Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента
Скачати 393.39 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента
Сторінка1/4
Дата09.10.2012
Розмір393.39 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


______________________________

“______”_______________20____ р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
____­­­­­ САМОМЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань __________________0201 – культура _________________________________

напрям підготовки_____________6.020101 – культурологія_________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності_____________Культурологія_____________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

факультету, відділення ________ Філософський факультет, відділення культурології

(назва інституту, факультету, відділення)


^ Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка


Філософський факультет

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


______________________________

“______”_______________20__ р.

^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
САМОМЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань __________________0201 – культура _________________________________

напрям підготовки_____________6.020101 – культурологія_________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності_____________Культурологія_____________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

факультету, відділення ________ Філософський факультет, відділення культурології

(назва інституту, факультету, відділення)


^ Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


ЛЬВІВ – 2010

“самоменеджмент НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА ”. Робоча програма

(назва дисципліни)

навчальної дисципліни. Галузь знань – 0201 – культура, напрям підготовки – 6020101 – Культурологія. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010/2011. – 18с.


Розробник: кандидат психологічних наук, доцент Штепа О. С.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології (циклової, предметної комісії)_______


Протокол № 22 від 02.07.2010 р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________(Грабовська С. Л.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20____ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)

6020101 – Культурологія

(шифр, назва)


Протокол № 124/7 від. 02.07.2010 р.


“_____”________________20____ р. Голова _______________( ____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Штепа О.С., 2010.

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010.
 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Самоменеджмент навчальної діяльності студента ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0201 – культура

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

6.020101 – культурологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

культурологія

1-й

-

Курсова робота –

не передбачена

Семестр

Загальна кількість годин - 72

1-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр18 год.

-

^ Практичні, семінарські

18 год.

-

Самостійна робота

36 год.

-

ІНДЗ:

Вид контролю: залік
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – формування загальної компетентності.

Завдання – научіння студентів напрямам самоорганізування з метою оптимізування їхнього навчання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: напрями самоменджменту, концепції саморозвитку, критерії формулювання реалістичної цілі; головні поглиначі часу, способи оптимального організування та резервування часу; види стресорів та стратегії успішного долання стресу; головні характеристики команди, показники уміння ефективно працювати у групі та команді, соціальні ролі у команді; види спілкування, принципи асертивного спілкування, характеристики переконуючого та інформуючого виступу перед аудиторією, стратегії інґраціації; складові та компоненти психологічного ресурсу особистості та способи самоінвестування.

вміти: застосовувати методики з цілепокладання та головних напрямів самоменджменту, а саме: тайм-, стрес-, тіім-, імпрешн-, ресурс-менеджменту.

Набуття студентами компетентності з курсу можливе за актуалізації їхніх знань з курсів “Загальна психологія”, “Філософія”, “Логіка”.


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Самоменеджмент як наука

Тема 1. Теоретичні аспекти самоменеджменту

Самоменеджмент є технологією оптимального самоорганізування особистості для досягнення значущих для неї цілей. Водночас уміння самоорганізування є компетенцією. Напрямами самоменеджменту є менеджмент часу, самоорганізувння у стресових ситуаціях, менеджмент справляння враження на навколишніх, командний менеджмент, менеджмент психологічних ресурсів. Виокремлено різні концепції самоменеджменту.

Складовими самоменеджменту є мотиваційні особливості та особистісні диспозиції. Особистісні диспозиції самоменеджменту: саморозвиток, чіткі особисті цілі, чіткі особисті цінності, творчий підхід, інтелектуальна ефективність, вміння навчати. Мотиваційні складові самоменеджменту: активність, внутрішній мотив, інтерес до життя, самопослідовність, цільова мотивація, бажання працювати (мотивованість). У процесі перетворення активності особистості самоменеджмент є ланкою, необхідною для формування психологічної готовності людини до постановки цілі. Механізмами самоменеджменту є самоконтроль і саморозуміння. Фактором активації функції самоменеджменту є проблемна ситуація, прагнення змінити неефективну чи неадекватну поведінку.

Існують різні рівні умінь самоменджменту. Особистості з високим рівнем умінь самоменеджменту харатеризуються високим рівнем інтересу до життя, домінуванням внутрішньоорганізованої цільової мотивації, чіткими особистісними цінностями, високим рівнем інтелектуальної ефективності та вмінням навчати інших.

Рекомендована література:

 1. Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой / Джон Адаир. – М.: Эксмо, 2006.

 2. Бишоф А., Бишоф К. Самоменеджмент. – М.: ОМЕГА-М, 2006

 3. Маурик Джон ван. Эффективный стратег: Пер. с англ. − М. Инфра − М, 2002. − 208с.

 4. Моргенстерн Дж. Тайм менеджмент / Джулия Моргенстерн. – М. : “Деловая книга”, 2001. – 264с.

 5. Основатели эффективных компаний. Психологический анализ и практические рекомендации для предпринимателей / [под ред. М. Фрезе]. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2006. – 336с.

 6. Штепа О. С. Теорія самоменеджменту / О. С. Штепа // Соціальна психологія. – 2010. – № 3 (41), травень. – С. 111–124.

Тема 2. Самоменеджмент як рівень саморозвитку

Саморозвитоком є прагнення людини сформувати у себе певні психологічні якості й уміння, за нявності яких, на її думку, вона зможе реалізувати свій особистісний потенціал більш повно. Напрями саморозвитку – фізичний, інтелектуальний, особистісний, соціальний, професійний, духовний. Векторми саморзвитку є: 1) самовдосконалення, 2) очікування відносно навколишніх. Складові саморозвитку – самоінтерес, саморозуміння, самоповага, самоприйняття, самомотивування, самозміна, самоствердження, самоактуалізування, самоефективність, самовдосконалення.

Головною храктеристикою особистості, яка продовжує саморозвиток, є здатність до вчинку. Вчинок – одиниця поведінки, що означає здатність особистості до морального самовизначення. Особистість, яка здатна до вчинку, завжди керується у своїх рішеннях морально-етичними принципами. Основні види вчинку: вчинок екзистенції, вчинок добра, вчинок істини, вчинок самовизначення, вчинок краси, вчинок самостведження.

Концепції саморозвитку: 1) концепція індивідуальних цілей саморозвитку людини А. Ленгле; 2) концепція типових цілей саморозвитку, яка представлена інтерпретацією теорій особистості Д. Левінсона та А. Адлєра; 3) крос-культурна концепція цінностей саморозвитку у культурах Заходу і Сходу.

Рекомендована література:

 1. Бендас Т. В. Гендерная психология / Т. Бендас. – СПб.: Питер, 2005.

 2. Зелінська Т. М. Амбівалентність особистості: Теорія, діагненстика і ппсихокорекція / Т. М. Зелінська [навч. посібн.]. – К.: Каравелла, 2010.

 3. Лэнглэ А. Эмоции и экзистенция / А.Лэнглэ [пер. з нім.]. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2007.

 4. Основи психології / [за ред. В. А. Роменця] [підручн.]. – К.: Либідь, 1999. – С.552 – 556; 573 587.

 5. Партико Т. Б. Загальна психологія / Т. Б. Партико [підручн.]. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2008. – С.61-64.

 6. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг / О. Штепа // Монографія. – Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.

Тема 3. Самоменеджимент у структурі людського капіталу

Людським капіталом називають накопичені знання, уміння, майстерність, якими володіє людина, які вона здобула завдяки загальній та спеціальній освіті і професійному досвіду. Формою вияву людського капіталу у практичній діяльності людини є компетентність.

Компетентність – це інтеґральна якість особистості; здатність особистості успішно розв’язувати проблемні ситуації, що виявляється як смисловий зв’язок знань та цінностей людини; обумовлена здібностями людини, її інтересом до діяльності та вмінням ефективно взаємодіяти з навколишніми. Види компетентності: загальна (професійна), життєва, комунікативна, рефлексивна, емоційна, психологічна інтелектуальна. Складові загальної компетентності – автономність, самоефективність, самоцінність, професіоналізм, індивідуальність, вміння працювати у команді, вміння переконувати, ефективне спілкування, самоменеджмент.

Компетенція виявляється як особливості здібностей, мотивації та особистісних властивостей людини, що є небхідними для її продуктивної навчальної та професійної діяльності. Вимоги до вияву компетенції окреслюються колом питань обізнаності та відповідальності людини. Ключові компетенції: уміння навчатись, здійснювати пошук інформації, міркувати, співпрацювати, братись за справу, адаптуватись до різних умов. Для того, щоб бути компетентним, небхідно мати теретичні знання та практичний досвід щодо проблеми, бути креативним, розуміти свої індивідуальні психологічні особливості, а також уміти виявляти відповідальність та ініціативність.

Рекомендована література:

 1. Корицкий А. В. Истоки и основные положения теории человеческого капитала / А. В. Корицкий // Креативная экономика. – №5. – 2007. – С.3–10.

 2. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / [ред. кол. Н. Софій]. − Київ: Контекст, 2000.

 3. Пряникова Ю. Йонас Віддерстрале: Основатель теории бизнеса в стиле фанк / Ю. Пряникова // Компάньон. – №48-30 ноября. – 2007. – С. 32 –36.

 4. Ульяніч І. В. Рефлексивна компетентність у педагогічній діяльності / І. В.Ульяніч // Практична психологія та соціальна робота. – №2. – 2009. – С.49–50.

Тема 4. Цілепокладання

Цілепокладання – усвідомлене формулювання мети; практичне осмислення людиною своєї діяльності з точки зору формування (постановки) цілей та їхнього реалізування найбільш оптимальними засобами. Результатом цілепокладання є оптимізування шляху досягнення цілі та виокремлення ресурсів, що необхідні для цього, а також підвищення результативності та ефективності виконання роботи.

Мета – це прагнення людини до утвердження своїми діями, вчинками певних цінностей. Ціль визначають як аксіологічно важливий для людини об’єкт, прагнення до якого має сенсоутворювальний характер. Система цілей – індивідуальна впорядкованість сукупності характеристик конкретних цілей.

Кроки цілепокладання: 1) формулювання перспективної цілі та визначення засобів її реалізування через постановку конкретних цілей; 2) вибір конкретної цілі з декількох. Критерії приоритетності цілі – моральність, перспективність, реалістичність; 3) формулювання конкретної цілі та встановлення критеріїв її досягнення. Оцінка цілі за SMART-критеріями: конкретна, вимірювана, значуща, досяжна, визначена у часі; 4) визначення реалістичних та оптимальних шляхів досягнення цілі.

Типи людей відповідно до їхніх особливостей досягнення цілі: цільовики, парацільовики, макіавелісти, цілеорієнтовані та цілеспрямовані особистості.

Рекомендована література:

 1. Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой / Д. Адаир. – М.: Эксмо, 2006.

 2. Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности. − СПб.: Питер, 2003.

 3. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первй декаде Тита Ливия / Никколо Макиавелли; [пер. с ит. Г. Муравьевой]. – СПб.: Азбука, 2002.

 4. Моргенстерн Дж. Технологии эффективной работы. 9 ключевых навыков. пер. с англ. – М.: Изд-во “Добрая книга”, 2006.  1   2   3   4

Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи