11. Написання посадових інструкцій. Кваліфікаційні вимоги до працівника.

 12. Професіограма та психограма.

 13. Стратегії підбору персоналу.

 14. Формування чіткого запиту: способи формування заявки на вакансію.

 15. Планування заходів по підбору персоналу.

 16. Зовнішній і внутрішній пошук.

 17. Підбір персоналу за допомогою сторонніх компаній (outsourcing).

 18. Підбір персоналу за допомогою засобів масової інформації.

 19. Підбір персоналу: робота з навчальними закладами.

 20. Підбір персоналу: ярмарки кар’єри.

 21. Процедура оцінки кандидатів.

 22. Критерії відбору кандидатів.

 23. Алгоритм підбору на вакансію.

 24. Аналіз резюме.

 25. Телефонне інтерв’ю.

 26. Професійна оцінка.

 27. Правила проведення співбесіди.

 28. Організація процедури підбору всередині компанії.

 29. Адаптація нових працівників.

 30. Ефективність діяльності працівника в організації.

 31. Технологія проведення атестації.

 32. Завдання оцінки персоналу.

 33. Критерії оцінки персоналу.

 34. Оцінка робочих досягнень.

 35. Оцінка кваліфікації (професійні знання, вміння, навички).

 36. Оцінка компетенцій (особистісний потенціал).

 37. Методики проведення атестації.

 38. Метод “360 градусів”.

 39. Есесмент-центр.

 40. Атестація персоналу.

 41. Методика „Таємний покупець”.

 42. Атестація після завершення випробувального періоду.

 43. Поняття мотивації персоналу.

 44. Компенсаційна політика компанії.

 45. Аналіз ринку праці: принцип зовнішньої відповідності.

 46. Формування посад: принцип внутрішньої відповідності.

 47. Матеріальна мотивація: зарплата, премії та бонуси.

 48. Нематеріальна мотивація.

 49. Створення системи навчання персоналу.

 50. Аналіз потреби в навчанні.

 51. Форми та методи навчання.

 52. Тренінгові компанії та тренінги.

 53. Корпоративний університет.

 54. Кадровий резерв.

 55. Типологія корпоративних культур.

 56. Формування корпоративної культури.

 57. Визначення місії організації, базових цінностей.

 58. Формування традицій організації.

 59. Методи дослідження корпоративної культури.

 60. Дослідження лояльності працівників до організації.

 61. Методи підтримки корпоративної культури.

 62. Форми проведення внутрішнього PR.Схожі:

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „фінансовий ринок" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 050100 „фінанси"
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 iconМетодичні рекомендації щодо вивчення тем
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни „Функціонально-вартісний аналіз” для студентів денної...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 iconМетодичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни "аналіз фінансової діяльності" для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо практичної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 iconМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Бюджетна система" для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної
Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності: 050100 “фінанси”
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010 iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для студентів денної форми навчання зі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи