Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента
Скачати 393.39 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента
Сторінка3/4
Дата09.10.2012
Розмір393.39 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
^

Завдання самостійноної роботи №1


 1. Наведіть ваш варіант визначення самоменеджменту. Прокоментуйте з точки зору самоменеджменту зміст таких афоризмів: 1) “Керувати собою все одно, що віддавати накази повітряному змію” (N*), 2) “Навіть будучи спонтанним ти розумієш це, отже свідомий цього, а значить скеровуєш себе” (N**).

 2. Які мотиваційні тенденції та джерела властиві студенту, який характеризується середнім рівнем самооцінки, ініціативністю, дружелюбністю, невпевненістю у собі, що виявляється у ситуаціях виступу перед аудиторією? У яких категоріях самоменеджменту доцільно охарактеризувати його мотивацію?

 3. Які риси особистісної зрілості, на вашу думку, необхідні для реалізації характеристик студентської зрілості? Наведіть приклади.
^

Завдання самостійноної роботи №2


Інструкція: дайте письмові відповіді на наступні питання

 1. Студент прагне розвинути у собі риси сильного студента. Які методи самоменеджменту, на вашу думку, є найбільш ефективні для даного завдання? Доведіть власну думку.

 2. Визначіть ваші приоритети на найближчий місяць однією з відомих вам методик самоменеджменту. Обгрунтуйте свій вибір обраної методики.

 3. Складіть рейтинг життєвих та професійних ситуацій, що потребують умінь самоменеджменту найчастіше. Прокоментуйте важливість перших двох позицій рейтингу.Зразки тестових завдань

 1. До основних причин втрати часу належать:

  1. втрати часу при плануванні, прийняті рішень та організуванні роботи,

  2. втрати часу при плануванні стратегічних цілей та прийнятті рішень щодо короткотермінових цілей,

  3. витрати часу на проведення обговорення планів та організування робочого місця.

 2. Т. Джеймс виділив такі типи часу:

  1. лінійний та нелінійний,

  2. структурований та неструктурований,

  3. англоєвропейський та арабський.

 3. Складові стратегічного планування часу визначив:

  1. А Антоновський,

  2. М. Шлепецький,

  3. А. Сміт.

 4. До складових “планування життя” за М. Шлепецьким належать:

  1. індивідуальні, міжособистісні, довгострокові та особливі довгострокові ціл,

  2. довгосторкові та короткотермінові цілі,

  3. цілі лідерства та причетності.

 5. Довгострокові особливі цілі, за М. Шлепецьким, – це цілі, що визначають:

  1. сенс життя або життєву філософію,

  2. особистісний потенціал,

  3. термінальні цінності.

 6. Подальша самоосвіта, за М. Шлепецьки,– це:

  1. індивідуальна ціль,

  2. міжособистісна ціль,

  3. особлива довгострокова ціль.

 7. До головних поглиначів часу належать:

  1. недостатня мотивація до роботи, нездатність сказати “ні”, бажання знати усі факти,

  2. надмірність ділових записів та індеферентне ставлення до роботи,

  3. відсутність самодисципліни та неефективне планування дня.

 8. Метою завданння “Позитивне планування” є:

  1. уникнення стресу,

  2. організування продуктивної праці,

  3. вироблення нових підходів до роботи.

 9. Недотримання часових меж виконання роботи є проблемою для:

  1. цільовиків,

  2. парацільовиків,

  3. аллоцентриків.

 10. Надання надмірної значущості цілі є проблемою для:

  1. цільовиків,

  2. парацільовиків,

  3. парателіків.


Методи семесторового контролю

Орієнтовний перелік питань

 1. Проблеми та завдання самоменеджменту

 2. Стратегічні напрями самоменеджменту (стрес-менеджмент, тайм-менеджмент, ресурс-менеджмент, тіім-, імпрешн-менеджмент)

 3. Основні тези самоменеджменту на основі трактату Сенеки “Про швидкоплинність життя”

 4. Категорії самоменеджменту

 5. Завдання самоменеджменту

 6. Завдання стрес-менеджменту

 7. Самоменеджмент у ситуаціях критики

 8. Завдання тайм-менеджменту.

 9. Два типи ліній часу за Т. Джеймсом

 10. Стратегічний самоменеджмент: планування життя за М. Шлепецьким

 11. Аналіз напрямів витрати часу

 12. Управління проектами.

 13. Розробка бренду

 14. Визначення головних компетенцій

 15. Самоменеджмент лідерських властивостей

 16. Проблеми планування

 17. Самоменеджмент при публічному виступі

 18. Імпрешн-менеджмент.

 19. Інграціаційні стратегії за Е. Джоунсом та Т. Пітменом

 20. Поняття самоефективності

 21. Внутрішні ресурси особистості.

 22. Самоінвестування


11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Форма підсумкового контролю – залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т17

Т8

Т9

100

4

4

4

22

8

13

13

9

23


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.^
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4
Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


^ 12. Методичне забезпечення

 1. Методичні рекомендації до курсу “Самоменеджмент”. – ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 43с.

 2. Бишоф А. Самоменеджмент / А. Бишоф, К. Бишоф [пер. с англ.]. – М.: ОМЕГА-М, 2006.


13. Рекомендована література
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Бишоф А. Самоменеджмент / А. Бишоф, К. Бишоф [пер. с англ.]. – М.: ОМЕГА-М, 2006.
^
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абабков В. А. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В. Абабков, М. Перре. – СПб.: Речь, 2004.

 2. Адаир Д. Искусство управлять людьми и самим собой / Д. Адаир [пер. с англ.]. – М.: Эксмо, 2006.

 3. Адлер А. Наука жить / А. Адлер [пер. с англ.]. – К.: Port-Royal, 1997.

 4. Бендас Т. В. Гендерная психология / Т. Бендас. – СПб.: Питер, 2005.

 5. Волянюк Н. Феноменологія суб’єктної активності / Н. Волянюк // Соціальна психологія. − №3. − 2004. − С.97-109.

 6. Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Девід В. Джонсон [пер. с англ.]. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2003.

 7. Дикинсон С. Презентация: Технология успеха пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп” Бизнес, 2003.

 8. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Теория и практика командообразования. Современные технологии создания команд / Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов, Т. Грабенко. – СПб.:Речь, 2004.

 9. Калошин В. Ф. Емоційний інтелект – головний показник ефективності використання людських ресурсів / В. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – №4. – 2008. – С. 54 – 63.

 10. Кинан К. Самоменеджмент / К. Кинан [пер. с англ.]. – М.: Эксмо, 2006.

 11. Колпаков В. М. Самоменеджмент / В. Колпаков [навч. посіб.]. – К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008.

 12. Лукашевич Н. П. Теория и практика саммоменеджмента / Н. Лукашевич [учеб. пос.]. – К.: МАУП, 1999.

 13. Моргенстерн Дж. Тайм менеджмент. Искусство планирования и управления своим времнем и своей жизнью / Джулия Моргенстерн [пер. с англ.]. – М. : “Деловая книга”, 2001.

 14. Моргенстерн Дж. Технологии эффективной работы. 9 ключевых навыков / Дж. Моргенстерн [пер. с англ.]. – М.: Изд-во “Добрая книга”, 2006.

 15. Накамото С. Гений общения. Как им стать? [пер. с англ.]. – СПб.: Питер, 2010.

 16. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: У 2 кн. Кн. 2. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К.: Либідь, 2006.

 17. Практикум із психології: [навч. метод. посіб.] / О. В. Волошок, М. Б. Кліманська, О. С. Штепа. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.

 18. Хамітов Н. Історія філософії: Проблема людини та її меж / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова – К.: Наукова думка, 2000.

 19. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг / О. Штепа // Монографія. – Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232с.14. Інформаційні ресурси


 1. http://mirslovarei.com

 2. www.snyure.kiev.ua

 3. http://psylib.org.ua/books

 4. www.filosof.com.ua

 5. www.koob.ru

 6. www.bogyshtime.omФорма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України


Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра __психології___________________________________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

1   2   3   4

Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи