Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики icon

Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Скачати 460.95 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Сторінка1/3
Дата10.10.2012
Розмір460.95 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет журналістики

Кафедра теорії і практики журналістики


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
та соціальних питань і розвитку

доц. Лозинський М. В.

“______” _______________ 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЖурналістська етика


напряму підготовки: 6.030301 “Журналістика”

для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030301 “Журналістика”: Львів, 2010.


Розробила: ^ Кузнецова О.Д. проф. кафедри теорії і практики журналістики, докт. філол. наук, професор


Робоча програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри теорії і практики журналістики


Протокол №


Завідувач кафедри

_________________ / Присяжний М.П. /


“ ” червня 2010 р.


Схвалено методичною комісією факультету журналістики за напрямом підготовки 6.030301 “Журналістика”:


Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р. Голова _______________/_____________________/


Затверджено вченою радою факультету журналістики


Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


Голова вченої ради, декан факультету журналістики, доц. __________ / Присяжний М.П.. /


Кузнецова О.Д., 2010


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

6.030301 Журналістика

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 2

Напрям

6.030301 Журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність

Журналістика

2-й

2-й

Курсова робота –

Семестр

Загальна кількість годин – 46

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 2

самостійної роботи – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Бакалавр


24 год

10 год

Практичні, семінарські

12 годЛабораторні

^ Самостійна робота

39 год

66 год

ІНДЗ: –

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – ^ 1:1

для заочної форми навчання – 1:6


Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування професійної моральної культури журналіста, який зобов’язаний дотримуватися вимог журналістської етики, свідомо формувати моральну культуру соціуму через ЗМІ й робити правильний моральний вибір у професійній діяльності.

^ Завдання викладання дисципліни полягає в тому, щоб дати системні знання демократичних ціннісно-етичних орієнтирів, етичних вимог, закріплених у міжнародних, національних, корпоративних нормативних документах з журналістської етики, сформувати моральну свідомість журналістів, виробити навички дотримання професійних етичних вимог, виробити вміння врегульовувати моральні проблеми в професійній діяльності, а також підвищити моральну культуру майбутніх журналістів.


Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні

знати:

 • основні поняття журналістської етики;

 • теоретичні засади її розділів: деонтології, аксіології, етології, етикетології журналістики;

 • етичні вимоги міжнародних й національних документів з журналістської етикичинних в Україні;

 • знати державні й недержавні системи регулювання порушень етичних вимог у пресі, на радіо, телебаченні, Інтернет-ЗМІ в Україні та зарубіжних демократичних країнах.вміти:

 • дотримуватися професійних етичних вимог: етичних принципів, етичних норм, прав та обов’язків журналіста, журналістського етикету,

 • врегульовувати моральні проблеми в професійній діяльності на всіх етапах,

 • своїми матеріалами підвищувати моральну культуру аудиторії ЗМІ;

 • вміти виявляти порушення етичних вимог у ЗМІ;

 • враховувати науково обґрунтовані підходи дотримання етичних вимог у журналістській практиці, власних і чужих матеріалах;

 • вміти робити правильний моральний вибір у проблемній ситуації;

 • дотримуватися журналістського етикету офіційного й неформального спілкування у професійній діяльності.  Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Професійні принципи, норми журналістської етики: теорія і практика.

Тема 1. Вступ.

Лекція 1. Поняття й відмінності журналістської моралі та журналістської етики. Специфіка і завдання журналістської етики. Предмет, об’єкт, структура дисципліни „Журналістська етика”. Методика вивчення журналістської етики.

^ Самостійна робота. Підготувати 5 вирізок порушень норм Кодексу професійної етики НСЖУ. Підготуватися до тестування.

Лекцій – 1 год., самостійна робота – 1 год., разом – 2 год.


Тема 2. Журналістська мораль та етика.

Лекція 2. Актуальність та значення журналістської моралі та етики. Виникнення журналістської етики. Журналістська етика в системі наук. Мета, функції професійної моралі журналіста. Особливості й значення моральної культури ЗМІ. Гострі моральні проблеми в ЗМІ: дифамація, компромат, жорстокість, насильство, скандали, „джинса” (замовний матеріал), чорний піар, ксенофобія, втручання в приватне життя. Складові індивідуальної моральної культури журналіста. Складові моральної культури газет, журналів, теле-, радіопередач.

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

Лекцій – 1 год., самостійна робота – 1 год., разом – 2 год.


Тема 3. Гуманізм і свобода слова – демократичні критерії журналістської етики і моралі.

Лекція 3. Гуманізм – основа морального вибору журналіста. Гуманізм як універсальний духовний фонд. Місце людини в журналістському творі. Функції гуманізму в журналістиці. Інтегруюча роль гуманізму в ЗМІ. Злободенність гуманізму журналістської етики. Поняття, складові свободи ЗМІ як етичної цінності. Міжнародні й державні гарантії свободи ЗМІ. Нові норми свободи ЗМІ.

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

Лекцій – 2 год., самостійна робота – 2 год., разом – 4 год.


Тема 4. Журналістська аксіологія як теорія цінностей та оцінки.

Лекція 4. Поняття етичних цінностей у журналістській аксіології. Специфіка журналістської теорії цінностей. Закономірності журналістської аксіології.

Види етичних цінностей журналістів. Моральний вибір журналіста в ієрархії цінностей. Мета, ідеали, мотиви морального вибору журналіста. Моральні цінності як синтез знань, почуттів і прагнень. Система особистих цінностей журналіста.

Практичне заняття 1. Етичні цінності журналіста: свобода ЗМІ, правдивість, об’єктивність, чесність, порядність, соціальна відповідальність.

^ Самостійна робота.

Підготувати 6 вирізок з преси порушення моральних принципів МФЖ. Підготуватися до тестування.

Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., самостійна робота – 2 год., разом – 6 год.


Тема 5. Документальні нормативні джерела журналістської етики.

Лекція 5. Журналістська деонтологія. Поняття журналістської деонтології. Типологія документів з журналістської етики. Міжнародні документи з журналістської етики та їх принципи. Національні документи з журналістської етики та їх вимоги. Корпоративні документи з журналістської етики та їх вимоги. Редакційні кодекси етики.

Практичне заняття 2. Міжнародні, національні документи з журналістської етики, чинні в Україні

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування. Написати редакційний кодекс з 4-х частин (4-10 стор.).

Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., самостійна робота – 2 год., разом – 6 год.


Тема 6. Службова етика журналіста.

Лекція 6. Норми службової етики журналіста. Поняття та особливості службової етики журналіста. Документи, що містять вимоги службової етики журналіста. Службові етичні обов’язки журналіста, етичні обмеження та заборони. Службові етичні стосунки журналіста з колегами. Етичні стосунки «журналіст-автор». Етика службових стосунків журналіста і джерела інформації, адресата інформації, діючої особи матеріалу, власника ЗМІ, редактора, спонсора, рекламодавця.

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

Лекцій – 2 год., самостійна робота – 2 год., разом –4год.


Тема 7. Етика реклами в ЗМІ.

Лекція 7. Етика реклами в ЗМІ. Поняття та види комерційної реклами в ЗМІ. Етичні принципи комерційної реклами в ЗМІ. Етичні норми комерційної реклами в ЗМІ. Регулювання порушень етичних вимог комерційної реклами в ЗМІ. Поняття політичної реклами в ЗМІ, її роль і види. Регулювання етики політичної реклами в ЗМІ. Етичні принципи політичної реклами в ЗМІ. Етичні вимоги до теле-, радіореклами. Етичні вимоги до реклами в Інтернет-ЗМІ.

Практичне заняття 3. Етика комерційної і політичної реклами в ЗМІ.

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування. Вирізки порушень усіх принципів реклами в пресі (ідентифікації, захищеності, добросовісності, достовірності, відкритості, порядності).

^ Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., самостійна робота – 2 год., разом – 6 год.


Змістовий модуль 2. Професійний журналістський етикет. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.

^ Тема 8. Комп’ютерна етика журналіста та Інтернет – ЗМІ.

Лекція 1. Етика журналіста Інтернет – ЗМІ. Поняття комп’ютерної етики і мережевої етики журналіста. Моральні проблеми Інтернет-ЗМІ. Специфіка й складники етики Інтернет-ЗМІ. Етикет журналістів в Інтернеті. Структура редакційного кодексу етики Інтернет-ЗМІ. Нететикет. Регулювання моральних проблем Інтернет-ЗМІ України.

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

Лекцій – 2 год., самостійна робота – 2 год., разом – 4 год.


Тема 9. Особливості етикету журналіста

Лекція 2. Етикет офіційного спілкування. Поняття та основні елементи етикету. Особливості та форми етикету журналіста. Синтетичність етикету журналіста. Етикет офіційного спілкування. Етикет службової телефонної розмови. Етикет вітання та знайомства журналіста. Етикет бесіди, інтерв’ю, прес-конференції. Вербальний етикет журналіста. Мовленнєвий етикет і його формули. Правила вербального етикету. Етичні правила для мовця та слухача.

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

Лекцій – 2 год., самостійна робота – 2 год., разом –4год.


Тема 10. Вербальний етикет журналіста.

Лекція 3. Мовленнєвий етикет журналіста. Правила вербального етикету. Етикетні правила для журналіста-мовця, журналіста-слухача.

Практичне заняття 4. Етикет тележурналістів: диктора, ведучого шоу, спортивного коментатора.

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

Лекцій – 1 год., практичні заняття – 2 год., самостійна робота – 3 год., разом – 6 год.


Тема 11. Етика полеміки і критики в ЗМІ.

Лекція 4. Етика полеміки і критики в ЗМІ. Поняття полеміки в ЗМІ та її види. Публіцистична критика та її види. Фальшування в полеміці та критиці. Етичні вимоги до полеміки і критики в ЗМІ.

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

Лекцій – 1 год., самостійна робота – 4 год., разом – 5 год.


Тема 12. Невербальний етикет журналіста.

Лекція 5. Речовий етикет журналіста. Етикет міміки і жестів журналіста. Особливості дрескоду журналіста. Етикет вчинків, дій, поведінки у професійній діяльності журналіста. Речовий етикет журналіста.

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., самостійна робота – 4 год., разом – 8 год.


Тема 13. Етикет неформального спілкування журналіста.

Лекція 6. Етикет неформального спілкування. Поняття і види неформального спілкування журналістів. Правила поведінки за столом на прийомах. Правила поведінки в місцях відпочинку. Аморальність міміки, жестів, дрескоду та речового етикету журналіста.

Практичне заняття 5. Етикет журналіста в неформальних умовах, за столом на прийомах. Особливості фото- відеознімання, запису в блокнот, на диктофон на фуршетах.

^ Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., самостійна робота –4год., разом – 8 год.


Тема 14. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.

Лекція 7. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ. Поняття ціннісно-етичного регулювання і його види. Органи саморегулювання та їх санкції. Самоконтроль журналістів. Редакційне, корпоративне регулювання. Правове регулювання моральних вимог. Міжнародне регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.

Практичне заняття 6. Розв’язання моральних задач журналістами.

Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

Лекцій – 2 год., практичні заняття – 2 год., самостійна робота – 4 год., разом – 8 год.


^ 4. Структура навчальної дисципліни


^ Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Кількість годин

Денна форма 54

^ Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

Лекції

24

Практичні


Самостій-

на робота


Лекції


Практи-чні


Самостій-на робота


Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Професійні принципи, норми журналістської етики: теорія і практика.

Тема 1.


4

2
2

4.5

0.5
4

Тема 2.


4

2
2

4.5

0.5
4

Тема 3


4

2
2

4.5

0.5
4

Тема 4.


6

2

2

2

5.5

0.5
4

Тема 5.


6

2

2

2

5.5

0.5
5

Тема 6.


4

2
2

5.5

1
5

Тема 7.


6

2

2

2

6

1
5

Разом –

змістовий модуль 1

34

14

6

14

36

5
31

Модуль 2

^ Змістовий модуль 2. Професійний журналістський етикет. Регулювання порушень етикетних вимог у ЗМІ.

Тема 8.

4

1
3

5.5

0.5
5

Тема 9.

4

1
3

5.5

0.5
5

Тема 10.

6

1

2

3

5.5

0.5
5

Тема 11.

5

1
4

5.5

0.5
5

Тема 12.

8

2
4

6

1
5

Тема 13.

6

2

2

4

6

1
5

Тема 14.

8

2

2

4

6

1
5

Разом –

змістовний модуль 2

41

10

6

25

40

5
35

Усього годин

75

24

12

39

76

10
66^ 5. Теми лекційних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вступ.


2

2

Журналістська мораль та етика.


2

3

Гуманізм і свобода слова – демократичні критерії журналістської етики і моралі.

2

4

Етичні цінності журналіста.


2

5

Нормативні джерела журналістської етики.


2

6

Службова етика журналіста.


2

7

Етика реклами в ЗМІ.


2

8

Комп’ютерна етика журналіста.


2

9

Особливості етикету журналіста.


1

10

Етикет офіційного спілкування.


1

11

Вербальний етикет журналіста.


1

12

Етика полеміки і критики в ЗМІ.


1

13

Невербальний етикет журналіста.


2

14

Етикет неформального спілкування.


2

15

Регулювання порушень етичних вимог.


2


^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1
^

Етичні цінності журналіста: свобода ЗМІ, правдивість, об’єктивність, чесність, порядність, соціальна відповідальність

2

2
^

Міжнародні, національні документи з журналістської етики, чинні в Україні

2

3

Етика комерційної і політичної реклами


2

4

Етикет тележурналістів: диктора, ведучого, спортивного коментатора.


2

5

Етикет неформального спілкування журналіста.


2

6

Розв’язання моральних задач журналістами.


2


^ 7. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

^ Змістовий модуль 1. Професійні принципи, норми журналістської етики: теорія і практика.


Тема 1. Вступ.

1

Поняття й відмінності журналістської моралі та журналістської етики. Специфіка і завдання журналістської етики. Предмет, об’єкт, структура дисципліни „Журналістська етика”. Методика вивчення журналістської етики.

Завдання: Підготувати 5 вирізок порушень норм Кодексу професійної етики НСЖУ. Підготуватися до тестування.


2

^ Тема 2. Журналістська мораль та етика.

2

Актуальність та значення журналістської моралі та етики. Виникнення журналістської етики. Журналістська етика в системі наук. Мета, функції професійної моралі журналіста. Особливості й значення моральної культури ЗМІ. Гострі моральні проблеми в ЗМІ: дифамація, компромат, жорстокість, насильство, скандали, „джинса” (замовний матеріал), чорний піар, ксенофобія, втручання в приватне життя. Складові індивідуальної моральної культури журналіста. Складові моральної культури газет, журналів, теле-, радіопередач, Інтернет-ЗМІ.

Завдання: Підготуватися до тестування.


2

^ Тема 3. Гуманізм і свобода слова – демократичні критерії журналістської етики і моралі.

3

Гуманізм – основа морального вибору журналіста. Гуманізм як універсальний духовний фонд. Місце людини в журналістському творі. Функції гуманізму в журналістиці. Інтегруюча роль гуманізму в ЗМІ. Злободенність гуманізму журналістської етики. Поняття, складові свободи ЗМІ як етичної цінності. Міжнародні й державні гарантії свободи ЗМІ. Нові норми свободи ЗМІ

Завдання: Підготуватися до тестування.


2

^ Тема 4. Журналістська аксіологія як теорія цінностей та оцінки.


4

Поняття етичних цінностей у журналістській аксіології. Специфіка журналістської теорії цінностей. Закономірності журналістської аксіології.

Види етичних цінностей журналістів. Моральний вибір журналіста в ієрархії цінностей. Мета, ідеали, мотиви морального вибору журналіста. Моральні цінності як синтез знань, почуттів і прагнень. Система особистих цінностей журналіста.

Завдання: Підготувати 6 вирізок з преси порушень моральних принципів МФЖ. Підготуватися до тестування.


2

Тема 5. Документальні нормативні джерела журналістської етики.5

Журналістська деонтологія. Поняття журналістської деонтології. Типологія документів з журналістської етики. Міжнародні документи з журналістської етики та їх принципи. Національні документи з журналістської етики та їх вимоги. Корпоративні документи з журналістської етики та їх вимоги. Редакційні кодекси етики.

Завдання: Підготуватися до тестування. Написати редакційний кодекс з 4-х частин (обсяг 4-10 стор.).


2

^ Тема 6. Службова етика журналіста.6

Поняття та особливості службової етики журналіста. Норми службової етики журналіста. Документи, що містять вимоги службової етики журналіста. Службові етичні обов’язки журналіста, етичні обмеження та заборони. Службові етичні стосунки журналіста з колегами. Етичні стосунки «журналіст-автор». Етика службових стосунків журналіста і джерела інформації, адресата інформації, діючої особи матеріалу, власника ЗМІ, редактора, спонсора, рекламодавця.

Завдання: Підготуватися до тестування.


2

^ Тема 7. Етика реклами в ЗМІ.7

Етика реклами в ЗМІ. Поняття та види комерційної реклами в ЗМІ. Етичні принципи комерційної реклами в ЗМІ. Етичні норми комерційної реклами в ЗМІ. Регулювання порушень етичних вимог комерційної реклами в ЗМІ. Поняття політичної реклами в ЗМІ, її роль і види. Регулювання етики політичної реклами в ЗМІ. Етичні принципи політичної реклами в ЗМІ. Етичні вимоги до теле-, радіореклами. Етичні вимоги до реклами в Інтернет-ЗМІ.

Завдання: Підготуватися до тестування. Вирізки порушень усіх принципів реклами в пресі (ідентифікації, захищеності, добросовісності, достовірності, відкритості, порядності).


2

Змістовий модуль 2. Професійний журналістський етикет. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.


^ Тема 8. Комп’ютерна етика журналіста та Інтернет-ЗМІ.8

Комп’ютерна етика журналіста. Поняття комп’ютерної етики і мережевої етики журналіста. Моральні проблеми Інтернет-ЗМІ. Специфіка й складники етики Інтернет-ЗМІ. Етикет журналістів в Інтернеті. Структура редакційного кодексу етики Інтернет-ЗМІ. Нететикет. Регулювання законом моральних проблем Інтернет-ЗМІ України.

Завдання: Підготуватися до тестування.


3

^ Тема 9. Особливості етикету журналіста


9

Етикет офіційного спілкування. Поняття та основні елементи етикету. Особливості та форми етикету журналіста. Синтетичність етикету журналіста. Етикет офіційного спілкування. Етикет службової телефонної розмови. Етикет вітання та знайомства журналіста. Етикет бесіди, інтерв’ю, прес-конференції. Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.


3

^ Тема 10. Вербальний етикет журналіста.10

Мовленнєвий етикет журналіста. Правила вербального етикету. Етикетні правила для журналіста-мовця, журналіста-слухача. Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.


3

^ Тема 11. Етика полеміки і критики в ЗМІ.11

Етика полеміки і критики в ЗМІ. Поняття полеміки в ЗМІ та її види. Публіцистична критика та її види. Фальшування в полеміці та критиці. Етичні вимоги до полеміки й критики в ЗМІ.

Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.


4

^ Тема 12. Невербальний етикет журналіста.


12

Речовий і дієвий етикет журналіста. Етикет міміки і жестів журналіста. Особливості дрескоду журналіста. Етикет вчинків, дій, поведінки у професійній діяльності журналіста. Речовий етикет журналіста.Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.

4

^ Тема 13. Етикет неформального спілкування журналіста.13

Етикет неформального спілкування журналіста. Поняття і види неформального спілкування журналістів. Правила поведінки за столом на прийомах. Правила поведінки в місцях відпочинку. Аморальність міміки, жестів, дрескоду та речового етикету журналіста.

Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.


4

^ Тема 14. Регулювання порушень етичних вимог.14

Регулювання порушень етичних вимог. Поняття ціннісно-етичного регулювання і його види. Органи саморегулювання та їх санкції. Самоконтроль журналістів. Редакційне, корпоративне регулювання. Правове регулювання моральних вимог. Міжнародне регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.

Самостійна робота.

Підготуватися до тестування.


4


^ 8. Методи контролю

  Дисципліна має два змістовних модулі, які охоплюють матеріал усіх тем.

  Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи якість виконання:

 • Робота на лекції (1 лекція – 1 бал, 15 лекцій – 15 балів)

 • Робота на практичному занятті (1 заняття – 1 бал, 4 практичних – 4 бали)

 • Вирізки з газет порушення моральних принципів МФЖ (1 вирізка – 1 бал, 6 вирізок – 6 балів)

 • Вирізки порушень принципів реклами в пресі (1 вирізка – 1 бал, 6 вирізок – 6 балів)

 • Тестування з 15 тем (1 тема – 1 бал = 15 балів)

 • Вирізки порушень норм Кодексу професійної етики НСЖУ (5 вирізок з газет – 5 балів)

 • Розв’язання моральних задач (1 задача – 1 бал, 6 задач – 6 балів)

 • Скласти Редакційний кодекс газети (від 4 до 10 стор.) – 5 балів

Підсумковий контроль – іспит, який оформляють за результатами поточного контролю упродовж семестру і загального тестування з усіх тем.


^ 9. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Робота на лекції

Робота на практичному

Вирізки поруш мор. принц.

Вирізки поруш.принц.рекл

Вирізки поруш норм Кодексу

Складання Редакційного кодексу

Тестування

Робота на лекції

Робота на практичному

Розв’язування моральних задач

Тестування

З кожної теми

Загальне тестування

Сума

балів

8

3

6

6

5

5

8

9

3

6

9

40

100^ Шкала оцінювання

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка

іспит

А

90-100

5

Відмінно


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоЗараховано – студент добре знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його, не допускає суттєвих неточностей, вибирає правильну відповідь, правильно застосовує теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав не менше 51%.

^ Не зараховано – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає багато суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичні завдання. Із загального обсягу контрольних завдань студент правильно виконав менше, ніж 51%.


^ 10. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчальної дисципліни охоплює:

підручники та посібники, зазначені у списку літератури, роздатковий матеріал на практичних заняттях, нормативні документи, інтернет-ресурси.


Навчальна література

 1. Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика: підручник / Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. – К.: Вища шк., 2007. – 237 с.

 2. Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет: монографія /О.Д. Кузнецова. Львів: Світ, 1998. 412 с.

 3. Кузнецова О.Д. Професійна етика журналіста: посібник / О.Д.Кузнецова. Львів: ПАЇС, 2007  246 с.Додаткова література

 1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: учебник / Д.С. Авраамов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. С. 3-18.

 2. Анисимов С.Ф. О крайней необходимости этического образования студентов в университете / С.Ф. Анисимов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Филос. 1996. № 2. С. 67-68.

 3. Блен Б. Этические аспекты журналистики / Б.Блен // Междунар. жизнь. 1993. № 10. С. 42–47.

 4. Гор У. Органы саморегулирования // Путеводитель по саморегулированию СМИ: все вопросы и ответы / Под ред. А. Улен, Дж. Смита. Вена: [б.изд.], 2008. С. 37-50.

 5. До дискусії про журналістську етику: збірник статей / За ред. І.О. Чемериса, Н.Л.Лігачової, Б.І. Глухівського. К.: ІЕСП „Республіка”, 2002.

 6. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учебник / Лазутина Г.В. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 240 с.

 7. Міжнародна федерація журналістів. Принципи доступу до інформації // Посібник з питань свободи вираження. К.:[б.в.], 1999. С. 217-218.

 8. Свобода вираження поглядів та свобода ЗМІ за міжнародним законодавством // Посібник з питань свободи вираження. К.: [б.в.], 1999. С. 9-23.

 9. Харасти М. Положительные стороны саморегулирования СМИ // Путеводитель по саморегулированию СМИ: все вопросы и ответы / Под ред. А. Улен, Дж. Смита. Вена: [б.изд.], 2008. С. 9-23.

 10. Хлистун Г.Ю. Система саморегулювання преси в європейському регіоні // Публіцистика і політика // Зб. наук. пр. Вип. 3. – К.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, Інститут журналістики, 2002. – С. 74-83.12. Інформаційні ресурси

 1. Лазутина Г. Профессиональная этика журналиста // http: // www.gumer.info /bibliotek_Buks/Gurn/Lazut/3_2.php

 2. Ціннісно-етичне регулювання журналістської діяльності в Україні: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.08 / О.Д. Кузнецова; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 40 с. // http://www.lib.ua-ru.net/inode/40135.html

 3. Кузнєцова О.Д. Журналістська етика. Онлайн-журналістика  // www.mediakrytyka.info/drukovani/merezheva-etyka-zhurnalistiv.html^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Факультет журналістики

Кафедра теорії і практики журналістики


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
та соціальних питань і розвитку

доц. Лозинський М. В.

“______” _______________ 2010 р.


  1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни психологія реклами в змі напряму підготовки: 030201 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 “Журналістика”: Львів, 2010
Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 20 с
Голодомор в Україні: медійний аспект. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 16 с
Методологія та історіографія журналістикознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за...
Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 32 с
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...
Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2010. 15 с
Хіх ст. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика
...
Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0302 -журналістика
...
Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни теорія масової культури напряму підготовки 0302 „Журналістика" для спеціальності 030201 "Журналістика"
Теорія масової культури. Програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика....
Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 32 с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика....
Робоча програма навчальної дисципліни журналістська етика напряму підготовки: 030301 \"Журналістика\" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2009. 28 с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи