Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента
Скачати 393.39 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента
Сторінка2/4
Дата09.10.2012
Розмір393.39 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
^

Змістовий модуль 2. Напрями самоменеджменту


Тема 5. Самоорганізування часу (тайм-менеджмент)

Час – це нескінченне середовище, у якому відбувається зміна подій. Аспектами часу є психофізичний час, психофізіологічний час, особистісно-психологічний час, соціально-психологічний час. Існує соціокультурна концепція часу, з точки зору якої є два типи часу: англо-європейський та арабський.

У концепції психологічного часу С. Міньковскі за критерієм “сприймання часу” визначено типи особистості “активісти” та “мрійники”. Індивідуально-психологічні особливості сприймання людиною часу обумовленні її індивідуальним “кроком часу”, що є одиницею індивідульного відображення людиною об’єктивного часу. Існує три головних режими часу – оптимальний, невизначений, дефіцитний.

К. Абульханова-Славська охарактеризувала типи особистості за критерієм регламентованості життя людини суспільними процесами. В. І. Ковальовим побудована типологія особистості за критерієм “спосіб організування часу життя”. У концепції С. Маді охарактеризовано механізми психологічного захисту особистості від відчуття беззмістовності власного часу – крусадерство, нігілізм, вегетативність, прокрастинація.

Головна характеритика компетентності у часі – знання стратегій планування та організування часу. Головними завданнями тайм-менеджменту є організування оптимального розподілу часу та його резервування.

Рекомендована література:

 1. Абульханова-Славская К. Стратегия жизни / К.Абульханова-Славская. – М.: Аспект Пресс, 1991.

 2. Болотова А. Психология организации времени / А. Болотова [учеб. пос. для вузов]. – М.: Аспект Пресс, 2006.

 3. Газилишин В. Відчуття втрати часу у кризових ситуаціях / В. Газилишин // Практична психологія та соціальна робота. – №11. – 2006. – С.24-25.

 4. Зайверт Л. Ваше время в ваших руках / Л. Зайверт. – М.: Аспект Пресс, 1991.

Тема. 6. Самоорганізування у стресових ситуаціях (стрес-менеджмент)

Стрес – стан, за якого особистість опиняється в умовах, що перешкоджають її самоактуалізуванню. Види стресу: фізіологічний та психологічний. Стресор (стресовий вплив) – явище або складна ситуація визначеної тривалості. Види стресорів: стресові стимули (стрес-фактори) та стресові ситуації.

Психологічні властивості особистості, які підвищують ймовірність сприймання нею ситуації як стресової: є поведінка за “типом А” та негативна афективність, які називають диспозиційними факторами стресу.

Стресостійкість – здатність людини протистояти стресовому впиву або долати стресові ситуації, шляхом активного їхнього перетворення або адаптації до них без шкоди для власного здоров’я та якості виконуваних завдань.

Ефективні стратегії успішного долання стресу: 1) розв’язати проблему, 2) змінити ставлення до проблеми, 3) змиритись з наявністю проблеми, але зменшити її негативний вплив.

Рекомендована література:

 1. Абабков В. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В. Абабков, М. Перре.– СПб.: Речь, 2004.

 2. Брайт Д. Стресс. Теории, исследования, мифы / Д. Брайт, Ф. Джонс. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.

 3. Водопьянова Н. Психодиагностика стресса / Н. Водопьянов. – СПб.: Питер, 2009.

 4. Гринберг Дж. Управление стрессом / Гринберг Дж. – СПб.: Питер, 2004.

Тема. 7. Уміння працювати у команді (тіім-менеджмент)

Група – коло осіб, які взаємодіють для досягнення спільної мети. Види соціальних груп: натовп, аудиторія, колектив, виробнича група, інтелектуальна група, навчальна група, команда.

Груповими процесами є: нормативний вплив, феномен групового тиску, групова згуртованість, лідерство, конформізм, прийняття групових рішень.

Характеристики уміння особистості працювати у групі: знання та прийняття своєї соціальної ролі у групі, уміння конструктивно розв’язувати конфлікти, оволодіння правилами, що є у групі, як новими засобами досягнення власних цілей, уміння бачити, як досягнення власних цілей може сприяти розвитку групи.

Команда – автономна, самокерована група професіоналів, що здатна оперативно, ефективно та якісно розв’язувати поставлені перед нею завдання. Головні характеристики команди: ефективна та конструктивна міжособистісна взаємодія членів команди, професіоналізм кожного члена команди, здатність членів команди узгоджено працювати на спільний результат та орієнтування на загальний успіх команди,

Соціальні ролі у команді: “людина ідеї”, “людина групи”, “перфекціоніст”, “суддя”, “вчитель”, “шеф”.

Рекомендована література:

 1. Гертер Г. Принятие решений / Г. Гертер пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008.

 2. Кирилюк Л. Активное обучение: инструментарий и методы / Л. Кирилюк, В. Величко, Д. Карпиевич, Е. Карпиевич // Практична психологія та соціальна робота. – №2. – 2006. – С. 31–36.

 3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: У 2 кн. Кн. 2. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К.: Либідь, 2006.

 4. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / под ред. Г. Никифорова. – СПб.: Речь, 2001.

Тема. 8. Уміння справляти враження (імпрешн-менеджмент)

Спілкування – це вербальна або невербальна взємодія людей з метою обміну інформацією та емоціями, а також мотивування одне одного до певних дій. Ефективніть спілкування окреслюється різними критеріями, серед яких особливості особистості промовця, специфіка цілей, спосіб здійснення, умови проведення.

Метою імпрешн-менеджменту є уміння людини справляти на навколишніх доцільне, на її думку, враження, найчастіше сприятливе.

Справити враження означає представити себе у найкращому світлі з метою досягти власної мети, якою найчастіше є прагнення людини самоствердитись завдяки прихильності з боку навколишніх.

Самопрезентація – процес регулювання враження, яке вона справляє на навколишніх з урахуванням соціальної ситуації та уявлень про себе. Стратегії інграціації (впливу) – “самопрезентація”, “підсилення інших”, “подібність думок”, “визначення фаворитів”. Механізмом самопрезентації є самомоніторинг – самоконтроль та гнучкість у поведінці, що забезпечують людині можливість відповідати або не відповідати очікуванням навколишніх.

Асертивна поведінка – здатність людини впевнено і з гідністю відстоювати свої права та досягати власних цілей, не попираючи при цьому прав навколишніх та не перешкоджаючи їм прагнути власних цілей.

Рекомендована література:

 1. Дикинсон С. Презентация: Технология успеха пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп” Бизнес, 2003.

 2. Бурлакова И. Своя тема / И. Бурлакова. – Компаньон. – №7(575). – 15-21 февраля. – 2008. – С. 36 – 40.

 3. Гриднева И. 4 правила общения без агрессии / Psychologies. – №39 (июнь). – 2009. – С. 64 – 70.

 4. Накамото С. Гений общения. Как им стать? [пер. с англ.]. – СПб.: Питер, 2010.

Тема. 9. Уміння самопроектування(ресурс-менеджмент)

Психологічні ресурси: 1) інтенційна характеристика ідентичності, що забезпечує самопроектування особистості у майбутнє, 2) те, що є цінним для людини, та допомагає їй адаптуватись до стресових ситуацій.

Види ресурсів особистості: внутрішні, особистісні, стресостійкості, психологічні, інформаційні.

У концепції “консервування” ресурсів С. Хобфолла, особлива увага приділяється двом принципам: 1) люди прагнуть отримати, зберігти та використати свої психологічні ресурси якнайкраще, 2) люди прагнуть інвестувати свої зусилля у накопичення власних ресурсів: прагнуть захистити від втрачання, або відновити ресурси, а також набути нові ресурси для підвищення впевненості у майбутньому (екзистенційної надійності).

Ресурсність – здатність людини усвідомлювати, використовувати та оновлювати свої психологічні ресурси. Компонентами психологічного ресурсу є впевненість у собі, доброта до людей, допомога іншим, успіх, любов, творчість, віра у добро, прагнення до мудрості, робота над собою, самореалізація у професії, відповідальність.

Рекомендована література:

 1. Бендас Т. В. Гендерная психология / Тетяна Бендас. – СПб.: Питер, 2005. – 431с.

 2. Гнатенко П. Н. Идентичность: философский и психологический анализ / П. Н. Гнатенко, В. Н. Павленко. − К., 1999. − 466 с.

 3. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг / О. Штепа // Монографія. – Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232с.

 4. Штепа О. С. Психологічний ресурс особистості у концепції самоменеджменту // О Штепа / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – Додаток 4, том ІІІ (15). – 2009 р. – Тематичний випуск №3. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С. 751 – 758.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Самоменеджмент як наука

Тема 1.

5

2

2

-

-

1Тема 2.

6

2

2

-

-

2Тема 3.

6

2

2

-

-

2Тема 4.

6

2

2

-

-

2^ Разом – зм. модуль1

23

8

8

-

-

7^ Змістовий модуль 2. Напрями самомнеджменту

Тема 5.

6

2

2

-

-

2Тема 6.

6

2

2

-

-

2Тема 7.

6

2

2

-

-

2Тема 8.

6

2

2

-

-

2Тема 9.

6

2

2

-

-

2Разом – зм. модуль 2

30

10

10

-

-

10


^

Усього годин


53

18

18

-

-

17
^ 5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Самоменеджмент як технологія самоорганізування особистості

2

2

Самоменедждмент як рівень саморзвитку особистості

2

3

Самоменеджмент у структурі людського капіталу

2


^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годинЦілепокладання

2Тайм-менеджмент

2Стрес-менеджмент

2Командний менеджмент

2Імпресіон-менеджмент

2Ресурс-менеджмент

2


^ 8. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Виконання домашніх завдань

12
Разом

12


^ Зміст домашного завдання: однією з методик самоменеджменту розв’яжіть будь-яку реалістичну життєву ситуацію, що трапилась з вами протягом тижня: 1) коротко опишіть проблемну ситуацію, 2) вкажіть, яку методику самоменеджменту ви обрали, 3) розв’яжіть життєву ситуацію обраною методикою, 4) вкажіть позитиви та недоліки методики щодо розв’язання вказаної ситуації.


^ 9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

являє собою торчу роботу. Творча робота передбачає письмово виконане завдання, у якому студент пропонує власну, авторську методику самоменеджменту.


^ 10. Методи контролю

Методи поточного контролю
1   2   3   4

Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи