Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента
Скачати 393.39 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента
Сторінка4/4
Дата09.10.2012
Розмір393.39 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
^

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
САМОМЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань __________________0201 – культура _________________________________

напрям підготовки_____________6.020101 – культурологія_________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності_____________Культурологія_____________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

факультету, відділення ________ Філософський факультет, відділення культурології

(назва інституту, факультету, відділення)

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагальний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)лекціїсемінарсоко-практичні

Денна

1

1

72

36

18

18

36

2

-

-

1

-


Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО галузь знань 0201 – Культура , варіативної частини освітньо-професійної програми напряму підготовки – 6.020101 – Культурологія


Робоча програма складена канд психол.наук, доц Штепа О. С.________________________

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології ________________________________________________________________________


Протокол № 22 від 02.07.2010 р.


Завідувач кафедри _____________________доц. Грабовська С.Л.


__________________________ / Грабовська С.Л./

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____”________________ 20____ р


^ 1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

Модуль 1

Уміння визначати аргументувати необхідність самоменеджменту у навчанні

Уміння аналізувати ефективність застосування самоменеджменту у ситуаціях навчання та формулювння цілей

Модуль 2

Уміння здійснювати тайм-, стрес-, ресурс-, тіім-, імпрешн-менеджмент

Уміння здійснювати самоменеджмент у ситуаціях самопідготовки до занять


^ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Модуль 1

Напрями та концепції самоменеджменту

2

Саморозвиток особистості

2

Цілепокладання

2

Модуль 2

Тайм-менеджмент

2

Стрес-менеджмент

2

Тіім-менеджмент

2

Імпрешн-менеджмент

2

Рресурс-менеджмент

2

Індивідуальні особливості самоменеджменту

2
  1. ^ ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Модуль 1

Цілепокладання

2

Модуль 2

Тайм-менеджмент

2

Стрес-менеджмент

2

Командний менеджмент

2

Імпрешн-менеджмент

2

Ресурс-менеджмент

2
  1. Самостійна робота студенТА полягає у виконанні домашніх завдань. Змістом домашнього завдання є розв’язання певної проблемної життєвої ситуації методами самоменджменту. Домашнє завдання: однією з методик самоменеджменту розв’яжіть будь-яку реалістичну життєву ситуацію, що трапилась з вами протягом тижня: 1) коротко опишіть проблемну ситуацію, 2) вкажіть, яку методику самоменеджменту ви обрали, 3) розв’яжіть життєву ситуацію обраною методикою, 4) вкажіть позитиви та недоліки методики щодо розв’язання вказаної ситуації.


2.5. Самостійна робота студента:

(денна форма навчання)

 1. виконання практичних завдань протягом семестру,

 2. опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт,

 3. підготовка до семінарських занять та самостійних робіт.
 1. ^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

 1. Методичні рекомендації до курсу “Самоменеджмент”. – ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 43с.

 2. Бишоф А. Самоменеджмент / А. Бишоф, К. Бишоф [пер. с англ.]. – М.: ОМЕГА-М, 2006.

 3. Колпаков В. М. Самоменеджмент / В. Колпаков [навч. посіб.]. – К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008.

 4. Лукашевич Н. П. Теория и практика саммоменеджмента / Н. Лукашевич [учеб. пос.]. – К.: МАУП, 1999.
 1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ
^
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо
 1. ^ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З СПЕЦКУРСУ ЗА ВИДАМИ ЗАВДАНЬ


Види завдань

Кількість завдань протягом семестру

Максимальна кількість балів, що нараховується за правильне виконання одного завдання

Максимальна кількість балів за певний вид завдань

Виконання завдань на семінарсько-практичних заняттях

8

4

32

Самостійна робота (модуль)

2

15

30

Виконання домашніх завдань

6

4

24

Творча робота

1

14

14

Всього

100


^ Критерії оцінювання виконання завдань та відповідей студента на семінарсько-практичному занятті, а також виконання домашнього завдання – 0-4 бали: 0 балів – відповідь та виконання завдання відсутнє або є повністю неправильними, 1 бал – відповідь, виконання завдання є частково правильними, водночас із значними помилками та несамостійними, 2 бали – відповідь, виконання завдання є частково правильними або самостіними, 3 бали – відповідь, виконання завдання є правильними, водночас є лише повторенням тексту лекцій та не містять самостійного аналізу проблеми, 4 бали – відповідь, виконання завдання є правильними, самостійними, з самостіно здійсненим аналізом проблеми та пропозиціями щодо її розв’зання.

^ Критерії оцінювання творчої роботи. Максимальна кількість балів за творчу роботу складає 14 балів. Оцінюються творчість, обгрунтованість та презентування роботи. Творчість – 0-5 балів: 5 бали – студент самостійно розробив завдання, 4 бали – завдання виконано самостійно, проте недостатньо обгрунтовано, 3 – завдання являє собою творчу компеляцію існуючих методик, 2 бали – завдання акцептоване з зазначеного літературного джерела, у його модифікації відповідно до мети курсу є помилки, 12 балів – завдання виписано з зазначеного літературного джерела без самостійного доопрацювання, 0 балів – завдання не виконано або є ідентичним до роботи іншого студента. Обгрунованість – 0-6 балів: 6 бали – наведено докладне і послідовне пояснення автором роботи власної точки зору, а також приклад практичного застосування методики, 5 балів – наведено приклад практичного застосування методики, 4 – поясненню авторської думки бракує логічності та аргументованості, 3 бали – теоретичне обгрунтування неструктуроване, 2 бали – обгрунтування представлено окремими тезами, 1 бал – не наведено алгоритму та прикладу практичного застосування методики, 0 балів – обгрунтування відсутнє або ідентичне з роботою іншого студента. Презентація роботи – 0-3 бали: 3 бали – студент презентував роботу перед групою та обгруновано відповів на запитання, 2 бали – студент презентував роботу перед групою, відповіді на запитання не були вичерпними, 1 бал – презентація не була логічно продумана та підготовлена, не було дано відповідей на запитання, 0 балів – публічна презентація відсутня.

^ Характеристика критеріїв оцінювання виконання самостійної роботи. Максимальна кількість балів за самостійну роботу складає 15 балів, що є сумою балів за відповіді на 3 запитання: 5 балів – відповідь є цілісною, обгрунованою, 4 бали – у відповіді неправильно вживаються деякі наукові терміни, відповідь недостатньо обгрунтована, 3 бали – відповідь не розкриває поставленого завдання, не обгрунована, 2 бали – відповідь є неправильною, хоча може містити деякі терміни, що стосуються вірного напрямку розв’язання завдання, 1 бал – відповідь представлено лише деякими термінами або тезами, обгрунтування відсутнє, 0 балів – відповідь повністю неправильна, відсутня або ідентична з відповіддю іншого студента.


Автор _____________________/ Штепа О. С. /

(підпис) (прізвище та ініціали)

1   2   3   4

Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Навчальна програма дисципліни ­­­­­ самоменеджмент навчальної діяльності студента iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи